Sledovanie spánku na hodinkách Apple Watch a používanie funkcie Spánok na iPhone

Môžete si vytvárať personalizované rozvrhy spánku, ktoré vám pomôžu plniť spánkové ciele a zlepšovať celkový zdravotný stav.

Nastavenie funkcie Spánok

Dostatok spánku je dôležitý pre váš celkový zdravotný stav. Apka Zdravie na iPhone vám môže pomôcť so stanovením spánkového cieľa a sledovaním priebežného pokroku pri jeho dosahovaní.

Obrazovka iPhonu s možnosťou Nastavte si spánok 

 1. Na iPhone otvorte apku Zdravie.
 2. V sekcii Nastavte si spánok klepnite na Začíname a potom na Ďalej.
 3. Podľa pokynov na obrazovke nastavte tieto údaje:
  • Spánkové ciele: Nastavte počet hodín, ktoré chcete stráviť spánkom.
  • Časy večierky a budíčka: Nastavte, kedy chcete ísť spať a kedy sa chcete zobudiť.
  • Nočný displej: S cieľom obmedziť vyrušovanie môže iPhone v naplánovanom čase večierky zjednodušiť zamknutú obrazovku a zapnúť Môj čas na spánok. Niektorým ľuďom alebo apkám tiež môžete udeliť povolenie, aby vás upozorňovali. V apke Nastavenia na iPhone klepnite na Môj čas > Spánok. V časti Povolené hlásenia klepnite na položku Ľudia alebo Apky a vyberte, kto alebo čo vás môže upozorňovať, keď je zapnutý režim Môj čas na spánok.
  • Skratky na upokojenie pred spaním: Môžete pridať skratky, ktoré vám pomôžu venovať čas upokojeniu pred spaním, napríklad spustením scény v apke Domácnosť, počúvaním playlistov s upokojujúcou hudbou alebo používaním vašej obľúbenej meditačnej apky.
  • Sledovanie spánku na Apple Watch: Aby mohli hodinky sledovať váš spánok, majte ich nasadené, keď idete spať. Táto možnosť je k dispozícii počas nastavovania, ak ste hodinky Apple Watch predtým spárovali s iPhonom. Ak hodinky Apple Watch spárujete až po nastavení, funkcia Sledovanie spánku na Apple Watch sa bude dať zapnúť aj neskôr.

Funkcia Spánok nie je k dispozícii v kombinácii s Nastavením rodiny.

Úprava spánkového cieľa

Spánkový cieľ si môžete podľa potreby upraviť na iPhone alebo na hodinkách Apple Watch.

Obrazovka iPhonu s možnosťami úpravy spánkového cieľa 

Na iPhone

 1. Otvorte apku Zdravie, naspodku obrazovky klepnite na Prechádzať a potom klepnite na Spánok. Ak ste si apku Spánok pridali do zoznamu Obľúbené, máte k nej prístup zo stránky Zhrnutie v apke Zdravie.
 2. Klepnite na Celý rozvrh a možnosti.
 3. V sekcii Ďalšie podrobnosti klepnite na Spánkový cieľ.
 4. Upravte si spánkový cieľ a potom klepnutím na vybratý čas uložte vykonané zmeny.

Na hodinkách Apple Watch

 1. Otvorte apku Spánok a klepnite na Celý rozvrh.
 2. V sekcii Možnosti klepnite na Spánkový cieľ.
 3. Pomocou tlačidiel plus a mínus cieľ upravte.
 4. Klepnutím na Spánkový cieľ vľavo hore sa vráťte a uložte vykonané zmeny.

Úprava rozvrhu spánku na iPhone

Ak si potrebujete aktualizovať rozvrh spánku, môžete vykonať zmeny v celom rozvrhu alebo len pre nasledujúci budíček. Ak použijete možnosť Len nasledujúci budíček, vykonané zmeny sa aplikujú len na nasledujúci deň. Zmeny celého rozvrhu sa aplikujú na všetky dni v budúcnosti.

Obrazovka iPhonu s možnosťami úpravy Len nasledujúci budíček 

Aktualizácia len nasledujúceho budíčka

 1. Otvorte apku Zdravie, naspodku obrazovky klepnite na Prechádzať a potom klepnite na Spánok. Ak ste si apku Spánok pridali do zoznamu Obľúbené, máte k nej prístup zo stránky Zhrnutie v apke Zdravie.
 2. V sekcii Aktuálny rozvrh klepnite na Upraviť pod rozvrhom spánku.
 3. Potiahnutím zakriveného posuvníka nastavte čas večierky a budíčka. Ak rozvrh nezodpovedá spánkovému cieľu, posuvník sa zafarbí oranžovo.
 4. Klepnutím na Budíček zapnite budík a upravte jeho zvuk, hlasitosť a haptiku.
 5. Klepnutím na Hotovo uložte vykonané zmeny.

Nasledujúci budíček môžete zmeniť aj v apke Hodiny.

Obrazovka iPhonu s možnosťami úpravy celého rozvrhu spánku 

Aktualizácia celého rozvrhu

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na Spánok.
 2. V sekcii Celý rozvrh a možnosti klepnite na príslušný rozvrh.
 3. Pod rozvrhom, ktorý chcete aktualizovať, klepnite na Upraviť.
 4. Klepnite na Aktívne dni a potiahnutím zakriveného posuvníka nastavte čas večierky a budíčka. Ak rozvrh nezodpovedá spánkovému cieľu, posuvník sa zafarbí oranžovo.
 5. Klepnutím na Budíček zapnite budík a upravte jeho zvuk, hlasitosť a haptiku.
 6. Klepnutím na Hotovo uložte vykonané zmeny.

Podľa potreby môžete rozvrh spánku aj vypnúť. V apke Zdravie klepnite na Prechádzať > Spánok > Celý rozvrh a možnosti. Potom klepnutím na Rozvrh spánku navrchu obrazovky rozvrh vypnite alebo zapnite.

Úprava rozvrhu spánku na hodinkách Apple Watch

Ak si potrebujete aktualizovať rozvrh spánku, môžete vykonať zmeny v celom rozvrhu alebo len pre nasledujúci budíček. Ak použijete možnosť Len nasledujúci budíček, vykonané zmeny sa aplikujú len na nasledujúci deň. Zmeny celého rozvrhu sa aplikujú na všetky dni v budúcnosti.

Ak ste vstali pred naplánovaným časom budíčka, môžete režim Môj čas na spánok ukončiť. Hodinky Apple Watch odomknite otočením korunky Digital Crown. Potom potiahnutím nahor otvorte ovládacie centrum a klepnite na ikonu apky Spánok.

Aktualizácia len nasledujúceho budíčka

 1. Otvorte apku Spánok.
 2. V sekcii Aktuálny rozvrh klepnite na rozvrh.
 3. Klepnite na Budíček alebo Večierka.
  Obrazovka hodiniek Apple Watch s možnosťami úpravy Len nasledujúci budíček
 4. Klepnite na hodinu alebo minútu a otáčaním korunky Digital Crown nastavte čas. Potom nastavenie uložte klepnutím na symbol zaškrtnutia.
 5. Klepnutím na Budík zapnite budík a upravte zvuk a haptiku.
 6. Klepnutím na Upraviť rozvrh vľavo hore uložte zmeny pre nasledujúci deň.

Aktualizácia celého rozvrhu

 1. Otvorte apku Spánok a klepnite na Celý rozvrh.
 2. Klepnite na rozvrh, ktorý chcete upraviť.
  Obrazovka hodiniek Apple Watch s možnosťami úpravy celého rozvrhu spánku
 3. V sekcii Aktívny klepnite na dni a potom klepnite na dni, pre ktoré chcete rozvrh spánku nastaviť.
 4. Klepnutím na Hotovo uložte vykonané zmeny. 
 5. Klepnite na Budíček alebo Večierka.
 6. Klepnite na hodinu alebo minútu a otáčaním korunky Digital Crown nastavte čas. Potom nastavenie uložte klepnutím na symbol zaškrtnutia.
 7. Klepnutím na Budík zapnite budík a upravte zvuk a haptiku budíka.
 8. Klepnutím na Upraviť rozvrh vľavo hore uložte zmeny pre celý rozvrh.

Podľa potreby môžete celý rozvrh aj vypnúť. V apke Spánok klepnite na Celý rozvrh a potom rozvrh spánku vypnite alebo zapnite klepnutím na Rozvrh spánku.

Správa skratiek na upokojenie pred spaním

Na iPhone si môžete pridať skratky pre apky, ktoré vám pomôžu relaxovať a pripraviť sa na spánok. 

Obrazovka iPhonu so skratkami na upokojenie pred spaním 

Pridanie skratky

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na Spánok.
 2. V sekcii Celý rozvrh a možnosti klepnite na príslušný rozvrh.
 3. Klepnite na Skratky na upokojenie pred spaním.
 4. Klepnite na Pridať skratku alebo Pridať ďalšiu skratku, ak ste už predtým nejakú pridali.
 5. Klepnite na apku a potom klepnutím na tlačidlo Pridať Tlačidlo Pridať pridajte skratku. Môžete tiež klepnúť na Zobraziť apky z App Storu, vyhľadať nové apky a pridať ich.

Odstránenie skratky

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na Spánok.
 2. V sekcii Celý rozvrh a možnosti klepnite na príslušný rozvrh.
 3. Klepnite na Skratky na upokojenie pred spaním.
 4. Klepnite na tlačidlo Odstrániť Tlačidlo Odstrániť.

Obrazovka iPhonu s grafom údajov o spánku 

Zobrazenie histórie spánku

Ak si chcete pozrieť históriu spánku, otvorte na iPhone apku Zdravie, naspodku obrazovky klepnite na Prechádzať a potom klepnite na Spánok. Ak ste si apku Spánok pridali medzi obľúbené apky, máte k nej prístup zo stránky Zhrnutie v apke Zdravie.

Na základe toho, ako iPhone využívate v noci, aplikácia Spánok na iPhone sleduje váš čas strávený v posteli a graficky ho znázorňuje. Pruhový graf je predvolene nastavený na T (týždeň). Klepnutím na M navrchu grafu zobrazíte históriu spánku za posledný mesiac. Klepnutím na Zobraziť ďalšie údaje o spánku zobrazíte podrobnosti o dĺžke spánku, napríklad Priemerný čas strávený v posteli a Priemerný čas spánku. Po klepnutí sa príslušné podrobnosti zobrazia v grafe vyššie.

Obrazovka iPhonu s grafom frekvencie dýchania 

Zobrazenie frekvencie dýchania

Na hodinkách Apple Watch Series 3 alebo novších so systémom watchOS 8 môžete merať a sledovať svoju frekvenciu dýchania.* Ak máte zapnutú funkciu Sledovanie spánku na Apple Watch a spíte s hodinkami Apple Watch, tieto hodinky budú automaticky merať a zaznamenávať počet nadýchnutí za minútu.

Ak chcete zobraziť svoju frekvenciu dýchania, na iPhone otvorte apku Zdravie a v dolnej časti obrazovky klepnite na Prechádzať. Klepnite na Dýchanie a potom na položku Frekvencia dýchania.

* Frekvencia dýchania nie je k dispozícii pre osoby mladšie ako 18 rokov.

Získavanie presnejších výsledkov pomocou hodiniek Apple Watch

Ak ste hodinky Apple Watch spárovali až po dokončení nastavenia v aplikácii Spánok, bude stále možné zapnúť funkciu Sledovanie spánku na Apple Watch. V apke Watch na iPhone klepnite na tab Moje hodinky a potom na Spánok. Potom klepnutím na Sledovanie spánku na Apple Watch zapnite toto nastavenie. Ak chcete dosiahnuť maximálnu presnosť výsledkov, keď máte hodinky nasadené počas spánku:

 • Zapnite Pripomienky nabíjania. Na iPhone otvorte apku Watch, klepnite na tab Moje hodinky a potom klepnite na Spánok. Klepnite na Pripomienky nabíjania a zapnite na hodinkách Apple Watch pripomienku nabíjania pred časom upokojenia pred spaním. Ak sa batéria hodiniek vybije, údaje o spánku sa nebudú zaznamenávať.
 • Uistite sa, že máte hodinky Apple Watch nasadené pohodlne. Ak máte remienok hodiniek príliš voľný, akcelerometer môže počas prirodzeného spánku zaregistrovať príliš mnoho pohybu.
Dátum zverejnenia: