Certifikácie zabezpečenia pre hardvér Apple T2

Tento článok obsahuje odkazy na certifikácie kľúčových produktov, kryptografické overenia a bezpečnostné pokyny pre hardvér T2 a jeho firmvér.

V súvislosti s týmito certifikáciami a overeniami môžu byť užitočné nasledujúce dokumenty:

Informácie o verejných certifikáciách súvisiacich s internetovými službami spoločnosti Apple:

Informácie o verejných certifikáciách súvisiacich s aplikáciami spoločnosti Apple:

Informácie o verejných certifikáciách súvisiacich s operačnými systémami spoločnosti Apple:

Informácie o verejných certifikáciách súvisiacich s hardvérovými a súvisiacimi firmvérovými komponentmi:

Overenia kryptografických modulov

Všetky certifikáty overenia zhody produktov spoločnosti Apple so štandardom FIPS 140-2/-3 sú k dispozícii na webovej stránke CMVP. Spoločnosť Apple sa aktívne podieľa na overovaní modulov CoreCrypto User a CoreCrypto Kernel v každom hlavnom vydaní operačného systému. Overenie zhody je možné vykonať až po vydaní konečnej verzie modulu. Modul sa na schválenie formálne predkladá po verejnom vydaní operačného systému. 

Na webovej stránke CMVP je uvedený stav overenia kryptografických modulov v štyroch samostatných zoznamoch v závislosti od ich aktuálneho stavu. Moduly sa najskôr môžu zaradiť do zoznamu testovaných implementácií a potom môžu prejsť do zoznamu spracovávaných modulov. Po overení sa zaradia do zoznamu overených kryptografických modulov a po piatich rokoch sa presunú do zoznamu „historických“ modulov.

V roku 2020 program CMVP prijal medzinárodnú normu ISO/IEC 19790 ako základ pre FIPS 140-3.

Viac informácií o overovaní podľa štandardu FIPS 140-2/-3 nájdete v príručke Zabezpečenie platforiem Apple.

  Číslo certifikátu CMVP Názov modulu Typ modulu Úroveň zabezpečenia Dátum overenia Dokumenty
Pozrite si zoznamy Implementation Under Test List (Zoznam testovaných implementácií) a Modules in Process List (Zoznam spracúvaných modulov). Sú v nich uvedené moduly, ktoré sa v súčasnosti testujú alebo overujú.
Firmvér T2: 16P374

(vydania operačného systému z roku 2018)
3438 Modul Apple CoreCrypto Kernel pre architektúru ARM, verzia 9.0 Softvér 1 23. 4. 2019
Firmvér T2: 16P374

(vydania operačného systému z roku 2018)
3433 Modul Apple CoreCrypto User pre architektúru ARM, verzia 9.0 Softvér 1 11. 4. 2019
Systém sepOS pre hardvér T2: 16P374

(vydania operačného systému z roku 2018)
3523

Kryptografický modul Apple Secure Key Store v9.0

(sepOS)

Hardvér 2 10. 9. 2019
Firmvér T2: 15P2064

(vydania operačného systému z roku 2017)
3148 Modul Apple CoreCrypto User pre architektúru ARM, verzia 8.0 Softvér 1 9. 3. 2018

22. 5. 2018

6. 7. 2018
Firmvér T2: 15P2064

(vydania operačného systému z roku 2017)
3147 Modul Apple CoreCrypto Kernel pre architektúru ARM, verzia 8.0 Softvér 1 9. 3. 2018

17. 5. 2018

3. 7. 2018
Systém sepOS pre hardvér T2: 15YP2064

(vydania operačného systému z roku 2017)
3223 Kryptografický modul Apple Secure Key Store v1.0

(sepOS)
Hardvér 1 10. 9. 2019
Dátum zverejnenia: