Používanie aplikácie Pripomienky na iPhone, iPade alebo iPode touch

V aplikácii Pripomienky v systéme iOS 13 či novšom alebo iPadOS môžete vytvárať pripomienky s podúlohami a prílohami a nastaviť upozornenia, ktoré sa vám zobrazia v určitom čase alebo na konkrétnom mieste. Môžete dokonca priradiť pripomienku k niekomu zo zdieľaného zoznamu.

Skôr než začnete

 • Nastavte si iCloud, aby sa vám pripomienky synchronizovali medzi všetkými vašimi zariadeniami. Otvorte aplikáciu Nastavenia, klepnite na [vaše meno] > iCloud a zapnite možnosť Pripomienky. V aplikácii Pripomienky uvidíte pripomienky zo všetkých vašich zariadení Apple, na ktorých ste prihlásený pomocou rovnakého Apple ID.
 • Prečítajte si viac o upgradovaní pripomienok v iCloude po aktualizovaní na systém iOS 13 či novší alebo na iPadOS.



Začíname používať aplikáciu Pripomienky

Vytvorte pripomienku, pridajte užitočné informácie, a keď bude vybavená, označte ju ako dokončenú.

Vytvorenie pripomienky

 1. Otvorte aplikáciu Pripomienky.
 2. Klepnite na + Nová pripomienka a zadajte pripomienku.
 3. Klepnite na Hotovo.

Pripomienky k najdôležitejším zoznamom úloh môžete pridávať aj z widgetu Pripomienky na ploche.

Pridávanie hlásení a ďalších informácií pomocou rýchleho panela s nástrojmi

Pri zadávaní novej pripomienky sa zobrazí rýchly panel s nástrojmi obsahujúci možnosti na rýchle a jednoduché prispôsobenie:

Nastavenie termínu

Klepnite na tlačidlo dátumu a času  a nastavte termín pripomienky. Môžete vybrať Dnes, Zajtra alebo Tento víkend, prípadne klepnúť na Dátum a čas a nastaviť vlastný deň a čas.

Ak pre pripomienku nastavíte termín, no nepriradíte čas, hlásenie sa predvolene zobrazí o 9:00. Ak chcete zmeniť, kedy sa majú zobrazovať hlásenia celodenných pripomienok, otvorte aplikáciu Nastavenia a klepnite na Pripomienky. Klepnite na čas v sekcii Celodenné pripomienky a vyberte iný čas.

Pridanie polohy

Po klepnutí na tlačidlo polohy  môžete k pripomienke priradiť hlásenie založené na vašej polohe. Vyberte jednu z dostupných možností alebo klepnutím na Vlastné pridajte vlastnú polohu, vyberte, či sa má hlásenie zobrazovať pri odchode alebo pri príchode, a nastavte veľkosť oblasti pripomienky. 

Ak chcete používať pripomienky založené na polohe, musíte mať zapnuté lokalizačné služby. Otvorte aplikáciu Nastavenia, klepnite na Súkromie > Lokalizačné služby a zapnite možnosť Lokalizačné služby.

Označenie pripomienky

Klepnutím na tlačidlo označenia  označíte pripomienku ako veľmi dôležitú, takže sa bude zobrazovať v dynamickom zozname Označené na hlavnej obrazovke aplikácie Pripomienky.

Pridanie prílohy

Po klepnutí na tlačidlo fotiek  môžete k pripomienke pridať prílohu. Môžete zhotoviť novú fotku, vybrať obrázok z knižnice fotiek alebo naskenovať dokument.

Priradenie pripomienky

Klepnite na tlačidlo priradenia  a priraďte pripomienku niekomu, s kým zoznam zdieľate. Pripomienky, ktoré máte priradené, sa zobrazia v dynamickom zozname Priradené mne na hlavnej obrazovke aplikácie Pripomienky.

Používanie dynamických návrhov

Aplikácia Pripomienky automaticky navrhuje dátumy, časy a miesta pre pripomienky na základe podobných pripomienok, ktoré ste vytvorili v minulosti.

Úprava pripomienky, zobrazenie hlásenia pri výmene správ a pridanie ďalších informácií

Po klepnutí na tlačidlo Upraviť detaily  môžete k pripomienke pridať ďalšie informácie a prispôsobenia, napríklad poznámky, URL adresu a prioritu. Môžete tiež upraviť nastavenia hlásení pre pripomienku a zmeniť zoznam, do ktorého patrí.

Zobrazenie pripomienky pri komunikácii prostredníctvom správ

Ak chcete, aby sa vám zobrazilo hlásenie, keď budete v aplikácii Správy četovať s určitou osobou, zapnite možnosť Pri četovaní.

Zapnite možnosť Pri četovaní, klepnite na Vybrať osobu a potom na požadované meno v kontaktoch.

Keď budete s danou osobou znova četovať, zobrazí sa hlásenie aplikácie Pripomienky.

Pridávanie poznámok a URL adries

V poli Poznámky môžete k pripomienke pridať užitočné informácie. Ak s pripomienkou súvisí nejaká webová adresa, môžete ju zadať do poľa URL. Poznámky a URL adresa sa zobrazujú spolu s pripomienkou vo všetkých zoznamoch, do ktorých patrí.

Vytváranie podúloh

Každá pripomienka, ktorú vytvoríte, môže obsahovať podúlohy. Napríklad pripomienka, aby ste sa zbalili na výlet, môže obsahovať zoznam vecí, ktoré nechcete zabudnúť. 

Podúlohy môžete vytvárať niekoľkými rôznymi spôsobmi:

 • Podržte pripomienku a potiahnite ju na inú pripomienku. Presunutá pripomienka sa zmení na podúlohu druhej pripomienky.
 • Potiahnite pripomienku doprava a klepnite na Odsadiť. Pripomienka sa zmení na podúlohu pripomienky, ktorá sa nachádza nad ňou. Ak to chcete odvolať, znova potiahnite pripomienku doprava a klepnite na Zrušiť odsadenie.
 • Klepnite na pripomienku a potom na tlačidlo Upraviť detaily . Klepnite na Podúlohy > Pridať pripomienku a zadajte podúlohu. Túto akciu môžete zopakovať pre ľubovoľný počet podúloh, ktoré chcete vytvoriť.

Vybavenie pripomienky

Ak chcete pripomienku označiť ako vybavenú, klepnite vedľa nej na prázdny krúžok. Vybavené pripomienky zobrazíte tak, že klepnete na tlačidlo Viac  a potom na Zobraziť dokončené.

Ak chcete pripomienku vymazať bez toho, aby ste ju označili ako vybavenú, potiahnite ju doľava a klepnite na Vymazať.

Keď sa vám na zamknutej ploche zobrazí hlásenie pripomienky, potiahnite pripomienku doľava. Klepnite na Zobraziť a potom na Označiť ako dokončené.


Usporiadanie pripomienok pomocou zoznamov

Chcete si pripomienky rozdeliť do rôznych kategórií, ako napríklad Práca, Osobné alebo Škola? Usporiadajte si ich pomocou zoznamu pripomienok. Zoznamy môžete farebne označovať, pridávať k nim ikony a zdieľať ich s inými používateľmi. Vstavané dynamické zoznamy aplikácie Pripomienky zasa umožňujú rýchle zobrazenie všetkých pripomienok z vašich vlastných zoznamov.

Vytvorenie nového zoznamu aplikácie Pripomienky

 1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Pripomienky klepnite na Pridať zoznam.
 2. Zadajte názov zoznamu.
 3. Výberom farby a ikony alebo znaku Emoji môžete zoznam prispôsobiť tak, aby ste ho na prvý pohľad ľahšie identifikovali. Ikony sú k dispozícii len pre zoznamy, ktoré ste si vytvorili v účte v iCloude.
 4. Klepnite na Hotovo.

Po vytvorení je možné zoznam upravovať:

 1. Klepnite na zoznam, ktorý chcete upraviť, a potom klepnite na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na Názov a vzhľad.
 3. Zmeňte názov, farbu alebo ikonu zoznamu.
 4. Klepnite na Hotovo.

Zoznamy môžete tiež usporiadať do skupín – môžete napríklad vytvoriť skupinu s názvom Práca, ktorá bude obsahovať všetky vaše pracovné zoznamy:

 1. Podržte zoznam.
 2. Potiahnite zoznam na iný zoznam.
 3. Zadajte názov novej skupiny.
 4. Klepnite na Vytvoriť.

Klepnutím na názov skupiny na hlavnej obrazovke aplikácie Pripomienky môžete zobraziť alebo skryť zoznamy, ktoré obsahuje.

Presunutie pripomienky do iného zoznamu

 1. V aplikácii Pripomienky klepnite na zoznam a potom na pripomienku, ktorú chcete presunúť.
 2. Klepnite na tlačidlo Upraviť detaily .
 3. Klepnite na Zoznam a vyberte zoznam, do ktorého chcete pripomienku presunúť.
 4. Klepnite na Hotovo. 

Pripomienku môžete aj potiahnuť do iného zoznamu:

 1. Podržte pripomienku jedným prstom.
 2. Potiahnutím pripomienky na tlačidlo Zoznamy sa vráťte na zoznamy.*
 3. Pustite pripomienku na zozname, do ktorého ju chcete presunúť.

Ak chcete presunúť viacero pripomienok naraz, podržte jednu z nich a ďalším prstom postupne vyberte pripomienky, ktoré chcete pridať do výberu.

*Ak používate iPad, zoznamy sa zobrazujú stále, takže medzi nimi môžete pripomienky jednoducho presúvať.

Zmena poradia pripomienok

Podržte pripomienku a potiahnite ju v zozname na požadované miesto. Musíte ju umiestniť medzi dve pripomienky – ak ju potiahnete na pripomienku, zmení sa na podúlohu.

Zobrazenie pripomienok v dynamických zoznamoch

Na hlavnej obrazovke aplikácie Pripomienky sa zobrazujú vstavané dynamické zoznamy, ktoré automaticky usporadúvajú pripomienky do rýchlych zobrazení:

 • V zozname Dnes sa zobrazujú pripomienky, ktoré majú dnešný termín. Obsahuje aj pripomienky po termíne.
 • V zozname Naplánované sa zobrazujú pripomienky s termínom – v minulosti, dnes a v budúcnosti.
 • V zozname Označené sa zobrazujú všetky pripomienky, ktoré majú priradené označenie.
 • V zozname Všetky sa zobrazujú všetky pripomienky, usporiadané podľa zoznamov.

Dynamické zoznamy obsahujú pripomienky zo všetkých vašich vlastných zoznamov v aplikácii Pripomienky. V dynamických zoznamoch Naplánované, Všetky a Označené môžete klepnúť na tlačidlo Viac  a výberom možnosti Zobraziť dokončené zahrnúť vybavené pripomienky.

Zobrazovať sa môžu aj inteligentné zoznamy Priradené mne a Návrhy Siri. Zoznam Priradené mne obsahuje všetky pripomienky v zdieľaných zoznamoch, ktoré máte priradené. Zoznam Návrhy Siri obsahuje návrhy pripomienok na vytvorenie na základe na základe obsahu vašej pošty a správ.

Vyhľadávanie pripomienok

Pripomienky môžete vyhľadávať pomocou vyhľadávacieho poľa nad dynamickými zoznamami. Môžete vyhľadávať text pripomienky, ľudí, miesta a dokonca aj podrobné poznámky, ktoré ste pridali. Pri písaní sa budú zobrazovať pripomienky zodpovedajúce hľadanému textu, zoskupené podľa zoznamu.

Keď klepnete na tlačidlo diktovania , môžete vyhľadávať pomocou funkcie Diktovanie.


Ďalšie možnosti aplikácie Pripomienky

Pridávajte pripomienky jednoducho pomocou Siri, vytvárajte pripomienky v iných aplikáciách a zdieľajte zoznamy pripomienok s inými používateľmi.

Zdieľanie zoznamu aplikácie Pripomienky

 1. Klepnite na zoznam, ktorý chcete zdieľať, a potom klepnite na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na Pridať ľudí.
 3. Vyberte, akým spôsobom chcete pozvať používateľov do zoznamu aplikácie Pripomienky. Môžete použiť vstavanú aplikáciu systému iOS alebo aplikáciu od iného vývojára.
 4. Pridajte používateľov, s ktorými chcete zoznam zdieľať, a odošlite pozvánku. Postup pridania používateľov a odoslania pozvánok sa líši podľa používanej aplikácie.

Keď niekto vašu pozvánku prijme, môže pridávať položky, mazať položky a označovať ich ako vybavené. Aby si vami pozvaní používatelia mohli prezerať zoznamy aplikácie Pripomienky, ktoré vytvoríte v systéme iOS 13 alebo novšom, musia mať vo svojich zariadeniach takisto systém iOS 13 alebo novší. Hlásenia, ktoré si nastavíte pre pripomienky, sa s nikým nezdieľajú.

Priradenie pripomienky v zdieľanom zozname

Môžete priraďovať pripomienky ľuďom, s ktorými zdieľate zoznamy, aby sa im pripomínali pridelené položky. Je to skvelý nástroj na rozdeľovanie úloh a na získanie prehľadu o tom, kto je za čo zodpovedný, takže nikto na nič nezabudne.

Priradenie pripomienky konkrétnej osobe:

 1. Klepnite na tlačidlo priradenia .
 2. Vyberte osobu, ktorej chcete pripomienku priradiť.
 3. Klepnite na Hotovo.

Potrebujete pripomienku priradiť znova alebo priradenie zrušiť? Klepnite vedľa pripomienky na osobu, ktorá ju má priradenú, a potom na Znovu priradiť alebo Odstrániť priradenie.

Pridanie pripomienky pomocou Siri

O naplánovanie pripomienky môžete na zariadení so systémom iOS alebo hodinkách Apple Watch požiadať Siri.* Tu je niekoľko príkladov:

 • „Pripomeň mi každý deň o 7:30, že mám nakŕmiť psa.“
 • „Pripomeň mi, nech si po návrate domov skontrolujem poštu.“
 • „Keď odtiaľto odídem, pripomeň mi, že sa mám zastaviť v potravinách.“
 • „Zajtra o tretej poobede mi pripomeň, že mám zavolať Tare.“

V aplikácii Kontakty si môžete na svoju vizitku pridať adresu domov a do práce, aby ste mohli pomocou Siri vytvárať pripomienky založené na polohe. Otvorte aplikáciu Kontakty a klepnite na Moja vizitka. Klepnite na Upraviť, zadajte adresu do práce alebo domov a klepnite na Hotovo.

*Ak má pripomienka používať polohu, Siri bude používať lokalizačné služby. Dostupnosť, funkcie a príkazy Siri sa líšia v závislosti od jazyka, krajiny a oblasti. Prečítajte si, ktoré funkcie Siri sú podporované v jednotlivých krajinách a oblastiach.

Pridanie pripomienky z inej aplikácie

Pripomenutie niečoho v aplikácii, napríklad novinového článku, ktorý si chcete prečítať, keď prídete domov, nebolo ešte nikdy jednoduchšie. Nastavením pripomienky v rámci inej aplikácie vytvoríte skratku na miesto v danej aplikácii. Pripomeňte si, že sa k tejto aplikácii chcete vrátiť – napríklad si znova pozrieť webovú stránku alebo lokalitu na mape. V pripomienke budete mať odkaz na miesto, kde ste skončili.

Keď je aplikácia otvorená, povedzte Siri: „Pripomeň mi toto neskôr.“ Môžete tiež v aplikácii klepnúť na tlačidlo zdieľania  a potom klepnúť na Pripomienky.

V pripomienke budete mať odkaz priamo na miesto v inej aplikácii, na ktoré sa chcete vrátiť.

Keď sa vám zobrazí naplánované hlásenie alebo keď otvoríte aplikáciu Pripomienky, klepnutím na odkaz pod pripomienkou prejdete priamo do danej aplikácie.Pripomienku si môžete nastaviť aj pri prichádzajúcom hovore, ktorý práve nemôžete prijať. Na obrazovke hovoru na klepnite na Pripomenúť a vyberte, kedy sa vám má zobraziť pripomienka, že máte zavolať späť.


Vytváranie a zobrazovanie pripomienok na hodinkách Apple Watch

V aplikácii Pripomienky na hodinkách Apple Watch sa zobrazujú pripomienky v iCloude zoskupené do rovnakých dynamických a vlastných zoznamov, ktoré sa zobrazujú na iPhone. Klepnutím na zoznam zobrazíte pripomienky, ktoré obsahuje, a klepnutím na pripomienku ju označíte ako vybavenú.

Nové pripomienky môžete rýchlo pridávať pomocou Siri na hodinkách Apple Watch alebo klepnutím na Pridať pripomienku alebo Nová pripomienka v aplikácii. Pripomienky, ktoré vytvoríte na hodinkách, sa zobrazia na vašom iPhone a ďalších zariadeniach, na ktorých ste prihlásený pomocou rovnakého účtu Apple ID.


Dátum zverejnenia: