Rozdelenie a presúvanie klávesnice na iPade

Na iPade môžete používať rozdelenú klávesnicu a presúvať ju po obrazovke nahor alebo nadol, aby ste si uľahčili písanie.

Rozdelenie klávesnice

  1. Otvorte aplikáciu a klepnite na textové pole.
  2. Dotknite sa ikony  v pravom dolnom rohu klávesnice a podržte ju.
  3. Potiahnite prstom nahor a klepnite na položku Rozdeliť.

Rozdelená klávesnica nie je k dispozícii na 12,9-palcovom ani 11-palcovom iPade Pro.

Spojenie rozdelenej klávesnice

  1. Klepnite na textové pole.
  2. Dotknite sa ikony  v pravom dolnom rohu klávesnice a podržte ju.
  3. Potiahnite prstom nahor a klepnite na položku Zlúčiť.

Ak chcete funkciu Rozdelená klávesnica zapnúť alebo vypnúť, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Rozdelená klávesnica.

Presúvanie klávesnice

Klávesnicu môžete uvoľniť zo spodnej strany obrazovky a presunúť ju na obrazovke na iné miesto. Postupujte takto:

  1. Dotknite sa ikony  a podržte ju.
  2. Potiahnite prstom nahor a klepnite na položku Uvoľniť.
  3. Zľahka stlačte a podržte ikonu  a hneď potom potiahnite klávesnicu po obrazovke nahor alebo nadol.

Po obrazovke možno nahor alebo nadol posúvať aj rozdelenú klávesnicu. Stačí zľahka stlačiť a podržať ikonu  a hneď potom potiahnuť klávesnicu po obrazovke nahor alebo nadol.

Ak chcete celú klávesnicu presunúť späť na spodnú stranu obrazovky, dotknite sa ikony , podržte ju, potiahnite prstom nahor a klepnite na položku Ukotviť.

Ak chcete spojiť rozdelenú klávesnicu a presunúť ju späť na spodnú stranu obrazovky, dotknite sa ikony , podržte ju, potiahnite prstom nahor a klepnite na položku Ukotviť a spojiť.

Dátum zverejnenia: