Kreslenie v Numbers a Keynote na iPade alebo iPhone

Na podporovaných zariadeniach môžete pomocou ceruzky Apple Pencil alebo prstom kresliť priamo do tabuliek a prezentácií.

Pridanie kresby

 1. Pomocou ceruzky Apple Pencil môžete jednoducho začať kresliť kamkoľvek do tabuľky alebo na snímke. Ak chcete kresliť prstom alebo ak máte zapnuté vyberanie a rolovanie pomocou ceruzky Apple Pencil, klepnite na položky Tlačidlo Pridať nové > Tlačidlo Médiá > Tlačidlo Kreslenie Kreslenie a začnite kresliť na ľubovoľnom mieste.
 2. Ak chcete zmeniť nástroj na kreslenie, klepnite na nástroj v dolnej časti obrazovky. Pomocou nasledujúcich nástrojov môžete vkladať rôzne efekty a funkcie:
  • Ak chcete nakresliť nový vyplnený tvar, klepnite na nástroj Nástroj Výplň a začnite kresliť. Ak chcete vyplniť oblasť, klepnite na nástroj Nástroj Výplň a potom klepnite na oblasť, ktorú chcete vyplniť.
  • Ak chcete niečo vymazať, klepnite na nástroj Zmizík  a potiahnite cez kresbu.
  • Ak chcete upraviť časti kresby, klepnite na nástroj Nástroj Výber a potom klepnite na časť kresby, ktorú chcete upraviť, alebo okolo nej potiahnite ceruzkou alebo prstom.
 3. Ak chcete kresliť inou farbou, klepnite na farebný kruh a vyberte farbu. Potiahnutím doľava môžete farbu vybrať presnejšie.
 4. Ak chcete zmeniť veľkosť alebo nepriehľadnosť štetca, dvakrát klepnite na nástroj, klepnite na veľkosť štetca a potom klepnite na novú veľkosť, prípadne potiahnutím posuvníka upravte nepriehľadnosť.
 5. Poslednú akciu zrušíte klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Odvolať
 6. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Zmena veľkosti alebo presunutie kresby

Pridané kresby môžete presúvať alebo môžete meniť ich veľkosť:

 • Kresbu zväčšíte alebo zmenšíte tak, že na ňu klepnete a potom potiahnete úchyty jej poľa.
 • Kresbu presuniete tak, že na ňu klepnete a potom ju potiahnete.


Úprava častí kresby

 1. Ak je to potrebné, klepnite na kresbu a potom vo vyskakovacom menu klepnite na položku Upraviť kresbu.
 2. V dolnej časti obrazovky klepnite na nástroj Nástroj Výber a potom klepnite na časť kresby, ktorú chcete upraviť, alebo okolo nej potiahnite prstom. Okolo výberu sa zobrazí obrys.
 3. Vo vyskakovacom menu klepnite na požadovanú možnosť:
  • Ak chcete výber zväčšiť alebo zmenšiť, klepnite na položku Zmeniť veľkosť a potiahnite úchyty poľa okolo výberu.
  • Ak chcete jednu kresbu rozdeliť na dve, klepnite vo vyskakovacom menu na položku Oddeliť.
  • Výber môžete tiež vystrihnúť, skopírovať, vložiť, vymazať alebo duplikovať.


Animovanie kresby

Kresby v Keynote a Numbers môžete animovať.

Animovanie kresby v Keynote

Kresbu v prezentácii Keynote môžete animovať tak, aby vyzerala, že sa práve kreslí (pomocou efektu Začiatok) alebo vymazáva (pomocou efektu Koniec).

Pri animovaní kresby v Keynote na iPhone, iPade alebo iPode touch postupujte takto:

 1. Vyberte snímku s kresbou a klepnutím alebo kliknutím vyberte kresbu.
 2. Znova klepnite na kresbu a vo vyskakovacom menu vyberte položku Animovať.
 3. Vyberte efekt Začiatok alebo Koniec. 
 4. Vo vyskakovacom menu vyberte položku Vykreslenie čiary a klepnutím na položku Prehrať zobrazte náhľad animácie.
 5. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Na Macu môžete animovať kresbu, ktorú ste do pridali prezentácie v Keynote pre iOS.

 1. Vyberte kresbu na snímke.
 2. Kliknite na tlačidlo Tlačidlo Animovať a vyberte efekt Začiatok alebo Koniec.
 3. Kliknite na položku Pridať efekt, v menu vyberte položku Vykreslenie čiary a upravte ďalšie možnosti, ako je napríklad trvanie.
 4. Kliknutím na položku Náhľad spustite animáciu. 

Animovanie kresby v Numbers

Kresbu môžete v Numbers animovať tak, aby vyzerala, že sa práve kreslí.

Pri animovaní kresby v Numbers na iPhone, iPade alebo iPode touch postupujte takto:

 1. Ak máte otvorený režim kreslenia, klepnite na položku Hotovo. V opačnom prípade prejdite na ďalší krok.
 2. Klepnutím vyberte kresbu.
 3. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Formát a potom na položku Kreslenie.
 4. Zapnite možnosť Animovaná kresba a upravte ďalšie možnosti, ako je napríklad trvanie.
 5. Klepnutím na položku Prehrať alebo Prehrať kresbu spustite prehrávanie animácie.

Na Macu môžete animovať kresbu, ktorú ste pridali do tabuľky v Numbers pre iOS:

 1. Vyberte kresbu v tabuľke Numbers.
 2. Kliknite na ikonu Formát, vyberte položku Animovať kresbu a upravte ďalšie možnosti, ako je napríklad trvanie.
 3. Ak chcete animáciu prehrať, kliknite na položku Prehrať na postrannom paneli Formát alebo na položku Prehrať kresbu na strane.


Zdieľanie alebo uloženie kresby

V Numbers a Keynote môžete kresbu zdieľať alebo uložiť ako súbor obrázka (.png). Ak ste kresbu v Numbers animovali, môžete ju zdieľať alebo uložiť ako filmový súbor (.m4v).

 1. Klepnutím vyberte kresbu a potom vyberte položku Zdieľať. Ak ste kresbu v Numbers animovali, vyberte možnosť Zdieľať ako obrázok alebo Zdieľať ako film.
 2. Vyberte spôsob odoslania obrázka alebo filmu, napríklad prostredníctvom aplikácie Mail, Správy alebo inej služby. Ak chcete daný obsah uložiť do aplikácie Fotky, vyberte položku Uložiť obrázok (alebo položku Uložiť video v prípade animovaných kresieb v Numbers).

Na Macu môžete zdieľať alebo uložiť kresbu, ktorú ste pridali do tabuľky alebo prezentácie v Numbers pre iOS alebo Keynote pre iOS.

 1. V tabuľke alebo prezentácii s kresbou podržte kláves Control a kliknite na kresbu.
 2. Kliknite na položku Zdieľať. Ak ste kresbu animovali, vyberte možnosť Zdieľať ako obrázok alebo Zdieľať ako film.
 3. Vyberte spôsob odoslania obrázka alebo filmu, napríklad prostredníctvom aplikácie Mail, Správy alebo inej služby. Ak chcete obrázok (alebo film v prípade animovaných kresieb v Numbers) pridať do aplikácie Fotky, vyberte položku Pridať do Fotiek.


Označovanie a rolovanie pomocou ceruzky Apple Pencil

Pomocou ceruzky Apple Pencil môžete dokument rolovať a označovať v ňom objekty. Prejdite do menu Nastavenia > [Názov aplikácie] a zapnite možnosť Označovanie a rolovanie s Apple Pencil.

Ak chcete pridať kresbu pri zapnutom označovaní a rolovaní pomocou ceruzky Apple Pencil, klepnite na položky Tlačidlo Pridať nové > Tlačidlo Médiá Kreslenie.


Dátum zverejnenia: