Bezdrôtový roaming pre podniky

Prečítajte si, ako funguje roaming zariadení so systémom iOS v prostredí podnikovej Wi-Fi siete.

 Tento článok je určený pre správcov systému v školách, podnikoch alebo iných organizáciách.

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce zariadenia so systémom iOS 8 alebo novším:

 • iPhone 5s a novší 
 • iPad Pro a novší
 • iPad Air a novší
 • iPad mini 2 a novší
 • iPad (5. generácia alebo novšia)
 • iPod touch (6. generácia)

Prahová hodnota aktivácie

Predstavuje minimálnu intenzitu signálu, ktorú klient potrebuje na udržiavanie pripojenia. 

Klienti so systémom iOS monitorujú a udržiavajú pripojenie k prístupovému bodu s identifikátorom BSSID (Basic Service Set Identifier), kým hodnota indikátora RSSI (Received Signal Strength Indicator) neprekročí -70 dBm. Systém iOS potom hľadá identifikátory BSSID kandidátov na pripojenie pri roamingu pre nový identifikátor ESSID (Extended Service Set Identifier).

Pamätajte na to pri návrhu bezdrôtových buniek a počítaní prekrývania signálu. Môžete napríklad navrhnúť bunky 5 GHz s prekrývaním -67 dBm. V takom prípade klient so systémom iOS udržiava pripojenie k prístupovému bodu s príslušným identifikátorom BSSID dlhšie, než očakávate. Je to preto, že systém iOS používa na aktiváciu hodnotu -70 dBm. Ak je hodnota indikátora RSSI príslušného identifikátora BSSID vyššia ako -65 dBm, klient so systémom iOS uprednostňuje sieť 5 GHz.

Na meranie prekrývania buniek používajte cieľové zariadenie. Antény v notebookoch sú oveľa väčšie a výkonnejšie ako antény v smartfónoch alebo tabletoch. Keď na meranie prekrývania použijete notebook, bude prekrývanie buniek zariadení so systémom iOS iné, než očakávate.

Roamingové skenovanie

Prebieha, keď stanice vyhľadávajú prístupové body (AP) podporujúce aktuálny identifikátor ESSID. Stanice kontrolujú všetky dostupné kanály buď v pásme 2,4 GHz, alebo v pásme 5 GHz.

Roamingové skenovanie prebieha rýchlejšie, ak na riadiacej doske zapnete technológiu 802.11k. Systém iOS v takom prípade pri nastavení priority skenovania používa prvých šesť záznamov v správe o susedných bunkách a kontroluje ich. Ak technológiu 802.11k nezapnete, systém iOS musí skenovať viac metodicky. Proces zisťovania sa tým môže predĺžiť o niekoľko sekúnd.

Používateľ, ktorý telefonuje, môže napríklad prejsť na druhú stranu budovy. Keď zariadenie prekročí prahovú hodnotu -70 dBm, začne vyhľadávať roamingové ciele. Ak používa správu o susedných bunkách poskytovanú technológiou 802.11k, hľadá prístupové body podporujúce aktuálny identifikátor ESSID na troch kanáloch. Tieto kanály začne okamžite skenovať, zistí, že prístupový bod na kanáli má dostatočne silný signál, a v rámci roamingu sa pripojí. Ak technológiu 802.11k nezapnete, klient musí pri hľadaní roamingového cieľa skenovať každý kanál v každom pásme. Proces sa tým môže predĺžiť o niekoľko sekúnd.

Kritériá výberu kandidátov na pripojenie pri roamingu

Tieto informácie vám môžu pomôcť pri návrhu bezdrôtovej siete, ktorá podporuje služby v reálnom čase, napríklad prenos hlasu alebo videa. 

V systéme iOS 8 alebo novšom vyberte cieľové identifikátory BSSID podľa nasledujúcich kritérií:

 • Či klient odosiela alebo prijíma sériu dátových paketov 802.11
 • Rozdiel v intenzite signálu v porovnaní s indikátorom RSSI aktuálneho identifikátora BSSID

Keď klient odosiela alebo prijíma dáta, vyberá cieľové identifikátory BSSID, ktoré majú hodnotu indikátora RSSI minimálne o 8 dB vyššiu než aktuálna hodnota indikátora RSSI identifikátora BSSID. Ak klient dáta neodosiela ani neprijíma, použite rozdiel 12 dB.

Hodnota indikátora RSSI aktuálneho pripojenia môže napríklad počas volania VoWLAN (Voice over WLAN) klesnúť na hodnotu -75 dBm. Keď sa to stane, systém iOS 8 alebo novší vyhľadáva identifikátory BSSID s hodnotou indikátora RSSI minimálne -67 dBm.

Keď volanie skončí a klient prestane prijímať a odosielať dáta, systém iOS 8 alebo novší vyhľadáva identifikátory BSSID s hodnotou indikátora RSSI minimálne -63 dBm. Pamätajte na to, že rámce správy a riadiace rámce technológie 802.11 sa nezapočítavajú ako dáta. 

Výkon pri roamingu

Ide o časový úsek, ktorý klient potrebuje na overenie v prístupovom bode s novým identifikátorom BSSID. Pri overovaní musí klient nájsť platného kandidáta na pripojenie pri roamingu a potom rýchlo dokončiť proces aktivácie roamingu. V opačnom prípade používateľ zaznamená výpadok služby. 

Pri roamingu sa klient overuje v prístupovom bode s novým identifikátorom BSSID a ruší sa jeho overenie v prístupovom bode s aktuálnym identifikátorom BSSID. Potrebný čas závisí od zabezpečenia a od používanej metódy overovania.

Ak používate overovanie s technológiou 802.1X, musí klient pred zrušením overenia v prístupovom bode s identifikátorom BSSID dokončiť výmenu kľúčov EAP. Tento proces môže v závislosti od infraštruktúry overovania príslušného prostredia trvať niekoľko sekúnd. Keď táto situácia nastane, používateľ zaznamená výpadok služby.

Ak používate overovanie s technológiou 802.11r, môže sa klient v potenciálnych prístupových bodoch predbežne overiť. Tým sa čas overovania skracuje na milisekundy a nie je pravdepodobné, že by používateľ zaznamenal výpadok služby.

Skener Wi-Fi sietí v AirPort utilite

AirPort utilita od spoločnosti Apple obsahuje skener Wi-Fi sietí, ktorý zaznamenáva pohľad klienta na sieť. Správcovia ho môžu používať na overovanie pohľadu klienta na sieť na konkrétnom mieste.

Ak chcete dosiahnuť presné výsledky, používajte skener Wi-Fi sietí vo vyhradenom zariadení s tým istým modelom ako klient so systémom iOS.

Na zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > AirPort utilita a zapnite skener Wi-Fi sietí.

Potom otvorte AirPort utilitu a klepnite na položku Wi-Fi Scan (Skenovať Wi-Fi siete).

V predvolenom nastavení beží skener Wi-Fi sietí bez prerušenia. Pomocou posuvníka nastavte dobu trvania skenovania (až 60 sekúnd).

Začnite skenovať klepnutím na možnosť Scan (Skenovať). AirPort utilita vypíše všetky identifikátory SSID, ktoré nájde. Súčasťou sú skryté siete, ktoré sa zobrazujú s textom „Network name unavailable“ (Názov siete nie je k dispozícii).

AirPort utilita skenuje všetky dostupné pásma v štvorsekundových intervaloch. Podnikové siete s viacerými prístupovými bodmi sa zoskupujú podľa identifikátorov BSSID. Skener zobrazuje informácie o nasledujúcich položkách:

 • SSID,
 • BSSID,
 • posledná hodnota indikátora RSSI,
 • kanál,
 • čas posledného nájdenia.

Ak chcete zobraziť protokol sledovania s výsledkami skenovania pre identifikátory SSID a BSSID, klepnite na príslušný identifikátor SSID:

V protokole sledovania sa zobrazí dátum a čas skenovania spolu s kanálom a identifikátorom RSSI.

Po dokončení skenovania môžete výsledky zdieľať. Klepnite na ikonu zdieľania () a potom vyberte jednu z týchto možností:

 • AirDrop
 • Správa
 • Mail
 • Kopírovanie

AirPort utilita odošle výsledky ako zoznam s hodnotami oddelenými čiarkou:

SSID, BSS, RSSI, Kanál, Čas

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-57", "11", "12:02:03"

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BC", "-53", "149", "12:02:03"

"ACES", "18:64:72:D3:E9:50", "-63", "149", "12:02:03"

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BB", "-69", "11", "12:02:03"

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-67", "11", "12:02:07"

Prvý riadok predstavuje hlavičky stĺpcov, v ktorých sa zobrazujú polia SSID, BSS, RSSI, Kanál a Čas. Ak chcete výsledky analyzovať alebo ich zobraziť ako graf, importujte zoznam do tabuľkového editora alebo iného nástroja.

Dátum zverejnenia: