Rotor funkcie VoiceOver v iPhone, iPade a iPode touch

Pomocou rotora funkcie VoiceOver môžete meniť spôsob fungovania funkcie VoiceOver. Môžete napríklad meniť hlasitosť alebo rýchlosť rozprávania funkcie VoiceOver, prechádzať na obrazovke z jednej položky na nasledujúcu a používať ďalšie možnosti.

Používanie rotora funkcie VoiceOver

Ak ste ešte nezapli funkciu VoiceOver, zapnite ju v ponuke Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť.

Ak chcete používať rotor, na obrazovke zariadenia so systémom iOS otočte dvomi prstami, ako keby ste vytáčali číslo na telefóne. Funkcia VoiceOver vysloví prvú možnosť rotora. Ak budete prstami otáčať ďalej, budete počuť ďalšie možnosti. Možnosť vyberiete tak, že zdvihnete prst z obrazovky.

Keď vyberiete možnosť, použite ju švihnutím prstom nahor alebo nadol na obrazovke. Ak máte napríklad otvorený dokument a vyberiete možnosť Slová, švihnutím prstom nadol alebo nahor prejde funkcia VoiceOver na ďalšie alebo predchádzajúce slovo.

Nižšie je uvedený zoznam možností rotora a popis ich fungovania.

Možnosti navigácie

Všetky tieto možnosti umožňujú prechádzať z jednej položky na ďalšiu švihnutím prstom zhora nadol na obrazovke. Ak chcete, aby funkcia VoiceOver prešla na predchádzajúcu položku, švihnite prstom zdola nahor.

Pri písaní môžete text kontrolovať pomocou možností Znaky, Slová a Riadky:

 • Znaky: Prečíta naraz jeden znak.
 • Slová: Prečíta naraz jedno slovo.
 • Riadky: Prečíta naraz jeden riadok. 

V rozložení stránky alebo obrazovky sa môžete pohybovať pomocou nasledujúcich možností: 

 • Kontajnery: Prejde z jedného kontajnera na obrazovke na ďalší. Kontajnermi sú napríklad Dock a plocha. 
 • Hlavičky: Prejde z jedného nadpisu na ďalší. Túto možnosť rotora môžete skúsiť použiť v ponuke Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre.
 • Orientačné body: Prechádza medzi banermi, prvkami navigácie a tlačidlami v obsahu HTML (napríklad na webovej stránke alebo v e-mailovej správe vo formáte HTML).
 • Rovnaká položka: Prejde z jednej položky na ďalšiu položku rovnakého typu. Túto možnosť môžete skúsiť použiť s odkazmi vo výsledkoch vyhľadávania na webe v Safari.
 • Zvislá navigácia: Prejde nahor alebo nadol pomocou zvislého švihnutia jedným prstom. Túto možnosť môžete vyskúšať na ploche.
 • Statický text: Prejde z jedného riadka statického textu HTML na ďalší. Statický text je hlavný text na stránke. Nie sú to napríklad odkazy ani názvy tlačidiel.

Medzi odkazmi môžete prechádzať pomocou nasledujúcich možností:

 • Odkazy: Prejde z jedného odkazu na ďalší.
 • Navštívené odkazy: Prejde z jedného odkazu na ďalší odkaz, na ktorý ste už klikli.
 • Nenavštívené odkazy: Prejde z jedného odkazu na ďalší odkaz, na ktorý ste ešte neklikli.
 • Odkazy na stránke: Prejde z jedného odkazu na webovej stránke na ďalší.

Tu je niekoľko ďalších možností pohybu na stránke:

 • Tabuľky: Presunie kurzor funkcie VoiceOver na začiatok tabuľky na webovej stránke.
 • Zoznamy: Presunie kurzor funkcie VoiceOver na začiatok zoznamu na webovej stránke.
 • Tlačidlá: Prejde z jedného tlačidla na ďalšie v obsahu HTML.
 • Ovládanie formulárov: Umožňuje prechádzať medzi tlačidlami a ponukami pri používaní formulára.
 • Textové polia: Prejde z jedného textového poľa na ďalšie v obsahu HTML.
 • Vyhľadávacie polia: Prejde z jedného vyhľadávacieho poľa na ďalšie v obsahu HTML.
 • Obrázky: Prejde na obrázky.

Zmena rozprávania, čítania a zvukov funkcie VoiceOver

Rýchlosť rozprávania: Umožňuje zmeniť rýchlosť rozprávania funkcie VoiceOver. Švihnutím jedným prstom nahor alebo nadol nastavíte rýchlejšie alebo pomalšie rozprávanie. Pri každom švihnutí sa rýchlosť zmení o 5 percent.

Hlasitosť: Umožňuje zmeniť hlasitosť rozprávania funkcie VoiceOver. Táto hlasitosť je oddelená od systémovej hlasitosti. Švihnutím jedným prstom nahor alebo nadol nastavíte hlasnejšie alebo tichšie rozprávanie. Pri každom švihnutí sa hlasitosť zmení o 5 percent. 

Interpunkcia: Umožňuje zmeniť spôsob, akým funkcia VoiceOver číta interpunkciu. Švihnutím jedným prstom nahor alebo nadol prepnete medzi všetkou, niektorou a žiadnou interpunkciou.

Zvuky: Umožňuje zapnúť alebo vypnúť zvukové efekty funkcie VoiceOver – zvuky kliknutia a kurzora. Švihnite jedným prstom nahor alebo nadol.

Nápovedy: Umožňuje zapnúť alebo vypnúť nápovedy funkcie VoiceOver. Švihnite jedným prstom nahor alebo nadol.

Zvukový prechod: Zníži hlasitosť iného zvukového obsahu počas rozprávania funkcie VoiceOver. Švihnite jedným prstom nahor alebo nadol.

Zmena spôsobu písania

Pomocou možnosti Režim písania môžete prepínať medzi režimami Štandardné písanie, Dotykové písanie a Priame dotykové písanie. Švihnutím jedným prstom nahor alebo nadol môžete prepínať medzi jednotlivými režimami.

Namiesto použitia rotora môžete požadovaný režim písania vybrať v ponuke Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Štýl písania.

Režimy písania sa používajú takto:

Štandardné písanie

Potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyberte kláves na klávesnici a dvojitým klepnutím zadajte požadovaný znak. Môžete tiež prstom vybrať kláves na klávesnici a pri jeho držaní jedným prstom klepnúť na obrazovku iným prstom.

Funkcia VoiceOver prečíta kláves pri jeho vybratí a znova po jeho zadaní.

Dotykové písanie

Dotykom vyberte kláves na klávesnici a zadajte ho zdvihnutím prsta. Ak sa dotknete nesprávneho klávesu, posuňte prst na požadovaný kláves.

Keď sa dotknete jednotlivých klávesov, funkcia VoiceOver prečíta príslušný znak. Keď zdvihnete prst, funkcia VoiceOver zadá príslušný znak.

Priame dotykové písanie

Pri používaní tohto režimu môžete písať rovnako, ako keď je funkcia VoiceOver vypnutá. V tomto režime sa funkcia VoiceOver vypína len pri písaní.

Možnosti vstupu, akcií a zmeny veľkosti

Rukopis: Umožňuje písať text rukou namiesto jeho zadávania na klávesnici.

Braillov displej (vstup): Zapne Braillovu klávesnicu na obrazovke.

Akcie: Umožňuje vybrať akciu, ktorá sa vykoná po dvojitom klepnutí jedným prstom. Napríklad v aplikácií Mail umožňuje tento rotor vybrať akciu Vymazať, Aktivovať položku, Označiť ako prečítané, Označiť a ďalšie akcie.

Zväčšovanie: Umožňuje zväčšiť a zmenšiť zobrazenie. Švihnite jedným prstom zhora nadol alebo zdola nahor. Túto možnosť môžete skúsiť použiť v aplikácii Kamera. Pomocou tejto možnosti sa neovláda funkcia prístupnosti Zväčšovanie.

Výber možností

Niektoré z možností uvedených vyššie sú v rotore predvolené, iné sú voliteľné.

Ak chcete vybrať možnosti rotora, prejdite do ponuky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Rotor. Potom vyberte možnosti, ktoré sa majú zobrazovať v rotore.

Niektoré možnosti sa v rotore nezobrazujú vždy. Napríklad možnosť Režim písania je v rotore dostupná, len ak je zobrazená klávesnica.

Dátum zverejnenia: