Používanie funkcie Aktívne počúvanie s načúvacími prístrojmi s certifikáciou Made for iPhone

Funkcia Aktívne počúvanie vám umožňuje používať iPhone, iPad alebo iPod touch ako vzdialený mikrofón, ktorý odosiela zvuk do načúvacieho prístroja s certifikáciou Made for iPhone. Funkcia Aktívne počúvanie vám môže pomôcť lepšie počuť rozhovor v hlučnej miestnosti alebo počuť niekoho, kto hovorí na opačnom konci miestnosti.

Funkciu Aktívne počúvanie môžete používať v zariadení so systémom iOS, ktoré spolupracuje s načúvacími prístrojmi s certifikáciou Made for iPhone.

Zapnutie funkcie Aktívne počúvanie

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Načúvacie prístroje.
 2. Klepnite na načúvací prístroj v časti Zariadenia.
 3. Klepnite na položku Spustiť Aktívne počúvanie.
 4. Umiestnite zariadenie pred osobu, ktorú chcete počuť.

Vypnutie funkcie Aktívne počúvanie

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Načúvacie prístroje.
 2. Klepnite na názov načúvacieho prístroja v časti Zariadenia.
 3. Klepnite na položku Ukončiť Aktívne počúvanie.


           

Použitie funkcie Skratka prístupnosti

Funkciu Skratka prístupnosti môžete použiť aj na zapnutie a vypnutie funkcie Aktívne počúvanie, alebo na ovládanie iných funkcií vášho načúvacieho prístroja. Ak chcete použiť funkciu Skratka prístupnosti, rýchlo trikrát stlačte tlačidlo Domov.

Pomocou funkcie Skratka prístupnosti môžete:

 • spustiť alebo ukončiť funkciu Aktívne počúvanie,
 • zobraziť informácie o úrovni nabitia batérie,
 • nastaviť úroveň hlasitosti pre jeden alebo obidva načúvacie prístroje,
 • vybrať predvoľbu zvuku.

Ak chcete funkciu Skratka prístupnosti používať na uzamknutej obrazovke, prejdite do ponuky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Načúvacie prístroje a zapnite možnosť Ovládať na zamknutej obrazovke.

Získanie pomoci, ak sa vám nezobrazuje funkcia Aktívne počúvanie

 1. Uistite sa, že je váš načúvací prístroj pripojený k zariadeniu. Načúvací prístroj môže byť potrebné spárovať alebo znova pripojiť.
 2. Uistite sa, že sa načúvací prístroj zobrazuje v ovládacom centre vedľa položky AirDrop. Je možné, že ste vybrali iné zvukové zariadenie.
 3. Ak sa v tejto časti zobrazuje iné príslušenstvo, klepnite naň a v zobrazenom zozname vyberte požadovaný načúvací prístroj.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: