macOS High Sierra

Všeobecné príkazy

Pomocou týchto príkazov vykonajte činnosti ako zapnutie a vypnutie VoiceOver, získanie pomoci alebo zmena základných nastavení. VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Poznámka: Keď je funkcia VoiceOver zapnutá, môžete okrem funkčných klávesov (F1 až F12) použiť na zadávanie príkazov VoiceOver aj kláves Fn a klávesy číslic s modifikátorom VoiceOver. Môžete napríklad otvoriť VoiceOver utilitu stlačením klávesov Control-Option-Fn-8 (namiesto Control-Option-F8).

Pri používaní funkčných klávesov (F1 až F12) bude zrejme potrebné stlačiť a podržať kláves Fn v závislosti od toho, ako ste nastavili správanie funkčných klávesov v nastaveniach Klávesnice.

Zapnutie alebo vypnutie utility VoiceOver

Command a F5

Uzamknutie a odomknutie modifikátora VoiceOver

VO a ;

Otvoriť utilitu VoiceOver

VO a F8

Spustiť Pomocníka pre klávesnicu

VO a K

Otvoriť menu Pomocníka pre VoiceOver

VO a H

Otvoriť aplikáciu Rýchly štart utility VoiceOver

VO, Command a F8

Otvoriť Pomocníka online pre VoiceOver

VO a ?

Prečítať značku Pomocníka pre aktuálnu položku

VO, Shift a H

Prečítať pomôcku utility VoiceOver pre aktuálnu položku

VO, Shift a N

Otvoriť menu Príkazy

VO, H a H

Otvoriť menu Príkazy vyhľadávania

VO, Shift a F

Zatvoriť ponuku alebo rotor, zastaviť akciu alebo ukončiť režim

Escape alebo Fn-Tab

Prikázať utilite VoiceOver ignorovať nasledujúci stlačený kláves alebo kombináciu klávesov

VO a Tab

Otvoriť rotor množstva rozprávania

VO a V

Potom stlačením klávesov so šípkou doľava alebo šípkou doprava vyberte nastavenie. Klávesy so šípkou nahor a šípkou nadol použite na zmenu úrovne v nastavení.

Zväčšiť položku, na ktorej sa nachádza kurzor VoiceOver

VO a }

Zmenšiť položku, na ktorej sa nachádza kurzor VoiceOver

VO a {

Dočasne skryť alebo zobraziť kurzor VoiceOver a panel titulkov alebo Braillov panel

VO, Command a F11

Skryť alebo zobraziť iba panel titulkov

VO, Command a F10

Zmeniť veľkosť alebo presunúť panel titulkov

VO, Shift a F10

Opätovným stlačením môžete týmito akciami prechádzať. Klávesy so šípkami potom použite na zmenu veľkosti alebo presunutie panela.

Skryť alebo zobraziť iba Braillov panel

VO, Command a F9

Zmeniť veľkosť alebo presunúť Braillov panel

VO, Shift a F9

Opätovným stlačením môžete týmito akciami prechádzať. Klávesy so šípkami potom použite na zmenu veľkosti alebo presunutie panela.

Zobraziť vizualizácie ako dlaždice (stlmenie obrazovky, zvýraznenie panela titulkov alebo Braillovho panela a zobrazenie položky v kurzore VoiceOver v strede obrazovky)

VO a F10

Opätovným stlačením sa vrátite do normálneho zobrazenia.

Zapnúť alebo vypnúť aplikáciu NumPad Commander

VO a Clear

Zapnúť alebo vypnúť aplikáciu Keyboard Commander

VO, Shift a K

Zapnúť alebo vypnúť aplikáciu Trackpad Commander

Stlačte klávesy VO (Control a Option) a dvomi prstami otáčajte v smere hodinových ručičiek (zapnúť) alebo proti smeru hodinových ručičiek (vypnúť).

Zapnúť alebo vypnúť clonu obrazovky

VO, Shift a F11

Prechádzanie cez nastavenia reči (napríklad hlas, rýchlosť alebo výška) v rotore

VO-Command-Šípka doprava alebo Šípka doľava

Zvýšenie alebo zníženie aktuálneho nastavenia reči (napríklad hlas, rýchlosť alebo výška) v rotore

VO-Command-Shift-Šípka nahor alebo Šípka nadol