Zlučovanie knižníc vo Fotkách

Nasledujúci postup môžete na Macu použiť, ak chcete fotky a videá z rôznych knižníc Fotiek zlúčiť do jednej knižnice.

Ak chcete zlúčiť knižnice Fotiek, otvorte zdrojovú knižnicu a exportujte fotky a videá, ktoré chcete zachovať. Potom otvorte cieľovú knižnicu (tú, ktorú chcete používať ako hlavnú knižnicu) a fotky a videá do nej naimportujte.


Výber fotoknižnice

Pri otváraní jednej z viacerých fotoknižníc, ktoré môžete mať v Macu alebo na pripojenom externom disku, postupujte takto:

 1. Stlačte kláves Option, držte ho stlačený a otvorte apku Fotky.
 2. Vyberte knižnicu, ktorú chcete otvoriť, a potom kliknite na Vybrať knižnicu.
  Okno Vybrať knižnicu v apke Fotky v systéme macOSFotky budú túto knižnicu používať, kým neotvoríte inú vykonaním tých istých krokov.


Exportovanie fotiek a videí zo zdrojovej knižnice

Otvorte zdrojovú knižnicu a potom sa rozhodnite, či chcete súbory vyexportovať ako neupravené originály alebo ako upravené verzie:

Upravené verzie

Upravené verzie si po naimportovaní zachovajú vykonané úpravy. Výhodou je, že nie je potrebné vykonávať úpravy znovu; v cieľovej knižnici sa však tieto súbory považujú za originály. To znamená, že sa nemožno vrátiť k ich najstaršej verzii pred importovaním.
 

Neupravené originály

Neupravené originály neobsahujú žiadne úpravy, ktoré ste vykonali v zdrojovej knižnici. Získate tým flexibilitu pre neskoršie úpravy, no opakovanie úprav môže vyžadovať množstvo práce.
 

Postup pri exportovaní upravených verzií

 1. V apke Fotky vyberte fotky a videá, ktoré chcete exportovať. Ak chcete vybrať viaceré položky, pri klikaní držte stlačený kláves Command. Ak chcete vybrať skupinu položiek v určitom poradí, kliknite na prvú položku, podržte stlačený kláves Shift a potom kliknite na poslednú položku. Vyberú sa všetky položky medzi tými, na ktoré ste klikli. Ak chcete vybrať všetky položky v knižnici, prejdite na tab Knižnica > Všetky fotky, vyberte položku a potom stlačte kombináciu klávesov Command-A.
 2. Vyberte položku Súbor > Exportovať > Exportovať [počet]. 
 3. Zobrazí sa dialógové okno exportovania.
  Okno Fotiek s otvorenými možnosťami exportovania
  • V časti Fotky nastavte v poli Druh fotky hodnotu JPEG, TIFF alebo PNG. V prípade formátu JPEG sa fotky znova skomprimujú, čím možno dosiahnuť menšie súbory. Súbory vo formátoch TIFF a PNG sú kvalitnejšie, ale môžu mať väčšiu veľkosť.
  • V časti Videá vyberte nastavenie Kvalita filmu. Táto časť sa zobrazuje len v prípade, že medzi vybranými položkami sú videá.
  • V časti Informácie zaškrtnite príslušné políčka, ak chcete v exportovaných súboroch zachovať metadáta a údaje o polohe.
  • V časti Pomenovanie súborov nastavte položku Názov súboru na hodnotu Použiť názov súboru a položku Formát podpriečinka na hodnotu Názov momentu alebo Žiadny. Ak je vybraná možnosť Názov momentu, vytvorí sa podpriečinok pre každý moment, ktorý je vo vybraných položkách zastúpený. Je to užitočné, ak chcete v cieľovej knižnici vytvoriť album pre každý moment. Ak je vybraná možnosť Žiadny, všetky súbory sa exportujú priamo do cieľového priečinka.
 4. Kliknite na Exportovať. Otvorí sa dialógové okno Findera.
 5. Prejdite do umiestnenia, do ktorého chcete súbory uložiť, napríklad na plochu alebo na externý disk. Ak chcete pre exportované položky vytvoriť nový priečinok, kliknite na položku Nový priečinok.
 6. Kliknite na Exportovať.

Postup pri exportovaní neupravených originálov

 1. V apke Fotky vyberte fotky a videá, ktoré chcete exportovať. Ak chcete vybrať viaceré položky, pri klikaní držte stlačený kláves Command. Ak chcete vybrať skupinu položiek v určitom poradí, kliknite na prvú položku, podržte stlačený kláves Shift a potom kliknite na poslednú položku. Vyberú sa všetky položky medzi tými, na ktoré ste klikli. Ak chcete vybrať všetky položky v knižnici, prejdite na tab Knižnica > Všetky fotky, vyberte položku a potom stlačte kombináciu klávesov Command-A.
 2. Vyberte položku Súbor > Exportovať > Exportovať neupravený originál. 
 3. Zobrazí sa dialógové okno exportovania.
  Okno Fotiek s otvorenými možnosťami exportovania neupraveného originálu
  • Ak fotky obsahujú metadáta IPTC (napríklad názvy alebo kľúčové slová), ktoré chcete zachovať, zaškrtnite políčko Exportovať IPTC ako XMP.
  • V poli Názov súboru ponechajte nastavenú hodnotu Použiť názov súboru.
  • V poli Formát podpriečinka vyberte hodnotu Názov momentu alebo Žiadny. Ak je vybraná možnosť Názov momentu, vytvorí sa podpriečinok pre každý moment, ktorý je vo vybraných položkách zastúpený. Je to užitočné, ak chcete v cieľovej knižnici vytvoriť album pre každý moment. Ak je vybraná možnosť Žiadny, všetky súbory sa exportujú priamo do cieľového priečinka.
 4. Kliknite na Exportovať. Otvorí sa dialógové okno Findera.
 5. Prejdite do umiestnenia, do ktorého chcete súbory uložiť, napríklad na plochu alebo na externý disk. Ak chcete pre exportované položky vytvoriť nový priečinok, kliknite na položku Nový priečinok.
 6. Kliknite na položku Exportovať originály.

Exportovanie upravených fotiek

Ak chcete rýchlo vyhľadať upravené fotky a exportovať ich, môžete vytvoriť dynamický album.

Dynamický album na upravené obrázky môžete vytvoriť takto:

 1. Vyberte Súbor > Nový dynamický album.
 2. V rámci kritérií inteligentného albumu vyberte Fotka je [upravená]. Nový dynamický album sa zobrazí v hornej časti zoznamu Albumy.Okno Fotky s otvorenými možnosťami nového dynamického albumu
 3. Otvorte album, stlačením kombinácie klávesov Command-A vyberte všetky položky a potom vyberte Súbor > Exportovať.


Postup pri importovaní fotiek a videí do cieľovej knižnice

 

 1. V apke Fotky otvorte cieľovú knižnicu a vyberte Súbor > Importovať.
 2. V okne Importovať prejdite do priečinka Findera obsahujúceho fotky a videá, ktoré chcete importovať.
 3. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete importovať, a potom vyberte Prehľad importu.
 4. Kliknite na Importovať všetky nové fotky.

Fotky v priečinku sa zoradia podľa dátumu a miesta zhotovenia. Videá sa zoradia podľa dátumu, keď ste ich exportovali zo zdrojovej knižnice.

Ak ste pri exportovaní položiek vytvorili podpriečinky a chcete pre každý podpriečinok vytvoriť album, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V okne Importovať vyberte priečinky, ktoré chcete importovať ako albumy.
 2. Zaškrtnite políčko Zachovať usporiadanie priečinka v pravom hornom rohu. Priečinok najvyššej úrovne sa importuje ako priečinok vo Fotkách a podpriečinky sa importujú ako albumy.


Ušetrenie miesta vymazaním zdrojovej knižnice

Ak ste si istý, že ste zo zdrojovej knižnice vyexportovali všetky fotky a videá, ktoré chcete zachovať, môžete ju vymazať, aby ste v Macu ušetrili miesto na disku.

Najskôr otvorte Finder a vyhľadajte zdrojovú knižnicu, ktorú chcete vymazať. Pri predvolenom nastavení sa fotoknižnice ukladajú do priečinka Obrázky. Ak knižnicu nemôžete nájsť, postupujte podľa krokov výberu knižnice; cesta k vybranému umiestneniu knižnice sa zobrazí v okne Vybrať knižnicu.

Ako ďalší krok presuňte zdrojovú knižnicu do koša. Potom výberom položky Finder > Vysypať kôš súbory trvalo vymažte.


Dátum zverejnenia: