Správa a vymazanie kontaktov v iPhone, iPade alebo iPode touch

Naučte sa nastavovať a spravovať kontakty, meniť zobrazenie v aplikácii Kontakty, vymazávať kontakty a vykonávať ďalšie operácie.

Nastavenie účtu pre kontakty

Môžete nastaviť, aby vaše e-mailové účty zdieľali kontakty s aplikáciou Kontakty. Ak máte účet pre kontakty, ako napríklad pracovný alebo školský adresár, tiež si ho tak môžete nastaviť. Postupujte takto:

 1. Prejdite na položku Nastavenia > Heslá a účty.
 2. Klepnite na položku Pridať účet.
 3. Klepnite na e-mailový účet a zapnite aplikáciu Kontakty. Môžete tiež klepnúť na položku Iný, ak chcete nastaviť účet pre kontakty, ako napríklad LDAP alebo CardDAV.
 4. Zadajte požadované informácie a heslo.
 5. Klepnite na položku Ďalej.

Ak máte v aplikácii Kontakty nastavených viacero účtov a chcete zobraziť len kontakty jedného účtu, otvorte Kontakty a v ľavom hornom rohu klepnite na položku Skupiny.

Zapnutie alebo vypnutie Kontaktov pre vybraný účet

Chcete k niektorému z už vytvorených účtov pridať všetky kontakty alebo ich z neho vymazať? Stačí, keď pre daný účet zapnete alebo vypnete Kontakty:

 1. Prejdite na položku Nastavenia > Heslá a účty.
 2. Klepnite na účet s kontaktmi, ktoré chcete pridať alebo vymazať.
 3. Ak chcete kontakty pridať, zapnite Kontakty. Ak chcete kontakty vymazať, vypnite Kontakty a potom klepnite na položku Vymazať z iPhonu.

Výber predvoleného účtu na pridávanie nových kontaktov

Ak v aplikácii Kontakty nastavíte viacero účtov, môžete si vybrať predvolený, do ktorého sa majú pridávať nové kontakty. Jednoducho prejdite na položku Nastavenia > Kontakty > Predvolený účet a vyberte požadovaný účet.

Zmena spôsobu zoradenia a zobrazovania kontaktov

Pri kontaktoch si môžete vybrať, ako sa majú zoradiť. Napríklad abecedne podľa mena alebo priezviska. Prejdite na položku Nastavenia > Kontakty a vyberte niektorú z týchto možností:

 • Zoradenie: Zoraďte kontakty abecedne podľa mena alebo priezviska.
 • Poradie zobrazenia: Mená kontaktov sa zobrazujú pred priezviskami alebo po nich.
 • Krátke meno: Vyberte si, ako sa má zobrazovať meno kontaktu v aplikáciách, ako napríklad Mail, Správy, Telefón a ďalších.

Vymazanie kontaktu

Vymazaný kontakt sa zo zariadenia odstráni natrvalo. A ak vymažete kontakt z e-mailového účtu, vymaže sa natrvalo aj zo všetkých zariadení prihlásených do daného e-mailového účtu.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt:

 1. Otvorte Kontakty a klepnite na požadovaný kontakt.
 2. Klepnite na položku Upraviť.
 3. Rolujte nadol, klepnite na položku Vymazať kontakt a potvrďte operáciu opätovným klepnutím na položku Vymazať kontakt.

Dátum zverejnenia: