Písanie Braillovým písmom priamo na iPhone, iPade alebo iPode touch

iPhone, iPad a iPod touch podporujú písanie Braillovým písmom priamo na obrazovke zariadenia bez potreby fyzickej klávesnice Braillovho písma. 

Zadávanie znakov Braillovho písma na obrazovke zariadenia so systémom iOS alebo iPadOS

Znaky Braillovho písma môžete zadávať, keď je zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS položené naplocho pred vami (režim na stole) alebo keď je otočené obrazovkou smerom od vás, aby ste sa mohli dotýkať obrazovky prstami zohnutými smerom k vám (režim odvrátenej obrazovky).

Najskôr skontrolujte, či je zapnutá funkcia VoiceOver, a potom nastavte rotor funkcie VoiceOver na možnosť Braillov displej (vstup). Ak rotor neobsahuje možnosť Braillov displej (vstup), prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > VoiceOver > Rotor a zapnite možnosť Braillov displej (vstup).

Teraz môžete klepnutím na obrazovku jedným prstom alebo viacerými prstami naraz zadávať znaky Braillovho písma. Môžete tiež vykonávať tieto akcie:

  • Zadanie medzery: Potiahnite jedným prstom doprava.
  • Vymazanie predchádzajúceho znaku: Potiahnite jedným prstom doľava.
  • Prechod na nový riadok: Potiahnite dvomi prstami doprava.
  • Prechádzanie medzi návrhmi kontroly pravopisu: Potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol.
  • Zadanie zlomu riadka alebo odoslanie správy: Potiahnite tromi prstami nahor.
  • Prepnutie medzi šesťbodovým Braillovým písmom a skratkopisom: Potiahnite tromi prstami doprava.
  • Okamžitý preklad (keď je zapnutý skratkopis): Potiahnite dvomi prstami nadol.
  • Prepnutie na ďalšiu klávesnicu: Potiahnite dvomi prstami nahor.

Režim vstupu z Braillovho displeja ukončíte pošúchaním dvomi prstami alebo prepnutím rotora na iné nastavenie.

Ak chcete, aby iPad čítal body nahlas, podržte požadované body. Keď budete počuť tóny časovača a oznámenie, uvoľnite ich.

Nastavenie vstupnej polohy bodov

Na iPhone klepnite na všetky tri polohy bodov na pravej strane, zdvihnite prst a potom klepnite na tri polohy bodov na ľavej strane a zdvihnite prst. Na iPade dvakrát klepnite na všetky polohy bodov naraz. Funkcia VoiceOver oznámi, že polohy bodov boli prekalibrované.

Zmena nastavení vstupu z Braillovho displeja

Prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > VoiceOver > Braillovo písmo > Braillov displej (vstup) a zmeňte predvolené nastavenie na šesťbodové Braillovo písmo alebo skratkopis, prípadne prehoďte polohy bodov šesťbodového a osembodového Braillovho písma.

Dátum zverejnenia: