Používanie dynamických kategórií v aplikácii Numbers

Pomocou dynamických kategórií môžete svoje dáta usporiadať novým spôsobom. Ak napríklad v tabuľke sledujete firemný predaj, môžete vytvoriť kategóriu, ktorá zoskupí predaj podľa oddelenia. Môžete tiež pridávať podkategórie, vytvárať súhrny kategorizovaných dát, vytvárať grafy na základe kategórií v tabuľke a používať ďalšie funkcie.

Ak chcete používať dynamické kategórie, stiahnite si do iPadu, iPhonu, iPodu touch alebo Macu najnovšiu verziu. Dynamické kategórie môžete používať aj online v aplikácii Numbers na stránke iCloud.com.


Vytvorenie kategórie

Tabuľka môže obsahovať jednu hlavnú kategórie a až štyri podkategórie. Kategórie môžete vytvárať na základe dát v tabuľke alebo výberom riadkov.

Vytvorenie kategórie použitím existujúcich dát

Ak tabuľka už obsahuje dáta, ktoré chcete použiť na jej usporiadanie, môžete vytvoriť kategóriu na základe stĺpca obsahujúceho dané dáta.

 1. Klepnite alebo kliknite na tabuľku, ktorú chcete kategorizovať, klepnite alebo kliknite na tlačidlo Usporiadať  a potom klepnite alebo kliknite na Kategórie.
 2. Klepnite alebo kliknite na Pridať kategóriu.
 3. V zozname vyberte stĺpec. Ak tabuľka obsahuje napríklad dáta o predaji v obchodoch, môžete vybratím stĺpca Oddelenie kategorizovať dáta o predaji podľa oddelenia. Aplikácia Numbers automaticky vytvorí skupiny riadkov na základe spoločných hodnôt vo vybranom stĺpci.
 4. Kliknutím alebo klepnutím na trojuholník odkrytia  vedľa názvu skupiny zbalíte alebo rozbalíte riadky v danej skupine.

Tabuľka Numbers na iPade Pro s otvoreným menu Usporiadať. V časti „Zobraziť skupiny pre“ je vybraná kategória Oddelenie.

Vytvorenie kategórie použitím vybraných riadkov

Ak tabuľka neobsahuje dáta, ktoré chcete kategorizovať, môžete kategóriu v iPade, iPhone a Macu vytvoriť manuálne. Tento spôsob použite, ak máte jednoduchý zoznam názvov, ktoré chcete rozdeliť do skupín.

 1. Vyberte riadky, ktoré chcete zoskupiť.
 2. Na iPade alebo iPhone klepnite vo vyskakovacom menu na položku Akcie riadka a potom klepnite na položku Vytvoriť skupinu. Na Macu vyberte položky Usporiadať > Vytvoriť skupinu pre označené riadky. Aplikácia Numbers presunie vybrané riadky do novej skupiny. Zostávajúce riadky v tabuľke sa presunú do ďalšej skupiny. 
 3. Ak chcete novú skupinu premenovať, vyberte bunku s názvom. 
  • Na iPade alebo iPhone dvojitým klepnutím na bunku otvorte klávesnicu, zadajte nový názov a potom klepnite na kláves Return. 
  • Na Macu zadajte nový názov. 

Pridanie podkategórie

Do tabuľky môžete pridať najviac štyri podkategórie. Ak je napríklad tabuľka predaja aktuálne kategorizovaná podľa oddelenia, môžete pridať podkategóriu, ktorá dáta usporiada podľa dátumu predaja.

 1. Vyberte tabuľku, kliknite alebo klepnite na tlačidlo Usporiadať  a potom kliknite alebo klepnite na Kategórie.
 2. Kliknite alebo klepnite na položku Pridať kategóriu a vyberte stĺpec pre novú podkategóriu, ktorú chcete vytvoriť. Usporiadanie kategórií a podkategórií pridaných do tabuľky môžete zmeniť.

Tabuľka Numbers na iPade Pro s otvoreným menu Usporiadať. V časti „Zobraziť skupiny pre“ je vybraná kategória Oddelenie a podkategória Dátum.


Úprava kategórií

Po vytvorení kategórií môžete meniť hierarchie kategórií, zmeniť spôsob, akým aplikácia Numbers zoskupuje riadky podľa dátumu, a vykonávať ďalšie akcie.

Zmena hierarchií kategórií

Hierarchiu kategórií môžete kedykoľvek zmeniť tak, aby sa dáta zobrazili novým spôsobom. Ak tabuľka uvádza napríklad predaj podľa oddelenia za mesiac, môžete hierarchiu kategórií zmeniť tak, aby sa zobrazil predaj na jednotlivých oddeleniach za každý mesiac.

Na iPade, iPhone alebo Macu môžete hierarchiu zmeniť v inšpektorovi usporiadania:

 1. Vyberte tabuľku, kliknite alebo klepnite na tlačidlo Usporiadať  a potom kliknite alebo klepnite na Kategórie.
 2. Na iPade alebo iPhone klepnite na položku Upraviť. Na Macu prejdite na ďalší krok.
 3. Potiahnite tlačidlo Povýšiť alebo Degradovať  vedľa kategórie nahor alebo nadol. Riadky sa v tabuľke presunú a zobrazia sa v novej hierarchii.

Na iPade, iPhone, Macu alebo stránke iCloud.com môžete hierarchiu zmeniť priamo v tabuľke:

 1. Vyberte riadok s názvom skupiny v kategórii, ktorú chcete v hierarchii posunúť vyššie alebo nižšie.
 2. Na iPade alebo iPhone klepnite na položku Akcie riadka.
  Na Macu alebo online na stránke iCloud.com posuňte ukazovateľ nad okraj riadka (vľavo od prvého stĺpca v riadku) a kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí.
 3. Ak chcete kategóriu posunúť v hierarchii vyššie, vyberte Povýšiť. Ak ju chcete posunúť nižšie, vyberte Degradovať.

Zmena spôsobu zoskupenia riadkov podľa dátumu v aplikácii Numbers

Spôsob, akým aplikácia Numbers zoskupuje riadky podľa dátumu, môžete zmeniť. Napríklad v tabuľke s kategóriou dátumu sa riadky môžu zoskupovať podľa mesiaca. Ak chcete radšej zobraziť ročný alebo štvrťročný trend, môžete dáta zoskupiť podľa roku, štvrťroku, týždňa a ďalších vlastností.

 1. Vyberte tabuľku.
 2. Kliknite alebo klepnite na tlačidlo Usporiadať .
 3. Pri kategórii, ktorú chcete upraviť, kliknite alebo klepnite na vyskakovacie menu vedľa položky Podľa a vyberte požadovanú možnosť.


Zobrazenie súhrnu dát

Dáta v kategóriách môžete v tabuľke zobraziť v súhrnnej podobe. Ak je napríklad tabuľka s dátami predaja aktuálne kategorizovaná podľa oddelenia, môžete vypočítať medzisúčty predaja na jednotlivých oddeleniach. 

 1. Kliknite alebo klepnite na bunku v riadku s názvom skupiny.
 2. Na iPhone alebo iPade klepnite na tlačidlo Zhrnutie . Na Macu alebo v aplikácii Numbers pre iCloud kliknite na tlačidlo Akcia zhrnutia .
 3. Vyberte výpočet. Rovnaký výpočet sa automaticky pridá do všetkých skupín v danej kategórii. Pre každú kategóriu v jednotlivých stĺpcoch môžete zobraziť rôzne súhrny.

Tabuľka Numbers na iPade Pro s vybranou bunkou Medzisúčet a otvoreným menu Zhrnutie


Zobrazenie kategórie ako grafu

Na základe kategórie vytvorenej pre tabuľku môžete vytvoriť graf. Ak je napríklad tabuľka s dátami predaja aktuálne kategorizovaná podľa oddelenia a pridali ste súhrn, ktorý vypočítava medzisúčty predaja na jednotlivých oddeleniach, môžete rýchlo vytvoriť graf zobrazujúci dané súhrnné dáta. Vyberte bunku so súhrnným dátami, ktoré sa majú zobraziť v grafe, kliknite alebo klepnite na položku Graf a vyberte požadovaný typ grafu.*

Tabuľka Numbers na iPade Pro so zobrazeným prstencovým grafom vygenerovaným z dát jednotlivých kategórií v stĺpci Medzisúčet

* Pri vytváraní grafu sa uistite, že súhrnné dáta sa nachádzajú v stĺpci s obsahom, a nie v stĺpci hlavičky.


Dátum zverejnenia: