Vytváranie automatizácií domácnosti pomocou aplikácie Domácnosť

Nastavte si automatické vypnutie všetkých svetiel, keď odídete z domu, ich zapnutie, keď sa zaznamená pohyb, alebo spustenie scény pri otvorení vchodových dverí. Aplikácia Domácnosť vám umožňuje zautomatizovať si príslušenstvo a scény tak, aby v príslušnom čase robili to, čo chcete.

S aplikáciou Domácnosť môžete jednoducho vytvárať prispôsobené automatizácie domácnosti. Určité príslušenstvo alebo scénu môžete nastaviť tak, aby sa spúšťali v určitom čase počas dňa, na základe vašej polohy alebo aj na základe detekcie senzora. Stačí, ak nastavíte HomePod, Apple TV alebo iPad ako centrum domácnosti, a vaša domácnosť sa bude sama ovládať.*

Čo potrebujete

*HomePod a Apple TV nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Vytvorenie automatizácie na základe akcie príslušenstva

Keď sa určité príslušenstvo zapne, vypne alebo niečo zaznamená, môžete zautomatizovať iné príslušenstvá a scény, aby na to reagovali a vykonali určité akcie.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. V aplikácii Domácnosť klepnite na tab Domácnosť. Potom klepnite na položku Vytvoriť novú automatizáciu alebo Pridať.
 2. Ak chcete, aby sa spustila automatizácia, keď sa príslušenstvo zapne alebo vypne, klepnite na položku Príslušenstvo je ovládané. Môžete tiež klepnúť na položku Senzor zachytí podnet.
 3. Vyberte príslušenstvo, ktoré spustí automatizáciu, a klepnite na položku Ďalej.
 4. Vyberte akciu, ktorá spustí automatizáciu (napríklad zapnutie alebo otvorenie), a klepnite na položku Ďalej.
 5. Vyberte príslušenstvo a scény, ktoré budú reagovať na danú akciu, a klepnite na položku Ďalej.
 6. Ak chcete nejaké príslušenstvo upraviť, stlačte ho a podržte.
 7. Klepnite na položku Hotovo.

Na Macu

 1. V aplikácii Domácnosť kliknite na ikonu  v pravom hornom rohu a potom kliknite na položku Pridať automatizáciu.
 2. Ak chcete, aby sa spustila automatizácia, keď sa príslušenstvo zapne alebo vypne, vyberte položku Príslušenstvo je ovládané. Môžete tiež vybrať položku Senzor zachytí podnet.
 3. Vyberte príslušenstvo, ktoré spustí automatizáciu, a kliknite na položku Ďalej.
 4. Vyberte akciu, ktorá spustí automatizáciu (napríklad zapnutie alebo otvorenie), a kliknite na položku Ďalej.
 5. Vyberte príslušenstvo a scény, ktoré budú reagovať na danú akciu, a kliknite na položku Ďalej.
 6. Ak chcete nejaké príslušenstvo upraviť, dvakrát naň kliknite.
 7. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Chcete dostať upozornenie, keď príslušenstvo zachytí nejaký podnet? Prečítajte si, ako nastaviť hlásenia pre príslušenstvo HomeKit.

Vytvorenie automatizácie založenej na tom, kto je doma

Zautomatizujte si príslušenstvo a scény, aby sa zapínali alebo vypínali, keď vy alebo používatelia, s ktorými domácnosť zdieľate, prídete domov alebo z domu odídete.

Ak chcete vytvoriť automatizáciu, ktorá sa bude spúšťať na základe polohy, vy a ľudia, ktorých pozvete, aby ovládali vašu domácnosť, budete musieť mať na primárnom zariadení so systémom iOS1 používanom na ovládanie domácnosti zapnutú možnosť Zdieľať moju polohu. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > Zdieľať moju polohu, klepnite na položku Z a uistite sa, že je vybratá možnosť Toto zariadenie.

Na zariadení so systémom iOS alebo na Macu otvorte aplikáciu Domácnosť a postupujte podľa týchto krokov.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Klepnite na tab Automatizácia a potom na položku Pridať
 2. Vyberte, či sa má automatizácia spustiť, keď niekto príde alebo odíde. Ak chcete vybrať konkrétnu osobu, podľa ktorej sa má automatizácia spúšťať, klepnite na ikonu . Môžete tiež vybrať miesto2 a čas, na základe ktorých sa bude automatizácia spúšťať.
 3. Vyberte scény a príslušenstvo, ktoré chcete automatizovať, a potom klepnite na položku Ďalej.
 4. Ak chcete nejaké príslušenstvo upraviť, stlačte ho a podržte.
 5. Klepnite na položku Hotovo.

Na Macu

 1. V pravom hornom rohu kliknite na položku Pridať a potom kliknite na položku Pridať automatizáciu.
 2. Vyberte, či sa má automatizácia spustiť, keď niekto príde alebo odíde. Ak chcete vybrať konkrétnu osobu, podľa ktorej sa má automatizácia spúšťať, kliknite na ikonu . Môžete tiež vybrať miesto2 a čas, na základe ktorých sa bude automatizácia spúšťať.
 3. Vyberte scény a príslušenstvo, ktoré chcete automatizovať, a potom kliknite na položku Ďalej.
 4. Ak chcete nejaké príslušenstvo upraviť, dvakrát naň kliknite. 
 5. Kliknite na tlačidlo Hotovo.
 1. Na Macu nie je možné spúšťať automatizáciu na základe polohy.
 2. Keď vyberiete iné miesto ako domácnosť, budete môcť automatizáciu aktivovať iba vy, zatiaľ čo ostatní používatelia, ktorých ste pozvali na ovládanie domácnosti, budú z automatizácie odstránení.

Automatizácia príslušenstva v určitom čase

Môžete vytvoriť automatizáciu, ktorá sa spustí v určitom čase, v určité dni alebo na základe toho, kto je doma. Na zariadení so systémom iOS alebo na Macu jednoducho otvorte aplikáciu Domácnosť a postupujte podľa týchto krokov.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Na tabe Automatizácia klepnite na položku Pridať
 2. Klepnite na položku Nastane požadovaný čas a potom vyberte čas a deň. Klepnutím na položku Ľudia nastavte, aby sa automatizácia aktivovala v určitý čas, keď bude niekto doma.
 3. Vyberte scény a príslušenstvo, ktoré chcete automatizovať, a potom klepnite na položku Ďalej.
 4. Ak chcete nejaké príslušenstvo upraviť, stlačte ho a podržte.
 5. Klepnite na položku Hotovo.

Na Macu

 1. V pravom hornom rohu kliknite na položku Pridať a potom kliknite na položku Pridať automatizáciu.
 2. Vyberte položku Nastane požadovaný čas a potom vyberte čas a deň. Kliknutím na položku Ľudia nastavte, aby sa automatizácia aktivovala v určitý čas, keď bude niekto doma.
 3. Vyberte scény a príslušenstvo, ktoré chcete automatizovať, a potom kliknite na položku Ďalej.
 4. Ak chcete nejaké príslušenstvo upraviť, dvakrát naň kliknite. 
 5. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Vypnutie alebo vymazanie automatizácie

Ak chcete povoliť alebo zakázať automatizáciu:

 1. Otvorte na zariadení so systémom iOS alebo na Macu aplikáciu Domácnosť a prejdite na tab Automatizácia.
 2. Klepnite alebo kliknite na automatizáciu.
 3. Zapnite alebo vypnite možnosť Povoliť automatizáciu.

Klepnutím na položku Vypnúť si môžete vybrať, po akom čase sa má automatizované príslušenstvo vypnúť. Ak napríklad vytvoríte automatizáciu, ktorá zapne svetlá po vašom príchode domov, môžete nastaviť, aby sa tieto svetlá po hodine vypli.

Ak chcete nejakú automatizáciu vymazať, klepnite alebo kliknite na danú automatizáciu, rolujte do dolnej časti a klepnite alebo kliknite na položku Vymazať automatizáciu. Na zariadení so systémom iOS môžete tiež potiahnuť prstom doľava po vybranej automatizácii a klepnúť na tlačidlo Vymazať.

Dátum zverejnenia: