Trénovanie s hodinkami Apple Watch

Aplikácia Tréning vás počas tréningu informuje o tom, ako sa vám darí, a dá vám vedieť, keď dosiahnete nastavený cieľ.

     
     Možnosti tréningu

Začatie tréningu

Tréning môžete spustiť pomocou funkcie Siri. Povedzte napríklad „Go for a 5-kilometer walk“ (Chcem ísť na 5 kilometrovú prechádzku). Prípadne použite priamo aplikáciu:

 1. Otvorte aplikáciu Tréning a vyhľadajte tréning, ktorý najviac zodpovedá vykonávanej aktivite. Ak sa vhodný tréning nezobrazuje, vyberte možnosť Iné.  
 2. Klepnite na tréning a začnite. Ak si ešte predtým chcete nastaviť cieľ, klepnite na ikonu Ikona s bodkami. Chcete zmeniť jednotku energie alebo vzdialenosti?
 3. Nechajte prebehnúť trojsekundové odpočítavanie. Ak chcete odpočítavanie preskočiť, klepnite na obrazovku.
 4. Ak chcete pridať iný typ tréningu bez toho, aby ste ukončili aktuálny tréning, potiahnite prstom doprava a klepnite na ikonu Ikona so znamienkom plus
 5. Ak chcete ovládať hudbu, potiahnite prstom doľava.
 6. Keď skončíte s tréningom, potiahnite prstom doprava a klepnite na ikonu Ikona X.

Prečítajte si viac o jednotlivých typoch tréningov vrátane plávania a tréningov na invalidnom vozíku.


Tréning s dĺžkou 0,80 míle     

Sledovanie priebehu

Priebeh môžete počas tréningu skontrolovať jednoducho tak, že zdvihnete zápästie. Otáčaním korunky Digital Crown potom zvýraznite ukazovateľ, ktorý je pre vás najdôležitejší. 

Pri behu alebo chôdzi vám hodinky Apple Watch každý kilometer (alebo míľu) klepnú na zápästie a na obrazovke sa zobrazia aktuálne údaje. Pri bicyklovaní vám hodinky Apple Watch klepnú na zápästie každých päť kilometrov (alebo míľ).


     Možnosti chôdze vonku

Ukončenie, pozastavenie alebo zamknutie tréningu

Ak chcete tréning pozastaviť, naraz stlačte korunku Digital Crown a bočné tlačidlo. Ďalším stlačením tréning opäť spustíte. Môžete tiež potiahnutím prstom doprava zobraziť možnosti ukončenia tréningu, jeho pozastavenia a zamknutia obrazovky. Obrazovku odomknete otočením korunky Digital Crown. Prečítajte si, ako pozastaviť alebo ukončiť plavecký tréning

Vonkajšie a vnútorné bežecké tréningy môžete tiež nastaviť tak, aby sa automaticky pozastavili, keď sa prestanete hýbať. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, klepnite na záložku Moje hodinky a potom klepnite na položky Tréning > Autom. pozastavenie behu. 

Prispôsobenie tréningu

Na hodinkách Apple Watch si môžete nastaviť, ktoré štatistické údaje sa majú pri tréningu zobrazovať. Sami si tak môžete vybrať, podľa čoho chcete merať, ako sa vám darí. 

Výber meraní pre jednotlivé tréningy

Môžete si vybrať, či sa má zobrazovať viacero meraní alebo len jedno:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch. 
 2. Klepnite na záložku Moje hodinky a potom na položky Tréning > Zobrazenie tréningu. 
 3. Klepnite na položku Viacero meraní alebo Jedno meranie. 
  • Ak vyberiete možnosť Viacero meraní, môžete pre každý tréning vybrať až päť meraných údajov. Klepnite na typ tréningu a potom na položku Upraviť. Pridajte alebo vymažte merané údaje, prípadne podržte ikonu Ikona potiahnutia a zmeňte poradie. 
  • Ak vyberiete možnosť Jedno meranie, môžete počas tréningu prechádzať medzi jednotlivými meranými údajmi otáčaním korunky Digital Crown.

Obrazovka Zobrazenie tréningu


     Nastavenie kalórií alebo kilojoulov

Zmena jednotiek vzdialenosti a energie

Jednotky môžete zmeniť, keď si pred tréningom nastavujete cieľ:1

 • Ak chcete prepnúť medzi kalóriami a kilojoulmi, zatlačte na obrazovku cieľa spálených kalórií.
 • Ak chcete prepnúť medzi kilometrami a míľami, zatlačte na obrazovku cieľa vzdialenosti.
 • Ak chcete prepnúť medzi metrami a yardmi pri plávaní2, zatlačte na obrazovku cieľa vzdialenosti alebo na obrazovku dĺžky bazéna.

Jednotky môžete zmeniť aj na iPhone:

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie, klepnite na záložku Zdravotné dáta a potom na položku Aktivita. 
 2. Vyberte tréning a klepnite na jednotku. Vybrané nastavenie sa bude používať v aplikáciách Zdravie, Aktivita a Tréning.

Pomenovanie tréningu

Keď použijete tréning typu Iné, môžete si ho pomenovať. 

 1. Spustite tréning a vyberte možnosť Iné.
 2. Po skončení potiahnite prstom doprava a klepnite na položku Upraviť.
 3. Klepnite na položku Názov.
 4. Klepnite na typ tréningu a potom na položku Uložiť. 

Zaznamenávanie úsekov počas tréningu

Úseky alebo medzičasy môžete pri tréningu zaznamenávať dvojitým klepnutím na obrazovku. Potom počkajte, kým sa zobrazí súhrn daného úseku. Napríklad pri tréningu Beh vonku na atletickej dráhe si takto môžete zaznamenať každé zabehnuté kolo alebo vzdialenosť. Pri 30-minútovom tréningu Bicykel vnútri si zasa môžete tréning rozdeliť na tri 10-minútové úseky.

Zobrazenie všetkých úsekov po tréningu:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Aktivita.  
 2. Klepnite na záložku Tréningy.  
 3. Klepnite na tréning a rolujte nadol. 

Pri plávaní nie je možné zaznamenávať úseky, pretože obrazovka sa zamkne. 

Šetrenie batérie pri tréningu

Pri dlhých prechádzkach a behoch môžete vypnutím senzora srdcovej frekvencie šetriť batériu. Hodinky Apple Watch budú naďalej sledovať aktívne kalórie, vzdialenosť, tempo a uplynulý čas.

Zapnutie úsporného režimu:  

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na záložku Moje hodinky.
 2. Klepnite na položky Tréning > Úsporný režim. 

Zobrazenie histórie tréningov

Ak si chcete pozrieť celú históriu svojich aktivít, tréningov a úspechov, otvorte na iPhone aplikáciu Aktivita. Môžete si pozrieť aj detaily tréningov: klepnite na záložku Tréning a potom na požadovanú položku. 

Aplikácia Tréning zdieľa informácie s aplikáciou Aktivita na hodinkách Apple Watch, aby sa vám tréningy započítavali do cieľov aktivity. Všetky vaše dáta sa budú tiež automaticky ukladať v aplikácii Zdravie, kde ich s vaším povolením môžu používať aplikácie od iných vývojárov.

Tipy pre najlepšie meranie

Hodinky Apple Watch odhadujú merania počas tréningov na základe informácií, ktoré ste zadali pri nastavovaní. Prečítajte si, ako aktualizovať svoje osobné údaje.  

Môžete si tiež pozrieť tipy na zvýšenie presnosti hodiniek Apple Watch.

Ďalšie možnosti tréningov

 1. Pri bicyklovaní, chôdzi, behu a tréningoch na invalidnom vozíku môžete prepínať kilometrami a míľami. Pri plávaní môžete prepínať medzi metrami a yardmi. 
 2. Hodinky Apple Watch Series 1 a Apple Watch (1. generácia) nie sú vhodné na plávanie. Prečítajte si viac o vodeodolnosti hodiniek Apple Watch

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: