iOS: Zníženie frekvencie úplnej synchronizácie alebo opätovného načítania dát účtu Exchange

Dáta e-mailov, kalendára alebo kontaktov Exchange uložené v zariadení so systémom iOS sa môžu neočakávane opätovne načítavať. Častou príčinou tohto problému je skupina chýb HTTP 500, ktoré zariadenie so systémom iOS prijme ako odpoveď na požiadavky protokolu ActiveSync klienta. Riešenie tohto problému je popísané v tomto článku.

Keď zariadenie so systémom iOS narazí na viaceré chyby HTTP 500, môže neočakávane vykonať úplné opätovné načítanie dát Exchange. 

Chyba 500 predstavuje kód stavu servera HTTP, ktorý označuje, že počas spracovania požiadavky sa na serveri vyskytol problém, nie je však k dispozícii dostatok informácií, ktoré by vysvetľovali príčinu problému. Ak sa v zariadení so systémom iOS vyskytnú viaceré chyby 500, znamená to, že na serveri sa vyskytol problém a platnosť dát, ktoré boli predtým uložené do vyrovnávacej pamäte, je podozrivá. Keď sa klientovi znova podarí pripojiť na server, v závislosti od požiadavky, pri ktorej sa vyskytli chyby 500, sa systém iOS pokúsi vyžiadať všetky dáta kalendára, kontaktov, e-mailov alebo poznámok, aby nimi mohol nahradiť dáta vo svojej lokálnej vyrovnávacej pamäti.

Určenie, či sa v zariadení vyskytla chyba HTTP 500

Typy chýb prijatých zariadením sa zapisujú do záznamov protokolu ActiveSync. Príslušná správa bude obsahovať informácie podobné nasledujúcim:

Event Type: Error
Event Source: Server ActiveSync
Computer: Server
Description: Unexpected Exchange mailbox Server error: Server: [myserver.company.com] User: [user@company.com] HTTP status code: [500]. Verify that the Exchange mailbox Server is working correctly.

Na identifikovanie chýb HTTP môže byť užitočná aplikácia Log Parser Studio.

Technické produktové tímy Apple preskúmavajú frekvenciu opätovného načítavania dát.

Zníženie frekvencie

Nasledujúce kroky vám pomôžu znížiť frekvenciu niektorých úplných opätovných načítaní dát účtu Exchange:

  1. Požiadajte správcu servera Exchange o nastavenie intervalu prezenčného signálu (heartbeat) na 59 minút. Interval prezenčného signálu predstavuje časový úsek vypočítavaný systémom iOS, ktorý má uplynúť medzi jednotlivými testovaniami dostupnosti servera. Pokyny na nastavenie intervalu prezenčného signálu sú uvedené v časti More Information (Ďalšie informácie) tohto článku databázy Microsoft Knowledge Base.
  2. U pracovníkov IT oddelenia si overte, či sú všetky sieťové firewally nastavené na časový limit 30 minút alebo dlhší. Predvolený časový limit môže byť pre niektoré zariadenia nastavený na oveľa nižšiu hodnotu, napríklad na päť minút.
  3. Zmenou nasledujúcich nastavení v zariadení so systémom iOS zmenšite objem dát synchronizovaných v zariadení:
    • Znížte počet dní v nastavení Synchronizovať.
    • Skráťte časový úsek synchronizácie udalostí kalendára.
    • Znížte frekvenciu automatického načítavania alebo odosielania dát do zariadenia zo servera.

Ďalšie informácie

Ak používate push hlásenia, systém iOS predvolene prijíma zo servera upozornenie na zmenu v schránke prijatých správ na serveri Exchange. Po prijatí tohto upozornenia odosiela klient žiadosť o nové informácie. Protokol ActiveSync klientovi zároveň umožňuje uviesť, ktoré ďalšie priečinky sa majú monitorovať, a to prostredníctvom rozšírenia mechanizmu testovania dostupnosti, ktorý sa používa v rámci protokolu ActiveSync. Tieto aktualizácie testovania dostupnosti sa prenášajú cez viaceré sieťové zariadenia, ktoré sa nachádzajú medzi zariadením so systémom iOS a serverom Exchange (napríklad firewally, servery proxy, zariadenia na vyvažovanie zaťaženia, server Hub Transport, server IIS a tak ďalej) a ktoré môžu ovplyvňovať načasovanie príslušných paketov. V tomto článku sa všetky takéto servery označujú ako sprostredkujúce servery.

Chybu HTTP 500 zariadeniu so systémom iOS zvyčajne vracajú sprostredkujúce servery. Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje, keď sprostredkujúci server nemôže komunikovať so serverom Exchange alebo keď sú odpovede servera Exchange smerom k sprostredkujúcim serverom pomalšie, než sa očakáva. Tento problém sa môže vyskytovať, ak je server Exchange nadmerne zaťažený a dochádza k uplynutiu časového limitu Time to Live (HeartbeatTimeoutInterval) pre odpoveď. Nastavenie HBI (HeartbeatTimeoutInterval) na sprostredkujúcom serveri je s najväčšou pravdepodobnosťou nakonfigurované na kratší časový úsek než nastavenie HBI protokolu ActiveSync na serveri Exchange.

Keď zariadenie inicializuje synchronizáciu, nastavenie HBI protokolu ActiveSync na serveri Exchange sa nakonfiguruje na časový úsek v sekundách, počas ktorého zariadenie čaká na odpoveď, kým zopakuje pokus. Napríklad nastavenie HBI s trvaním 900 sekúnd predstavuje 15 minút.

Server Exchange zvyčajne vracia potvrdenie žiadosti klienta o synchronizáciu spolu so všetkými čakajúcimi zmenami dát pre zariadenie. Ak je server Exchange nadmerne zaneprázdnený alebo ak ho sprostredkujúce servery nemôžu kontaktovať, sprostredkujúce servery by pred vrátením chyby 500 mali počkať na uplynutie časového limitu nastavenia EAS HBI.

Keď zariadenie so systémom iOS prijme odpoveď s chybou HTTP 500, znova odošle žiadosť o synchronizáciu. Ak je odpoveďou ďalšia chyba HTTP 500, v závislosti od pôvodnej žiadosti o synchronizáciu sa zariadenie so systémom iOS pokúsi vyžiadať všetky dáta, či už sú to dáta kalendára, e-mailov, kontaktov alebo poznámok. Ak sa napríklad klient pokúsil synchronizovať kalendár Exchange používateľa a prijal dve chyby 500 za sebou, systém iOS pri ďalšom pripojení požiada server Exchange o odoslanie všetkých dát, aby nimi mohol nahradiť dáta kalendára vo svojej lokálnej vyrovnávacej pamäti.

Tento dokument bude aktualizovaný, keď budú k dispozícii ďalšie informácie.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: