Ak sa u účtov Exchange v iPhone, iPade alebo iPode touch vyskytujú chyby v dôsledku vypršania časového limitu

Požiadavky ActiveSync klienta môžu vyvolať sériu chýb HTTP 500. Tieto chyby môžu spôsobiť opätovné načítanie dát e-mailov, kalendára alebo kontaktov služby Exchange v zariadení so systémom iOS. Ak ste správca, prečítajte si, ako túto situáciu v zariadeniach vyriešiť.

Tento článok je určený pre správcu servera Exchange. Ak v iPhone, iPade alebo iPode touch zaznamenáte problémy s účtom Exchange, obráťte sa na správcu servera Exchange príslušnej spoločnosti.

iPhone, iPad alebo iPod touch môže zaznamenať chyby pripojenia zo sprostredkujúceho servera. Tieto chyby sa vyskytnú, keď časový limit transakcie vyprší skôr, než server s poštovou schránkou a zariadenie dokončia reláciu. Niekedy je čas TTL (životnosť) alebo interval prezenčného signálu (HBI) na sprostredkujúcom serveri kratší ako životnosť transakcií služby Exchange ActiveSync. Keď táto situácia nastane, zariadenie a server s poštovou schránkou spolu prestanú komunikovať.

Skontrolujte nastavenia času TTL sprostredkujúcich serverov medzi zariadeniami so systémom iOS a serverom s poštovou schránkou. Ak tieto nastavenia nedosahujú maximálnu hodnotu TTL, transakcie ActiveSync zlyhávajú.

Identifikácia chyby

Keď spracovanie transakcie trvá dlhšie, než povoľujú nastavenia hodnoty TTL, zobrazí sa na zariadení chyba. Môže ísť o chybu HTTP 500 alebo o stavovú chybu 110. Tieto chyby môžu spôsobiť omeškanie dát účtu v príslušnom priečinku alebo vynútiť ich opätovné načítanie. Požiadavky na synchronizáciu kalendára služby Exchange môžu vyvolať sériu po sebe nasledujúcich chýb 500. Ak táto situácia nastane, systém iOS požiada službu Exchange o opätovné poslanie všetkých dát kalendára pri nasledujúcom pripojení. Vďaka tomu môže systém iOS nahradiť dáta kalendára v lokálnej vyrovnávacej pamäti.

Preskúmajte protokol služby ActiveSync a zistite typ chyby, ktorý zariadenie v čase problému zaznamenalo. Tu je príklad chyby HTTP 500 v protokole služby ActiveSync:

Event Type: Error
Event Source: Server ActiveSync
Computer: Server

Description: Unexpected Exchange mailbox Server error: Server: [myserver.company.com] User: [user@company.com] HTTP status code: [500]. Verify that the Exchange mailbox Server is working correctly.

Prečítajte si, ako identifikovať chyby HTTP alebo stavové chyby v protokoloch služby Exchange.

Nastavte interval HBI servera na 59 minút

Interval HBI zodpovedá časovému úseku, ktorý by podľa výpočtov systému iOS mal uplynúť medzi kontrolami dostupnosti servera. Ak ste správcom servera Exchange, nastavte interval HBI servera na 59 minút. Prečítajte si, ako upraviť interval HBI pre server.

Potvrdenie časového limitu pre všetky firewally siete

Ak ste správcom systému alebo siete, nastavte pre všetky firewally siete časový limit 30 minút alebo viac. Predvolený časový limit môže byť pre niektoré zariadenia nastavený na oveľa nižšiu hodnotu, napríklad na päť minút. Nechajte paketom ping a ďalším synchronizačným procesom dostatok času na cestu k poštovej schránke a späť. Prečítajte si, ako nastaviť a potvrdiť všetky hodnoty nastavení firewallov siete.

Aktualizácia nastavení iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Ak chcete zmenšiť objem dát, ktoré sa so zariadením synchronizujú, znížte tieto hodnoty nastavení:

  • Počet dní v nastavení Synchronizovať.
  • Časový úsek synchronizácie udalostí kalendára
  • Frekvencia načítania dát do zariadenia zo servera a frekvencia odosielania dát zo servera do zariadenia

Tento dokument bude aktualizovaný, keď budú k dispozícii ďalšie informácie.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: