Mac Pro (koniec roka 2013): inštalácia alebo výmena pamäte

Prečítajte si, ako správne vybrať a nainštalovať pamäť do Macu Pro (koniec roka 2013).

Mac Pro (koniec roka 2013) má štyri sloty na upgrade pamäte. Tieto sloty podporujú pamäť s celkovou veľkosťou až 64 GB, keď vo všetkých slotoch máte 1 866 MHz moduly DDR3 ECC RDIMM.

Pred upgradom pamäte

Uistite sa, či pamäť, ktorú chcete používať, je kompatibilná s vaším počítačom. Mac Pro podporuje moduly UDIMM bez medzipamäte aj registrované moduly RDIMM, no je dôležité nekombinovať tieto dva typy pamäte. Moduly DIMM, ktoré nie sú správne nainštalované alebo nespĺňajú systémové požiadavky, môžu ovplyvniť výkon systému alebo nemusia byť rozpoznané.

Apple odporúča používať len schválené moduly DIMM. V novom Macu Pro by ste nemali používať moduly DIMM zo starších Macov Pro. Pamäte značky Apple si môžete kúpiť v maloobchodnej predajni Apple Store alebo od autorizovaného predajcu spoločnosti Apple.

Ďalšie informácie nájdete v článku Mac Pro (koniec roka 2013): špecifikácie pamäte.

Vybratie a inštalácia pamäte

   

Časť 1: odobratie krytu

 1. Skôr ako Mac Pro otvoríte, príkazom Vypnúť v menu Apple () ho vypnite.
 2. Ak je počítač teplý na dotyk, počkajte 5 až 10 minút, kým vychladne.
 3. Dotknite sa kovového krytu na vonkajšej strane Macu Pro, aby ste vybili akúkoľvek statickú elektrinu. 

  Dôležité: Skôr ako sa budete dotýkať súčastí alebo inštalovať do Macu Pro komponenty, vždy zo seba musíte najskôr vybiť statickú elektrinu. Aby ste sa vyhli vytváraniu statickej elektriny, nepohybujte sa po miestnosti, kým neskončíte s inštaláciou pamäte a nevrátite kryt počítača na miesto.

 4. Odpojte od Macu Pro všetky káble aj napájací kábel. Nepokúšajte sa inštalovať pamäť, kým je počítač pripojený k elektrickej sieti.
 5. Presunutím západky krytu doprava odistite kryt. 

 6. Zdvihnite kryt nahor a vyberte ho z počítača. Opatrne ho odložte nabok. 

 7. Naľavo a napravo od vstupno-výstupného panela uvidíte sloty pre moduly DIMM.

Časť 2: vybratie existujúcich modulov DIMM

Niektoré alebo všetky sloty Macu Pro majú už pri dodaní nainštalované moduly DIMM. Pred upgradom pamäte bude možno potrebné niektoré alebo všetky moduly DIMM vybrať. Pomocou tabuľky nižšie môžete určiť, ako je váš Mac Pro nakonfigurovaný a ktoré moduly DIMM je potrebné vybrať a nahradiť, aby bola zachovaná odporúčaná konfigurácia pamäte. Pomocou očíslovaných krokov pod tabuľkou môžete určiť konkrétne sloty pre moduly DIMM.

Dôležité: Všetky moduly DIMM sú 1 866 MHz pamäte DDR3 ECC. Nekombinujte moduly UDIMM a RDIMM.

Celková pamäť Slot 1 pre DIMM Slot 2 pre DIMM Slot 3 pre DIMM Slot 4 pre DIMM
12 GB 4 GB ECC UDIMM 4 GB ECC UDIMM 4 GB ECC UDIMM  
16 GB 4 GB ECC UDIMM 4 GB ECC UDIMM 4 GB ECC UDIMM 4 GB ECC UDIMM
32 GB 8 GB ECC UDIMM 8 GB ECC UDIMM 8 GB ECC UDIMM 8 GB ECC UDIMM
64 GB 16 GB ECC RDIMM 16 GB ECC RDIMM 16 GB ECC RDIMM 16 GB ECC RDIMM

Vyberte moduly DIMM pomocou týchto krokov.

 1. Celkove máte k dispozícii štyri moduly DIMM. Dva sa nachádzajú naľavo a dva napravo od vstupno-výstupného panela Macu Pro.
 2. K slotom pre moduly DIMM sa dostanete pomocou páčky na uvoľnenie priehradky na pamäťové moduly RAM (označenej bielym trojuholníkom (A) v hornej zadnej časti modulu DIMM). Zatlačte na páčku a zdvihnite ju smerom nahor. Páčka by sa mala posunúť dozadu a nahor, čím sa uvoľnia sloty pre moduly DIMM. Tie potom možno vyklopiť a získať k nim ľahký prístup. Nepoužívajte na páčku nadmernú silu, aby ste nepoškodili západku.
 3. Nájdite moduly DIMM, ktoré chcete vybrať. Sloty sú označené číslami 1 – 4 (B). Palcom a ukazovákom oboch rúk jemne uchopte modul DIMM na oboch koncoch a opatrne ho vyberte tým, že ho priamo vytiahnete z príslušného slotu. Modul DIMM nevyťahujte zo zásuvky nasilu ani otáčaním, môžete ho tým poškodiť. Najskôr vyberte vonkajšie moduly DIMM, aby sa vám ľahšie dali vybrať vnútorné moduly. 

 4. Vybraté moduly DIMM umiestnite do ochranného antistatického vrecka.

Časť 3: inštalácia modulov DIMM

Každý modul DIMM (F) má zárez (E), ktorý musí byť zarovnaný s výstupkom (D) vo vnútri slotu pre modul DIMM (C). Poznámka: Poloha výstupku a zárezu je na každej strane počítača iná.

 1. Nájdite slot pre modul DIMM, ktorý je najbližšie vnútru počítača, a skontrolujte, či sa tam nenachádza žiaden modul DIMM.
 2. Ak máte k dispozícii stlačený vzduch, vyfúknite pomocou neho zo slotu pre modul DIMM všetky nečistoty. Poznámka: Plechovku so stlačeným vzduchom držte zvislo, aby ste hnacou hmotou nepostriekali sloty pre moduly DIMM..
 3. Uchopte modul DIMM opatrne za oba konce a vložte ho do slotu. Skôr ako použijete silu, uistite sa, že je modul DIMM správne vo vodorovnej polohe.
 4. Modul DIMM vložte pod uhlom určeným otvoreným mechanizmom na vkladanie modulov DIMM.
 5. Vkladajte ho jemne, kým sa spodná hrana modulu DIMM nedotkne zlatých kontaktov. Potom ho s väčšou silou úplne zasuňte. 
  • NEZASÚVAJTE modul DIMM úplnou silou. Ak sa nedá zasunúť, skontrolujte, či je výstupok (D) zarovnaný so zárezom (E).
  • NEVTLÁČAJTE modul DIMM do usadenej polohy kolísaním.
  • Moduly DIMM NEZASÚVAJTE, keď je ich mechanizmus na vkladanie modulov DIMM v zamknutej polohe.
  • Modul DIMM počas vkladania NEOHÝBAJTE ani ním NETOČTE.
 6. Po nainštalovaní všetkých modulov DIMM zatlačte priehradku s pamäťovými modulmi RAM späť na miesto.

Časť 4: vrátenie krytu na miesto

 1. Opatrne vráťte kryt na Mac Pro a dávajte si pozor, aby ste sa nedotkli žiadnej dosky s plošnými spojmi.
 2. Možno bude potrebné jemne zatlačiť kryt smerom nadol, aby bol plne usadený. 

 3. Keď je kryt plne usadený, presuňte jeho západku doľava, aby ste ho zaistili. 

 4. Ak sa západka krytu nedá presunúť úplne doľava, skontrolujte, či je kryt správne nainštalovaný a plne nasadený, a potom to skúste znova.
 5. Teraz môžete pripojiť napájací kábel, displej a ďalšie periférne zariadenia. Zapnite Mac Pro a overte, či systém správne funguje.

Kontrola pamäte

Pomocou nasledujúcich krokov skontrolujte, či ste pamäť správne nainštalovali a či ju Mac Pro rozpoznal.

 1. V menu Apple () vyberte možnosť O tomto počítači Mac.
 2. Kliknite na položku Viac informácií. Zobrazí sa okno so všeobecnými informáciami o vašom Macu. 

 3. Kliknutím na tlačidlo Hlásenie o systéme zobrazíte podrobnejšie informácie o pamäti nainštalovanej v počítači.
 4. Kliknite na tab Pamäť.
 5. Skontrolujte, či je tu uvedená práve nainštalovaná pamäť a či sa správne zobrazuje. Na nasledujúcom obrázku sú jednotlivé moduly DIMM označené ako DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4, aby ste mohli identifikovať zodpovedajúce moduly DIMM, ktoré sú na spodnej časti mechanizmu na vkladanie modulov DIMM očíslované ako 1, 2, 3 a 4. 

 6. Ak je niektorý pamäťový slot, do ktorého ste pamäť inštalovali, uvedený ako prázdny, vypnite počítač a pomocou uvedených krokov znova skontrolujte, či je pamäť správne nainštalovaná. Podľa informácií v článku Mac Pro (koniec roka 2013): špecifikácie pamäte overte, či pamäť spĺňa požiadavky vášho Macu Pro.
 7. Ak budete mať problémy s nainštalovanou pamäťou aj naďalej, kontaktujte podporu spoločnosti Apple a informujte sa o tom, aké možnosti podpory máte k dispozícii.
Dátum zverejnenia: