Tematické okruhy skúšky zo základov servisu produktov Apple (SVC-19A)

Prečítajte si informácie o skúške zo základov servisu produktov Apple (SVC-19A), jej častiach a tematických okruhoch.

Z čoho pozostáva skúška?

Skúška zo základov servisu produktov Apple (SVC-19A) má podobu vedomostného testu na počítači, ktorý poskytuje spoločnosť Pearson VUE online. Test vychádza z otvorených zdrojov a pri riešení jednotlivých zadaní je možné používať referenčné materiály spoločnosti Apple a kurzy v systéme ATLAS.

Úspešným zložením tejto skúšky splníte podmienku pre uchádzanie sa o certifikáty Technik zariadení so systémom iOS certifikovaný spoločnosťou Apple (ACiT) 2019 a Technik produktov Mac certifikovaný spoločnosťou Apple (ACMT) 2019. Účasť na skúškach potrebných na získanie certifikátu platného pre produkty Mac alebo zariadenia so systémom iOS je podmienená zložením tejto skúšky.

Informácie o skúške

 • Počet častí: 5
 • Počet študijných cieľov: 34
 • Počet všetkých zadaní: 70
 • Výsledok potrebný na zloženie skúšky: 80 percent správnych odpovedí (najmenej 56 zo 70)
 • Časový limit skúšky: 2 hodiny

Na začiatku skúšky budete musieť odpovedať na sedem demografických otázok. Vaše odpovede na tieto otázky nebudú hodnotené, ani sa nezapočítajú do celkového časového limitu skúšky.

V rámci skúšky musíte zložiť dve samostatne hodnotené časti

Skúška je zložená z dvoch samostatne hodnotených častí. Ak chcete zložiť celú skúšku, musíte zložiť obe jej samostatne hodnotené časti. Toto je doplnok k celkovému požadovanému bodovému hodnoteniu, ktoré je uvedené vyššie. Sú to tieto časti:

 • Predbežné opatrenia na elimináciu elektrostatických výbojov (na zloženie skúšky sa vyžaduje aspoň 10 z 12 odpovedí správne)
 • Bezpečnosť (na zloženie skúšky sa vyžaduje aspoň 10 z 12 odpovedí správne)

Časti a tematické okruhy

Tu uvádzame časti a tematické okruhy, ktoré sú súčasťou skúšky zo základov servisu produktov Apple.

Zákaznícka skúsenosť (23 zadaní)

 • Určte, aké komunikačné schopnosti sú potrebné na získanie plnohodnotných informácií od zákazníka.
 • Vyberte dobré príklady pochopenia a zhrnutia odpovedí zákazníka s cieľom zhodnúť sa na probléme, ktorý má.
 • Určte spôsoby, ako čo najlepšie zdôvodniť opravu, aby zákazník vedel, prečo je potrebná a odsúhlasil navrhovanú stratégiu.
 • Určte spôsoby, ako zákazníkovi čo najlepšie odporučiť a ponúknuť inovácie a doplnky ako súčasť alternatívnej servisnej stratégie.
 • Predveďte, ako povedať zákazníkovi nie, no zároveň mu ponúknuť aj alternatívne riešenia.
 • Vymenujte praktické využitie štyroch pilierov vzdelávania dospelých.
 • Opíšte, ako na zákazníka vplýva používanie prehnane technického jazyka a, naopak, príliš zjednodušené vyjadrovanie.
 • Určte dobré príklady vyjadrení, pomocou ktorých možno dosiahnuť, aby mal zákazník adekvátne očakávania.
 • Opíšte, akú úlohu zohráva pri dosahovaní spokojnosti zákazníkov empatia.
 • Určte spôsoby, ako sa vyhnúť konfliktom pomocou úprimnej empatie.
 • Určte príčiny konfliktov pri komunikácii so zákazníkmi.
 • Uveďte techniku piatich krokov na zmiernenie hnevu zákazníka v modelovom prípade.
 • Zhodnoťte a vysvetlite vplyv neverbálnej komunikácie.

Predbežné opatrenia na elimináciu elektrostatických výbojov (12 zadaní)

 • Určte správne predbežné opatrenia na elimináciu elektrostatických výbojov.
 • Určte, čo by nemalo chýbať na pracovisku, ktoré je vybavené v súlade s predbežnými opatreniami na elimináciu elektrostatických výbojov.
 • Pomocou výberu správnych nástrojov, vybavenia a postupov vytvorte pracovisko, ktoré eliminuje alebo aspoň minimalizuje riziko vzniku elektrostatických výbojov.
 • Určte, aké následky má poškodenie elektrostatickým výbojom na integrované obvody.
 • Určte najrozšírenejšie mýty o elektrostatických výbojoch a uveďte, prečo nie sú pravdivé.

Bezpečnosť (12 zadaní)

 • Určte, ktoré vyjadrenia zákazníka opisujú možné bezpečnostné problémy.
 • Vysvetlite, prečo je dôležité postupovať pri práci s lítium-iónovými, resp. polymérovými batériami zvlášť opatrne.
 • Predveďte, ako správne a bezpečne zaobchádzať s batériami a zostavami krytov prenosných počítačov so vstavanou batériou.
 • Určte príznaky poškodenia batérií a zostáv krytov prenosných počítačov so vstavanou batériou.
 • Reagujte na situácie so zabudovanými batériami.

Riešenie problémov (8 zadaní)

 • Určte rôzne fázy riešenia problémov a servisu, v ktorých sú užitočné diagnostické nástroje.
 • Napíšte, ako by mali byť napísané poznámky k prípadu, aby boli jasné, stručné a úplné.
 • Predveďte základné logické myslenie pri riešení problémov a vyvodzovaní záverov
 • Pomocou efektívneho kladenia otázok, prvotného zhodnotenia problému a schopnosti izolovať problémy určte, či ide o problémy s hardvérom, softvérom, problémy súvisiace s prevádzkovým prostredím alebo ide o prípad, kedy je potrebné zákazníkovi poradiť.

Znalosti produktov (15 zadaní)

 • Určte metódy na zálohovanie a obnovenie údajov v produkte Apple.
 • Uveďte základné ovládacie a navigačné prvky zariadení so systémom iOS a ukážte, že im rozumiete.
 • Určte súčasti predvoleného používateľského prostredia systému macOS.
 • Vymenujte ovládacie a navigačné prvky hodiniek Apple Watch.
 • Zhodnoťte, izolujte a vyriešte problém spojený s účtom Apple ID v modelovej situácii.
 • Vymenujte kroky potrebné na konfiguráciu služieb kontinuity v systéme macOS a iOS.
 • Opíšte postup konfigurácie zariadenia Bluetooth v produkte Apple.

Školiace kurzy v systéme ATLAS

Ak sa chcete riadne pripraviť na skúšku zo základov servisu produktov Apple, odporúčame vám prejsť si kurzy pre základy servisu, ktoré sú dostupné v systéme ATLAS.

Dátum zverejnenia: