Migrácia knižnice Aperture do aplikácie Fotky alebo Adobe Lightroom Classic

Aplikáciu Aperture už nebude možné spustiť vo verziách systému macOS, ktoré nasledujú po macOS Mojave. Tu nájdete návod, ako presunúť knižnice Aperture do aplikácie Fotky alebo Adobe Lightroom Classic.

V júni 2014 spoločnosť Apple oznámila, že vývoj aplikácie Aperture bol ukončený. Odvtedy vydala šesť hlavných upgradov systému macOS. Z technických príčin je macOS Mojave poslednou verziou systému macOS, v ktorej aplikácia Aperture funguje. Počnúc verziou macOS Catalina už aplikácia Aperture so systémom macOS nie je kompatibilná.

Ak chcete naďalej pracovať s knižnicami fotiek Aperture, musíte ich migrovať do inej aplikácie na prácu s fotkami. Môžete ich migrovať do aplikácie Fotky, ktorá je súčasťou systému macOS Yosemite alebo novšieho, alebo ich migrovať do aplikácie Adobe Lightroom Classic alebo inej. Mali by ste to spraviť pred upgradovaním na systém macOS Catalina.

 


Migrácia knižnice do aplikácie Fotky

Ak používate systém macOS Mojave alebo starší

Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Aperture.
 2. Vyberte položky Aperture > Preferences (Nastavenia), kliknite na tab Previews (Náhľady) a potom zmeňte nastavenie Photo Preview (Náhľad fotky) na Don't Limit (Neobmedziť). Zatvorte okno nastavení.
 3. V zozname projektov v inšpektorovi knižnice vyberte všetky projekty. Kliknite napríklad na prvý uvedený projekt a potom so stlačeným klávesom Shift kliknite na posledný projekt.
 4. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo rozloženia prehliadača, aby sa všetky fotky zobrazili ako miniatúry.
 5. Pomocou položiek Edit (Upraviť) > Select All (Vybrať všetko) vyberte všetky fotky.
 6. Stlačte a podržte kláves Option a potom vyberte položky Photos (Fotky) > Generate Previews (Generovať náhľady).
 7. Aplikácia Aperture teraz vygeneruje náhľad každej fotky v knižnici v plnej veľkosti. Ak chcete sledovať, ako generovanie prebieha, v lište vyberte položky Window (Okno) > Show Activity (Zobraziť aktivitu). Po skončení spracovania aplikáciu Aperture ukončite.
 8. Otvorte aplikáciu Fotky a po zobrazení výzvy vyberte knižnicu Aperture (ako je zobrazené vyššie). Ak sa výzva na výber knižnice nezobrazí, počas otvárania aplikácie Fotky stlačte a podržte kláves Option. Ak knižnica Aperture nie je v zozname uvedená, kliknite na položku Iná knižnica a požadovanú knižnicu vyhľadajte a vyberte.

Keď sa v aplikácii Fotky zobrazia fotky z knižnice Aperture, migrácia sa dokončila.

Ak používate systém macOS Catalina

Počnúc verziou macOS Catalina už aplikácia Aperture so systémom macOS nie je kompatibilná. Ak ste na systém macOS Catalina upgradovali pred migráciou knižnice do aplikácie Fotky, postupujte takto:

 1. Nainštalujte si najnovšie aktualizácie systému macOS Catalina. Váš Mac musí používať systém macOS Catalina 10.15.1 alebo novší.
 2. Ak ste knižnicu do aplikácie Fotky migrovali po nainštalovaní systému macOS Catalina 10.15, no pred aktualizáciou na verziu macOS Catalina 10.15.1, pred pokračovaním vykonajte tieto kroky:
  1. Vo Finderi vyberte knižnicu Aperture. Predvolene má názov Aperture Library a nachádza sa v priečinku Obrázky v rámci domovského priečinka. 
  2. Vyberte položky Súbor > Informácie. Otvorí sa okno Informácie pre knižnicu Aperture.
  3. V sekcii Názov a koncovka v rámci okna Informácie nahraďte text .migratedphotolibrary na konci názvu súboru textom .aplibrary. Potom okno zatvorte.
 3. Otvorte aplikáciu Fotky a po zobrazení výzvy vyberte knižnicu Aperture (ako je zobrazené vyššie). Ak sa výzva na výber knižnice nezobrazí, počas otvárania aplikácie Fotky stlačte a podržte kláves Option. Ak knižnica Aperture nie je v zozname uvedená, kliknite na položku Iná knižnica a požadovanú knižnicu vyhľadajte a vyberte.

Keď sa v aplikácii Fotky zobrazia fotky z knižnice Aperture, migrácia sa dokončila.

 


Migrácia knižnice do aplikácie Adobe Lightroom Classic

Aplikácia Adobe Lightroom Classic vo verzii 5.7 alebo novšej obsahuje vstavaný nástroj na migráciu knižníc aplikácie Aperture do katalógov aplikácie Lightroom.

Ak ste vykonali upgrade na systém macOS Catalina, prečítajte si o kompatibilite s aplikáciou Lightroom Classic.

Keď sa knižnica Aperture migruje do aplikácie Lightroom, jej usporiadanie, metadáta a úpravy obrázkov sa zachovajú s nasledujúcimi výnimkami:

 • Súbory RAW sa migrujú, vrstva nedeštruktívnych zmien aplikácie Aperture sa však nemigruje. Súčasťou nástroja aplikácie Lightroom na migráciu je možnosť exportovania a migrácie náhľadov upravených obrázkov JPEG aplikácie Aperture v plnej veľkosti. Ak chcete zachovať úpravy z aplikácie Aperture v inom formáte, najprv exportujte upravené obrázky z aplikácie Aperture a po migrácii knižnice ich znovu importujte do aplikácie Lightroom.
 • Projekty, priečinky a albumy sa migrujú do kolekcií a sérií kolekcií v aplikácii Lightroom.
 • Tváre, farebné štítky a zoskupenia sa migrujú ako kľúčové slová.
 • Odmietnuté obrázky sa migrujú do kolekcie.
 • Prezentácie sa migrujú ako kolekcie.
 • Dynamické albumy a vlastné polia metadát sa nemigrujú.
 • Albumy sú usporiadané podľa abecedy, takže je možné, že sa manuálne usporiadanie postranného panelu nezachová.
 • Vlastné polia metadát sa nemigrujú.

 

 


Export knižnice Aperture

Obsah knižnice Aperture môžete aj exportovať, aby ste ho zálohovali alebo importovali do inej aplikácie.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: