Upgrade alebo inštalácia pamäte v Macu mini

Prečítajte si, ako odstrániť pamäť z počítača Mac mini alebo ju doň nainštalovať.

Skôr než začnete

Aby sa minimalizovalo riziko poškodenia komponentov počítača v dôsledku výboja statickej elektriny, je dôležité mať pri práci s pamäťou počítača nasadenú antistatickú pásku na zápästie.

Výber modelu

Požiadavky na inštaláciu pamäte (RAM) sú u rôznych modelov Macu mini rôzne. Ďalšie informácie získate po výbere príslušného modelu Macu mini. Ak potrebujete pomoc so zisťovaním, ktorý model Macu mini máte, prečítajte si, ako identifikovať modely Macu mini.

2018

Mac mini (2018) nepodporuje inštaláciu pamäte RAM používateľmi. Pamäť v Macu mini (2018) môžete konfigurovať pri jeho nákupe. Ak chcete v Macu mini (2018) upgradovať pamäť, obráťte sa na predajňu Apple Store alebo na autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple.

2014

Mac mini (koniec roka 2014) má pamäť integrovanú do základnej dosky a nemožno ju upgradovať.

2012, 2011, 2010

Ak chcete odstrániť pamäť z Macu mini (koniec roka 2012), Macu mini (polovica roka 2011) alebo Mac mini (polovica roka 2010) alebo ju doň nainštalovať, vykonajte nasledujúce kroky.

Zloženie spodného krytu

 1. Vypnite Mac mini. V menu Apple () vyberte položku Vypnúť.
 2. Odpojte od Macu mini napájací kábel aj všetky ostatné káble.
 3. Položte Mac mini hore nohami na mäkkú látku alebo uterák a potom otočte spodný kryt proti smeru pohybu hodinových ručičiek do polohy, v ktorej je odomknutý.

  Otočenie spodného krytu Macu mini dvomi rukami
 4. Zatlačte na kryt tak, aby sa na protiľahlej strane nadvihol, a potom ho zložte.

  Otvorenie spodného krytu zatlačením jednou rukou na hornej strane

Odstránenie pôvodných pamäťových modulov

 1. Zľahka roztiahnite spony na koncoch horného pamäťového modulu natoľko, aby sa uvoľnený okraj vysunul nahor.

  Rozťahovanie upevňovacích spôn dvomi rukami pri uvoľňovaní pamäťového modulu
 2. Vytiahnite modul zo slotu.

  Pamäťový modul vychýlený nahor pri odstraňovaní z Macu mini
 3. Zopakovaním postupu odstráňte druhý (spodný) modul.

Inštalácia novej pamäte

 1. Opatrne zatlačte vrúbkovaný okraj nového pamäťového modulu do spodného slotu tak, aby bol protiľahlý okraj mierne zdvihnutý.
  Vkladanie nového pamäťového modulu do slotu na pamäť RAM
 2. Zatlačte na zdvihnutý okraj tak, aby spony zacvakli na miesto.
  Pamäťový modul upevnený v slote na pamäť RAM
 3. Zopakovaním postupu nainštalujte horný pamäťový modul.

Nasadenie spodného krytu

Kým nenasadíte spodný kryt, nepripájajte k Macu mini napájací kábel ani ho nezapínajte. S Macom mini nikdy nepracujte, ak nie je kryt nasadený.

 1. Nasaďte spodný kryt tak, aby sa vyrovnávacie bodky kryli v polohe, v ktorej je kryt odomknutý.
  Spodná strana Macu mini so spodným krytom v polohe, v ktorej je odomknutý
 2. Otočením v smere pohybu hodinových ručičiek kryt uzamknite.
  Spodná strana Macu mini so spodným krytom v polohe, v ktorej je uzamknutý
 3. Znova pripojte napájací kábel a všetky ostatné káble, ktoré ste odpojili.

Po nainštalovaní pamäte sa uistite, že Mac mini novú pamäť deteguje.

Overenie, či Mac novú pamäť deteguje

Skontrolujte, či počítač rozpoznáva novú pamäť:

 1. Spustite počítač.
 2. Keď sa zobrazí plocha, vyberte menu Apple () a potom vyberte položku O tomto počítači Mac.
 3. Uistite sa, že pamäť uvedená v zozname zodpovedá nainštalovanej pamäti.

Ak sa nezobrazuje správna veľkosť pamäte alebo ak Mac mini opakovane vydáva tri tóny, môže to znamenať problém s rozpoznaním pamäťového modulu. Ak taká situácia nastane, vypnite Mac mini, skontrolujte špecifikácie modulov podľa požiadaviek pre príslušný model Macu mini a potom zopakujte postup podľa pokynov na inštaláciu pamäte, aby sa overilo, že sú moduly nainštalované správne. Ak sa problémy vyskytujú aj potom, odstráňte pamäť a postupujte podľa informácií o podpore dodaných spolu s pamäťou alebo sa obráťte na obchodníka, od ktorého ste pamäť získali.

Dátum zverejnenia: