zrkadlený zväzok RAID

Zrkadlený zväzok RAID (Redundant Array of Independent Disks) môže chrániť dáta pri zlyhaní disku. Dáta sa naraz zapíšu minimálne na dva disky, takže ak jeden z diskov zlyhá alebo dôjde k jeho odpojeniu, Mac má stále prístup k dátam na ostatných diskoch. Ak znovu pripojíte odpojený disk, zväzok RAID automaticky prebuduje disk na pozadí, takže bude obsahovať aktuálne dáta.

Do zväzku môžete pridať aj náhradné disky, ktoré budú použité len v prípade zlyhania alebo odpojenia iného disku. Ak niektorý disk zlyhá alebo dôjde k jeho odpojeniu, zväzok RAID prebuduje jeden z náhradných diskov, takže bude obsahovať aktuálne dáta. Ak po tom, čo zväzok RAID nahradil odpojený disk náhradným diskom, znovu pripojíte pôvodný disk, použije sa ako náhradný disk.

Ak chcete, môžete nastaviť automatické prebudovanie náhradného disku alebo ho môžete prebudovať sami.

Dáta si treba pravidelne zálohovať dokonca aj v prípade, že máte zrkadlený zväzok RAID. Zrkadlenie poskytuje ochranu pred určitými typmi zlyhania hardvéru, nie však pred chybami užívateľov alebo poškodeným softvérom. Ak vymažete súbor, bude tento vymazaný aj z ostatných diskov zrkadleného zväzku. Ak niektorý softvér poškodí súbor, bude poškodený aj na ostatných diskoch zväzku.