Jednoduché zadávanie údajov s použitím formulárov v aplikácii Numbers

Na menších zariadeniach, ako je iPhone, iPad alebo iPod touch, formuláre uľahčujú zadávanie údajov do tabuliek.

V aplikácii Numbers na iPhone, iPade alebo iPod touch môžete zadať údaje do formulára a aplikácia Numbers potom automaticky vloží údaje do tabuľky, ktorá je s formulárom prepojená. Formuláre predstavujú skvelý spôsob zadávania údajov do jednoduchých tabuliek obsahujúcich tie isté druhy informácií, napríklad kontaktné údaje, ankety, súpisy inventára alebo dochádzku v rámci triedy.

A ak budete formuláre používať v kombinácii s funkciou Rukopis, môžete na podporovaných zariadeniach písať ceruzkou Apple Pencil priamo do formulára. Aplikácia Numbers skonvertuje rukopis na text a potom údaje vloží do prepojenej tabuľky.

Vytvorenie a nastavenie formulára

Pri vytváraní formulára môžete vytvoriť novú prepojenú tabuľku na novom hárku alebo použiť prepojenie s existujúcou tabuľkou. Ak vytvoríte formulár pre existujúcu tabuľku, tabuľka nemôže obsahovať žiadne zlúčené bunky.

 1. Vytvorte novú tabuľku, klepnite na tlačidlo pridania  v blízkosti ľavého horného rohu a potom klepnite na Nový formulár.
 2. Ak chcete vytvoriť formulár prepojený s novou tabuľkou a hárkom, klepnite na Prázdny formulár. Môžete tiež klepnúť na existujúcu tabuľku a vytvoriť formulár, ktorý je s touto tabuľkou prepojený.
 3. V sekcii Nastavenie formulára klepnite na pole, ktoré chcete upraviť. Každé pole zodpovedá stĺpcu v prepojenej tabuľke. Ak zvolíte existujúcu tabuľku, v ktorej už sú definované hlavičky, namiesto sekcie Nastavenie formulára sa zobrazí prvý záznam. Ak chcete formulár upraviť, klepnite na tlačidlo nastavení  v zázname alebo upravte prepojenú tabuľku.
  • Ak chcete k poľu priradiť popis, klepnite naň a zadajte nový popis. Popis sa zobrazí v hlavičke stĺpca v prepojenej tabuľke a v poli vo formulári.
  • Ak chcete pole odstrániť, klepnite na tlačidlo vymazania  vedľa poľa, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na Vymazať. Odstráni sa aj stĺpec zodpovedajúci tomuto poľu a tiež všetky dáta v tomto stĺpci v prepojenej tabuľke.
  • Ak chcete zmeniť poradie polí, stlačte a podržte tlačidlo zmeny poradia  vedľa poľa a potom ho potiahnite nahor alebo nadol. Zodpovedajúcim spôsobom sa posunie aj stĺpec pre toto pole v prepojenej tabuľke.
  • Ak chcete zmeniť formát poľa, klepnite na tlačidlo informácií  a vyberte formát, napríklad Číslo, Percento alebo Trvanie. Po klepnutí na tlačidlo informácií vedľa formátu v menu sa zobrazia ďalšie nastavenia.
 4. Ak chcete pridať pole, klepnite na Pridať pole. Do prepojenej tabuľky sa tiež pridá nový stĺpec.

Po dokončení zmien formulára klepnite na Hotovo. Zobrazí sa prvý záznam a budete môcť zadávať do formulára údaje. Ak chcete zobraziť prepojenú tabuľku, klepnite na tlačidlo tabuľky .

Formulár a hárok obsahujúci prepojenú tabuľku môžete premenovať. Klepnite na názov tabuľky alebo formulára, klepnite na Premenovať, zadajte nový názov a uložte ho klepnutím mimo textového poľa.


Zadávanie údajov do formulára

Keď do formulára zadáte údaje pre jednotlivé záznamy, aplikácia Numbers ich automaticky vloží do prepojenej tabuľky. Jeden záznam môže obsahovať jedno alebo viac polí na údaje, ako napríklad meno, príslušnú adresu a príslušné telefónne číslo. Údaje záznamu sa zobrazia aj na zodpovedajúcom riadku v prepojenej tabuľke. Údaje môžete zadávať pomocou klávesnice alebo písaním rukou. 

Zadávanie údajov pomocou klávesnice

Ak chcete údaje do formulára zadávať pomocou klávesnice, klepnite na príslušný tab formulára, klepnite na pole vo formulári a potom zadajte údaje. 

Prechádzanie záznamami vo formulári:

 • Ak chcete prejsť na predchádzajúci alebo nasledujúci záznam, klepnite na tlačidlo so šípkou doľava  alebo so šípkou doprava .
 • Ak chcete rolovať zobrazením záznamov, potiahnite bodky vpravo od záznamov nahor alebo nadol.

Ak chcete pridať záznam, klepnite na tlačidlo pridania. Do prepojenej tabuľky sa pridá nový riadok.

Ak potrebujete formulár upraviť znova, klepnite na tlačidlo nastavení .

Môžete tiež zadať údaje do prepojenej tabuľky, čím sa zmení aj príslušný záznam. A keď v tabuľke vytvoríte nový riadok a pridáte do buniek údaje, aplikácia Numbers vytvorí príslušný záznam v prepojenom formulári.

Zadávanie údajov písaním rukou pomocou ceruzky Apple Pencil

Keď ceruzku Apple Pencil spárujete s podporovaným iPadom, funkcia Rukopis je predvolene zapnutá.* Ak chcete zistiť nastavenie funkcie Rukopis alebo ju chcete vypnúť, prejdite na iPade na Nastavenia > Apple Pencil.

Ak chcete písať do formulára, klepnite na tab formulára a potom píšte do príslušného poľa. Váš rukopis sa skonvertuje na text a automaticky sa vloží do prepojenej tabuľky.

* Táto funkcia je k dispozícii iba v angličtine, tradičnej čínštine a zjednodušenej čínštine v systéme iPadOS od verzie 14.

Dátum zverejnenia: