Výmena zdroja napájania v Macu Pro (2019)

Prečítajte si, ako odstrániť a vymeniť zdroj napájania v Macu Pro.

Kontrola potrebných nástrojov

 • Skrutkovač Torx T8
 • Skrutkovač Phillips č. 1

Ak potrebujete objednať náhradný zdroj napájania, kontaktujte spoločnosť Apple

Odstráňte kryt alebo horný kryt

Podľa pokynov odstráňte kryt z Macu Pro (2019) alebo horný kryt z Macu Pro (regál, 2019).

Mac Pro (2019)

 1. Vypnite Mac Pro.
 2. Počkajte 5 až 10 minút, kým počítač nevychladne.
 3. Odpojte od Macu Pro všetky káble okrem napájacieho kábla.
 4. Dotknite sa kovového krytu na vonkajšej strane Macu Pro, aby ste vybili všetku statickú elektrinu. Potom odpojte napájací kábel.
  Skôr ako sa budete dotýkať súčastí alebo inštalovať do Macu Pro komponenty, vždy zo seba musíte najskôr vybiť statickú elektrinu. Aby ste sa vyhli vytváraniu statickej elektriny, nepohybujte sa po miestnosti, kým neskončíte s inštaláciou zdroja napájania a nevrátite kryt počítača na miesto.
 5. Nadvihnite vrchnú západku a potom jej otočením doľava odomknite kryt.
 6. Zdvihnite kryt a zložte ho z Macu Pro. Opatrne ho odložte nabok.

Mac Pro (Rack, 2019)

 1. Vypnite Mac Pro.
 2. Počkajte 5 až 10 minút, kým počítač nevychladne.
 3. Odpojte od Macu Pro všetky káble okrem napájacieho kábla.
 4. Dotknite sa kovového krytu na vonkajšej strane Macu Pro, aby ste vybili všetku statickú elektrinu. Potom odpojte napájací kábel.
  Skôr ako sa budete dotýkať súčastí alebo inštalovať do Macu Pro komponenty, vždy zo seba musíte najskôr vybiť statickú elektrinu. Aby ste sa vyhli vytváraniu statickej elektriny, nepohybujte sa po miestnosti, kým neskončíte s inštaláciou zdroja napájania a nevrátite horný kryt počítača na miesto.
 5. Posuňte uvoľňovacie západky horného krytu do odomknutej polohy, zdvihnite horný kryt, vytiahnite ho z prednej doštičky a odložte.

Odstránenie zdroja napájania

 1. Na upínacích doštičkách č. 1 a č. 3 odskrutkujte všetkých šesť skrutiek Phillips č. 1 a potom odstráňte upínacie doštičky.
  Skrutky sú v upínacej doštičke nasadené napevno a nevypadnú z nej.
 2. Odstráňte jednu skrutku T8 z konzoly uzemnenia zdroja napájania.
 3. Chyťte obe strany zdroja napájania a vytiahnite ho. V prípade potreby odstráňte modul MPX nad zdrojom napájania, aby ste si uľahčili prístup ku zdroju napájania.  

Inštalácia nového zdroja napájania

 1. Zasuňte nový zdroj napájania do spodného slotu.
 2. Pevne a rovnomerne na zdroj napájania tlačte, aby plne dosadol do slotu. Ak ste odstránili niektoré moduly MPX, znova ich nainštalujte. 
 3. Zaskrutkujte skrutku T8 späť do konzoly uzemnenia zdroja napájania.
 4. Znovu pripevnite upínacie doštičky č. 1 a č. 3 a úplne utiahnite šesť skrutiek Phillips č. 1.

Opätovné nainštalovanie krytu alebo horného krytu

Kryt na Macu Pro (2019) alebo horný kryt na Macu Pro (regál, 2019) znova nainštalujte podľa nasledujúcich pokynov.

Mac Pro (2019)

 1. Opatrne vráťte kryt na Mac Pro a dávajte pozor, aby ste sa nedotkli žiadnej dosky s plošnými spojmi.
 2. Keď bude na mieste, uzamknite ho tak, že vrchnú západku otočíte doprava a zacvaknete ju.
  Hore: zamknutá poloha (bodky sú v jednej rovine)
  Dole: nezamknutá poloha (bodky nie sú v jednej rovine)
 3. Pripojte napájací kábel, displej a všetky periférne zariadenia. 

Mac Pro (Rack, 2019)

 1. Zarovnajte okraj horného krytu so slotom v prednej doštičke, potom pevne zatlačte v blízkosti uvoľňovacích západiek a počúvajte, kým nezacvakne na svoje miesto.
 2. Pripojte napájací kábel, displej a všetky periférne zariadenia. 

Viac informácií

Ak ste dostali náhradný diel od spoločnosti Apple, dodržte postup na odoslanie pôvodného dielu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: