Rotor funkcie VoiceOver v iPhone, iPade a iPode touch

Pomocou rotora funkcie VoiceOver môžete meniť spôsob fungovania funkcie VoiceOver. Môžete napríklad meniť hlasitosť alebo rýchlosť rozprávania funkcie VoiceOver, prechádzať na obrazovke z jednej položky na nasledujúcu a používať ďalšie možnosti.

Používanie rotora funkcie VoiceOver

Ak ste ešte nezapli funkciu VoiceOver, zapnite ju v menu Nastavenia > Prístupnosť.

Ak chcete používať rotor, na obrazovke zariadenia so systémom iOS alebo iPadOS otočte dvomi prstami, ako keby ste vytáčali číslo na telefóne. Funkcia VoiceOver vysloví prvú možnosť rotora. Ak budete prstami otáčať ďalej, budete počuť ďalšie možnosti. Možnosť vyberiete tak, že zdvihnete prst z obrazovky.

Keď vyberiete možnosť, použite ju švihnutím prstom nahor alebo nadol na obrazovke. Ak máte napríklad otvorený dokument a vyberiete možnosť Slová, švihnutím prstom nadol alebo nahor prejde funkcia VoiceOver na ďalšie alebo predchádzajúce slovo.

Nižšie je uvedený zoznam možností rotora a popis ich fungovania.

Možnosti navigácie

Všetky tieto možnosti umožňujú prechádzať z jednej položky na ďalšiu švihnutím prstom zhora nadol na obrazovke. Ak chcete, aby funkcia VoiceOver prešla na predchádzajúcu položku, švihnite prstom zdola nahor.

Kontrola textu počas písania pomocou možností Znaky, Slová a Riadky

 • Znaky: Prečíta naraz jeden znak.
 • Slová: Prečíta naraz jedno slovo.
 • Riadky: Prečíta naraz jeden riadok. 

Pohyb v rámci rozloženia stránky alebo obrazovky

 • Kontajnery: Prejde z jedného kontajnera na obrazovke na ďalší. Kontajnermi sú napríklad Dock a plocha. 
 • Hlavičky: Prejde z jedného nadpisu na ďalší. Túto možnosť rotora môžete skúsiť použiť v menu Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre.
 • Orientačné body: Prechádza medzi banermi, prvkami navigácie a tlačidlami v obsahu HTML (napríklad na webovej stránke alebo v e-mailovej správe vo formáte HTML).
 • Rovnaká položka: Prejde z jednej položky na ďalšiu položku rovnakého typu. Túto možnosť môžete skúsiť použiť s odkazmi vo výsledkoch vyhľadávania na webe v Safari.
 • Zvislá navigácia: Prejde nahor alebo nadol pomocou zvislého švihnutia jedným prstom. Túto možnosť môžete vyskúšať na ploche.
 • Statický text: Prejde z jedného riadka statického textu HTML na ďalší. Statický text je hlavný text na stránke. Nie sú to napríklad odkazy ani názvy tlačidiel.

Prechádzanie medzi odkazmi

 • Odkazy: Prejde z jedného odkazu na ďalší.
 • Navštívené odkazy: Prejde z jedného odkazu na ďalší odkaz, na ktorý ste už klikli.
 • Nenavštívené odkazy: Prejde z jedného odkazu na ďalší odkaz, na ktorý ste ešte neklikli.
 • Odkazy na stránke: Prejde z jedného odkazu na webovej stránke na ďalší.

Ďalšie možnosti pohybu na stránke:

 • Tabuľky: Presunie kurzor funkcie VoiceOver na začiatok tabuľky na webovej stránke.
 • Zoznamy: Presunie kurzor funkcie VoiceOver na začiatok zoznamu na webovej stránke.
 • Tlačidlá: Prejde z jedného tlačidla na ďalšie v obsahu HTML.
 • Ovládanie formulárov: Umožňuje prechádzať medzi tlačidlami a menu pri používaní formulára.
 • Textové polia: Prejde z jedného textového poľa na ďalšie v obsahu HTML.
 • Vyhľadávacie polia: Prejde z jedného vyhľadávacieho poľa na ďalšie v obsahu HTML.
 • Obrázky: Prejde na obrázky.

Zmena spôsobu písania

Pomocou možnosti Režim písania môžete prepínať medzi režimami Štandardné písanie, Dotykové písanie a Priame dotykové písanie. Švihnutím jedným prstom nahor alebo nadol môžete prepínať medzi jednotlivými režimami.

Namiesto použitia rotora môžete požadovaný režim písania vybrať v menu Nastavenia > Prístupnosť > VoiceOver > Štýl písania.

Režimy písania sa používajú takto:

Štandardné písanie

Potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyberte kláves na klávesnici a dvojitým klepnutím zadajte požadovaný znak. Môžete tiež prstom vybrať kláves na klávesnici a pri jeho držaní jedným prstom klepnúť na obrazovku iným prstom.

Funkcia VoiceOver prečíta kláves pri jeho vybratí a znova po jeho zadaní.

Dotykové písanie

Dotykom vyberte kláves na klávesnici a zadajte ho zdvihnutím prsta. Ak sa dotknete nesprávneho klávesu, posuňte prst na požadovaný kláves.

Keď sa dotknete jednotlivých klávesov, funkcia VoiceOver prečíta príslušný znak. Keď zdvihnete prst, funkcia VoiceOver zadá príslušný znak.

Priame dotykové písanie

Pri používaní tohto režimu môžete písať rovnako, ako keď je funkcia VoiceOver vypnutá. V tomto režime sa funkcia VoiceOver vypína len pri písaní.

Výber možností

Niektoré z možností uvedených vyššie sú v rotore predvolené, iné sú voliteľné.

Ak chcete vybrať možnosti rotora, prejdite do menu Nastavenia > Prístupnosť > VoiceOver > Rotor. Potom vyberte možnosti, ktoré sa majú zobrazovať v rotore.

Niektoré možnosti sa v rotore nezobrazujú vždy. Napríklad možnosť Režim písania je v rotore dostupná, len ak je zobrazená klávesnica.

Dátum zverejnenia: