Používanie funkcie Nerušiť počas šoférovania

iPhone so systémom iOS 11 alebo novším dokáže rozpoznať, keď pravdepodobne šoférujete, a zabráni aktivovaniu hlásení.

Keď iPhone so systémom iOS 11 alebo novším prvýkrát rozpozná, že pravdepodobne šoférujete, po zastavení vám zobrazí popis funkcie Nerušiť počas šoférovania. Ak sa text nezobrazí, použite nasledujúci postup.

Keď klepnete na položku Zapnúť počas šoférovania, funkcia sa automaticky zapne, keď sa iPhone pripojí k autu cez Bluetooth1 alebo keď zaregistruje pohyb. Môžete zmeniť spôsob, akým iPhone rozpoznáva, že šoférujete, alebo môžete zapnúť funkciu manuálne.

Funkcia Nerušiť počas šoférovania nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Zapnutie a vypnutie funkcie v ovládacom centre

Funkciu Nerušiť počas šoférovania môžete nechať zapínať automaticky alebo ju môžete pridať do ovládacieho centra, kde k nej budete mať rýchly prístup:

 1. Prejdite na položku Nastavenia > Ovládacie centrum a klepnite na položku Prispôsobiť ovládacie prvky.
 2. Klepnite na ikonu  vedľa položky Nerušiť počas šoférovania.

Na iPhone X alebo novšom môžete funkciu zapínať a vypínať tak, že potiahnete nadol z pravého horného rohu obrazovky a klepnete na ikonu Ikona funkcie Nerušiť počas šoférovania. Na iPhone 8 alebo staršom môžete funkciu zapínať a vypínať tak, že potiahnete prstom nahor z dolného okraja obrazovky a klepnete na ikonu Ikona funkcie Nerušiť počas šoférovania.


Čo očakávať, keď je zapnutá funkcia Nerušiť počas šoférovania

Keď je funkcia Nerušiť počas šoférovania zapnutá, môžete očakávať nasledujúce správanie. Mnohé z týchto funkcií môžete prispôsobiť v menu Nastavenia.

 • iPhone bude v tichom režime a jeho obrazovka zostane vypnutá. Ak vám niekto pošle správu, dostane automatickú odpoveď, že šoférujete. Ak je správa dôležitá, odosielateľ môže napísať slovo „urgent“, čím zabezpečí, že dostanete hlásenie. Potom môžete auto zastaviť a dôležitú správu si prečítať alebo si ju nechať prečítať funkciou Siri.
 • iPhone bude poskytovať niektoré hlásenia, ako sú napríklad výstrahy v prípade tiesne, časovače alebo budíky.
 • Na telefonické hovory sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na štandardnú funkciu Nerušiť: môžete povoliť len hovory od svojich obľúbených kontaktov a takisto môžete povoliť, aby vás iPhone upozornil, keď vám tá istá osoba zavolá dvakrát po sebe. Ak sa iPhone pripojí k autu cez Bluetooth, hovory sa budú normálne uskutočňovať a na ich vybavovanie budete môcť používať tlačidlá, mikrofóny a reproduktory v aute.
 • Ak používate navigáciu v aplikácii Mapy, iPhone bude naďalej zobrazovať navigačné pokyny na zamknutej ploche a bude vám poskytovať podrobnú hlasovú navigáciu.
 • Ak ste spolujazdec a pokúsite sa použiť iPhone, keď je funkcia aktívna, musíte ju vypnúť klepnutím na položku Nie som šofér.


Prispôsobenie možností funkcie Nerušiť počas šoférovania

Ak chcete prispôsobiť fungovanie funkcie Nerušiť počas šoférovania, prejdite do menu Nastavenia a klepnite na položku Nerušiť.

Klepnite na položku Aktivovať a vyberte, akým spôsobom sa má funkcia Nerušiť počas šoférovania zapínať.

 • Automaticky: iPhone na základe rôznych informácií, ako je napríklad detekcia pohybu a sieťové pripojenia, zistí, že pravdepodobne šoférujete, a funkciu zapne.2 3
 • Pri pripojení k Bluetooth v aute: Funkcia Nerušiť počas šoférovania sa spustí, keď sa telefón pripojí k systému hands-free v aute.#notes3
 • Manuálne: Funkciu Nerušiť počas šoférovania bude pred cestou potrebné zapnúť pomocou ovládacieho centra.
 • Aktivovať s Carplay: Táto možnosť automaticky zapne funkciu Nerušiť počas šoférovania, keď sa iPhone pripojí k systému CarPlay.

Prostredníctvom funkcie Automaticky odpovedať môžete vybrať, komu sa pošle automatická odpoveď, keď máte zapnutú funkciu Nerušiť počas šoférovania. Môžete tiež upraviť správu, ktorú dostanú ľudia, keď vám pošlú správu. Ak vás bude niekto potrebovať kontaktovať aj pri šoférovaní, môže funkciu Nerušiť počas šoférovania potlačiť tak, že ako ďalšiu správu pošle text „urgent“.


Trvalá aktivácia funkcie Nerušiť počas šoférovania v telefóne vášho dieťaťa

Ste rodičom mladého šoféra? Môžete zabrániť zmenám nastavenia funkcie Nerušiť počas šoférovania, aby sa pre neho stala súčasťou návykov prispievajúcich k bezpečnosti šoférovania.

V iPhone dieťaťa vykonajte tieto kroky:

 1. Prejdite na položku Nastavenia > Čas pred obrazovkou a klepnite na položku Zapnúť Čas pred obrazovkou. 
 2. Klepnite na položku Pokračovať a potom na položku Je to iPhone dieťaťa. Odtiaľ môžete podľa pokynov aktivovať špecifické obmedzenia alebo postupným klepaním na položku Teraz nie prejsť až do sekcie Obmedzenia obsahu a súkromia.
 3. Klepnite na položku Pokračovať a vytvorte kód rodiča.
 4. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a súkromia a zadajte kód rodiča. 
 5. Rolujte nadol, klepnite na položku Nerušiť počas šoférovania a potom na položku Nepovoliť.

Táto funkcia sa po zapnutí v zariadení dieťaťa nebude dať vypnúť bez zadania kódu rodiča.


Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako možno pomocou funkcie Nerušiť na iPhone, iPade a iPode touch stíšiť hlásenia, keď nešoférujete.


 1. Ak vaše auto podporuje systém CarPlay a pripojíte k nemu iPhone, funkcia Nerušiť počas šoférovania sa neaktivuje automaticky.
 2. iPhone 5s nepodporuje automatickú aktiváciu.
 3. Táto funkcia vyžaduje, aby bola zapnutá funkcia Sledovanie kondície. Prejdite na položku Nastavenia > Súkromie > Pohyb a kondícia > Sledovanie kondície.
Dátum zverejnenia: