Meranie a kalibrácia displeja Apple Pro Display XDR

Prečítajte si, ako zmerať kalibráciu displeja.

Každý displej Pro Display XDR prechádza pri výrobe priamo na montážnej linke najmodernejšou kalibráciou, aby sa zaistila presnosť panela so širokým farebným spektrom P3, ako aj jednotlivých LED diód podsvietenia.

Displej Pro Display XDR sa kalibruje pomocou nástrojov laboratórnej úrovne, ktoré zodpovedajú nariadeniam Národného inštitútu pre normy a technológie (NIST). Displej sa zahreje v uzavretej komore a merania prebiehajú pri kolmom dopade lúča na stred displeja. Okrem toho proces kalibrácie pri výrobe umožňuje sofistikovaným vstavaným algoritmom presne reprodukovať množstvo farebných systémov, ktoré sa v súčasnosti využívajú pri práci s médiami, napríklad sRGB, BT.601, BT.709, ba dokonca aj P3-ST.2084 (HDR).

Meranie displeja Pro Display XDR

Na vyhodnotenie kalibrácie displeja Pro Display XDR môžete použiť súbor filmov QuickTime s testovacími vzorcami od spoločnosti Apple. Tieto správne farebne označené SDR a HDR referenčné súbory vám umožňujú zmerať a skontrolovať primárne i sekundárne farby a jas vrátane funkcie elektrooptického prenosu (EOTF) pomocou spektrorádiometra, ktorý máte u seba doma. Pred meraním kalibrácie displeja skontrolujte, či máte na Macu systém macOS Catalina 10.15.3 alebo novší.

Stiahnutie testovacích vzorcov

 1. Prejdite na stránku vývojára AVFoundation.
 2. V sekcii Related Resources (Súvisiace zdroje) kliknutím na položku Color Test Patterns (Farebné testovacie vzorce) stiahnite testovacie súbory. 
 3. Dvojitým kliknutím rozbaľte komprimovaný súbor QuickTime-Test-Pattern.zip.

Meranie displeja

 1. Spektrorádiometer od iného výrobcu zarovnajte na stred displeja. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak bude pri zarovnávaní v miestnosti tma, aby meranie neovplyvňovalo rozptýlené svetlo alebo odrazy.
 2. Otvorte priečinok QuickTime Test Pattern Movies a vyberte súbor vzorcov, ktoré chcete otestovať. Každý priečinok obsahuje sekvencie filmových súborov na zmeranie farby alebo jasu v systéme HDR, BT.709 a BT.601.
 3. Každý súbor otvorte v prehrávači QuickTime Player a zmerajte jednotlivé filmové súbory s testovacími vzorcami v priečinku. Uistite sa, že používaný referenčný režim sa zhoduje s vybratým testovacím vzorcom. Ak napríklad používate vzory založené na formáte HDR10, použite predvoľbu HDR Video (P3–ST 2084).
 4. Namerané hodnoty farieb (aj odtieňov) a jasu porovnajte s tými, ktoré sú uvedené v súbore Reference Values.txt v priečinku testovacieho vzorca. V závislosti od tolerancie alebo kalibrácie spektrorádiometra sa medzi vašimi meraniami a referenčnými hodnotami môžu objaviť odchýlky.

Namerané hodnoty sa líšia od referenčných

Ak sa vami namerané hodnoty líšia od tých referenčných, vyskúšajte tieto kroky.

Skontrolujte nastavenia spektrorádiometra

 • Skontrolujte okolie a minimalizujte okolité svetlo.
 • Uistite sa, že sa displej zahrieval aspoň 30 minút a je tepelne stabilný.
 • Merací prístroj otočte tak, aby bol kolmo na displej a zarovnaný podľa osi x, aby sa minimalizovala polarizácia.
 • Skontrolujte nastavenie expozície meracieho prístroja. Ak má prístroj režim automatickej expozície, zapnite ho. Umožní to optimalizáciu meraní pri rôznych úrovniach jasu. Ak prístroj režim automatickej expozície nemá, skontrolujte, či je expozícia nastavená správne, aby nebol senzor preťažený.
 • Skontrolujte, či prístroj umožňuje nastavenie času integrácie. Ak sa dá, použite dlhší čas integrácie. Zabezpečí to presnejší výsledok.

Skontrolujte kalibráciu spektrorádiometra

V parametroch od výrobcu skontrolujte povolenú odchýlku spektrorádiometra. Nameranú odchýlku mohli spôsobiť tieto okolnosti:

 • Odlišné kalibrácie nástroja, ktoré využívajú odlišné uhly dopadu svetla zdroja osvetlenia A.
 • Nestálosť prítomná v každom jednom zdroji osvetlenia A.
 • Odlišné optické dráhy a dizajn hardvéru nástroja, ktoré mohli zapríčiniť odlišné východiskové chyby.

Rekalibrácia mimo servisu

Podpora vykonania rekalibrácie displeja Pro Display XDR mimo servisu a vytváranie vlastných referenčných režimov vrátane prispôsobovania farebných štandardov, bieleho bodu, jasu a gamy budú k dispozícii v najbližšej verzii systému macOS Catalina.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: