Výmena karty vstupu/výstupu Apple v Macu Pro (2019)

Prečítajte si, ako v Macu Pro odstrániť a vymeniť kartu vstupu/výstupu Apple.

Kontrola potrebných nástrojov

 • Skrutkovač Phillips č. 1

Ak potrebujete objednať náhradnú kartu vstupu/výstupu Apple, kontaktujte spoločnosť Apple.

Odstráňte kryt alebo horný kryt

Podľa pokynov odstráňte kryt z Macu Pro (2019) alebo horný kryt z Macu Pro (regál, 2019).

Mac Pro (2019)

 1. Vypnite Mac Pro.
 2. Počkajte 5 až 10 minút, kým počítač nevychladne.
 3. Odpojte od Macu Pro všetky káble okrem napájacieho kábla.
 4. Dotknite sa kovového krytu na vonkajšej strane Macu Pro, aby ste vybili všetku statickú elektrinu. Potom odpojte napájací kábel.
  Skôr ako sa budete dotýkať súčastí alebo inštalovať do Macu Pro komponenty, vždy zo seba musíte najskôr vybiť statickú elektrinu. Aby ste sa vyhli vytváraniu statickej elektriny, nepohybujte sa po miestnosti, kým neskončíte s inštaláciou karty vstupu/výstupu Apple a nevrátite kryt počítača na miesto.
 5. Nadvihnite vrchnú západku a potom jej otočením doľava odomknite kryt.
 6. Zdvihnite kryt a zložte ho z počítača. Opatrne ho odložte nabok.
  Kým je kryt zložený, Mac Pro sa nezapne.

Mac Pro (Rack, 2019)

 1. Vypnite Mac Pro.
 2. Počkajte 5 až 10 minút, kým počítač nevychladne.
 3. Odpojte od Macu Pro všetky káble okrem napájacieho kábla.
 4. Dotknite sa kovového krytu na vonkajšej strane Macu Pro, aby ste vybili všetku statickú elektrinu. Potom odpojte napájací kábel.
  Skôr ako sa budete dotýkať súčastí alebo inštalovať do Macu Pro komponenty, vždy zo seba musíte najskôr vybiť statickú elektrinu. Aby ste sa vyhli vytváraniu statickej elektriny, nepohybujte sa po miestnosti, kým neskončíte s inštaláciou karty vstupu/výstupu Apple a nevrátite horný kryt počítača na miesto.
 5. Posuňte uvoľňovacie západky horného krytu do odomknutej polohy, zdvihnite horný kryt, vytiahnite ho z prednej doštičky a odložte.

Odstránenie a inštalácia karty vstupu/výstupu Apple

 1. Odskrutkujte dve skrutky Phillips č. 1 na upínacej doštičke, ktorá zakrýva sloty 5 až 8, a potom ju vyberte.
  Skrutky sú v upínacej doštičke nasadené napevno a nevypadnú z nej.
 2. Posuňte prídržnú západku PCI do odomknutej polohy.
 3. Chyťte kartu vstupu/výstupu Apple za okraje a vytiahnite ju zo slotu 8.
 4. Zasuňte do slotu 8 novú kartu vstupu/výstupu Apple. Pevne a rovnomerne na kartu tlačte, aby plne dosadla do slotu.
 5. Posuňte prídržnú západku PCI do uzamknutej polohy.
 6. Nasaďte upínaciu doštičku späť na sloty 5 až 8 a pevne utiahnite obe skrutky Phillips č. 1.

Opätovné nainštalovanie krytu alebo horného krytu

Kryt na Macu Pro (2019) alebo horný kryt na Macu Pro (regál, 2019) znova nainštalujte podľa nasledujúcich pokynov.

Mac Pro (2019)

 1. Opatrne vráťte kryt na Mac Pro a dávajte pozor, aby ste sa nedotkli žiadnej dosky s plošnými spojmi.
 2. Keď bude na mieste, uzamknite ho tak, že vrchnú západku otočíte doprava a zacvaknete ju.

  Hore: zamknutá poloha (bodky sú v jednej rovine)
  Dole: nezamknutá poloha (bodky nie sú v jednej rovine)
 3. Pripojte napájací kábel, displej a všetky periférne zariadenia.

Mac Pro (Rack, 2019)

 1. Zarovnajte okraj horného krytu so slotom v prednej doštičke, potom pevne zatlačte v blízkosti uvoľňovacích západiek a počúvajte, kým nezacvakne na svoje miesto.
 2. Pripojte napájací kábel, displej a všetky periférne zariadenia. 

Viac informácií

Ak ste dostali náhradný diel od spoločnosti Apple, dodržte postup na odoslanie pôvodného dielu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: