Ochrana osobných údajov a lokalizačné služby v systéme iOS a iPadOS

Zistite, ako nastavenia ochrany osobných údajov a Lokalizačné služby pomáhajú chrániť vaše osobné informácie na iPhone, iPade a iPode touch.

Nastavenia ochrany osobných údajov

Nastavenia ochrany osobných údajov v systéme iOS a iPadOS vám poskytujú kontrolu nad tým, ktoré aplikácie majú prístup k informáciám uloženým vo vašom zariadení. Môžete napríklad aplikácii sociálnej siete povoliť používanie kamery, čo vám umožní zhotovovať a nahrávať do nej fotky. Môžete tiež udeliť prístup k svojim kontaktom, takže aplikácia na výmenu správ bude môcť nájsť všetkých vašich priateľov, ktorí už používajú tú istú aplikáciu.

V časti Nastavenia >Súkromie môžete vidieť, ktorým aplikáciám ste poskytli prístup k určitým informáciám, ako aj udeliť alebo odvolať akýkoľvek prístup v budúcnosti. Zahŕňa to prístup k aplikáciám:

 • Lokalizačné služby
 • Kontakty
 • Kalendáre
 • Pripomienky
 • Fotky
 • Bluetooth
 • Mikrofón
 • Rozpoznávanie reči
 • Kamera
 • Zdravie
 • HomeKit
 • Médiá a Apple Music
 • Výskum
 • Súbory a priečinky
 • Pohyb a fitnes

V tomto zozname môžete vybratím typu dát zobraziť na svojom zariadení aplikácie, ktoré požiadali o povolenie na používanie daných dát. Aplikácia sa v zozname zobrazí, až keď požiada o povolenie používať vaše dáta. Každej aplikácii, ktorá požiadala o prístup k dátam, môžete udeliť alebo odobrať povolenie. Aplikácia môže použiť typ údajov iba v prípade, že ste aplikácii v nastavení udelili povolenie.

Ak sa prihlásite do aplikácie iCloud, aplikáciám sa predvolene udelí prístup na iCloud Drive. Aplikácie, ktoré majú povolené používať iCloud, si môžete prezerať a spravovať aj pod položkou iCloud v Nastaveniach.

Ak aplikáciám alebo webovým stránkam od iných poskytovateľov povolíte používanie vašich dát alebo informácií o vašej aktuálnej polohe, dané informácie sa budú spracovávať podľa ich podmienok, pravidiel a postupov ochrany osobných údajov. Ak chcete zistiť, ako sa budú informácie o vašej polohe a ďalšie informácie spracovávať, mali by ste sa oboznámiť s podmienkami, pravidlami a postupmi týchto aplikácií a webových stránok, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Informácie zhromažďované spoločnosťou Apple sa budú spracovávať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple.

Používanie lokalizačných služieb zariadením

S vaším povolením umožňujú lokalizačné služby aplikáciám a webovým stránkam (vrátane aplikácií Mapy, Kamera, Počasie a ďalších aplikácií) určovať vašu približnú polohu5 pomocou informácií z mobilnej siete#footnotes1, Wi-Fi siete#footnotes2, systému GPS (Global Positioning System)3 a pripojenia Bluetooth4.

Aplikácie, ktoré dokážu zobrazovať vašu polohu na obrazovke, ako je napríklad aplikácia Mapy, zobrazujú vašu aktuálnu (približnú) polohu modrou značkou. Ak vašu polohu nemožno určiť presne v Mapách, okolo tejto značky sa zobrazí modrý kruh. Veľkosť tohto kruhu závisí od toho, ako presne je možné určiť vašu polohu – čím menší je kruh, tým väčšia je presnosť. Keď sú lokalizačné služby aktívne, v stavovom riadku sa zobrazuje čierna alebo biela šípka.

Mapy, trasy a lokalizačné aplikácie využívajú dátové služby. Tieto dátové služby sa môžu meniť a nemusia byť k dispozícii vo všetkých geografických oblastiach, čo môže mať za následok nedostupnosť, nepresnosť alebo neúplnosť máp, trás alebo informácií založených na polohe. Porovnávajte informácie poskytované zariadením so svojím okolím a v prípade nezrovnalostí sa riaďte dopravnými značkami.

Prečítajte si viac informácií o Lokalizačných službách a ochrane osobných údajov.

Udelenie povolenia aplikáciám na používanie informácií o polohe

Keď sa aplikácia prvýkrát pokúsi získať prístup k vašej polohe, musí vás požiadať o povolenie. Zobrazí sa výzva s vysvetlením toho, ktorá aplikácia žiada o povolenie na použitie vašej polohy, ako aj dôvod, prečo je potrebná.

Niektoré aplikácie vás požiadajú o používanie informácií o vašej polohe iba vtedy, keď sa dané aplikácie používajú. Aplikácia sa považuje za „používanú“, ak ju aktívne používate v popredí alebo ak používa polohu na pozadí. V takomto prípade sa v stavovom riadku zobrazí modrá tableta.

Ak aplikácii počas používania udelíte povolenie, aplikácia vás môže požiadať o povolenie používať polohu, keď je na pozadí.

Ak aplikácii povolíte používanie vašej polohy na pozadí, zariadenie vám občas pripomenie, že aplikácia používa vašu polohu, a zobrazí ju na mape. Zobrazí sa tiež otázka, či chcete aplikácii naďalej povoliť používanie vašej polohy na pozadí.

V systémoch iOS 13 a iPadOS 13 môžete klepnutím na možnosť Povoliť raz umožniť aplikácii prístup k Lokalizačným službám iba pre jednu reláciu (jednorazovo). Ak aplikáciu zatvoríte a znova otvoríte a pokúsi sa znova získať prístup k vašej polohe, znova vás požiada o povolenie. Aplikácie nebudú používať vašu polohu, kým vás nepožiadajú o povolenie, a kým im ho neudelíte.

Svoj názor môžete kedykoľvek zmeniť a svoje preferencie aktualizovať v časti Nastavenia < Súkromie < Lokalizačné služby.

Zapnutie a vypnutie lokalizačných služieb

Lokalizačné služby môžete zapnúť a vypnúť v menu Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby. Lokalizačné služby môžete zapnúť pri nastavovaní zariadenia alebo neskôr pomocou nastavenia Lokalizačné služby. Prístup jednotlivých aplikácií a systémových služieb k dátam lokalizačných služieb môžete individuálne ovládať. Keď sú lokalizačné služby vypnuté, aplikácie spustené na pozadí alebo v popredí nemôžu používať informácie o vašej polohe, v dôsledku čoho sa obmedzí výkon rôznych aplikácií od spoločnosti Apple a aplikácií od iných výrobcov.

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia polohy, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Resetovať a klepnite na položku Resetovať polohu a súkromie. Po resetovaní nastavení polohy a súkromia prestanú aplikácie používať informácie o vašej polohe, až kým im znova neudelíte povolenie.

Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby.

Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > Systémové služby.

Zlepšenie presnosti GPS

Presnosť GPS závisí od počtu viditeľných satelitov GPS. Vyhľadanie všetkých viditeľných satelitov môže trvať niekoľko minút, počas ktorých sa presnosť postupne zvyšuje. Ako zlepšiť presnosť GPS:

 • Pomocou menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas skontrolujte, či je v zariadení nastavený správny dátum, čas a časové pásmo. Ak je to možné, použite možnosť Nastaviť automaticky.
 • Snažte sa, aby nič neblokovalo viditeľnosť satelitov. Steny, strechy vozidiel, vysoké budovy, hory a ďalšie prekážky môžu blokovať viditeľnosť satelitov GPS. V takom prípade vaše zariadenie použije na určenie polohy Wi-Fi alebo mobilnú sieť, kým nebudú satelity GPS znova viditeľné.

Lokalizačné služby využívajúce verejné dáta o Wi-Fi a mobilných sieťach

Ak sú lokalizačné služby zapnuté, vaše zariadenie bude pravidelne odosielať spoločnosti Apple informácie o geografickej polohe Wi-Fi hotspotov a mobilných vysielačov vo vašej blízkosti. Dopĺňa tak verejnú databázu obsahujúcu informácie o polohe Wi-Fi hotspotov a mobilných vysielačov, ktorú spoločnosť Apple udržiava. Ak ste v pohybe (napríklad cestujete autom) a máte zapnuté lokalizačné služby, zariadenie so systémom iOS vybavené prijímačom GPS bude pravidelne spoločnosti Apple odosielať informácie GPS o polohe, rýchlosti pohybu a o atmosférickom tlaku. Tá ich využíva na budovanie vlastnej verejnej databázy dopravných informácií. Dáta o polohe zhromaždené spoločnosťou Apple sú uložené so šifrovaním a osobne vás neidentifikujú.

O Bluetooth, dátových a lokalizačných službách

V systémoch iOS 13 a iPadOS 13 musí aplikácia požiadať o povolenie používať funkcie rozhrania Bluetooth s výnimkou prehrávania zvuku v zariadení Bluetooth (na túto akciu nie je potrebné povolenie). Povolenia Bluetooth zariadenia môžete zmeniť v časti Nastavenia > Súkromie > Bluetooth.

Vaša poloha počas tiesňového volania

Z bezpečnostných dôvodov môžu byť informácie o polohe vášho iPhonu použité pri núdzových hovoroch na podporu činnosti záchranných zložiek bez ohľadu na to, či sú lokalizačné služby povolené.

Ďalšie informácie

1. iPad (modely Wi-Fi + Cellular): Aj keď nemáte predplatený žiadny mobilný dátový program, skontrolujte, či sú v menu Nastavenia > Mobilné > Mobilné dáta zapnuté mobilné dáta. Zariadenie sa tak bude môcť presnejšie kalibrovať pomocou informácií o čase a polohe zo siete. V niektorých prípadoch môže byť potrebné vypnúť PIN kód SIM karty.
2. V zariadeniach so systémom iOS a iPadOS predávaných v kontinentálnej Číne a Nemecku sa môže namiesto označenia Wi‑Fi používať výraz „Wireless LAN (WLAN)“ (Bezdrôtová sieť LAN (WLAN)).
3. GPS je k dispozícii na iPhone a na modeloch Wi-Fi + Cellular iPadu.
4. Rozhranie Bluetooth spolupracuje s objektmi iBeacon, ktoré umožňujú vytvárať a monitorovať oblasti, v ktorých sa propagujú určité identifikačné informácie.
5. Zariadenia so systémom iOS a iPadOS bez mobilného pripojenia používajú pre lokalizačné služby len rozhranie Wi-Fi (ak je k dispozícii sieť Wi-Fi). Niektoré aplikácie od iných výrobcov využívajú Wi-Fi pripojenie na monitorovanie oblastí. Ak je zariadenie uzamknuté kódom, táto funkcia môže byť obmedzená alebo nepresná.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: