Zlučovanie knižníc v aplikácii Fotky

Nasledujúci postup v Macu môžete použiť, ak chcete fotky a videá z rôznych knižníc aplikácie Fotky zlúčiť do jednej knižnice.

Ak chcete zlúčiť knižnice aplikácie Fotky, otvorte zdrojovú knižnicu a vyexportujte fotky a videá, ktoré chcete zachovať. Potom otvorte cieľovú knižnicu (tú, ktorú chcete používať ako hlavnú knižnicu) a fotky a videá do nej naimportujte.

Výber fotoknižnice

Pri otváraní jednej z viacerých fotoknižníc, ktoré môžete mať v Macu alebo na pripojenom externom disku, postupujte takto:

 1. Stlačte kláves Option, držte ho stlačený a otvorte aplikáciu Fotky.
 2. Vyberte knižnicu, ktorú chcete otvoriť, a potom kliknite na položku Vybrať knižnicu.

Aplikácia Fotky bude túto knižnicu používať, kým vykonaním tých istých krokov neotvoríte inú.

Exportovanie fotiek a videí zo zdrojovej knižnice

Otvorte zdrojovú knižnicu a potom sa rozhodnite, či chcete súbory vyexportovať ako neupravené originály alebo ako upravené verzie:

Upravené verzie si po naimportovaní zachovajú vykonané úpravy. Výhodou je, že nie je potrebné vykonávať úpravy znovu; v cieľovej knižnici sa však tieto súbory považujú za originály. To znamená, že sa nemožno vrátiť k ich najstaršej verzii pred importovaním.

Neupravené originály neobsahujú žiadne úpravy, ktoré ste vykonali v zdrojovej knižnici. Získate tým flexibilitu pre neskoršie úpravy, no opakovanie úprav môže vyžadovať množstvo práce.

Postup pri exportovaní upravených verzií

 1. V aplikácii Fotky vyberte fotky a videá, ktoré chcete vyexportovať. Ak chcete vybrať viaceré položky, pri klikaní držte stlačený kláves Command. Ak chcete vybrať skupinu položiek v určitom poradí, kliknite na prvú položku, podržte stlačený kláves Shift a potom kliknite na poslednú položku. Vyberú sa všetky položky medzi tými, na ktoré ste klikli.
 2. Vyberte položku Súbor > Exportovať > Exportovať [počet]. 
 3. Zobrazí sa dialógové okno exportovania.
  • V časti Fotky nastavte v poli Druh fotky hodnotu JPEG, TIFF alebo PNG. V prípade formátu JPEG sa fotky znova skomprimujú, čím možno dosiahnuť menšie súbory. Súbory vo formátoch TIFF a PNG sú kvalitnejšie, ale môžu mať väčšiu veľkosť.
  • V časti Videá vyberte nastavenie Kvalita filmu. Táto časť sa zobrazuje len v prípade, že medzi vybranými položkami sú videá.
  • V časti Informácie zaškrtnite príslušné políčka, ak chcete v exportovaných súboroch zachovať metadáta a údaje o polohe.
  • V časti Pomenovanie súborov nastavte položku Názov súboru na hodnotu Použiť názov súboru a položku Formát podpriečinka na hodnotu Názov momentu alebo Žiadny. Ak je vybraná možnosť Názov momentu, vytvorí sa podpriečinok pre každý moment, ktorý je vo vybraných položkách zastúpený. Je to užitočné, ak chcete v cieľovej knižnici vytvoriť album pre každý moment. Ak je vybraná možnosť Žiadny, všetky súbory sa exportujú priamo do cieľového priečinka.
 4. Kliknite na položku Exportovať. Otvorí sa dialógové okno Findera.
 5. Prejdite do umiestnenia, do ktorého chcete súbory uložiť, napríklad na plochu alebo na externý disk. Ak chcete pre exportované položky vytvoriť nový priečinok, kliknite na položku Nový priečinok.
 6. Kliknite na položku Exportovať.

Postup pri exportovaní neupravených originálov

 1. V aplikácii Fotky vyberte fotky a videá, ktoré chcete exportovať. Ak chcete vybrať viaceré položky, pri klikaní držte stlačený kláves Command. Ak chcete vybrať skupinu položiek v určitom poradí, kliknite na prvú položku, podržte stlačený kláves Shift a potom kliknite na poslednú položku. Vyberú sa všetky položky medzi tými, na ktoré ste klikli.
 2. Vyberte položku Súbor > Exportovať > Exportovať neupravený originál. 
 3. Zobrazí sa dialógové okno exportovania.
  • Ak fotky obsahujú metadáta IPTC (napríklad názvy alebo kľúčové slová), ktoré chcete zachovať, zaškrtnite políčko Exportovať IPTC ako XMP.
  • V poli Názov súboru ponechajte nastavenú hodnotu Použiť názov súboru.
  • V poli Formát podpriečinka vyberte hodnotu Názov momentu alebo Žiadny. Ak je vybraná možnosť Názov momentu, vytvorí sa podpriečinok pre každý moment, ktorý je vo vybraných položkách zastúpený. Je to užitočné, ak chcete v cieľovej knižnici vytvoriť album pre každý moment. Ak je vybraná možnosť Žiadny, všetky súbory sa exportujú priamo do cieľového priečinka.
 4. Kliknite na položku Exportovať. Otvorí sa dialógové okno Findera.
 5. Prejdite do umiestnenia, do ktorého chcete súbory uložiť, napríklad na plochu alebo na externý disk. Ak chcete pre exportované položky vytvoriť nový priečinok, kliknite na položku Nový priečinok.
 6. Kliknite na položku Exportovať originály.

Postup pri importovaní fotiek a videí do cieľovej knižnice

Otvorte cieľovú knižnicu a potom potiahnite priečinok obsahujúci vyexportované položky do hlavnej oblasti, v ktorej sa zobrazujú ostatné fotky a videá. Keď sa na kurzore zobrazí zelený symbol plus, môžete priečinok pustiť.

Fotky v priečinku sa zaradia medzi momenty podľa dátumu a miesta zhotovenia. Videá sa zoradia podľa dátumu, keď ste ich exportovali zo zdrojovej knižnice.

Ak ste pri exportovaní položiek vytvorili podpriečinky a chcete pre každý podpriečinok vytvoriť album, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Otvorte podpriečinok vo Finderi.
 2. Vyberte všetky fotky a videá v podpriečinku.
 3. Potiahnite položky do časti Moje albumy na postrannom paneli fotiek.
 4. Do zvýrazneného textového poľa zobrazeného na postrannom paneli zadajte pre album názov.
 5. Postup opakujte pre každý podpriečinok.

Ušetrenie miesta vymazaním zdrojovej knižnice

Ak ste si istý, že ste zo zdrojovej knižnice vyexportovali všetky fotky a videá, ktoré chcete zachovať, môžete ju vymazať, aby ste v Macu ušetrili miesto na disku.

Najskôr otvorte Finder a vyhľadajte zdrojovú knižnicu, ktorú chcete vymazať. Pri predvolenom nastavení sa fotoknižnice ukladajú do priečinka Obrázky. Ak knižnicu nemôžete nájsť, postupujte podľa krokov výberu knižnice; cesta k vybranému umiestneniu knižnice sa zobrazí v okne Vybrať knižnicu.

Ako ďalší krok presuňte zdrojovú knižnicu do koša. Potom výberom položky Finder > Vysypať kôš súbory trvalo vymažte.

Dátum zverejnenia: