Meranie a kalibrácia displeja Apple Pro Display XDR

Prečítajte si, ako zmerať kalibráciu displeja.  V závislosti od potrieb svojho pracovného postupu môžete tiež doladiť kalibráciu displeja alebo ho svojpomocne rekalibrovať.

Každý displej Pro Display XDR prechádza pri výrobe priamo na montážnej linke najmodernejšou kalibráciou, aby sa zaistila presnosť panela so širokým farebným spektrom P3, ako aj jednotlivých LED diód podsvietenia. Okrem toho proces kalibrácie pri výrobe umožňuje sofistikovaným vstavaným algoritmom presne reprodukovať množstvo farebných priestorov, ktoré sa v súčasnosti využívajú pri práci s médiami, napríklad sRGB, BT.601, BT.709, ba dokonca aj P3-ST.2084 (HDR).

Vďaka procesu kalibrácie pri výrobe poskytuje displej Pro Display XDR používateľom výnimočný vizuálny zážitok hneď po jeho vybalení. Ak váš pracovný postup vyžaduje vlastnú kalibráciu, môžete doladiť kalibráciu displeja Pro Display XDR alebo ho môžete rekalibrovať pre pracovný postup prispôsobený spektrorádiometru od iného výrobcu.


Meranie displeja Pro Display XDR

Na vyhodnotenie kalibrácie displeja Pro Display XDR môžete použiť súbor filmov QuickTime s testovacími vzorcami od spoločnosti Apple. Tieto náležite farebne označené SDR a HDR referenčné súbory vám umožňujú zmerať a skontrolovať primárne i sekundárne farby a svietivosť vrátane funkcie elektrooptického prenosu (EOTF) pomocou vlastného spektrorádiometra. Pred meraním kalibrácie displeja sa uistite, že máte v Macu systém macOS Catalina 10.15.6 alebo novší a že váš displej používa firmvér Display Firmware 4.2.37.

Stiahnutie testovacích vzorcov

 1. Prejdite na stránku vývojára AVFoundation.
 2. V sekcii Related Resources (Súvisiace zdroje) kliknutím na Color Test Patterns (Farebné testovacie vzorce) stiahnite testovacie súbory. 
 3. Dvojitým kliknutím rozbaľte komprimovaný súbor QuickTime-Test-Pattern.zip.

Meranie displeja

 1. Spektrorádiometer od iného výrobcu zarovnajte na stred displeja.
 2. Zaistite, aby miestnosť bola zatemnená alebo aby v nej bola tma a aby tak meranie nebolo ovplyvnené rozptýleným svetlom ani odrazmi.
 3. Otvorte priečinok QuickTime Test Pattern Movies a vyberte súbor vzorcov, ktoré chcete otestovať. Každý priečinok obsahuje sekvencie filmových súborov na zmeranie farby alebo svietivosti v systéme HDR, BT.709 a BT.601.
 4. Každý súbor otvorte v prehrávači QuickTime Player a zmerajte jednotlivé filmové súbory s testovacími vzorcami v priečinku. Uistite sa, že používaná referenčná predvoľba sa zhoduje s vybratým testovacím vzorcom. Ak napríklad používate vzory založené na formáte HDR10, použite predvoľbu HDR Video (P3–ST 2084).
 5. Namerané hodnoty farieb (odtieňov) a svietivosti porovnajte s tými, ktoré sú uvedené v súbore Reference Values.txt v priečinku testovacieho vzorca. V závislosti od tolerancie alebo kalibrácie spektrorádiometra môžu vzniknúť odchýlky medzi vašimi meraniami a referenčnými hodnotami.

Ak sa vami namerané hodnoty výrazne líšia od referenčných, pozrite si tipy na meranie displeja.


Doladenie kalibrácie

Ak je váš pracovný postup vyladený vzhľadom na konkrétnu cieľovú zostavu hodnôt, kalibráciu displeja Apple Pro Display XDR môžete doladiť. Môžete tak upraviť nastavenia bieleho bodu a svietivosti, aby presnejšie zodpovedali vašej vlastnej cieľovej zostave hodnôt kalibrácie displeja. Prečítajte si viac o rôznych hodnotách, ktoré môžete upraviť

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia > Displeje.
 2. V menu Predvoľba vyberte referenčnú predvoľbu, ktorú chcete doladiť.
 3. V menu Predvoľba vyberte Doladiť kalibráciu.
 4. Nastavte hodnoty pre položky Biely bod a Svietivosť. Potom zadajte popis.
 5. Kliknutím na tlačidlo OK doladenie kalibrácie uložte.

Ak chcete doladenie kalibrácie odstrániť, v menu Doladiť kalibráciu vyberte Obnoviť pôvodné.

Ak vyberiete inú referenčnú predvoľbu, v prípade potreby znova dolaďte kalibráciu, aby ste dosiahli optimálne výsledky.

Svojpomocná rekalibrácia

Ak potrebujete rekalibrovať displej Pro Display XDR pre pracovný postup prispôsobený spektrorádiometru od iného výrobcu, postupujte podľa pokynov v tejto sekcii.

Kontrola požiadaviek

Na svojpomocnú rekalibráciu sa vyžaduje systém macOS Catalina 10.15.6 alebo novší, firmvér Display Firmware 4.2.37 a niektorý z nasledujúcich prístrojov:

Photo Research

 • PR-740, PR-745 alebo PR-788
 • Odporúčané šírky pásma: 4 nm alebo 5 nm
 • Požadované clony: 0,1, 0,125, 0,2 alebo 0,25

Colorimetry Research

 • CR-300

Kalibrácia displeja

Ak chcete pre displej určiť základné hodnoty, zmerajte ho pred kalibráciou aj po nej. Na meranie aj kalibráciu používajte rovnaký spektrorádiometer.

 1. Nastavte displej na referenčnú predvoľbu systému macOS, ktorú používate najčastejšie.
 2. Stiahnite si utilitu Pro Display XDR Calibrator a otvorte ju. Potom kliknite na Pokračovať.
 3. Pripojte k Macu podporovaný spektrorádiometer.
 4. Kliknite na Calibrate (Kalibrovať). Uistite sa, že utilita je otvorená na displeji Pro Display XDR, ktorý chcete kalibrovať. Potom kliknite na Next (Ďalej).
 5. Namierte meracie zariadenie na stred zeleného bodu. Potom kliknite na Continue (Pokračovať). 
 6. Dodržiavajte vzdialenosť merania požadovanú pre daný prístroj. Napríklad prístroj CR-300 by mal byť zarovnaný s displejom.
 7. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a uistite sa, že prístroj je kolmý na displej. Potom kliknite na Begin (Začať). Ak je displej pripojený k notebooku Mac, počas kalibrácie nezatvárajte kryt.
  Kalibrácia môže trvať až 2 hodiny (vrátane 30-minútového zahrievania).
 8. Po dokončení kalibrácie kliknite na Done (Hotovo).

Ak vyberiete inú referenčnú predvoľbu, v prípade potreby dolaďte kalibráciu, aby ste dosiahli optimálne výsledky.

Resetovanie kalibrácie

Ak chcete obnoviť kalibráciu displeja z výroby, otvorte utilitu Pro Display XDR Calibrator, kliknite na Reset Calibration (Resetovať kalibráciu) a potom kliknite na Reset (Resetovať).

Tipy na meranie a kalibráciu displeja

Ak sa vám pri meraní a kalibrácii displeja nedarí dosiahnuť konzistentné výsledky, prečítajte si, čo robiť.

Skontrolujte prostredie

 • Zabezpečte také okolité prostredie, aby sa minimalizovalo rozptýlené svetlo, ktoré sa odráža na cieľovú oblasť clony na displeji.
 • Spoločnosť Apple odporúča vykonávať meranie a kalibráciu pri okolitej teplote do 25 stupňov Celzia.  Ak chcete dosiahnuť čo najopakovateľnejšie výsledky, okolitá teplota by mala byť počas kalibrácie podobná ako pri bežnom používaní.

Kontrola nastavení spektrorádiometra

 • Uistite sa, že displej sa zahrieval aspoň 30 minút a je tepelne stabilný.
 • Merací prístroj otočte tak, aby bol kolmo na displej a zarovnaný podľa osi x, čím sa minimalizuje polarizácia.
 • Skontrolujte nastavenie expozície meracieho prístroja. Ak má prístroj režim automatickej expozície, zapnite ho. Umožní to optimalizáciu meraní pri rôznych úrovniach svietivosti. Ak prístroj nemá režim automatickej expozície, overte si odporúčané nastavenia u výrobcu prístroja. Skontrolujte nastavenie polohy, ohniskovej vzdialenosti, clony, šírky pásma, expozície, rýchlosti merania, synchronizácie displeja a všetkých automatických alebo dynamických funkcií, ktoré váš prístroj môže mať.
 • Skontrolujte, či prístroj umožňuje nastavenie času integrácie. Ak je to možné, použite dlhší čas integrácie. Dosiahnete tak presnejší výsledok.
 • Ak je prístroj vybavený nastavením automatického neutrálneho filtra (ND), vypnite ho.

Kontrola kalibrácie spektrorádiometra

V špecifikáciách od výrobcu skontrolujte povolenú odchýlku spektrorádiometra. Nameranú odchýlku mohli spôsobiť tieto okolnosti:

 • Odlišné kalibrácie prístroja, ktoré využívajú odlišné uhly dopadu svetla zdroja osvetlenia A.
 • Nestálosť, ktorá sa vyskytuje pri každom zdroji osvetlenia A.
 • Odlišné optické dráhy a dizajn hardvéru prístroja, ktoré mohli zapríčiniť odlišné východiskové chyby.

Resetujte spektrorádiometer

Ak prístroj prestane reagovať, požiadajte jeho výrobcu o pokyny na resetovanie spektrorádiometra.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: