Používanie aplikácie Pripomienky na iPhone, iPade alebo iPode touch

V aplikácii Pripomienky v systémoch iOS 13 a iPadOS môžete vytvárať pripomienky s podúlohami a prílohami a nastaviť upozornenia, ktoré sa vám zobrazia v určitom čase alebo na konkrétnom mieste. Pripomienky si dokonca môžete nastaviť tak, aby sa vám zobrazili, keď budete niekomu písať.

Skôr než začnete

 • Nastavte si iCloud, aby sa vám pripomienky synchronizovali medzi všetkými vašimi zariadeniami. Otvorte aplikáciu Nastavenia, klepnite na [vaše meno] > iCloud a zapnite možnosť Pripomienky. V aplikácii Pripomienky uvidíte pripomienky zo všetkých vašich zariadení Apple, na ktorých ste prihlásený pomocou rovnakého Apple ID.
 • Prečítajte si viac o upgradovaní pripomienok v iCloude po aktualizovaní na systém iOS 13 alebo iPadOS.

Začíname používať aplikáciu Pripomienky

Vytvorte pripomienku, pridajte užitočné informácie, a keď bude vybavená, označte ju ako dokončenú.

Vytvorenie pripomienky

 1. Otvorte aplikáciu Pripomienky.
 2. Klepnite na zoznam, do ktorého chcete pridať pripomienku. Ak chcete vytvoriť nový zoznam, klepnite na položku Pridať zoznam.
 3. Klepnite na ikonu Nová pripomienka  a zadajte pripomienku.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

Pridávanie hlásení a ďalších informácií pomocou rýchleho panela s nástrojmi

Pri zadávaní novej pripomienky sa zobrazí rýchly panel s nástrojmi obsahujúci možnosti na rýchle a jednoduché prispôsobenie:

Nastavenie termínu

Klepnutím na tlačidlo času  nastavte termín pripomienky. Môžete vybrať možnosť Dnes, Zajtra alebo Tento víkend, prípadne klepnúť na položku Vlastné a nastaviť vlastný deň a čas.*

Pridanie polohy

Klepnutím na tlačidlo polohy  priradíte k pripomienke hlásenie založené na vašej polohe. Vyberte jednu z dostupných možností alebo klepnutím na položku Vlastné pridajte vlastnú polohu, vyberte, či sa má hlásenie zobrazovať pri odchode alebo pri príchode, a nastavte veľkosť oblasti pripomienky. 

Ak chcete používať pripomienky založené na polohe, musíte mať zapnuté lokalizačné služby. Otvorte aplikáciu Nastavenia, klepnite na položky Súkromie > Lokalizačné služby a zapnite možnosť Lokalizačné služby.

Označenie pripomienky

Klepnutím na tlačidlo označenia  označíte pripomienku ako veľmi dôležitú, takže sa bude zobrazovať v dynamickom zozname Označené na hlavnej obrazovke aplikácie Pripomienky.

Pridanie prílohy

Po klepnutí na tlačidlo fotiek  môžete k pripomienke pridať prílohu. Môžete zhotoviť novú fotku, vybrať obrázok z knižnice fotiek alebo naskenovať dokument.

*Keď pre pripomienku nastavíte termín, ale nepriradíte čas, hlásenie sa predvolene zobrazí o 9:00. Ak chcete zmeniť, kedy sa majú zobrazovať hlásenia celodenných pripomienok, otvorte aplikáciu Nastavenia a klepnite na položku Pripomienky. Klepnite na čas v sekcii Celodenné pripomienky a vyberte iný čas.

Úprava pripomienky, zobrazenie hlásenia pri výmene správ a pridanie ďalších informácií

Po klepnutí na tlačidlo Upraviť detaily  môžete k pripomienke pridať ďalšie informácie a prispôsobenia, napríklad poznámky, URL adresu a prioritu. Môžete tiež upraviť nastavenia hlásení pre pripomienku a zmeniť zoznam, do ktorého patrí.

Zobrazenie pripomienky pri výmene správy

Ak chcete, aby sa vám zobrazilo hlásenie, keď budete v aplikácii Správy četovať s určitou osobou, zapnite možnosť Pripomenúť pri výmene správ.

Zapnite možnosť Pripomenúť pri výmene správ, klepnite na položku Vybrať osobu a potom na požadované meno v kontaktoch.

Keď budete s danou osobou znova četovať, zobrazí sa hlásenie aplikácie Pripomienky.

Pridávanie poznámok a URL adries

V poli Poznámky môžete k pripomienke pridať užitočné informácie. Ak s pripomienkou súvisí nejaká webová adresa, môžete ju zadať do poľa URL. Poznámky a URL adresa sa zobrazujú spolu s pripomienkou vo všetkých zoznamoch, do ktorých patrí.

Vytváranie podúloh

Každá pripomienka, ktorú vytvoríte, môže obsahovať podúlohy. Napríklad pripomienka, aby ste sa zbalili na výlet, môže obsahovať zoznam vecí, ktoré nechcete zabudnúť. 

Podúlohy môžete vytvárať niekoľkými rôznymi spôsobmi:

 • Podržte pripomienku a potiahnite ju na inú pripomienku. Presunutá pripomienka sa zmení na podúlohu druhej pripomienky.
 • Potiahnite pripomienku doprava a klepnite na položku Odsadiť. Pripomienka sa zmení na podúlohu pripomienky, ktorá sa nachádza nad ňou. Ak to chcete odvolať, znova potiahnite pripomienku doprava a klepnite na položku Zrušiť odsadenie.
 • Klepnite na pripomienku a potom na tlačidlo Upraviť detaily . Klepnite na položku Podúlohy > Pridať pripomienku a zadajte podúlohu. Túto akciu môžete zopakovať pre ľubovoľný počet podúloh, ktoré chcete vytvoriť.

Vybavenie pripomienky

Ak chcete pripomienku označiť ako vybavenú, klepnite vedľa nej na prázdny krúžok. Vybavené pripomienky zobrazíte tak, že klepnete na tlačidlo Viac  a potom na položku Zobraziť dokončené.

Ak chcete pripomienku vymazať bez toho, aby ste ju označili ako vybavenú, potiahnite ju doľava a klepnite na položku Vymazať.

Keď sa vám na zamknutej ploche zobrazí hlásenie pripomienky, potiahnite pripomienku doľava. Klepnite na položku Zobraziť a potom na položku Označiť ako dokončené.

Usporiadanie pripomienok pomocou zoznamov

Chcete si pripomienky rozdeliť do rôznych kategórií, ako napríklad Práca, Osobné alebo Škola? Usporiadajte si ich pomocou zoznamu pripomienok. Zoznamy môžete farebne označovať, pridávať k nim ikony a zdieľať ich s inými používateľmi. Vstavané dynamické zoznamy aplikácie Pripomienky zasa umožňujú rýchle zobrazenie všetkých pripomienok z vašich vlastných zoznamov.

Vytvorenie nového zoznamu aplikácie Pripomienky

 1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Pripomienky klepnite na položku Pridať zoznam.
 2. Zadajte názov zoznamu.
 3. Výberom farby a ikony zoznam prispôsobte tak, aby ste ho na prvý pohľad ľahšie spoznali. Ikony sú k dispozícii len pre zoznamy, ktoré ste si vytvorili v účte v iCloude.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

Po vytvorení je možné zoznam upravovať:

 1. Klepnite na zoznam, ktorý chcete upraviť, a potom klepnite na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na položku Názov a vzhľad.
 3. Zmeňte názov, farbu alebo ikonu zoznamu.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

Zoznamy môžete tiež usporiadať do skupín – môžete napríklad vytvoriť skupinu s názvom Práca, ktorá bude obsahovať všetky vaše pracovné zoznamy:

 1. Podržte zoznam.
 2. Potiahnite zoznam na iný zoznam.
 3. Zadajte názov novej skupiny.
 4. Klepnite na položku Vytvoriť.

Klepnutím na názov skupiny na hlavnej obrazovke aplikácie Pripomienky môžete zobraziť alebo skryť zoznamy, ktoré obsahuje.

Presunutie pripomienky do iného zoznamu

 1. V aplikácii Pripomienky klepnite na zoznam a potom na pripomienku, ktorú chcete presunúť.
 2. Klepnite na tlačidlo Upraviť detaily .
 3. Klepnite na položku Zoznam a vyberte zoznam, do ktorého chcete pripomienku presunúť.
 4. Klepnite na položku Hotovo. 

Pripomienku môžete aj potiahnuť do iného zoznamu:

 1. Podržte pripomienku jedným prstom.
 2. Potiahnutím pripomienky na tlačidlo Zoznamy sa vráťte na zoznamy.*
 3. Pustite pripomienku na zozname, do ktorého ju chcete presunúť.

Ak chcete presunúť viacero pripomienok naraz, podržte jednu z nich a ďalším prstom postupne vyberte pripomienky, ktoré chcete pridať do výberu.

*Ak používate iPad, zoznamy sa zobrazujú stále, takže medzi nimi môžete pripomienky jednoducho presúvať.

Zmena poradia pripomienok

Podržte pripomienku a potiahnite ju v zozname na požadované miesto. Musíte ju umiestniť medzi dve pripomienky – ak ju potiahnete na pripomienku, zmení sa na podúlohu.

Zobrazenie pripomienok v dynamických zoznamoch

Na hlavnej obrazovke aplikácie Pripomienky sa zobrazujú štyri vstavané dynamické zoznamy, ktoré pripomienky automaticky usporadúvajú do rýchlych zobrazení:

 • V zozname Dnes sa zobrazujú pripomienky, ktoré majú dnešný termín. Obsahuje aj pripomienky po termíne.
 • V zozname Naplánované sa zobrazujú pripomienky s termínom – v minulosti, dnes a v budúcnosti.
 • V zozname Označené sa zobrazujú všetky pripomienky, ktoré majú priradené označenie.
 • V zozname Všetky sa zobrazujú všetky pripomienky, usporiadané podľa zoznamov.

Dynamické zoznamy obsahujú pripomienky zo všetkých vašich vlastných zoznamov v aplikácii Pripomienky. V dynamických zoznamoch Naplánované, Všetky a Označené môžete klepnúť na tlačidlo Viac  a výberom možnosti Zobraziť dokončené zahrnúť vybavené pripomienky.

Vyhľadávanie pripomienok

Pripomienky môžete vyhľadávať pomocou vyhľadávacieho poľa nad dynamickými zoznamami. Pri písaní sa budú zobrazovať pripomienky zodpovedajúce hľadanému textu, zoskupené podľa zoznamu.

Keď klepnete na tlačidlo diktovania , môžete vyhľadávať pomocou funkcie Diktovanie.

Ďalšie možnosti aplikácie Pripomienky

Pridávajte pripomienky jednoducho pomocou Siri, vytvárajte pripomienky v iných aplikáciách a zdieľajte zoznamy pripomienok s inými používateľmi.

Pridanie pripomienky pomocou Siri

O naplánovanie pripomienky môžete na zariadení so systémom iOS alebo hodinkách Apple Watch požiadať Siri.* Tu je niekoľko príkladov:

 • „Remind me when I get home to check the mail“ (Pripomeň mi, nech si po návrate domov skontrolujem poštu).
 • „Remind me when I leave here to stop by the grocery store“ (Keď odtiaľto odídem, pripomeň mi, že sa mám zastaviť v potravinách).
 • „Remind me tomorrow at 3:00 p.m. to call Tara“ (Zajtra o tretej poobede mi pripomeň, že mám zavolať Tare).

V aplikácii Kontakty si môžete na svoju vizitku pridať adresu domov a do práce, aby ste mohli pomocou Siri vytvárať pripomienky založené na polohe. Otvorte aplikáciu Kontakty a klepnite na položku Moja vizitka. Klepnite na položku Upraviť, zadajte adresu do práce alebo domov a klepnite na položku Hotovo.

*Ak má pripomienka používať polohu, Siri bude používať lokalizačné služby. Dostupnosť Siri sa líši v závislosti od jazyka, krajiny a oblasti. Prečítajte si, ktoré funkcie Siri sú podporované v jednotlivých krajinách a oblastiach.

Pridanie pripomienky z inej aplikácie

Nechajte si v aplikácii pripomenúť, že sa máte vrátiť do inej aplikácie (napríklad, aby ste sa vrátili na webovú stránku alebo na miesto na mape) bez nutnosti prepínania na aplikáciu Pripomienky.

 1. Keď je aplikácia otvorená, povedzte Siri: „Remind me about this later“ (Pripomeň mi toto neskôr). Môžete tiež v aplikácii klepnúť na tlačidlo zdieľania  a potom klepnúť na položku Pripomienky.
 2. Keď sa vám zobrazí naplánované hlásenie alebo keď otvoríte aplikáciu Pripomienky, klepnutím na ikonu aplikácie napravo od pripomienky prejdete priamo do danej aplikácie.

Môžete si tiež nastaviť pripomienku pri prichádzajúcom hovore, ktorý práve nemôžete prijať. Na obrazovke hovoru na klepnite na položku Pripomenúť a vyberte, kedy sa vám má zobraziť pripomienka, že máte zavolať späť.

Zdieľanie zoznamu aplikácie Pripomienky

 1. Klepnite na zoznam, ktorý chcete zdieľať, a potom klepnite na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na položku Pridať ľudí.
 3. Vyberte, akým spôsobom chcete pozvať používateľov do zoznamu aplikácie Pripomienky. Môžete použiť vstavanú aplikáciu systému iOS alebo aplikáciu od iného vývojára.
 4. Pridajte používateľov, s ktorými chcete zoznam zdieľať, a odošlite pozvánku. Postup pridania používateľov a odoslania pozvánok sa líši podľa používanej aplikácie.

Keď niekto vašu pozvánku prijme, môže pridávať položky, mazať položky a označovať ich ako vybavené. Aby si vami pozvaní používatelia mohli prezerať zoznamy aplikácie Pripomienky, ktoré vytvoríte v systéme iOS 13, musia mať vo svojich zariadeniach takisto systém iOS 13. Hlásenia, ktoré si nastavíte pre pripomienky, sa s nikým nezdieľajú.

Vytváranie a zobrazovanie pripomienok na hodinkách Apple Watch

V aplikácii Pripomienky na hodinkách Apple Watch sa zobrazujú pripomienky v iCloude zoskupené do rovnakých dynamických a vlastných zoznamov, ktoré sa zobrazujú na iPhone. Klepnutím na zoznam zobrazíte pripomienky, ktoré obsahuje, a klepnutím na pripomienku ju označíte ako vybavenú.

Nové pripomienky môžete rýchlo pridávať pomocou Siri na hodinkách Apple Watch alebo klepnutím na položku Pridať pripomienku alebo Nová pripomienka v aplikácii. Pripomienky, ktoré vytvoríte na hodinkách, sa zobrazia na vašom iPhone a ďalších zariadeniach, na ktorých ste prihlásený pomocou rovnakého účtu Apple ID.

Dátum zverejnenia: