macOS High Sierra

Nastavenie možností v Editore panelov

Editor panelov používajte na vytváranie vlastných panelov pre Switch Control alebo Zbierku panelov klávesnice prístupnosti. Môžete nastaviť možnosti panela a tlačidiel a skupín panela. Možnosti, ktoré nastavíte, sa líšia v závislosti od toho, či sa panel bude používať s funkciou Switch Control alebo Klávesnicou prístupnosti.

Okno Zbierka panelov zobrazujúce tlačidlo Inšpektor napravo od panela s nástrojmi na nastavovanie možností pre panely, tlačidlá a skupiny.

Tip: Oblasť rozloženia môžete zväčšiť, stačí potiahnuť jej ľavý okraj alebo roh okna. Ak nepoužívate nástroj Inšpektor na nastavenie možností pre panely, tlačidlá alebo skupiny, kliknite na Inšpektor na paneli s nástrojmi, aby sa skryl nástroj Inšpektor.

Pridávanie do panela tlačidiel a skupín

 • Pridanie tlačidiel: Kliknite na tlačidlo Pridať v paneli s nástrojmi a potom potiahnite tlačidlo na požadované miesto v oblasti rozloženia.

 • Pridanie tlačidiel pomocou zoznamu fráz: Vyberte Súbor > Importovať zoznam fráz a potom vyberte súbor (vo formáte obyčajného textu), ktorý obsahuje slová alebo frázy. Editor panelov ku každému riadku textu v súbore automaticky pridá tlačidlo, ktoré sa nazýva podľa riadku textu, a ktorého akcia je nastavená na Zadať text. Keď sa na toto tlačidlo klikne vo Switch Controle alebo Klávesnici prístupnosti, jeho názov sa vloží do aktuálneho dokumentu.

 • Vytvorenie skupiny: Označte dve alebo viac tlačidiel v oblasti rozloženia a potom v paneli s nástrojmi kliknite na Zoskupiť. Panely klávesnice obsahujú predvolené skupiny tlačidiel, ktoré predstavujú klávesy.

 • Úprava skupiny: Kliknite dvakrát na skupinu a potom potiahnutím usporiadajte rozloženie položiek v rámci skupiny, prípadne vyberte položku, ktorú chcete vymazať. Ak chcete rozdeliť skupinu položiek, kliknite na Oddeliť v paneli s nástrojmi.

Nastavenie možností panela Switch Control

 • Nastavenie možností panela.

  Ak v inšpektore nevidíte možnosti panela, pozrite sa, či sú v oblasti rozloženia vybraté tlačidlá alebo skupiny. Ak áno, kliknite kdekoľvek na pozadí tejto oblasti, čím zrušíte ich označenie.

  • Zobrazenie pre aplikácie: Panel sa môže zobrazovať automaticky v aktuálnej aplikácii, ktorá bola vybratá z aplikácií pomocou vyskakovacieho menu.

  • Zobraziť: Určenie, ako sa má používať panel. Môžete ho zahrnúť do zoznamu vlastných panelov alebo ho používať ako predvolený domovský panel, panel klávesnice alebo kurzora. Keď ho uložíte ako predvolený domovský panel, panel klávesnice alebo kurzora, nahradí existujúci panel. Tento panel bude stále dostupný v zozname vlastných panelov.

  • Štýl automatického skenovania: Umožňuje nastaviť, ako funkcia automatického skenovania prechádza cez panel. Ak chcete zobraziť náhľad automatického skenovania, dvakrát kliknite na skupinu v oblasti rozloženia alebo vyberte panel v zozname a potom v paneli s nástrojmi kliknite na Náhľad.

   Ak chcete prechádzať z jedného tlačidla alebo skupiny na ďalšiu, vyberte Krok. Ak chcete pri prechádzaní preskakovať o zadaný počet tlačidiel, vyberte možnosť Posunúť a krok.

   Pri používaní možnosti Posunúť a krok sa vyžaduje menšia presnosť ako pri navigácii podľa skupiny. Funkcia automatického skenovania pri prechádzaní panelom zvýrazní skupinu tlačidiel v prekrývajúcej sa sekvencii, aby ste mali opakovanú príležitosť dostať sa blízko k požadovanému tlačidlu, kým sa rozhodnete ho použiť.

   Príklad fungovania funkcie Kĺzanie a krokovanie: V prekrývajúcej sa sekvencii sa zvýrazní skupina štyroch tlačidiel (veľkosť šošovky), potom ďalšia skupina ďalších štyroch tlačidiel atď.
  • Veľkosť posúvajúcej sa šošovky: Umožňuje zadať počet tlačidiel, ktoré sa zároveň zvýraznia pri automatickom skenovaní funkciou Posunúť a krok.

  • Zobrazenie úprav: Zobrazte ikonu Možnosti panela v pravom hornom rohu vlastného panela, aby ste mohli použiť jeho tlačidlá na úpravu veľkosti a priehľadnosti panela.

  • Zobrazenie tlačidla Domov: Zobrazte tlačidlo Domov v pravom hornom rohu vlastného panela, aby ste sa mohli ľahko vrátiť na domovský panel.

 • Nastavenie možností tlačidiel a skupín.

  • Nastavenie vizuálnych možností pre vybraté tlačidlo alebo skupinu: V nástroji Inšpektor zadajte ľubovoľné z nasledujúcich možností: názov (iba pre tlačidlá), veľkosť a farba písma, poloha, obrázok, ktorý sa má použiť pre tlačidlo, a farba tlačidla.

  • Nastavenie auditívnych možností pre vybraté tlačidlo alebo skupinu: V nástroji Inšpektor zadajte ľubovoľné z nasledujúcich možností: fráza, ktorá sa vysloví pri umiestnení kurzora funkcie VoiceOver na tlačidlo, a zvuk, ktorý sa prehrá pri výbere položky.

   Fráza alebo zvuk sa prehrá iba vtedy, keď je funkcia Switch Control nastavená na prehrávanie fráz alebo zvukov. Ak chcete nastaviť túto možnosť, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť, na Switch Control, kliknite na Navigácia a potom kliknite na vyskakovacie menu „Pri navigácii“.

   Otvoriť panel Switch Control za mňa

  • Nastavenie akcie pre vybraté tlačidlo: Zadajte akciu, ktorá sa vykoná pri kliknutí na tlačidlo, ako je napríklad Zadať text. V prípade niektorých akcií je nutné zadať ďalšie informácie, ako je napríklad text, ktorý sa má automaticky zadať pri kliknutí na tlačidlo.

   Ak vyberiete akciu myši:

   • Pre akciu myši Otočenie stanovuje nastavenie Okraj spôsob otáčania sektora (v tvare výrezu koláča). V prípade, že je táto položka nastavená na Všetky displeje, otáča sa okolo obrazovky z aktuálnej polohy kurzora. Ak je nastavená na Okno v popredí, otáča sa okolo okna, ktoré je najviac vpredu, od stredu okna.

   • V prípade akcie myši Usmernený pohyb môžete zadať smer, v ktorom sa po výbere tlačidlo pohybuje kurzor cez obrazovku, alebo namiesto toho tlačidlo obrátiť, prípadne dať zopakovať posledný vykonaný usmernený pohyb.

Položky môžete kopírovať a vkladať v rámci panela alebo medzi panelmi.

Nastavenie možností panela Klávesnica prístupnosti

 • Nastavenie možností panela.

  Ak v inšpektore nevidíte možnosti panela, pozrite sa, či sú v oblasti rozloženia vybraté tlačidlá alebo skupiny. Ak áno, kliknite kdekoľvek na pozadí tejto oblasti, čím zrušíte ich označenie.

  • Zobrazenie pre aplikácie: Panel môžete nastaviť tak, aby sa automaticky zobrazoval v aktuálnej aplikácii, ktorá bola vybratá z aplikácií pomocou vyskakovacieho menu.

  • Zobraziť: Určenie, ako sa má používať panel. Môžete ho zahrnúť do zoznamu vlastných panelov alebo ho používať ako predvolený domovský panel, panel klávesnice alebo kurzora. Keď ho uložíte ako predvolený domovský panel, panel klávesnice alebo kurzora, nahradí existujúci panel. Tento panel bude stále dostupný v zozname vlastných panelov.

  • Zobrazenie úprav: Zobrazte ikonu Možnosti panela v pravom hornom rohu vlastného panela, aby ste mohli použiť jeho tlačidlá na úpravu veľkosti a priehľadnosti panela.

  • Zobrazenie tlačidla Domov: Zobrazte tlačidlo Domov v pravom hornom rohu vlastného panela, aby ste sa mohli ľahko vrátiť na domovský panel.

 • Nastavenie možností tlačidiel a skupín.

  • Nastavenie vizuálnych možností pre vybraté tlačidlo alebo skupinu: V nástroji Inšpektor zadajte ľubovoľné z nasledujúcich možností: názov (iba pre tlačidlá), veľkosť a farba písma, poloha, obrázok, ktorý sa má použiť pre tlačidlo, a farba tlačidla.

  • Nastavenie akcie pre vybraté tlačidlo: Zadajte akciu, ktorá sa vykoná pri kliknutí na tlačidlo, ako je napríklad Zadať text. V prípade niektorých akcií je nutné zadať ďalšie informácie, ako je napríklad text, ktorý sa má automaticky zadať pri kliknutí na tlačidlo.

   Ak vyberiete akciu zotrvania:

   • Vyberte akciu zotrvania, ako napríklad Dvojité kliknutie, ktorá sa má vykonať po zotrvaní na tlačidle. Prípadne môžete zobraziť menu Možnosti, ktoré vám umožňuje prepínať medzi jednorazovými akciami, ako aj nevykonať nijakú akciu.

   • Ak chcete vykonať danú akciu len raz, vyberte Len raz. Táto akcia je užitočná pre tlačidlo, ktoré vykonáva napríklad kliknutie pravým tlačidlom myši s cieľom otvoriť menu skratiek.

Položky môžete kopírovať a vkladať v rámci panela alebo medzi panelmi.

Po vykonaní úprav panela v Zbierke panelov nezabudnite zmeny uložiť, aby sa sprístupnili vo Switch Controle alebo Klávesnici prístupnosti.