Kreslenie, pridávanie anotácií a používanie funkcie Rukopis v apke Pages

Na iPade môžete ceruzkou Apple Pencil kresliť, pridávať anotácie a konvertovať rukopis na text pomocou funkcie Rukopis. Môžete tiež kresliť a pridávať anotácie prstom na iPhone, iPade alebo iPode touch.

S ceruzkou Apple Pencil môžete používať aj funkciu Označiť a posúvať na výber objektov a rolovanie v dokumente.

Konverzia rukopisu na text pomocou funkcie Rukopis

S použitím funkcie Rukopis môžete na podporovanom iPade pomocou ceruzky Apple Pencil konvertovať rukopis na text.* Keď ceruzku Apple Pencil spárujete s iPadom, funkcia Rukopis je predvolene zapnutá. Ak chcete zistiť nastavenie funkcie Rukopis alebo ak ju chcete vypnúť, na iPade prejdite na Nastavenia > Apple Pencil.

 1. V dokumente klepnite ceruzkou Apple Pencil do tela dokumentu textového editora na miesto, kam chcete písať. Alebo v dokumente textového editora či v dokumente s rozložením strany klepnite do textového poľa, tvaru alebo bunky tabuľky.
 2. Klepnite na nástroj Rukopis na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky a začnite písať.

Počas písania pomocou ceruzky Apple Pencil môžete mazať slová, vkladať text a vykonávať ďalšie operácie:

 • Ak chcete slovo vymazať, preškrtajte ho.
 • Ak chcete vložiť text medzi slová, podržte prst v textovej oblasti a začnite písať, keď sa zobrazí priestor na písanie.
 • Ak chcete znaky spojiť alebo rozdeliť, nakreslite medzi nimi zvislú čiaru.
 • Ak chcete vybrať text, zakrúžkujte ho alebo cezeň nakreslite čiaru. Výber zmeníte potiahnutím úchytov výberu.

Na paneli s nástrojmi sú k dispozícii aj tlačidlá na odsadenie, formátovanie a zarovnanie textu, ako aj na vkladanie zlomov strán, záložiek atď.

* Na paneli s nástrojmi môžete zmeniť jazyk na iný podporovaný jazyk, ak ste pridali klávesnicu pre daný jazyk cez Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Klávesnice. Pozrite sa, ktoré jazyky a oblasti funkcia Rukopis podporuje.


Pridanie kresby

V dokumente môžete kresliť ceruzkou Apple Pencil (na podporovaných zariadeniach) alebo prstom.

 1. Pomocou ceruzky Apple Pencil môžete kresliť tak, že ňou klepnete na stranu. Ak chcete použiť prst alebo ak ste zapli funkciu Označiť a posúvať, klepnite na tlačidlo Vložiť , na tlačidlo Médiá  a potom na Kresba.
 2. V dolnej časti obrazovky klepnite na jeden zo štyroch nástrojov na kreslenie: pero, ceruzka, pastelka alebo výplň.
  Paleta nástrojov ceruzky s vybratým nástrojom na kreslenie
 3. Ak chcete zmeniť veľkosť alebo nepriehľadnosť štetca, dvakrát klepnite na jeden z nástrojov na kreslenie a potom klepnite na novú veľkosť. Alebo potiahnutím posuvníka upravte nepriehľadnosť.
 4. Môžete kresliť inou farbou:
  • Na iPhone klepnite na farebný kruh a v dolnej časti obrazovky Farby vyberte prednastavenú farbu. Alebo si pomocou ovládacích prvkov namiešajte vlastné farby a potom klepnite na tlačidlo Pridať  a uložte si farbu ako obľúbenú.
  • V systéme iPadOS 14 klepnite na prednastavenú farbu alebo klepnite na farebné koleso a vyberte vlastnú farbu. Pomocou ovládacích prvkov si namiešajte vlastnú farbu a potom klepnite na tlačidlo Pridať  a uložte si farbu ako obľúbenú. Ak chcete obľúbenú farbu odstrániť, stlačte a podržte bodku príslušnej farby a potom klepnite na Vymazať. 
  • V systéme iPadOS 13 klepnite na paletu farieb a potom buď klepnite na farbu v mriežke, alebo potiahnite prstom doľava a vytvorte vlastnú farbu.
 5. Ak chcete niečo vymazať, klepnite na zmizík a po opätovnom klepnutí naň vyberte jeden z druhov zmizíka:
  • Ak chcete mazať pixely, klepnite na Vymazávanie pixlov a potom klepnite na kresbu alebo cez ňu potiahnite prstom.
  • Ak chcete vymazať celý ťah, klepnite na Vymazávanie objektov a potom klepnite na ťah alebo na výplň objektu, ktoré chcete vymazať.
 6. Poslednú akciu zrušíte klepnutím na tlačidlo Odvolať
 7. Po skončení klepnite na Hotovo.

V kreslení pomocou ceruzky Apple Pencil môžete pokračovať jednoducho tak, že začnete kresliť priamo na stranu.

Zmena veľkosti alebo presunutie kresby

Po pridaní kresby môžete zmeniť jej veľkosť a presúvať ju:

 • Kresbu zväčšíte alebo zmenšíte tak, že na ňu klepnete a potom potiahnete úchyty jej poľa.
 • Kresbu presuniete tak, že na ňu klepnete a potom ju potiahnete.

Úprava častí kresby

 1. Klepnite na kresbu a potom vo vyskakovacom menu klepnite na Upraviť kresbu.
 2. Na paneli s nástrojmi naspodku obrazovky klepnite na nástroj Výber a potom klepnite na časť kresby, ktorú chcete upraviť, alebo okolo nej potiahnite ceruzkou alebo prstom. Okolo výberu sa zobrazí obrys.
 3. Vo vyskakovacom menu klepnite na požadovanú možnosť:
  • Ak chcete výber zväčšiť alebo zmenšiť, klepnite na Zmeniť veľkosť a potiahnite úchyty poľa okolo kresby.
  • Ak chcete jednu kresbu rozdeliť na dve, vo vyskakovacom menu klepnite na Oddeliť.
  • Výber môžete aj vystrihnúť, skopírovať, vložiť, vymazať alebo duplikovať.

Animácia kresby

Kresbu môžete animovať tak, aby vyzerala, že sa práve kreslí.

 1. Ak sa nachádzate v režime kreslenia, klepnite na Hotovo. V opačnom prípade prejdite na ďalší krok.
 2. Klepnutím vyberte kresbu.
 3. Klepnite na tlačidlo Formát a potom klepnite na Kresba.
 4. Zapnite možnosť Animovať kresbu a potom nastavte ďalšie možnosti, napríklad trvanie.
 5. Ak chcete prehrať animáciu, klepnite na Prehrať alebo na Prehrať kresbu.

Zdieľanie alebo uloženie kresby

Kresbu zo svojho dokumentu môžete zdieľať alebo uložiť ako súbor obrázka (.png) alebo – ak ste kresbu animovali – ako súbor obrázka či filmu (.m4v).

 1. Ak sa nachádzate v režime kreslenia, klepnite na Hotovo. V opačnom prípade prejdite na ďalší krok.
 2. Klepnutím vyberte kresbu. Potom vyberte Zdieľať. Ak ste kresbu animovali, vyberte Zdieľať ako obrázok alebo Zdieľať ako film.
 3. Vyberte, ako chcete obrázok alebo film odoslať, napríklad pomocou apky Mail alebo Správy. Alebo vyberte Uložiť obrázok (či v prípade animovaných kresieb Uložiť video), aby ste ho uložili v apke Fotky.

Práca s kresbami na Macu

Na iPhone a iPade môžete kresliť do dokumentu apky Pages. Ak dokument neskôr otvoríte v apke Pages pre Mac, môžete kresbu animovať, zdieľať alebo uložiť do Fotiek ako obrázok alebo súbor filmu.


Pridanie anotácie

Anotácia pridaná ku konkrétnemu textu, objektom alebo bunkám tabuľky v dokumente sa počas ďalších úprav pohybuje spolu s daným textom alebo objektom.

 1. Ak chcete pridať anotáciu pomocou ceruzky Apple Pencil, klepnite kdekoľvek na stránke a potom klepnite na anotačný nástroj na paneli s nástrojmi naspodku obrazovky. Ak chcete použiť prst alebo ak máte zapnutú funkciu Označiť a posúvať, klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Dynamické anotácie.Nástroje ceruzky s vybratým anotačným nástrojom
 2. Po klepnutí na Pero môžete pridávať značky a po klepnutí na Zvýrazňovač môžete zvýrazňovať text.
 3. Pridajte anotácie.
 4. Pre anotácie môžete nastaviť aj inú farbu:
  • Na iPhone klepnite na farebný kruh a v dolnej časti obrazovky Farby vyberte prednastavenú farbu. Alebo si pomocou ovládacích prvkov namiešajte vlastné farby a potom klepnite na tlačidlo Pridať  a uložte si farbu ako obľúbenú.
  • V systéme iPadOS 14 klepnite na prednastavenú farbu alebo klepnite na farebné koleso a vyberte vlastnú farbu. Pomocou ovládacích prvkov si namiešajte vlastnú farbu a potom klepnite na tlačidlo Pridať  a uložte si farbu ako obľúbenú. Ak chcete obľúbenú farbu odstrániť, stlačte a podržte bodku príslušnej farby a potom klepnite na Vymazať. 
  • V systéme iPadOS 13 klepnite na paletu farieb a potom buď klepnite na farbu v mriežke, alebo potiahnite prstom doľava a vytvorte vlastnú farbu.
 5. Anotáciu vymažete tak, že na paneli s nástrojmi naspodku obrazovky klepnete na nástroj Zmizík a potom klepnete na anotáciu. Ak chcete vymazať všetky anotácie, klepnite na paneli s nástrojmi naspodku obrazovky na tlačidlo Viac  a potom klepnite na Vymazať všetky dynamické anotácie.
 6. Ak chcete minimalizovať panel s nástrojmi, potiahnite ho do rohu obrazovky. Celý panel s nástrojmi zobrazíte klepnutím na minimalizovaný panel s nástrojmi.
 7. Pri používaní ceruzky Apple Pencil môžete stranu rolovať tak, že po nej potiahnete jedným prstom. Ak anotujete prstom, potiahnite dvoma prstami.
 8. Po skončení klepnite na Hotovo.

Pridané anotácie môžete vymazať. Klepnite na anotáciu a potom na Vymazať. Ak vymažete text alebo objekt, ku ktorému ste pridali anotáciu, vymaže sa aj anotácia. 

Ak chcete anotácie len skryť:

 • Na iPade klepnite na Možnosti zobrazenia  a vypnite možnosť Dynamické anotácie.
 • Na iPhone alebo iPode touch klepnite na tlačidlo Viac , klepnite na Dynamické anotácie a potom klepnite na Skryť dynamické anotácie.

V anotovaní pomocou ceruzky Apple Pencil môžete pokračovať jednoducho tak, že začnete písať priamo na stranu.

Exportovanie dokumentu s anotáciami

Ak dokument so zapnutými anotáciami exportujete do formátu PDF, anotácie sa zobrazia aj v PDF súbore. V dokumentoch exportovaných do formátov Word, RTF, EPUB alebo Pages '09 sa anotácie nezobrazujú.

Práca s anotáciami na Macu

Ak pomocou iCloudu synchronizujete svoje dokumenty Pages medzi všetkými svojimi zariadeniami, anotácie sa budú zobrazovať v dokumentoch na všetkých zariadeniach. Na Macu môžete počas upravovania dokumentu anotácie odstrániť, zobraziť alebo skryť.

 • Anotáciu vymažete tak, že ju vyberiete a stlačíte kláves Delete. 
 • Ak chcete odstrániť všetky anotácie, vyberte Upraviť > Odstrániť dynamické anotácie.
 • Ak chcete všetky anotácie zobraziť alebo skryť, vyberte Zobraziť > Zobraziť dynamické anotácie alebo Skryť dynamické anotácie.


Označovanie a rolovanie pomocou ceruzky Apple Pencil

Štandardne môžete ceruzkou Apple Pencil začať kresliť alebo anotovať. Apku Pages môžete namiesto toho nastaviť tak, aby ste ceruzkou Apple Pencil mohli označovať objekty a rolovať v dokumentoch:

 1. V apke Pages klepnite na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na ceruzku Apple Pencil a potom zapnite funkciu Označiť a posúvať.

Ak to vaša ceruzka Apple Pencil podporuje, môžete zapnúť funkciu Prepnúť dvojitým klepnutím. Keď je zapnutá možnosť Prepnúť dvojitým klepnutím, funkcia Označiť a posúvať sa dá ľahko vypnúť alebo zapnúť dvojitým klepnutím na spodnú časť ceruzky Apple Pencil.

Ak chcete do dokumentu pridať kresbu alebo anotáciu, keď je zapnutá funkcia Označiť a posúvať, klepnite na tlačidlo Vložiť , klepnite na tlačidlo Médiá , klepnite na Kresba a potom klepnite na nástroj na kreslenie alebo na anotačný nástroj na paneli s nástrojmi.

Aplikácie Pages, Numbers a Keynote majú každá samostatné nastavenie funkcie Označiť a posúvať. Ak napríklad zapnete funkciu Označiť a posúvať v apke Pages, nebude to mať vplyv na apku Keynote ani Numbers.


Dátum zverejnenia: