Nahrávanie údajov o žiakoch/študentoch, zamestnancoch a triedach/skupinách do služby Apple School Manager cez SFTP

Ak Apple School Manager zatiaľ nepodporuje váš študentský informačný systém (SIS) alebo žiaden študentský informačný systém nemáte, môžete údaje o žiakoch/študentoch, zamestnancoch a triedach/skupinách nahrávať do služby Apple School Manager cez SFTP.

Keď si v asistentovi SIS/SFTP nastavíte protokol SFTP, Apple School Manager vám poskytne súbory CSV so šablónami a prístupové informácie pre súkromný SFTP server. Môžete exportovať dáta z podporovaného systému SIS alebo vytvoriť súbory v tabuľkovej apke, napríklad Numbers. Pred exportovaním zo systému SIS sa obráťte na operátorov vášho systému SIS a uistite sa, že formát je pre Apple School Manager správny.

Nahrávanie údajov cez SFTP vyžaduje v systéme macOS aplikáciu od iného vydavateľa. Ak nemáte nainštalovaný žiaden SFTP klient, nájdete ho v Mac App Store.

Pomocou tlačidiel nižšie môžete získať pomoc s nastavením SFTP súborov. Ak ste zatiaľ do Apple School Managera žiadne údaje cez SFTP nenahrávali, mali by ste začať časťou Počiatočné nastavenie nahrávania cez SFTP.

Počiatočné nastavenie nahrávania cez SFTP

 1. Prihláste sa do služby Apple School Manager ako administrátor, správca inštitúcie alebo správca osôb.
 2. Kliknite na Nastavenia v ľavom dolnom rohu, vyberte Zdroj dát a potom kliknite na Pripojiť. Pred nastavením protokolu SFTP musíte overiť doménu
 3. Kliknite na možnosť Vyhľadajte žiakov, študentov, zamestnancov, triedy alebo skupiny.
 4. Kliknite na položku Nastaviť SFTP.
 5. Apple School Manager vygeneruje URL, meno používateľa a heslo na nahrávanie súborov. Pomocou týchto údajov nakonfigurujte svoj SFTP klient.
 6. Kliknite na položku Stiahnuť šablóny.
 7. Prečítajte si pokyny na používanie šablón v sekcii Vyplnenie údajových súborov.
 8. Keď budete mať údajové súbory vyplnené, vytvorte archív .zip so všetkými šiestimi súbormi. Vo Finderi môžete vybrať súbory, prejsť na menu Súbor a vybrať možnosť Stlačiť položky (6). Nezáleží na tom, ako archív .zip pomenujete.
 9. Nahrajte súbor .zip do služby Apple School Manager. Pomocou SFTP klienta sa pripojte k adrese URL uvedenej v asistentovi SIS/SFTP. Po zobrazení výzvy na zadanie prihlasovacích údajov zadajte meno používateľa a heslo, ktoré ste získali po kliknutí na Nastaviť SFTP. Skopírujte súbor .zip do adresára Dropbox.
 10. V asistentovi SIS/SFTP kliknite na Pokračovať. Ak pri nahrávaní dôjde k chybe, môžete sa pozrieť do záznamu, aby ste identifikovali chybné súbory a riadky. Opravte chyby v údajových súboroch a zopakujte 8. a 9. krok. Predchádzajúci súbor nemusíte zo SFTP servera odstraňovať.
 11. Po dokončení importu cez SFTP kliknite na položku Skontrolovať údaje v SFTP. Ak nájdete chyby, kliknite na položku Zrušiť. Opravte chyby v údajových súboroch a znova nahrajte súbory. Ak sú údaje správne a úplné, kliknite na položku Pokračovať.
 12. V časti Vytvorte účty a triedy alebo skupiny vyberte formát spravovaného Apple ID pre žiakov/študentov, vyučujúcich a zamestnancov. Kliknite na položku Zobraziť ukážku účtov a tried alebo skupín. Keď sú ID v správnom formáte, kliknite na Vytvoriť účty a triedy alebo skupiny. Vo formáte spravovaného účtu Apple ID je možné používať len overené domény
 13. Po vytvorení účtov odošlite používateľom prihlasovacie údaje a priraďte roly zamestnancom.

Vyplnenie údajových súborov

Pri sťahovaní šablón získate šesť súborov CSV pre triedy/skupiny, kurzy, pracoviská, rozpisy, žiakov/študentov a zamestnancov. Ak tieto šablóny nemáte v Apple School Manageri k dispozícii alebo ste o pôvodné šablóny prišli, stiahnite si ich znova.

Údaje môžete exportovať zo svojho SIS vo formáte opísanom v šablónach a tomto článku alebo môžete šablóny upraviť v tabuľkovom programe, ako je napríklad Numbers.

Podľa tabuliek v tomto článku zadajte správne informácie a každý súbor uložte bez toho, aby ste zmenili jeho názov.

Formátovanie hodnôt

Pri upravovaní šablón nahraďte vzorové údaje vlastnými. V žiadnom súbore nemeňte obsah buniek hlavičiek. Nepridávajte do žiadneho súboru stĺpce, ak to nie je opísané nižšie.

Vo všetkých šablónach musí každý riadok predstavovať jedinečnú hodnotu. V šablóne students.csv musí napríklad každý riadok predstavovať iného žiaka/študenta. Niektoré hodnoty môžu u žiakov/študentov ostať prázdne. Špeciálnym hodnotám v mene, napríklad zlomu riadka alebo úvodzovkám, musí predchádzať spätná lomka (\), napríklad \“. Všetky zadané identifikátory musia byť alfanumerické a môžu obsahovať znak „-“.

Ak hodnota obsahuje medzeru ( ) alebo čiarku (,), vložte ju do rovných úvodzoviek ("). Ak hodnota neobsahuje žiaden z týchto špeciálnych znakov, nepoužívajte úvodzovky. Ak nepoužijete úvodzovky na mieste, kde sa vyžadujú, alebo použijete oblé úvodzovky, počas nahrávania dôjde k chybe.

Hodnoty v súboroch musia byť oddelené čiarkami (,) alebo bodkočiarkami (;) bez ohľadu na to, ako ste súbor vytvorili. Medzi čiarkou alebo bodkočiarkou a nasledujúcou hodnotou nepoužívajte medzery ani odsadenie tabulátorom. Každý súbor musí mať kódovanie UTF-8 a používať nové riadky vo formáte Unix (\n). 

Ak je nejaké pole, ktoré je zvyčajne voliteľné (napríklad person_number alebo sis_username), súčasťou formátu vášho spravovaného Apple ID, stane sa z neho povinné pole. Ak necháte takéto pole prázdne, nahrávanie zlyhá a zobrazí sa chyba MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

Súbor Locations (Pracoviská)

location_id Jedinečný identifikátor zložený z číslic a/alebo písmen bez medzier. Povinné
location_name Názov pracoviska.  Povinné

V súbore Locations (Pracoviská) musíte definovať minimálne jedno pracovisko. Účty žiakov/študentov alebo zamestnancov nemôžete vytvárať cez SFTP v hlavnom pracovisku.

Súbor Students (Žiaci/študenti)

Ak cez SFTP nahráte novú osobu a jej person_id už v službe Apple School Manager existuje, nová osoba prepíše v službe Apple School Manager existujúceho používateľa. Po dokončení prepísania budete môcť tohto používateľa upraviť len cez SFTP. 

 

person_id

Jedinečný identifikátor konkrétneho žiaka/študenta. Toto person_id by sa malo zhodovať s jedinečným identifikátorom vo vašom SIS (ak identifikátory používate). Toto person_id slúži ako jedinečný identifikátor žiaka/študenta v službe Apple School Manager. Pomocou tejto hodnoty môžete odkazovať na žiakov/študentov v súbore Rosters (Rozpisy) a na vyučujúcich v súbore Classes (Triedy/skupiny). 

Povinné
person_number Ďalšia hodnota, ktorou sa dá identifikovať žiak/študent v rámci školy. Môže to byť identifikačné číslo žiaka/študenta.  Voliteľné
first_name Meno žiaka/študenta. Povinné
middle_name Stredné meno žiaka/študenta. Voliteľné
last_name Priezvisko žiaka/študenta. Povinné
grade_level Ročník žiaka/študenta. Voliteľné
email_address* E-mailová adresa žiaka/študenta. Voliteľné
sis_username Meno používateľa žiaka/študenta vo vašom SIS.  Voliteľné
password_policy Pole password_policy použite na stanovenie zásad nastavenia hesiel jednotlivým žiakom/študentom. Pole password_policy musí obsahovať číslo 4, 6 alebo 8 alebo musí ostať prázdne. Ak vyberiete možnosť 8, budú to štandardné zásady nastavenia hesiel (najmenej 8 alfanumerických znakov). Táto hodnota prepíše zásady nastavenia hesiel pre pracoviská a všetky iné zásady nastavenia hesiel, ktoré ste v minulosti pre daného žiaka/študenta nastavili. Ak necháte pole password_policy prázdne, použijú sa pri nových žiakoch/študentoch predvolené zásady nastavenia hesiel pre pracoviská a u existujúcich žiakov/študentov nedôjde k žiadnym zmenám. Voliteľné
location_id ID pracoviska žiaka/študenta. Táto hodnota musí zodpovedať location_id v súbore Locations (Pracoviská). Ak hodnota nebude zodpovedať záznamu v súbore Locations (Pracoviská), dôjde pri nahrávaní k chybe. Povinné

* Ak je povolené overenie združenej identity, vyžaduje sa e-mailová adresa. Ak e-mailová adresa patrí do združenej domény, používateľský účet sa združí.

Priradenie viacerých pracovísk

Žiakovi/študentovi môžete priradiť viac než jedno pracovisko tak, že do súboru Students (Žiaci/študenti) pridáte viac stĺpcov pracovísk. Môžete pridať až 998 ďalších stĺpcov pracovísk pomenovaných location_id_2, location_id_3 až location_id_999. Pri každom žiakovi/študentovi môžete do týchto stĺpcov voliteľne zadať ďalšie location_id. Táto hodnota musí zodpovedať location_id v súbore Locations (Pracoviská). Ak hodnota nebude zodpovedať záznamu v súbore Locations (Pracoviská), dôjde pri nahrávaní k chybe.

Súbor Staff (Zamestnanci)

Ak cez SFTP nahráte novú osobu a jej person_id je v službe Apple School Manager už priradené, nová osoba prepíše v službe Apple School Manager existujúceho používateľa. Po dokončení prepísania budete môcť tohto používateľa upraviť len cez SFTP. Všetkým zamestnancom sa priradia štandardné zásady nastavenia hesiel (najmenej 8 alfanumerických znakov).

person_id

Jedinečný identifikátor konkrétneho zamestnanca. Toto person_id by sa malo zhodovať s jedinečným identifikátorom vo vašom SIS (ak identifikátory používate). Toto person_id slúži ako jedinečný identifikátor zamestnanca v službe Apple School Manager. Pomocou tejto hodnoty odkazujete na vyučujúcich v súbore Classes (Triedy/skupiny). 

Povinné
person_number Ďalšia hodnota, ktorou sa dá identifikovať zamestnanec v rámci školy. Môže to byť zamestnanecké číslo.  Voliteľné
first_name Meno zamestnanca. Povinné
middle_name Stredné meno zamestnanca. Voliteľné
last_name Priezvisko zamestnanca. Povinné
email_address* E-mailová adresa tohto zamestnanca.  Voliteľné
sis_username Meno používateľa zamestnanca vo vašom SIS. Voliteľné
location_id ID pracoviska zamestnanca. Táto hodnota by mala zodpovedať location_id v súbore Locations (Pracoviská). Ak hodnota nebude zodpovedať záznamu v súbore Locations (Pracoviská), dôjde pri nahrávaní k chybe. Povinné

* Ak je povolené overenie združenej identity, vyžaduje sa e-mailová adresa. Ak e-mailová adresa patrí do združenej domény, používateľský účet sa združí.

Priradenie viacerých pracovísk

Zamestnancovi môžete priradiť viac než jedno pracovisko tak, že do súboru Staff (Zamestnanci) pridáte viac stĺpcov pracovísk. Môžete pridať až 998 ďalších stĺpcov pracovísk pomenovaných location_id_2, location_id_3 až location_id_999. Pri každom zamestnancovi môžete do týchto stĺpcov voliteľne zadať ďalšie location_id. Táto hodnota musí zodpovedať location_id v súbore Locations (Pracoviská). Ak hodnota nebude zodpovedať záznamu v súbore Locations (Pracoviská), dôjde pri nahrávaní k chybe.

Súbor Courses (Kurzy)

course_id Jedinečný identifikátor kurzu. Táto hodnota musí zodpovedať course_id použitému v súbore Classes (Triedy/skupiny).   Povinné
course_number Číslo kurzu. Môže to byť číslo kurzu, ktoré používate vo svojom SIS alebo študijnom pláne. Voliteľné
course_name Názov kurzu. Voliteľné
location_id ID pracoviska kurzu. Táto hodnota by mala zodpovedať location_id v súbore Locations (Pracoviská). Ak hodnota nebude zodpovedať záznamu v súbore Locations (Pracoviská), dôjde pri nahrávaní k chybe.
Povinné

Súbor Classes (Triedy/skupiny)

class_id Jedinečný identifikátor triedy/skupiny.    Povinné
class_number Číslo alebo kód, ktorý identifikuje túto triedu/skupinu vo vašej organizácii. Na rozdiel od class_id sa pomocou class_number neodkazuje na túto triedu/skupinu v CSV rozpisoch.  Voliteľné
course_id ID kurzu, pod ktorý táto trieda/skupina spadá. Táto hodnota musí zodpovedať course_id v súbore Courses (Kurzy). Povinné
instructor_id Osobné ID vyučujúceho. Táto hodnota musí zodpovedať person_id použitému v súbore Staff (Zamestnanci). Voliteľné
instructor_id_2 Osobné ID vyučujúceho. Táto hodnota musí zodpovedať person_id použitému v súbore Staff (Zamestnanci). Voliteľné
instructor_id_3 Osobné ID vyučujúceho. Táto hodnota musí zodpovedať person_id použitému v súbore Staff (Zamestnanci). Voliteľné
location_id ID pracoviska triedy/skupiny. Táto hodnota by mala zodpovedať location_id v súbore Locations (Pracoviská). Ak hodnota nebude zodpovedať záznamu v súbore Locations (Pracoviská), dôjde pri nahrávaní k chybe. Povinné

Priradenie viacerých vyučujúcich

Triede/skupine môžete priradiť viac než troch vyučujúcich tak, že do súboru Classes (Triedy/skupiny) pridáte viac stĺpcov vyučujúcich. Môžete pridať až 12 ďalších stĺpcov vyučujúcich pomenovaných instructor_id_4, instructor_id_5 až instructor_id_15. Pri každej triede/skupine môžete zadať person_id ďalších vyučujúcich. Táto hodnota musí zodpovedať person_id použitému v súbore Staff (Zamestnanci).

Súbor Rosters (Rozpisy)

roster_id Jedinečný identifikátor rozpisu vo vašom SIS alebo v inej databáze kurzov (ak nejakú používate).  Povinné
class_id Jedinečný alfanumerický identifikátor triedy/skupiny. Táto hodnota musí zodpovedať class_id v súbore Classes (Triedy/skupiny).
Povinné
student_id Osobné ID jedného žiaka/študenta.  Povinné

Súbor Rosters (Rozpisy) slúži na pridávanie žiakov/študentov do tried/skupín. Každý riadok v súbore musí obsahovať jedinečné roster_id a len jedno class_id a person_id.

Aktualizácia súborov

Ak chcete pridať alebo upraviť žiakov/študentov, zamestnancov a triedy/skupiny, upravte údajové súbory a nahrajte ich nové kópie. Pri každom nahrávaní je potrebné nahrať všetkých šesť súborov a každý súbor musí obsahovať úplný zoznam všetkých kategórií, nielen položky, ktoré chcete pridať. Informácie o účtoch SFTP môžete zistiť v menu Nastavenia > Zdroj dát.

Ak pripojenie SFTP v rámci Apple School Managera ukončíte, vaše účty a triedy sa zmenia na manuálne. Tento problém vyriešite obnovením pripojenia SFTP a vykonaním nového nahrania.

Po prvom nahratí sa budú pri nahrávaní automaticky vytvárať nové účty a triedy/skupiny. Ak dôjde k chybe, Apple School Manager vám odošle e-mail.

Ak položka zo skoršieho nahrávania chýba

Ak chýba záznam z predchádzajúceho nahrávania, účet bol po 120 dňoch deaktivovaný a automaticky vymazaný, pokiaľ pre účet nebol zakúpený hromadný obsah.

Ak sa odstráni kurz alebo trieda

Ak sa z nahrávania odstráni kurz alebo trieda, žiaci/študenti sa z triedy odstránia a zdroj sa zmení na manuálny. Ak sa kurzy používali v službe iTunes U alebo v apke Škola, rozpis sa odstráni a na opätovnú registráciu je nutné vytvoriť nový kurz. Ak sa triedy používali v apke Škola, automaticky sa vymažú údaje o priebehu a učiteľ ani žiak/študent ich už nebudú mať k dispozícii.

Kurzy a triedy s manuálnym zdrojom sa aj naďalej synchronizujú s riešením MDM, no v apke Učebňa sa už možno nebudú zobrazovať. Manuálne triedy je možné v Apple School Manageri vymazať, ak ich chcete odstrániť zo synchronizácie.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: