macOS High Sierra

Textové príkazy

Tieto príkazy použite na činnosti, ako je napríklad čítanie a úprava textu a tabuliek. Pred použitím väčšiny týchto príkazov musíte pracovať s textom v textovej oblasti. VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Poznámka: Keď je funkcia VoiceOver zapnutá, môžete okrem funkčných klávesov (F1 až F12) použiť na zadávanie príkazov VoiceOver aj kláves Fn a klávesy číslic s modifikátorom VoiceOver. Môžete napríklad otvoriť VoiceOver utilitu stlačením klávesov Control-Option-Fn-8 (namiesto Control-Option-F8).

Pri používaní funkčných klávesov (F1 až F12) bude zrejme potrebné stlačiť a podržať kláves Fn v závislosti od toho, ako ste nastavili správanie funkčných klávesov v nastaveniach Klávesnice.

Prečítať obsah kurzora VoiceOver

VO a A

Vybrať celý text v kurzore VoiceOver

VO, Shift a A

Začať a skončiť výber textu v textovom poli (vyhľadávanie výberu textu musí byť zapnuté)

VO a Return

Prečítať vlastnosti textu

VO a T

Prejsť na aktívny bod v texte

VO a [číslo aktívneho bodu]

Napríklad VO a 1 alebo VO a 9.

Prečítať odsek v kurzore VoiceOver

VO a P

Prečítať ďalší odsek

VO, Shift a Page Down

Prečítať predchádzajúci odsek

VO, Shift a Page Up

Prečítať vetu v kurzore VoiceOver

VO a S

Prečítať ďalšiu vetu

VO, Command a Page Down

Prečítať predchádzajúcu vetu

VO, Command a Page Up

Prečítať riadok v kurzore VoiceOver

VO a L

Prečítať ďalší riadok

VO a šípka nadol

Prečítať predchádzajúci riadok

VO a šípka nahor

Prečítať slovo v kurzore VoiceOver

VO a W

Prečítať slovo v kurzore VoiceOver tak, ako sa píše

VO, W a W

Foneticky prečítať slovo v kurzore VoiceOver

VO, W, W a W

Prečítať ďalšie slovo

VO a šípka doprava

Prečítať predchádzajúce slovo

VO a šípka doľava

Prečítať znak v kurzore VoiceOver

VO a C

Foneticky prečítať znak v kurzore VoiceOver

VO, C a C

Presunúť na prvé viditeľné slovo

VO, Shift a Home

Na prenosnom Macu stlačte kombináciu VO, Fn a šípka doľava.

Presunúť na posledné viditeľné slovo

VO, Shift a End

Na prenosnom Macu stlačte kombináciu VO, Fn a šípka doprava.

Presunúť na začiatok textu, v prípade potreby rolovať

VO a Home

Na prenosnom Macu stlačte kombináciu VO, Shift, Fn a šípka doľava.

Presunúť na koniec textu, v prípade potreby rolovať

VO a End

Na prenosnom Macu stlačte kombináciu VO, Shift, Fn a šípka doprava.

Pridať novú zarážku tabulátora v aplikácii TextEdit (kurzor VoiceOver musí byť na zarážke tabulátora v pravítku)

VO a medzerník

Odstrániť aktuálnu zarážku tabulátora v aplikácii TextEdit (kurzor VoiceOver musí byť na zarážke tabulátora v pravítku)

VO a Delete

Pracovať so zarážkou tabulátora v aplikácii TextEdit (kurzor VoiceOver musí byť na zarážke tabulátora v pravítku)

VO, Shift a šípka nadol

Na presunutie zarážky potom použite klávesy so šípkou doľava a šípkou doprava.

Prečítať aktuálne slovo a znak v kurzore VoiceOver

VO a F3

Prečítať celkový počet riadkov a počet viditeľných riadkov v dokumente

VO, F3 a F3