macOS High Sierra

Príkazy na interakciu

Tieto príkazy použite na činnosti, ako je napríklad práca s položkami na obrazovke. VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Poznámka: Keď je funkcia VoiceOver zapnutá, môžete okrem funkčných klávesov (F1 až F12) použiť na zadávanie príkazov VoiceOver aj kláves Fn a klávesy číslic s modifikátorom VoiceOver. Môžete napríklad otvoriť VoiceOver utilitu stlačením klávesov Control-Option-Fn-8 (namiesto Control-Option-F8).

Pri používaní funkčných klávesov (F1 až F12) bude zrejme potrebné stlačiť a podržať kláves Fn v závislosti od toho, ako ste nastavili správanie funkčných klávesov v nastaveniach Klávesnice.

Začať pracovať s položkou

VO, Shift a šípka nadol

Prestať pracovať s položkou

VO, Shift a šípka nahor

Navigácia bez automatickej interakcie so skupinou na webovej stránke

VO-Shift-Šípka doľava alebo Šípka doprava

Ak je zapnutá funkcia Rýchla navigácia, stlačte kombináciu klávesov Shift-Šípka doprava alebo Šípka doľava.

Vykonať predvolenú akciu pre položku v kurzore VoiceOver

VO a medzerník

Kliknúť myšou

VO, Shift a medzerník

Dvojité kliknutie na tlačidlo myši

VO, Shift, medzerník a medzerník

Začať viacnásobný výber v zozname alebo tabuľke a vybrať každú položku

Vo, Command a Return

Ak chcete ukončiť viacnásobný výber, vystrihnutie alebo kopírovanie vybraných položiek, stlačte kláves Escape alebo Fn-Tab, alebo prestaňte pracovať so zoznamom alebo tabuľkou, v ktorej sa položky nachádzajú.

Stlačiť alebo uvoľniť tlačidlo myši sticky (pri ťahaní položky z jedného umiestnenia na iné umiestnenie)

VO, Command, Shift a medzerník

Vybrať položku menu alebo zoznamu

VO a Return

Otvoriť alebo zatvoriť trojuholník odkrytia

VO a \

Popis obrázku alebo fotky

VoiceOver popíše text na obrázkoch (dokonca aj v prípade, že obrázok neobsahuje anotácie). Popíše tiež objekty na fotkách, ako je strom, pes alebo štyri usmiate tváre.

VO-Shift-L

Prečítať hlavičku riadka v tabuľke

VO a R

Prečítať obsah riadka tabuľky od umiestnenia kurzora VoiceOver po koniec riadka

VO, R a R

Prečítať hlavičku stĺpca v tabuľke

VO a C

Prečítať obsah stĺpca tabuľky od umiestnenia kurzora VoiceOver po koniec stĺpca

VO, C a C

Prečítať čísla riadkov a stĺpcov v tabuľke

VO, Shift a T

Prečítať počet riadkov a stĺpcov (rozmery) v tabuľke

VO, Shift, T a T

Pracovať s rolovacími lištami

VO, Shift a S

Potom použite klávesy so šípkami na rolovanie nahor, nadol alebo do strán. Na vertikálne rolovanie po jednej strane použite klávesy Page Up a Page Down. Na horizontálne rolovanie po jednej strane použite kombinácie Shift a Page Up alebo Shift a Page Down.

Zmeniť veľkosť okna

VO a ~

V menu vyberte Zmeniť veľkosť, Zmeniť veľkosť a presunúť do mriežky alebo Zmeniť veľkosť a presunúť do sekcie. Potom prejdite do submenu, kde si môžete vybrať, či chcete zmeniť veľkosť okraja alebo rohu, zmeniť veľkosť a presunúť sa do určitej oblasti mriežky, napríklad vľavo hore, alebo zmeniť veľkosť a presunúť sa do určitej časti, napríklad dolnej polovice.

Ak chcete zmeniť veľkosť okraja, použite kombináciu klávesov VO a klávesy so šípkami (ak napríklad chcete rozšíriť pravý okraj okna, stlačte kombináciu klávesov VO a šípka doprava).

Ak chcete zmeniť veľkosť rohu, použite kombináciu klávesov VO a dvoch klávesov so šípkami (ak napríklad chcete rozšíriť pravý horný roh okna, stlačte kombináciu klávesov VO, šípka doprava a šípka nahor).

Presunúť okno

VO a `

Potom použite kombináciu klávesov VO a klávesov so šípkami (ak napríklad chcete okno presunúť doľava, stlačte kombináciu klávesov VO a šípka doľava). Ak chcete okno presunúť uhlopriečne, použite kombináciu VO a dvoch klávesov so šípkami (ak napríklad chcete okno presunúť uhlopriečne doľava a nahor, stlačte kombináciu klávesov VO, šípka doľava a šípka nahor).

Zmeniť veľkosť objektu

VO, Command a ~

V menu vyberte Zmeniť veľkosť, Zmeniť veľkosť a presunúť do mriežky alebo Zmeniť veľkosť a presunúť do sekcie. Potom prejdite do submenu, kde si môžete vybrať, či chcete zmeniť veľkosť okraja alebo rukoväte, zmeniť veľkosť a presunúť sa do určitej oblasti mriežky, napríklad vľavo hore, alebo zmeniť veľkosť a presunúť sa do určitej časti, napríklad dolnej polovice.

Ak chcete zmeniť veľkosť okraja, použite kombináciu klávesov VO a klávesov so šípkami (ak napríklad chcete rozšíriť pravý okraj objektu, stlačte kombináciu klávesov VO a šípka doprava).

Ak chcete zmeniť veľkosť rukoväti, použite kombináciu klávesov VO a dvoch klávesov so šípkami (ak napríklad chcete rozšíriť pravú hornú rukoväť objektu, stlačte kombináciu klávesov VO, šípka doprava a šípka nahor).

Presunúť objekt

VO, Command a `

Potom použite kombináciu klávesov VO a klávesov so šípkami (ak napríklad chcete objekt posunúť doľava, stlačte kombináciu klávesov VO a šípka doľava). Ak chcete objekt presunúť uhlopriečne, použite kombináciu VO a dvoch klávesov so šípkami (ak napríklad chcete objekt presunúť uhlopriečne doľava a nahor, stlačte kombináciu klávesov VO, šípka doľava a šípka nahor).

Ukončiť rolovanie alebo zmenu veľkosti

Escape alebo Fn-Tab

Vytvoriť vlastnú menovku

VO a /

Zatvoriť aktuálne okno alebo vybraté pozadie v aplikácii Mission Control

VO, Command a Escape

Otvoriť menu Akcie

VO, Command a medzerník

Otvoriť Výber aktivity (tento príkaz funguje, iba ak sa nachádzate v aplikácii alebo na webovej stránke, pre ktorú ste vytvorili aktivitu)

VO-X

Prepnúť na predchádzajúcu aktivitu

VO-X-X