macOS High Sierra

Spôsoby zobrazenia položiek v okne aplikácie Finder

V okne aplikácie Finder sú štyri spôsoby zobrazenia položiek: ako ikony, ako zoznam, v stĺpcoch alebo ako zobrazenie Cover Flow. Ak chcete vybrať zobrazenie, použite tlačidlá zobrazenia v hornej časti okna Findera.

Tlačidlá Zobraziť v okne Findera.

V rámci týchto štyroch zobrazení sú k dispozícii ďalšie možnosti prispôsobenia zobrazenia položiek.

Zoradenie položiek, usporiadanie ikon a zmena veľkostí stĺpcov

Vaše nastavenie zoradenia a usporiadania položiek v priečinku platia, kým ich nezmeníte. Napríklad ak usporiadate priečinok Dokumenty podľa dátumu pridania, pri budúcom otvorení priečinka Dokumenty bude usporiadaný podľa dátumu pridania.

 • Zoradenie položiek: V ľubovoľnom zobrazení vyberte Zobraziť > Možnosti zobrazenia, kliknite na vyskakovacie menu Zoradiť podľa a vyberte spôsob zoradenia ako napríklad Dátum úpravy alebo Názov. V zobrazení Zoznam a Cover Flow presuňte kurzor na názov stĺpca, podľa ktorého chcete zoznam zoradiť a kliknite naň. Opätovným kliknutím na názov stĺpca zmeníte spôsob zoradenia.

 • Usporiadanie položiek: V ľubovoľnom zobrazení kliknite na tlačidlo Usporiadanie položky a následne si vyberte príslušnú možnosť ako napríklad Dátum vytvorenia alebo Veľkosť.

 • Uchovávanie poznámok navrchu: Ak chcete usporiadať položky podľa názvu, priečinky môžete ponechať v zozname navrchu (v abecednom poradí). Vyberte Finder > Nastavenia, kliknite na Rozšírené a následne označte políčko Pri zoraďovaní podľa názvu umiestniť priečinky navrchu.

 • Usporiadanie ikon po poriadku: V zobrazení ikon vyberte Zobraziť > Upratať.

 • Zmena veľkosti stĺpcov: V zobrazení zoznamu, stĺpcov a Cover Flow potiahnite čiaru medzi záhlaviami stĺpcov.

  Ak chcete stĺpec rozšíriť tak, aby sa zobrazil aj najdlhší názov súboru, dvakrát kliknite na rozdeľovač stĺpcov.

 • Zobrazenie alebo skrytie stĺpcov: V zobrazení Zoznam a Cover Flow kliknite so stlačeným klávesom Control na ľubovoľný stĺpec, aby sa zobrazili všetky dostupné stĺpce. Vyberte názov stĺpca, aby ste ho zobrazili alebo skryli (viditeľné stĺpce majú pri svojom názve značku zaškrtnutia).

Ďalšie prispôsobenie zobrazenia podľa ikon, zoznamu, stĺpca alebo Cover Flow

Každé zobrazenie môžete prispôsobiť tak, aby zodpovedalo vašim potrebám. Napríklad môžete zmeniť veľkosť textu názvov súborov a v niektorých zobrazeniach aj veľkosť ikon súborov.

 1. Otvorte okno Findera, vyberte priečinok, ktorý chcete zmeniť, a následne kliknite na tlačidlo Zobraziť: Ikona, Zoznam, Stĺpec alebo Cover Flow.

 2. Vyberte Zobraziť > Možnosti zobrazenia a vyberte žiadané možnosti.

  • Nastavenie priečinka tak, aby sa vždy otvoril v danom zobrazení: Označte políčko Vždy otvoriť v.

  • Nastavenie podpriečinkov tak, aby sa takisto otvárali v danom zobrazení: Označte políčko Prechádzať v.

   Ak sa podpriečinok otvorí v inom zobrazení, označte daný podpriečinok, vyberte Zobraziť > Zobraziť možnosti zobrazenia a zrušte zaškrtnutie políčok „Vždy otvoriť v“ a „Prechádzať v“. Políčka musia byť zaškrtnuté pre hlavný priečinok a nezaškrtnuté pred podpriečinok.

  • Výber možností zobrazenia Ikony: Zmeňte veľkosť ikon, rozstupy mriežky, veľkosť textu a ďalšie nastavenia.

   Okno s možnosťami zobrazenia Ikony.
  • Výber možností zobrazenia Zoznam alebo Cover Flow: Zmeňte veľkosť ikon, veľkosť textu, zobrazené stĺpce a ďalšie nastavenia. (Možnosti zobrazení Zoznam a Cover Flow sú rovnaké.)

   Okno s možnosťami zobrazení Zoznam a Cover Flow.
  • Výber možností zobrazenia Stĺpce: Zmeňte veľkosť textu a či sa majú zobrazovať ikony a stĺpec s náhľadom. Všetky stĺpce sa zobrazia podľa vybraných možností.

   Okno s možnosťami zobrazenia Stĺpce.
 3. Ak chcete použiť tieto nastavenia pre všetky priečinky Findera využívajúce toto zobrazenie, kliknite na Použiť ako predvolené. Tlačidlo Použiť ako predvolené sa nezobrazuje pre zobrazenie Stĺpce.

  Napríklad ak nastavíte možnosti pre zobrazenie Ikony a potom kliknete na Použiť ako predvolené, všetky priečinky v zobrazení Ikony budú používať rovnaké nastavenie.

Ak sa má vždy zobrazovať priečinok Knižnica, vybratím položiek Prejsť > Domov otvorte domovský priečinok, vyberte Zobraziť > Možnosti zobrazenia a potom zaškrtnite políčko Zobraziť priečinok Knižnica.