Pomoc so službou Domáce zdieľanie pre knižnice iTunes

Ak používate Domáce zdieľanie a v počítači Mac, zariadení so systémom iOS alebo zariadení Apple TV sa nezobrazujú zdieľané knižnice aplikácie iTunes, postupujte podľa týchto krokov.

Skôr než začnete

1. Otvorte iTunes v Macu alebo PC

Uistite sa, že počítač, z ktorého chcete zdieľať alebo streamovať obsah, je zapnutý a prebudený a je v ňom otvorená aplikácia iTunes. Ak je už aplikácia iTunes otvorená, ukončite ju a znova ju otvorte.

Ak používate počítač Mac so zariadením Apple TV, môžete zariadenie Apple TV nastaviť tak, aby prebúdzalo počítač Mac pri používaní rôznych služieb, ako je napríklad Domáce zdieľanie. V počítači Mac prejdite do ponuky Systémové nastavenia > Šetrič energie. Vyberte možnosť Zobudiť pri prístupe cez sieť. Prečítajte si ďalšie informácie o prebudení na požiadanie.

2. Používajte rovnaký účet Apple ID vo všetkých zariadeniach

Pri používaní Domáceho zdieľania je potrebné používať rovnaký účet Apple ID vo všetkých zariadeniach. Ak chcete skontrolovať používaný účet Apple ID v jednotlivých zariadeniach, postupujte takto:

  • V počítači Mac alebo PC otvorte aplikáciu iTunes a prejdite do ponuky Súbor > Domáce zdieľanie. Ak chcete s Domácim zdieľaním používať iný účet Apple ID, vyberte možnosť Vypnúť Domáce zdieľanie a potom znova nastavte Domáce zdieľanie.
  • V iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > Hudba. Odrolujte do časti Domáce zdieľanie a klepnutím na položku Prihlásiť sa použite účet Apple ID, pomocou ktorého ste aktuálne prihlásený. Môžete tiež klepnúť na položku Použiť iné Apple ID a prihlásiť sa pomocou iného účtu Apple ID.
  • V zariadení Apple TV prejdite do menu Nastavenia > Účty > Domáce zdieľanie. V starších modeloch zariadenia Apple TV prejdite do menu Settings (Nastavenia) > Computers (Počítače).

3. Skontrolujte sieťové pripojenie

Domáce zdieľanie vyžaduje, aby boli všetky zariadenia pripojené k rovnakej domácej sieti.

  • Ak používate viac než jeden smerovač, uistite sa, že všetky zariadenia sú pripojené k rovnakému smerovaču.
  • Ak používate pripojenie VPN (Virtual Private Network), pripojte všetky zariadenia prostredníctvom pripojenia VPN alebo odpojte všetky zariadenia od pripojenia VPN. 
  • Ak používate hosťovskú sieť, uistite sa, že všetky zariadenia sú pripojené k rovnakej hosťovskej sieti.

Reštartujte a aktualizujte smerovač

  1. Vypnite smerovač a potom ho znova zapnite. Ak potrebujete pomoc, pozrite si príručku k smerovaču.
  2. Ak používate zariadenie AirPort alebo Time Capsule, vyhľadajte aktualizácie firmvéru. Ak používate iný smerovač, požiadajte o pomoc jeho výrobcu.

Keď je smerovač vypnutý, nie je možné používať rôzne internetové služby, ako je napríklad služba Voice over IP (VoIP) umožňujúca telefonické hovory, a môže byť potrebné resetovať ostatné smerovače.

4. Skontrolujte bezpečnostný softvér

Firewally alebo bezpečnostný softvér môžu brániť prístupu iných zariadení k vašej knižnici iTunes s použitím Domáceho zdieľania. 

  • Ak používate počítač Mac, prejdite do ponuky Systémové nastavenia > Bezpečnosť a súkromie a vyberte položku Firewall. Ak firewall blokuje všetky prichádzajúce pripojenia alebo povoľuje len základné služby, kliknite na položku Možnosti firewallu a upravte nastavenia.
  • Ak používate PC alebo máte v počítači alebo smerovači nastavený iný firewall, uistite sa, že nie sú zatvorené ani zablokované porty TCP 3689 a UDP 5342. Získajte pomoc s bezpečnostným softvérom od iných výrobcov.

Ak Domáce zdieľanie stále nefunguje

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: