Používanie dynamických kategórií v aplikácii Numbers

Pomocou dynamických kategórií môžete svoje dáta usporiadať novým spôsobom. Ak napríklad v tabuľke sledujete firemný predaj, môžete vytvoriť kategóriu, ktorá zoskupí predaj podľa oddelenia. Môžete tiež pridávať podkategórie, vytvárať súhrny kategorizovaných dát, vytvárať grafy na základe kategórií v tabuľke a používať ďalšie funkcie.

Ak chcete používať dynamické kategórie, stiahnite si do iPhonu, iPadu alebo Macu najnovšiu verziu aplikácie Numbers. Dynamické kategórie môžete používať aj online v aplikácii Numbers na stránke iCloud.com.

Vytvorenie kategórie

Tabuľka môže obsahovať jednu hlavnú kategórie a až štyri podkategórie. Kategórie môžete vytvárať na základe dát v tabuľke alebo výberom riadkov.

Vytvorenie kategórie použitím existujúcich dát

Ak tabuľka obsahuje dáta, ktoré chcete použiť na jej usporiadanie, môžete vytvoriť kategóriu na základe stĺpca obsahujúceho dané dáta.

 1. Klepnite alebo kliknite na tabuľku, ktorú chcete kategorizovať, klepnite alebo kliknite na ikonu  a potom klepnite alebo kliknite na položku Kategórie.
 2. Klepnite alebo kliknite na vyskakovacie menu Pridať kategóriu.
 3. V zozname vyberte stĺpec. Ak tabuľka obsahuje napríklad dáta o predaji v obchodoch, môžete vybratím stĺpca Oddelenie kategorizovať dáta o predaji podľa oddelenia. Aplikácia Numbers automaticky vytvorí skupiny riadkov na základe spoločných hodnôt vo vybranom stĺpci.
 4. Kliknutím alebo klepnutím na ikonu Trojuholník odkrytia vedľa názvu skupiny zbalíte alebo rozbalíte riadky v danej skupine.

Tabuľka s kategorizovanými dátami

 

Vytvorenie kategórie použitím vybraných riadkov

Ak tabuľka neobsahuje dáta, ktoré chcete kategorizovať, môžete kategóriu vytvoriť manuálne. Tento spôsob použite, ak máte jednoduchý zoznam názvov, ktoré chcete rozdeliť do skupín.

 1. Vyberte riadky, ktoré chcete zoskupiť.
 2. Na iPade alebo iPhone klepnite vo vyskakovacom menu na položku Akcie riadka a potom klepnite na položku Vytvoriť skupinu. Na Macu vyberte položky Usporiadať > Vytvoriť skupinu pre označené riadky. Aplikácia Numbers presunie vybrané riadky do novej skupiny. Zostávajúce riadky v tabuľke sa presunú do ďalšej skupiny. 
 3. Ak chcete novú skupinu premenovať, vyberte bunku s názvom. Na iPhone alebo iPade dvojitým klepnutím na bunku otvorte klávesnicu, zadajte nový názov a potom klepnite na kláves Return. Na Macu a v iCloude zadajte nový názov. 

Pridanie podkategórie

Do tabuľky môžete pridať najviac štyri podkategórie. Ak je napríklad tabuľka predaja aktuálne kategorizovaná podľa oddelenia, môžete pridať podkategóriu, ktorá dáta usporiada podľa dátumu predaja.

 1. Vyberte tabuľku, kliknite alebo klepnite na tlačidlo Tlačidlo Usporiadať a potom kliknite alebo klepnite na položku Kategórie.
 2. Kliknite alebo klepnite na položku Pridať kategóriu a vyberte stĺpec pre novú podkategóriu, ktorú chcete vytvoriť. Usporiadanie kategórií a podkategórií pridaných do tabuľky môžete zmeniť.

Tabuľka s kategóriou a podkategóriou


Úprava kategórií

Usporiadanie kategórií môžete kedykoľvek zmeniť tak, aby sa dáta zobrazili novým spôsobom. Ak tabuľka uvádza napríklad predaj podľa oddelenia za mesiac, môžete usporiadanie kategórií zmeniť tak, aby sa zobrazil predaj na jednotlivých oddeleniach za každý mesiac.

 1. Vyberte tabuľku, kliknite alebo klepnite na tlačidlo Tlačidlo Usporiadať a potom kliknite alebo klepnite na položku Kategórie.
 2. Na iPade alebo iPhone klepnite na položku Upraviť. Ak máte Mac, prejdite na ďalší krok.
 3. Potiahnite ikonu  vedľa kategórie nahor alebo nadol. Riadky sa v tabuľke presunú a zobrazia sa v novej hierarchii.

V prípade potreby môžete tiež zmeniť spôsob, akým aplikácia Numbers zoskupuje riadky podľa dátumu. Napríklad v tabuľke s kategóriou dátumu sa riadky môžu zoskupovať podľa mesiaca. Ak chcete radšej zobraziť ročný alebo štvrťročný trend, môžete dáta zoskupiť podľa roku, štvrťroku, týždňa a ďalších vlastností.

 1. Vyberte tabuľku.
 2. Kliknite alebo klepnite na ikonu .
 3. Vo vyskakovacom menu Podľa kliknite alebo klepnite na kategóriu, ktorú chcete upraviť, a potom vyberte požadovanú možnosť.


Zobrazenie súhrnu dát

Dáta v kategóriách môžete v tabuľke zobraziť v súhrnnej podobe. Ak je napríklad tabuľka s dátami predaja aktuálne kategorizovaná podľa oddelenia, môžete vypočítať medzisúčty predaja na jednotlivých oddeleniach. 

 1. Kliknite alebo klepnite na prázdnu bunku v riadku s názvom skupiny a v stĺpci obsahujúcom dáta, ktoré chcete zobraziť v súhrnnej podobe.
 2. Na iPade alebo iPhone klepnite na ikonu  Zhrnutie. Na Macu alebo na stránke iCloud.com kliknite na ikonu .
 3. Vyberte výpočet. Rovnaký výpočet sa automaticky pridá do všetkých skupín v danej kategórii. Pre každú kategóriu v jednotlivých stĺpcoch môžete zobraziť rôzne súhrny.

iPad s kategorizovanou tabuľkou Numbers, v ktorej bola do riadka súhrnu pridaná funkcia súčtu.


Zobrazenie kategórie ako grafu

Na základe kategórie vytvorenej pre tabuľku môžete vytvoriť graf. Ak je napríklad tabuľka s dátami predaja aktuálne kategorizovaná podľa oddelenia a pridali ste súhrn, ktorý vypočítava medzisúčty predaja na jednotlivých oddeleniach, môžete rýchlo vytvoriť graf zobrazujúci dané súhrnné dáta. Vyberte bunku so súhrnným dátami, ktoré sa majú zobraziť v grafe, kliknite alebo klepnite na položku Graf a vyberte požadovaný typ grafu.*

Tabuľka, v ktorej sa súhrn kategórií zobrazuje ako prstencový graf

* Pri vytváraní grafu sa uistite, že súhrnné dáta sa nachádzajú v stĺpci tela, a nie v stĺpci hlavičky.

Dátum zverejnenia: