Používanie rytmického sekvencera v aplikácii GarageBand pre iOS

V aplikácii GarageBand pre iOS 2.3 môžete v iPhone alebo iPade vytvárať rytmy prostredníctvom rozhrania, ktoré bolo inšpirované klasickými automatickými bicími zostavami, a potom môžete tieto rytmy pridávať do svojich skladieb.

Ak chcete začať používať rytmický sekvencer, otvorte existujúcu skladbu alebo vytvorte novú. Ak ste vytvorili novú skladbu, automaticky sa otvorí prehliadač zvukov. Ak chcete rytmický sekvencer pridať do existujúcej skladby, klepnutím na ikonu Ikona prehliadača zvukov otvorte prehliadač zvukov.

V prehliadači zvukov ťahajte prstom, kým sa nezobrazí položka Bicie, a potom klepnite na položku Rytmický sekvencer.

Obrazovka rytmického sekvencera

Rýchle pridanie rytmu do skladby

V rytmickom sekvenceri klepnite na tlačidlo Tlačidlo Vzory a vyberte preddefinovaný vzor, ktorý najlepšie vystihuje požadovaný štýl. Vzor sa prehráva v tempe nastavenom pre skladbu a opakuje sa v závislosti od svojej dĺžky. Každý preddefinovaný vzor má jedinečné nastavenia vrátane dĺžky vzoru, ktorú môžete zmeniť.

Ak chcete zastaviť prehrávanie a znova začať spolu so vzorom, klepnite na tlačidlo Tlačidlo Prehrať rytmického sekvencera. Ak chcete vzor pridať do skladby, nahrajte ho.

Vzor môžete meniť zapínaním alebo vypínaním krokov. Každý riadok predstavuje jeden nástroj bicej zostavy, ktorý je zobrazený na ľavej strane mriežky. Krok vzoru vypnete tak, že klepnete na svietiace políčko v mriežke. Krok vzoru zapnete klepnutím na zhasnuté políčko.

Vo vzore môžete tiež meniť zvuky. Ak chcete zmeniť celú zostavu, klepnite v dolnej časti obrazovky na tlačidlo s aktuálne vybranou zostavou (napríklad Trap Door alebo Hacienda). V okne Bicie vyberte v ľavom stĺpci štýl zvuku a v pravom stĺpci požadovanú zostavu. Ak si chcete stiahnuť ďalšie zvuky, klepnite na položku Získať ďalšie bicie zostavy a potom v knižnici zvukov vyberte zvuky, ktoré vás zaujímajú. Keď nájdete požadovanú zostavu, klepnite na položku Hotovo.

Vytvorenie vlastného rytmu

Ak chcete vytvoriť vlastný rytmus úplne od začiatku, klepnite na tlačidlo Tlačidlo Vzory a vyberte položku Nový vzor. Klepnite na položku Krok zap./vyp., aby ste mohli pridávať a odstraňovať jednotlivé kroky. Kroky možno pridávať a odstraňovať, keď rytmický sekvencer hrá alebo je pozastavený.

Po pridaní požadovaných krokov môžete jednotlivé kroky upravovať:

 • Ak chcete zmeniť hlasitosť kroku, klepnite na položku Nábeh. Potiahnutím prstom nadol na danom kroku znížite jeho hlasitosť, potiahnutím prstom nahor hlasitosť zvýšite.
 • Ak chcete krok rozdeliť na viacero častí, klepnite na položku Opakovanie noty. Potiahnutím prstom nahor zvýšite počet častí, potiahnutím prstom nadol počet častí znížite.
 • Ak chcete ku kroku pridať ľudskú odchýlku, klepnite na položku Možnosť výskytu. Potiahnutím prstom nadol potom zvýšte odchýlku kroku.

Ak chcete upravovať nastavenia celého riadka, klepnite na nástroj na ľavej strane mriežky. 

 • Ak chcete meniť jednotlivé nástroje súpravy, klepnite v okne Nastavenia riadka na položku Nástroj v zostave a potom klepnite na nástroj, ktorý chcete k danému riadku priradiť. V danom riadku bude od tejto chvíle znieť novopriradený nástroj.
 • Ak chcete zmeniť dĺžku jednotlivých krokov v riadku, klepnite na položku Dĺžka kroku a vyberte požadovanú dĺžku.
 • Ak chcete zmeniť smer, ktorým rytmický sekvencer prehráva daný nástroj vo vzore, klepnite na položku Režim prehrávania a vyberte požadovanú možnosť.

Keď vytvoríte rytmus, môžete ho uložiť ako vzor. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Vzory a klepnite na položku Uložiť. Zadajte názov vzoru a klepnite na položku Hotovo. Daný vzor môžete kedykoľvek znova vyvolať a pridať do iných skladieb.

Keď budete mať všetko pripravené na pridanie vzoru do skladby, nahrajte ho.

Nahranie vzoru

Ak chcete nahrať vzor do skladby, klepnite na tlačidlo Tlačidlo Nahrať na ovládacej lište. Rytmický sekvencer sa spustí automaticky. Vzor bude znieť stále dookola v slučke, kým nahrávanie nezastavíte. Po nahratí vzoru zobrazte nahranú stopu klepnutím na tlačidlo zobrazenia Stopy Tlačidlo zobrazenia Stopy. Po klepnutí na tlačidlo Tlačidlo Prehrať na ovládacej lište si stopu môžete vypočuť spolu s ostatnými stopami.

Po nahratí vzoru môžete jeho stopu upravovať a meniť rovnako ako v prípade akýchkoľvek iných nástrojoch.

Zobrazenie a zmena nastavení vzoru

Na určenie dĺžky konkrétneho vzoru používa rytmický sekvencer kroky. Ak je skladba v 4/4 takte, môžete dĺžku vzoru nastaviť medzi 16 a 64 krokmi. Ak je skladba v 3/4 alebo 6/8 takte, môžete dĺžku vzoru nastaviť medzi 12 a 48 krokmi. Dĺžku slučky jednotlivých nástrojov súpravy môžete tiež manuálne zmeniť klepnutím na tlačidlo Hranice slučky a potiahnutím rukovätí jednotlivých riadkov.

Ak chcete zobraziť informácie a zmeniť nastavenia aktuálneho vzoru, klepnite na tlačidlo Tlačidlo Informácie.

 • Nastavenie dĺžky vzoru (16, 32, 48 alebo 64 krokov v 4/4 takte a 12, 24 a 48 krokov v 3/4 a 6/8 takte)
 • Nastavenie dĺžky kroku (1/8 nota, 1/8 triola, 1/16 nota, 1/16 triola, 1/32 nota)
 • Nastavenie režimu prehrávania (dopredu, obrátené, ping pong, náhodné)
 • Nastavenie swingového frázovania vzoru
 • Resetovanie vzoru (ak ste začali s prázdnym vzorom, klepnutím na položku Resetovať sa vymaže celá mriežka)
Dátum zverejnenia: