macOS High Sierra

Ovládanie kurzora pomocou Zotrvania

Ak povolíte Klávesnicu prístupnosti, môžete použiť Zotrvanie, ktoré umožňuje vykonávanie akcií myši pomocou technológie sledovania očí alebo hlavy. Akcie zotrvania, ako napríklad Ľavé kliknutie, môžete jednoducho vybrať v Klávesnici prístupnosti a vlastných paneloch alebo v lište.

Tlačidlá akcií zotrvania v hornej časti Klávesnice prístupnosti.

Po výbere akcie zotrvania počkajte alebo zotrvajte určený časový úsek (nazývajúci sa čas zotrvania) na položke, na ktorú chcete kliknúť, alebo ktorú chcete potiahnuť alebo rolovať. Následne sa vykoná daná akcia.

Zapnutie Zotrvania

 1. Vyberte Apple menu > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Klávesnica.

  Otvoriť panel Klávesnica

 2. Kliknite na Klávesnicu prístupnosti a skontrolujte, či je vybraté Povoliť klávesnicu prístupnosti.

  Ak chcete získať informácie o možnostiach Klávesnice prístupnosti, kliknite na tlačidlo Pomocník v pravom dolnom rohu panela.

 3. Kliknite na Možnosti zotrvania a zaškrtnite „Zobraziť akcie zotrvania v paneloch“, „Zobraziť akcie zotrvania v lište“ alebo obe možnosti.

  Podľa toho, ktoré políčka ste zaškrtli, sa v hornej časti Klávesnice prístupnosti a vo vlastných paneloch zobrazí rad tlačidiel akcií zotrvania, alebo sa v lište zobrazí menu stavov Zotrvania, alebo sa zobrazia obe možnosti.

Akcie zotrvania

Akcie zotrvania budú dostupné v Klávesnici prístupnosti a vlastných paneloch alebo v menu stavov Zotrvania v lište podľa toho, akú lokalitu ich zobrazovania ste si vybrali.

Po výbere akcie podržte kurzor na mieste, kde chcete vykonať danú akciu, napríklad na zaškrtávacom políčku alebo na obrázku. Nad danou položkou sa zobrazí kurzor zotrvania a začne sa odpočítavanie času zotrvania (kruh kurzora sa značne meniť na biely). Po dokončení odpočítavania sa vykoná daná akcia.

Poznámka: Ak nechcete, aby sa na obrazovke zobrazovalo odpočítavanie času zotrvania, označte „Skryť indikátory času zotrvania“ v Možnostiach zotrvania.

 • Ľavé kliknutie: Keď zotrváte na položke, vykoná sa ľavé kliknutie.

 • Dvojité kliknutie: Keď zotrváte na položke, vykoná sa dvojité kliknutie.

 • Pravé kliknutie: Keď zotrváte na položke, vykoná sa pravé kliknutie.

 • Potiahnutie a pustenie: Potiahne a presunie sa položka, na ktorej ste zotrvali.

  Po dokončení odpočítavania kurzor označí, že položku je možné presunúť. Keď zotrváte na mieste, na ktorom chcete pustiť danú položku, položka sa tam presunie, začne sa odpočítavanie a po jeho dokončení sa na miesto vloží.

 • Menu rolovania: Bude sa rolovať položka, na ktorej ste zotrvali.

  Zotrvajte na obsahu, ktorý je možné rolovať, ako napríklad webová stránka alebo dokument. Keď sa dokončí odpočítavanie, v hornej a spodnej časti a na bokoch obsahu sa zobrazí indikátor rolovania (v závislosti od toho, ako je možné cez obsah rolovať). Zotrvajte na indikátore zotrvanie a rolujte tým smerom.

 • Menu možností: Keď zotrváte na položke, zobrazí sa menu Možnosti.

  Ak vyberiete akciu z menu Možnosti, použije sa len jedenkrát a viac sa nezopakuje. Viac informácií nájdete v téme Používanie menu Možnosti.

 • Žiadna akcia: Pozastavenie a nevykonanie žiadnej akcie, keď sa pohybujete na obrazovke alebo zotrvávate na položkách. Táto akcia je užitočná, keď chcete pozastaviť vykonávanie akcií, napríklad keď si chcete prečítať webovú stránku alebo pozrieť film.

  Keď budete pripravení opäť pokračovať a vykonávať akcie zotrvania, zotrvajte na ľubovoľnej akcii zotrvania v Klávesnici prístupnosti. Ak je Klávesnica prístupnosti skrytá, zotrvajte na aktívnom rohu priradenom na jej zobrazenie (podľa nastavenia v nastaveniach Klávesnice prístupnosti).

Farba indikátorov rolovania v menu rolovania je daná farbou zvýraznenia určená v systémových nastaveniach Všeobecné. Ak chcete zmeniť farbu zvýraznenia, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na Všeobecné.

Otvoriť nastavenia Všeobecné za mňa

Používanie menu stavov Zotrvania

Ak si vyberiete zobrazovanie akcií zotrvania v lište, môžete ich jednoducho vybrať pomocou menu stavov Zotrvania. Ikona zobrazená v lište sa mení spolu s tým ako používate rôzne akcie zotrvania.

Menu stavov Zotrvania, ktorého položky zhora nadol sú: Zotrvanie pozastavené, Ľavé kliknutie, Dvojité kliknutie, Pravé kliknutie, Potiahnutie a pustenie, Menu rolovania a Menu možností.

Menu stavov Zotrvania je užitočné na zmenu akcií zotrvania, keď sú Klávesnica prístupnosti alebo iný panel skryté. Ľavé kliknutie na výber akcie sa vždy vykonáva v menu stavov bez ohľadu na aktuálnu akciu zotrvania.

 • Otvorenie menu: Zotrvajte na menu stavov v lište. Nad menu stavov sa zobrazí kurzor a začne sa odpočítavanie času zotrvania (kruh kurzora sa značne meniť nabielo). Po dokončení odpočítavania sa otvorí menu.

  Poznámka: Ak nechcete, aby sa na obrazovke zobrazovalo odpočítavanie času zotrvania, označte „Skryť indikátory času zotrvania“ v Možnostiach zotrvania.

 • Výber akcie z menu: Zotrvajte na akcii. Po dokončení odpočítavania sa vyberie daná akcia.

Používanie menu Možnosti

Menu Možnosti môžete použiť na rýchle prepínanie medzi rôznymi akciami zotrvania. Ak vyberiete akciu z menu Možnosti, použije sa len jedenkrát a viac sa nezopakuje.

Kruhové menu Možnosti, ktorého tlačidlá zhora vpravo a v smere hodinových ručičiek sú: Pravé kliknutie, Menu rolovania, Zatvoriť, Potiahnutie a pustenie, Ľavé kliknutie a Dvojité kliknutie.

Tip: Zameriavací kríž v strede menu Možnosti označuje cieľové umiestnenie, kde sa daná akcia vykoná.

 • Výber akcie: V menu zotrvajte na akcii, ktorú chcete vybrať, ako napríklad akciu dvojitého kliknutia. Nad daným tlačidlom sa zobrazí kurzor a začne sa odpočítavanie času zotrvania (kruh kurzora sa značne meniť nabielo). Po dokončení odpočítavania sa vyberie dané tlačidlo a v cieľovom mieste sa vykoná príslušná akcia.

  Menu Možnosti po vykonaní akcie zmizne z obrazovky, ale opäť sa zobrazí hneď ako zotrváte na ďalšej položky, aby ste mohli vybrať ďalšiu akciu.

  Poznámka: Ak nechcete, aby sa na obrazovke zobrazovalo odpočítavanie času zotrvania, označte „Skryť indikátory času zotrvania“ v Možnostiach zotrvania.

 • Zavretie menu: V dolnej časti menu zotrvajte na tlačidle zavretia. Po dokončení odpočítavania sa zatvorí menu Možnosti.

Ak sa nachádzate vo vlastnom paneli a chcete sa vrátiť na Klávesnicu prístupnosti alebo domovský panel, kliknite na ikonu Domov v pravom hornom rohu panela.

Na vytváranie vlastných panelov na zjednodušenie bežných úloh a akcií pre aplikácie môžete použiť Editor panelov. Viac informácií nájdete v téme Používanie Editora panelov.

Tip: Môžete nastaviť možnosť zobrazovania Klávesnice prístupnosti alebo domovského panela, keď zotrváte v rohu obrazovky. Ak chcete nastaviť aktívne rohy, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť, kliknite na Klávesnica, kliknite na Klávesnica prístupnosti a potom kliknite na Aktívne rohy.

Otvoriť panel Klávesnica