Animácia objektov v aplikácii Keynote na iPhone, iPade, iPode touch a Macu

Slová a objekty môžete zvýrazniť pomocou animácie, napríklad otočením, blikaním a ďalšími efektmi. Ak chcete dosiahnuť jedinečný vizuálny dojem, môžete objekty na snímke nastaviť tak, aby sa pohybovali.

Animácia objektov v aplikácii Keynote pre iPhone a iPad

Zvýraznite objekt alebo text animáciou alebo nakreslite dráhu, po ktorej sa má objekt alebo text na snímke pohybovať.

Animácia objektu

 1. Klepnite na objekt, ktorý chcete animovať, a v menu, ktoré sa zobrazí, klepnite na Animácia.
 2. Klepnite na položku Pridať akciu a vyberte animáciu.
 3. V pravom hornom rohu klepnite na položku Hotovo. Animáciu môžete kedykoľvek prispôsobiť.

Vytvorenie dráhy pohybu

Dráhu pohybu môžete nakresliť prstom aj pomocou ceruzky Apple Pencil (na podporovaných zariadeniach).

 1. Klepnite na objekt, ktorý chcete animovať, a v menu, ktoré sa zobrazí, klepnite na položku Animácia.
 2. Klepnite na položku Pridať akciu a potom na položku Vytvoriť dráhu.
 3. Ťahaním objektu na snímke vytvorte dráhu pohybu. V predvolenom nastavení sa dráha zakrivuje . Dráhu s rovnými čiarami vytvoríte klepnutím na tlačidlo Rovná čiara . Ak chcete dráhu nakresliť znova, klepnite na položku Vymazať a nakreslite ju znova.
 4. Po nakreslení dráhy klepnite na Hotovo v dolnej časti a potom na Hotovo v pravom hornom rohu. Dráhu môžete kedykoľvek upraviť. 

Úprava dráhy pohybu

 1. Klepnite na objekt a v menu, ktoré sa zobrazí, klepnite na položku Animácia.
 2. Klepnite na položku Dráha pohybu a vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:
  • Ak chcete zmeniť začiatok alebo koniec dráhy, potiahnite nepriehľadný objekt na miesto, kde sa má dráha začínať, alebo potiahnite priehľadný objekt tam, kde sa má dráha končiť.
  • Ak chcete presunúť jednotlivé body na dráhe, klepnite na dráhu a potiahnite ľubovoľný červený alebo biely bod.
  • Ak chcete dráhu nakresliť znova, klepnite na objekt, v menu, ktoré sa zobrazí, klepnite na položku Prekresliť dráhu a ťahaním objektu na snímke vytvorte dráhu pohybu.
  • Jeden z bodov odstránite tak, že klepnete na dráhu, klepnete na bod a v menu, ktoré sa zobrazí, klepnete na položku Vymazať bod.
  • Ak chcete dráhu v bode zakriviť alebo vyrovnať, klepnite na dráhu, klepnite na červený alebo biely bod a potom klepnite na položku Vytvoriť ostrý bod alebo Vytvoriť hladký bod.
  • Ak chcete dráhu rozdeliť na samostatné zostavy, klepnite na ňu, klepnite na bod, v ktorom chcete dráhu rozdeliť, a potom klepnite na položku Rozdeliť dráhu.
  • Ak chcete, aby otáčanie pohybujúceho sa objektu zodpovedalo krivke dráhy, zapnite funkciu Zarovnať na dráhu. Keď je zapnutá funkcia Zarovnať na dráhu, môžete tiež pomocou posuvníka Otočenie upraviť počiatočné vyrovnanie objektu podľa dráhy pohybu.
 3. Po dokončení úprav dráhy klepnite v pravom hornom rohu na položku Hotovo. 

Prispôsobenie animácie

Ak chcete zmeniť trvanie animácie a ďalšie nastavenia, postupujte takto:

 1. Klepnite na objekt a v menu, ktoré sa zobrazí, klepnite na Animácia.
 2. Klepnite na položku Akcia, klepnite na animáciu, ktorú chcete prispôsobiť, a urobte úpravy. Náhľad animácie zobrazíte klepnutím na tlačidlo Prehrať 
 3. Po dokončení úprav animácie klepnite v pravom hornom rohu na položku Hotovo.

Usporiadanie a odstránenie zostáv

Ak chcete zmeniť okamih, kedy sa má animácia spustiť, zmeňte poradie zostáv.

 1. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Animácia.
 2. Klepnite na tlačidlo Poradie zostavovania  v pravom hornom rohu a vykonajte požadované úpravy:

  • Ak chcete zmeniť poradie animácií, podržte zostavu a potiahnite ju na novú pozíciu.
  • Okamih spustenia animácie zmeníte tak, že klepnete na zostavu a potom použijete možnosti Začiatok a Oneskorenie.
  • Ak chcete zostavu vymazať, potiahnite ju doľava a klepnite na položku Vymazať.
 3. V pravom hornom rohu klepnite na položku Hotovo.


Animácia objektov v aplikácii Keynote pre Mac

Zvýraznite objekt alebo text animáciou alebo nakreslite dráhu, po ktorej sa má objekt alebo text na snímke pohybovať.

Animácia objektu

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete animovať. 
 2. Kliknite na tlačidlo Animácia  v pravom hornom rohu a potom kliknite na tab Akcia. 
 3. Kliknite na položku Pridať efekt a vyberte efekt. Animáciu môžete kedykoľvek prispôsobiť.
  Okno dokumentu Keynote s otvoreným inšpektorom Animácia. Zobrazuje sa tab Akcia, na ktorom je otvorené menu Pridať efekt.

Vytvorenie dráhy pohybu

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete animovať. 
 2. Kliknite na tlačidlo Animácia  v pravom hornom rohu a potom kliknite na tab Akcia.
 3. Kliknite na položku Pridať efekt a potom vyberte položku Presunúť.
  Okno dokumentu Keynote s otvoreným inšpektorom Animácia. Zobrazuje sa tab Akcia s možnosťami presnutia.
 4. Potiahnite nepriehľadný objekt na miesto, kde sa má pohyb začínať, a potom potiahnite priehľadný objekt tam, kde sa má pohyb končiť. Zakrivenia na dráhu pridáte potiahnutím bielych bodov pozdĺž čiary. Dráhu môžete kedykoľvek upraviť.

Úprava dráhy pohybu

 1. Vyberte objekt.
 2. Kliknite na červený kosoštvorec  ktorý sa zobrazí pod objektom, a vykonajte niektorú z týchto akcií:
  • Ak chcete zmeniť dráhu animácie, potiahnite nepriehľadný alebo priehľadný objekt na iné miesto na snímke alebo potiahnite ľubovoľný červený alebo biely bod.
  • Zakrivenie alebo uhly dráhy zmeníte tak, že kliknite na ľubovoľný bod dráhy so stlačeným klávesom Control a vyberiete položku Vytvoriť ostrý bod, Vytvoriť hladký bod alebo Vytvoriť Bézierov bod. 
  • Ak chcete bod dráhy odstrániť, kliknite naň sa stlačeným klávesom Control a potom kliknite na položku Vymazať.
  • Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia, napríklad časovanie a zrýchlenie, použite možnosti na tabe Akcia.
  • Ak chcete, aby otáčanie pohybujúceho sa objektu zodpovedalo krivke dráhy, kliknite na položku Zarovnať na dráhu na tabe Akcia.

Prispôsobenie animácie

Ak chcete zmeniť trvanie animácie a ďalšie nastavenia, postupujte takto:

 1. Vyberte objekt. 
 2. Kliknite na tlačidlo Animácia  v pravom hornom rohu a potom kliknite na tab Akcia. 
 3. Ak chcete zmeniť trvanie a ďalšie nastavenia, použite možnosti na tabe Akcia.

Usporiadanie a odstránenie zostáv

Ak chcete zmeniť okamih, kedy sa má animácia spustiť, prečítajte si, ako zmeniť poradie zostáv.

 1. Kliknite na tlačidlo Animácia  v pravom hornom rohu.
 2. Kliknutím na tlačidlo Poradie zostavovania v pravom dolnom rohu zobrazte okno Poradie zostavovania a vykonajte požadované úpravy:
  • Ak chcete zmeniť poradie animácií, potiahnite zostavu na novú pozíciu.
  • Okamih spustenia zostavy zmeníte tak, že vyberiete zostavu a potom použijete možnosti Začiatok a Oneskorenie.
  • Ak chcete zostavu vymazať, vyberte ju a stlačte kláves Delete.
 3. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť .

Ak chcete zmeniť okamih, kedy sa má animácia spustiť, prečítajte si, ako zmeniť poradie zostáv.

 1. Kliknite na tlačidlo Animácia  v pravom hornom rohu.
 2. Kliknutím na tlačidlo Poradie zostavovania v pravom dolnom rohu zobrazte okno Poradie zostavovania a vykonajte požadované úpravy:
  Okno Poradie zostavovania v aplikácii Keynote
  • Ak chcete zmeniť poradie animácií, potiahnite zostavu na novú pozíciu.
  • Okamih spustenia zostavy zmeníte tak, že vyberiete zostavu a potom použijete možnosti Začiatok a Oneskorenie.
  • Ak chcete zostavu vymazať, vyberte ju a stlačte kláves Delete.
 3. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť .
Dátum zverejnenia: