Kreslenie a používanie funkcie Rukopis v apkách Numbers a Keynote

Na iPade môžete ceruzkou Apple Pencil kresliť a konvertovať rukopis na text pomocou funkcie Rukopis. Na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete kresliť aj prstom.

S ceruzkou Apple Pencil môžete používať aj funkciu Označiť a posúvať na výber objektov a rolovanie v tabuľke alebo prezentácii.

Konverzia rukopisu na text pomocou funkcie Rukopis

S použitím funkcie Rukopis môžete na podporovanom iPade pomocou ceruzky Apple Pencil konvertovať rukopis na text.* Keď ceruzku Apple Pencil spárujete s iPadom, funkcia Rukopis je predvolene zapnutá. Ak chcete zistiť nastavenie funkcie Rukopis alebo ak ju chcete vypnúť, na iPade prejdite na Nastavenia > Apple Pencil.

 1. V tabuľke alebo prezentácii klepnite ceruzkou do snímky alebo tabuľky na miesto, kam chcete písať. Alebo klepnite do textového poľa, tvaru či bunky tabuľky.
 2. Klepnite na nástroj Rukopis na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky a začnite písať.

Počas písania pomocou ceruzky Apple Pencil môžete mazať slová, vkladať text a vykonávať ďalšie operácie:

 • Ak chcete slovo vymazať, preškrtajte ho.
 • Ak chcete vložiť text medzi slová, podržte prst v textovej oblasti a začnite písať, keď sa zobrazí priestor na písanie.
 • Ak chcete znaky spojiť alebo rozdeliť, nakreslite medzi nimi zvislú čiaru.
 • Ak chcete vybrať text, zakrúžkujte ho alebo cezeň nakreslite čiaru. Výber zmeníte potiahnutím úchytov výberu.

Panel s nástrojmi obsahuje aj tlačidlá na formátovanie a zarovnanie textu.

* Na paneli s nástrojmi môžete zmeniť jazyk na iný podporovaný jazyk, ak ste pridali klávesnicu pre daný jazyk cez Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Klávesnice. Pozrite sa, ktoré jazyky a oblasti funkcia Rukopis podporuje.


Pridanie kresby

 1. Pomocou ceruzky Apple Pencil môžete kresliť tak, že ňou klepnete na stranu. Ak chcete použiť prst alebo ak ste zapli funkciu Označiť a posúvať, klepnite na tlačidlo Vložiť , na tlačidlo Médiá  a potom na Kresba.
 2. V dolnej časti obrazovky klepnite na jeden zo štyroch nástrojov na kreslenie: pero, ceruzka, pastelka alebo výplň.
 3. Ak chcete zmeniť veľkosť alebo nepriehľadnosť štetca, dvakrát klepnite na jeden z nástrojov na kreslenie a potom klepnite na novú veľkosť. Alebo potiahnutím posuvníka upravte nepriehľadnosť.
 4. Môžete kresliť inou farbou:
  • Na iPhone klepnite na farebný kruh a v dolnej časti obrazovky Farby vyberte prednastavenú farbu. Alebo si pomocou ovládacích prvkov namiešajte vlastné farby a potom klepnite na tlačidlo Pridať  a uložte si farbu ako obľúbenú.
  • V systéme iPadOS 14 klepnite na prednastavenú farbu alebo klepnite na farebné koleso a vyberte vlastnú farbu. Pomocou ovládacích prvkov si namiešajte vlastnú farbu a potom klepnite na tlačidlo Pridať  a uložte si farbu ako obľúbenú. Ak chcete obľúbenú farbu odstrániť, stlačte a podržte bodku príslušnej farby a potom klepnite na Vymazať. 
  • V systéme iPadOS 13 klepnite na paletu farieb a potom buď klepnite na farbu v mriežke, alebo potiahnite prstom doľava a vytvorte vlastnú farbu.
 5. Ak chcete niečo vymazať, klepnite na zmizík a po opätovnom klepnutí naň vyberte jeden z druhov zmizíka:
  • Ak chcete mazať pixely, klepnite na Vymazávanie pixlov a potom klepnite na kresbu alebo cez ňu potiahnite prstom.
  • Ak chcete vymazať celý ťah, klepnite na Vymazávanie objektov a potom klepnite na ťah alebo na výplň objektu, ktoré chcete vymazať.
 6. Poslednú akciu zrušíte klepnutím na tlačidlo Odvolať
 7. Po skončení klepnite na Hotovo.

V kreslení pomocou ceruzky Apple Pencil môžete pokračovať jednoducho tak, že začnete kresliť priamo na stranu.

Zmena veľkosti alebo presunutie kresby

Pridané kresby môžete presúvať alebo môžete meniť ich veľkosť:

 • Kresbu zväčšíte alebo zmenšíte tak, že na ňu klepnete a potom potiahnete úchyty jej poľa.
 • Kresbu presuniete tak, že na ňu klepnete a potom ju potiahnete.


Úprava častí kresby

 1. Ak je to potrebné, klepnite na kresbu a potom vo vyskakovacom menu klepnite na Upraviť kresbu.
 2. V dolnej časti obrazovky klepnite na nástroj Výber a potom klepnite na časť, ktorú chcete upraviť, alebo okolo nej potiahnite prstom. Okolo výberu sa zobrazí obrys.
 3. Vo vyskakovacom menu klepnite na požadovanú možnosť:
  • Ak chcete zmeniť veľkosť výberu, klepnite na Upraviť veľkosť a potiahnite úchyty poľa okolo výberu.
  • Ak chcete jednu kresbu rozdeliť na dve, vo vyskakovacom menu klepnite na Oddeliť.
  • Výber môžete aj vystrihnúť, skopírovať, vložiť, vymazať alebo duplikovať.


Animácia kresby

Kresby v Keynote a Numbers môžete animovať.

Animovanie kresby v Keynote

V apke Keynote na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete kresbu animovať tak, aby vyzerala, ako keby sa kreslila (s použitím efektu Začiatok) alebo mazala (s použitím efektu Koniec):

 1. Vyberte snímku s kresbou a klepnutím alebo kliknutím vyberte kresbu.
 2. Znova klepnite na kresbu a vo vyskakovacom menu vyberte Animovať.
 3. Vyberte efekt Začiatok alebo Koniec. 
 4. Vo vyskakovacom menu vyberte Vykreslenie čiary a klepnutím na Prehrať zobrazte náhľad animácie.
 5. Po skončení klepnite na Hotovo.

Na Macu môžete animovať kresbu, ktorú ste pridali do prezentácie v apke Keynote na iPhone alebo iPade.

Animovanie kresby v Numbers

V apke Numbers na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete kresbu animovať tak, aby vyzerala, ako keby sa práve kreslila:

 1. Ak sa nachádzate v režime kreslenia, klepnite na Hotovo. V opačnom prípade prejdite na ďalší krok.
 2. Klepnutím vyberte kresbu.
 3. Klepnite na tlačidlo Formát  a potom klepnite na Kresba.
 4. Zapnite možnosť Animovať kresbu a potom nastavte ďalšie možnosti, napríklad trvanie.
 5. Ak chcete prehrať animáciu, klepnite na Prehrať alebo na Prehrať kresbu.

Na Macu môžete animovať kresbu, ktorú ste pridali do tabuľky v apke Numbers na iPhone alebo iPade.


Zdieľanie alebo uloženie kresby

V Numbers a Keynote môžete kresbu zdieľať alebo uložiť ako súbor obrázka (.png). Ak ste kresbu v Numbers animovali, môžete ju zdieľať alebo uložiť ako filmový súbor (.m4v).

 1. Klepnutím vyberte kresbu. Potom vyberte Zdieľať. Ak ste kresbu v Numbers animovali, vyberte Zdieľať ako obrázok alebo Zdieľať ako film.
 2. Vyberte spôsob odoslania obrázka alebo filmu, napríklad prostredníctvom apky Mail, Správy alebo inej služby. Ak chcete daný obsah uložiť do apky Fotky, vyberte Uložiť obrázok (alebo Uložiť video v prípade animovaných kresieb v Numbers).

Na Macu môžete zdieľať alebo uložiť kresbu, ktorú ste pridali do tabuľky alebo prezentácie v apke Numbers alebo Keynote na iPhone alebo iPade.

 1. V tabuľke alebo prezentácii s kresbou kliknite so stlačeným klávesom Control na kresbu.
 2. Vyberte možnosť Zdieľať. Ak ste kresbu animovali, vyberte Zdieľať ako obrázok alebo Zdieľať ako film.
 3. Vyberte spôsob odoslania obrázka alebo filmu, napríklad prostredníctvom apky Mail, Správy alebo inej služby. Ak chcete obrázok (alebo film v prípade animovaných kresieb v apke Numbers) uložiť do apky Fotky, vyberte Pridať do Fotiek.


Ako zapnúť funkciu Označiť a posúvať pomocou ceruzky Apple Pencil

Štandardne môžete ceruzkou Apple Pencil začať kresliť. Pre apku Numbers alebo Keynote môžete namiesto toho nastaviť ceruzku Apple Pencil tak, aby ste ňou mohli označovať objekty a rolovať v dokumentoch:*

 1. V apke Numbers alebo Keynote klepnite na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na ceruzku Apple Pencil a potom zapnite funkciu Označiť a posúvať.

Ak to vaša ceruzka Apple Pencil podporuje, môžete zapnúť funkciu Prepnúť dvojitým klepnutím. Keď je zapnutá možnosť Prepnúť dvojitým klepnutím, funkcia Označiť a posúvať sa dá ľahko vypnúť alebo zapnúť dvojitým klepnutím na spodnú časť ceruzky Apple Pencil.

Ak chcete do tabuľky alebo prezentácie pridať kresbu pri zapnutej funkcii Označiť a posúvať, klepnite na tlačidlo Vložiť , na tlačidlo Médiá  a potom na tlačidlo Kresba.

* Apky Pages, Numbers a Keynote majú každá samostatné nastavenie funkcie Označiť a posúvať. Ak napríklad zapnete funkciu Označiť a posúvať v apke Pages, nebude to mať vplyv na apku Keynote ani Numbers.


Dátum zverejnenia: