Prechádzanie dokumentov iWork na iPhone, iPade alebo iPode touch

Na prechádzanie a správu dokumentov v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote môžete používať správcu dokumentov.

V systéme iOS 11 a novšom a v systéme iPadOS spolupracuje správca dokumentov v aplikáciách Pages, Numbers alebo Keynote s aplikáciou Súbory, aby boli vaše dokumenty aktuálne na všetkých zariadeniach a vo všetkých aplikáciách. Prechádzanie dokumentov, keď je otvorený dokument:

 • Na iPhone klepnite na tlačidlo dokumentov, tabuliek alebo prezentácií Tlačidlo Späť.
 • Na iPade klepnite na dokumenty, tabuľky alebo prezentácie podľa toho, akú aplikáciu iWork používate.

Prechádzanie dokumentov

Iné umiestnenia, v ktorých ste uložili dokumenty aplikácií iWork, môžete prechádzať po klepnutí na položku Prechádzať v správcovi dokumentov – je možné, že bude potrebné klepnúť viackrát. V ponuke Prechádzať, ktoré sa zobrazí, klepnite na umiestnenie, aby ste ho otvorili v správcovi dokumentov. Medzi umiestnenia môžu patriť vaše zariadenie, iCloud Drive a cloudové služby tretích strán. Ak nevidíte umiestnenie, ktoré chcete prechádzať, môžete ho zapnúť, aby sa zobrazovalo v ponuke Prechádzať.

Dokumenty môžete prechádzať aj niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • Aby ste uvideli posledné upravené dokumenty v aplikácii iWork, ktorú momentálne používate, klepnite na možnosť Posledné.
 • Ak chcete vyhľadať konkrétny dokument, klepnite do vyhľadávacieho poľa v hornej časti okna a zadajte názov alebo časť názvu hľadaného dokumentu.
 • Ak chcete triediť dokumenty v správcovi dokumentov podľa názvu, dátumu, veľkosti alebo značky, ťahajte prstom nadol v správcovi súborov, pokým sa nezobrazia tlačidlá, a potom na jedno z nich klepnite. 
 • Ak chcete dokumenty zobraziť ako miniatúry alebo ako zoznam, klepnite na tlačidlo Zobrazenie Zoznam Tlačidlo Zoznam v hornej časti správcu dokumentov.
 • Ak si chcete pozrieť dokumenty označené značkou, klepnite v menu Prechádzať na príslušnú značku. Zistite, ako pracovať so značkami.

Usporiadanie dokumentov pomocou priečinkov a značiek

Dokumenty môžete usporiadať ukladaním do vytvorených priečinkov. Pri vytváraní priečinka postupujte takto:

 1. Klepnite na možnosť Prechádzať v správcovi dokumentov a potom klepnite na umiestnenie. 
 2. V správcovi dokumentov potiahnite prstom nadol a potom klepnite na tlačidlo Nový priečinok 
 3. Zadajte názov nového priečinka a klepnite na položku Hotovo.
 4. Ak chcete v priečinku vytvoriť nový dokument, otvorte požadovaný priečinok a klepnite na položku Vytvoriť dokument. Dokument sa potom uloží v danom priečinku, pokým ho nepresuniete.

Na usporiadanie súborov môžete používať aj značky. Vďaka značkám môžete ľahko nájsť dokument, ktorý potrebujete.

Označenie dokumentu

 1. Klepnite na položku Vybrať a potom klepnite na miniatúru dokumentu, na ktorej sa tým zobrazí symbol zaškrtnutia.
 2. Na iPade klepnite na možnosť Zdieľať, na iPhone alebo iPode touch klepnite na tlačidlo Zdieľať . Potom klepnite na položku Pridať značku. 
 3. Môžete vybrať existujúcu značku alebo vytvoriť novú. Vytvorenie novej značky:
  • Klepnite na položku Pridať novú značku.
  • Zadajte názov značky a vyberte farbu.
  • Klepnite na položku Pridať značku. Novou značkou môžete označovať dokumenty. Daná značka sa zobrazí aj v menu Prechádzať.

Správa značiek

 1. V správcovi dokumentov klepnutím na položku Prechádzať otvorte menu Prechádzať a potom klepnite na položku Upraviť.
 2. Klepnite na názov existujúcej značky.
 3. Potom zadajte názov novej značky.
 4. Klepnite na položku Hotovo.


Správa dokumentov

V správcovi dokumentov môžete zdieľať, presúvať, kopírovať a odstraňovať dokumenty. Klepnite na položku Vybrať, potom na miniatúru dokumentu, aby sa na nej zobrazil symbol zaškrtnutia, a nakoniec na požadovanú možnosť v dolnej časti obrazovky.

 • Ak chcete dokument zdieľať, klepnite na iPade na položku Zdieľať, prípadne na iPhone alebo iPode touch na tlačidlo Zdieľať , a potom vyberte spôsob zdieľania dokumentu. Ak chcete zdieľať alebo uložiť dokument v inom formáte, ako napríklad PDF, klepnite na možnosť Exportovať.
 • Ak chcete dokument presunúť alebo skopírovať do iného priečinka alebo iného umiestnenia, klepnite na iPade na položku Presunúť, prípadne na iPhone na tlačidlo Presunúť , vyberte nové umiestnenie a potom klepnite na položku Kopírovať alebo Presunúť.
 • Ak chcete dokument vymazať, na iPade klepnite na možnosť Vymazať; na iPhone alebo iPode touch klepnite na tlačidlo Vymazať .

Premenovanie dokumentu

Predtým, než premenujete dokumenty, uistite sa, že máte zobrazené dokumenty ako miniatúry.

 1. V správcovi dokumentov klepnite na názov dokumentu, potom klepnite na „x“ v textovom poli, aby ste vymazali aktuálny názov.
 2. Napíšte nový názov a potom klepnite na možnosť Hotovo.

Prechádzanie a otvorenie nedávno vymazaných a predošlých verzií dokumentov

Ak chcete prechádzať a otvoriť nedávno vymazaný dokument:

 1. V správcovi dokumentov klepnutím na položku Prechádzať otvorte menu Prechádzať.
 2. Klepnite na položku Nedávno vymazané. Nedávno vymazané dokumenty sa zobrazujú v správcovi dokumentov. 
 3. Klepnite na možnosť Vybrať, klepnite na jeden alebo viacero dokumentov a potom klepnite na možnosť Obnoviť. 
 4. Aby ste získali viac informácií o nedávno vymazanej položke, dotknite sa názvu dokumentu alebo priečinka, podržte ho, zdvihnite prst a potom klepnite v ponuke na položku Informácie.

Taktiež môžete prechádzať a obnoviť predošlé verzie dokumentu, ktorý ste uložili na iCloud Drive.

 1. V správcovi dokumentov klepnutím na položku Prechádzať otvorte menu Prechádzať a potom klepnite na položku iCloud Drive.
 2. V správcovi súborov klepnite na možnosť Vybrať, klepnite na dokument a potom vykonajte jedno z nasledujúceho:
  • Na iPade klepnite na Verzie. 
  • Na iPhone alebo iPode touch klepnite na tlačidlo Verzie .
 3. Klepnutím vyberte verziu. 
  • Náhľad verzie zobrazíte klepnutím na Náhľad. V náhľade môžete vyhľadávať text a môžete kopírovať text a objekty. Náhľad však nemôžete upravovať. 
  • Ak chcete otvoriť verziu, aby ste ju mohli upravovať, klepnite na možnosť Uložiť kópiu.
  • Aktuálnu verziu nahradíte verziou náhľadu klepnutím na možnosť Obnoviť.
  • K aktuálnej verzii sa vrátite klepnutím na možnosť Zatvoriť.


Prispôsobenie ponuky Prechádzať

Môžete zapínať a vypínať umiestnenia, kam ukladáte dokumenty, meniť poradie položiek a upravovať kategórie značiek. Zmeny, ktoré vykonáte v menu Prechádzať v správcovi dokumentov, taktiež ovplyvnia menu Prechádzať v aplikácii Súbory. Ak používate na uchovávanie a zdieľanie dokumentov cloudovú službu tretej strany, napríklad Box, stiahnite si ju, nainštalujte ju, nastavte jej aplikáciu v zariadení a potom ju zapnite, aby ste ju mohli používať spolu so správcom dokumentov a aplikáciou Súbory.

 1. V správcovi dokumentov klepnutím na položku Prechádzať otvorte menu Prechádzať.
 2. V menu Prechádzať klepnite na položku Upraviť alebo vykonajte niektorú z nasledujúcich operácií:
  • Zapnite umiestnenie, ktoré chcete použiť.
  • Ak chcete zmeniť poradie položiek v zozname, stlačte a podržte tlačidlo Zmeniť poradie  a potom presuňte štítok umiestnenia alebo značky na novú pozíciu.
  • Kategóriu značiek odstránite klepnutím na tlačidlo Vymazať .
 3. Klepnite na položku Hotovo. 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: