Vytváranie scén a automatizácií pomocou apky Domácnosť

Nastavte si automatické vypnutie všetkých svetiel, keď odídete z domu, ich zapnutie, keď sa zaznamená pohyb, alebo spustenie scény pri otvorení vchodových dverí. Apka Domácnosť vám umožňuje zautomatizovať si príslušenstvo a scény tak, aby v nastavenom čase robili to, čo chcete.

HomePod a Apple TV nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Vytvorenie scény

Prostredníctvom scén môžete ovládať viac príslušenstva naraz. Môžete si vytvoriť scénu s názvom „Dobrú noc“, ktorá naraz zhasne všetky svetlá a zamkne vchodové dvere. Môžete tiež nastaviť scénu „Ráno“, ktorá spustí prehrávanie vášho obľúbeného playlistu na HomePode, Apple TV alebo reproduktore s podporou AirPlay 2. Vykonaním nasledujúceho postupu vytvoríte scénu na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu.

 1. V apke Domácnosť klepnite alebo kliknite na Pridať  a potom vyberte Pridať scénu.
 2. Vyberte navrhnutú scénu. Ak však chcete vytvoriť vlastnú scénu, začnite tým, že pre ňu zadáte názov.
 3. Klepnite alebo kliknite na Pridať príslušenstvo.
 4. Vyberte príslušenstvo, ktoré chcete pridať, a potom klepnite alebo kliknite na Hotovo.
 5. Ak chcete upraviť nastavenia príslušenstva na zariadení so systémom iOS alebo iPadOS, stlačte ikonu príslušenstva a podržte ju.  Na Macu na ňu dvakrát kliknite. Po klepnutí alebo kliknutí na Otestovať túto scénu sa zobrazí náhľad scény. Ak chcete získať prístup k scéne v ovládacom centre, na tabe Domácnosť a na hodinkách Apple Watch, zapnite možnosť Zahrnúť do obľúbených.
 6. Klepnite alebo kliknite na Hotovo.

Ak chcete zapnúť scénu, klepnite alebo kliknite na ňu. Alebo požiadajte Siri. Ak si nastavíte centrum domácnosti, môžete aj zautomatizovať scénu.

Ak chcete pridať príslušenstvo do scény alebo ho z nej odstrániť na zariadení so systémom iOS alebo iPadOS, stlačte a podržte scénu a potom klepnite na Nastavenia. Na Macu dvakrát kliknite na scénu a potom kliknite na Nastavenia.

Vytvorenie automatizácie

Pomocou automatizácií môžete spustiť príslušenstvo alebo scénu na základe času, polohy, detekcie senzora a ďalších faktorov. Môžete vytvoriť automatizáciu, ktorá spustí scénu „Som tu“, keď niekto z vašej rodiny príde domov. Alebo môžete rozsvietiť všetky svetlá v miestnosti, keď senzor pohybu zaznamená pohyb. Vykonaním nasledujúceho postupu vytvoríte automatizáciu na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu.

Vytvorenie automatizácie na základe akcie príslušenstva

Keď sa určité príslušenstvo zapne, vypne alebo niečo zaznamená, môžete zautomatizovať iné príslušenstvo a scény, aby na to reagovali a vykonali určité akcie.

 1. V apke Domácnosť prejdite na tab Automatizácia a klepnite alebo kliknite na Pridať .
 2. Ak chcete, aby sa spustila automatizácia, keď sa príslušenstvo zapne alebo vypne, vyberte Príslušenstvo je ovládané. Alebo vyberte Senzor zachytí podnet.
 3. Vyberte príslušenstvo, ktoré automatizáciu spustí, a klepnite alebo kliknite na Ďalej.
 4. Vyberte akciu, ktorá automatizáciu (napríklad zapnutie alebo otvorenie) spustí, a klepnite alebo kliknite na Ďalej.
 5. Vyberte príslušenstvo a scény, ktoré budú reagovať na danú akciu, a klepnite alebo kliknite na Ďalej.
 6. Ak chcete upraviť príslušenstvo na iPhone, iPade alebo iPode touch, stlačte a podržte ho. Na Macu na príslušenstvo dvakrát kliknite. 
 7. Klepnite alebo kliknite na Hotovo.

Chcete dostať upozornenie, keď príslušenstvo zachytí nejaký podnet? Prečítajte si, ako si nastaviť hlásenia pre príslušenstvo HomeKit.

Vytvorenie automatizácie založenej na tom, kto je doma

Zautomatizujte si príslušenstvo a scény, aby sa zapínali alebo vypínali, keď vy alebo používatelia, s ktorými domácnosť zdieľate, prídete domov alebo z domu odídete.

Ak chcete vytvoriť automatizáciu, ktorá sa bude spúšťať na základe polohy, vy aj ľudia, ktorých pozvete na ovládanie vašej domácnosti, budete musieť mať na primárnom zariadení so systémom iOS alebo iPadOS1 používanom na ovládanie domácnosti zapnutú možnosť Zdieľať moju polohu. Prejdite na Nastavenia > [vaše meno] > Zdieľať moju polohu, klepnite na Z a uistite sa, že je vybratá možnosť Toto zariadenie.

 1. V apke Domácnosť prejdite na tab Automatizácia a klepnite alebo kliknite na Pridať .
 2. Vyberte, či sa má automatizácia spustiť, keď niekto príde alebo keď niekto odíde. Ak chcete na spustenie automatizácie vybrať konkrétnu osobu, kliknite na Informácie . Môžete tiež vybrať miesto2 a čas, na základe ktorých sa bude automatizácia spúšťať.
 3. Vyberte scény a príslušenstvo, ktoré chcete automatizovať, a potom klepnite alebo kliknite na Ďalej.
 4. Ak chcete upraviť príslušenstvo na iPhone, iPade alebo iPode touch, stlačte a podržte ho. Na Macu na príslušenstvo dvakrát kliknite. 
 5. Klepnite alebo kliknite na Hotovo.

1. Na Macu nie je možné spúšťať automatizáciu na základe polohy.

2. Keď vyberiete iné miesto ako domácnosť, budete môcť automatizáciu aktivovať iba vy, zatiaľ čo ostatní používatelia, ktorých ste pozvali na ovládanie domácnosti, budú z automatizácie odstránení.

Automatizácia príslušenstva v určitom čase

Môžete vytvoriť automatizáciu, ktorá sa spustí v určitom čase, v určité dni alebo na základe toho, kto je doma. 

 1. V apke Domácnosť prejdite na tab Automatizácia a klepnite alebo kliknite na Pridať .
 2. Vyberte Nastane požadovaný čas a potom vyberte čas a deň. Klepnutím alebo kliknutím na Ľudia nastavte, aby sa automatizácia aktivovala v určitý čas, keď bude niekto doma. Klepnite alebo kliknite na Ďalej. 
 3. Vyberte scény a príslušenstvo, ktoré chcete automatizovať, a potom klepnite alebo kliknite na Ďalej.
 4. Ak chcete upraviť príslušenstvo na iPhone, iPade alebo iPode touch, stlačte a podržte ho. Na Macu na príslušenstvo dvakrát kliknite. 
 5. Klepnite alebo kliknite na Hotovo.

Vypnutie alebo vymazanie automatizácie

Ak chcete povoliť alebo zakázať automatizáciu:

 1. Na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu otvorte apku Domácnosť a prejdite na tab Automatizácia.
 2. Klepnite alebo kliknite na automatizáciu.
 3. Zapnite alebo vypnite možnosť Povoliť automatizáciu.

Po klepnutí alebo kliknutí na Vypnúť si môžete vybrať, po akom čase sa má automatizované príslušenstvo vypnúť. Ak napríklad vytvoríte automatizáciu, ktorá zapne svetlá po vašom príchode domov, môžete nastaviť, aby sa tieto svetlá po hodine vypli.

Ak chcete nejakú automatizáciu vymazať, klepnite alebo kliknite na danú automatizáciu, rolujte do dolnej časti a klepnite alebo kliknite na Vymazať automatizáciu. Na zariadení so systémom iOS alebo iPadOS môžete aj potiahnuť prstom doľava po vybranej automatizácii a klepnúť na Vymazať.

Dátum zverejnenia: