Ochrana osobných údajov a lokalizačné služby v systéme iOS 8 a novšom

Prečítajte si informácie o službách v systéme iOS 8 a novšom, ktoré v iPhone, iPade a iPode touch chránia vaše osobné údaje vrátane informácií o vašej polohe.

Ovládacie prvky ochrany osobných údajov

Ovládacie prvky ochrany osobných údajov v systéme iOS 8 a novšom vám poskytujú kontrolu nad tým, ktoré aplikácie majú prístup k informáciám uloženým v zariadení so systémom iOS. Môžete napríklad aplikácii sociálnej siete povoliť používanie kamery, čo vám umožní zhotovovať a nahrávať fotky. Môžete tiež udeliť prístup k svojim kontaktom, takže aplikácia na výmenu správ bude môcť nájsť všetkých vašich priateľov, ktorí už používajú tú istú aplikáciu.

Nastavenia ochrany osobných údajov môžete upraviť v menu Nastavenia > Súkromie. V tomto zozname môžete vybratím typu dát zobraziť aplikácie, ktoré požiadali o povolenie na používanie daných dát. Aplikácia sa v zozname zobrazí, až keď požiada o povolenie používať vaše dáta. Každej aplikácii, ktorá požiadala o prístup k dátam, môžete udeliť alebo odobrať povolenie. Aplikácia môže vaše dáta používať len v prípade, ak ste jej udelili povolenie.

Ak aplikáciám alebo webovým stránkam od iných poskytovateľov povolíte používanie vašich dát alebo informácií o vašej aktuálnej polohe, dané informácie sa budú spracovávať podľa ich podmienok, pravidiel a postupov ochrany osobných údajov. Ak chcete zistiť, ako sa budú informácie o vašej polohe a ďalšie informácie spracovávať, mali by ste sa oboznámiť s podmienkami, pravidlami a postupmi týchto aplikácií a webových stránok, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Informácie zhromažďované spoločnosťou Apple sa budú spracovávať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple.

Používanie lokalizačných služieb zariadením so systémom iOS

S vaším povolením umožňujú lokalizačné služby aplikáciám a webovým stránkam (vrátane aplikácií Mapy, Kamera, Počasie a ďalších aplikácií) určovať vašu približnú polohu5 pomocou informácií z mobilnej siete1, Wi-Fi siete2, systému GPS (Global Positioning System)3 a pripojenia Bluetooth4.

Aplikácie, ktoré dokážu zobrazovať vašu polohu na obrazovke, ako je napríklad aplikácia Mapy, zobrazujú vašu aktuálnu (približnú) polohu modrou značkou. Ak vašu polohu nie je možné určiť presne, okolo tejto značky sa zobrazí modrý kruh. Veľkosť tohto kruhu závisí od toho, ako presne je možné určiť vašu polohu – čím menší je kruh, tým väčšia je presnosť.

Keď sú lokalizačné služby aktívne, v stavovom riadku sa zobrazuje čierna alebo biela šípka.

Mapy, trasy a lokalizačné aplikácie využívajú dátové služby. Tieto dátové služby sa môžu meniť a nemusia byť k dispozícii vo všetkých geografických oblastiach, čo môže mať za následok nedostupnosť, nepresnosť alebo neúplnosť máp, trás alebo informácií založených na polohe. Porovnávajte informácie poskytované zariadením so svojím okolím a v prípade nezrovnalostí sa riaďte dopravnými značkami.

Prečítajte si viac o tom, ako využívajú lokalizačné služby spoločnosť Apple a aplikácie tretích strán.

Udelenie povolenia aplikáciám na používanie informácií o polohe

Keď sa aplikácia prvýkrát pokúsi získať prístup k vašej polohe (dokonca aj na pozadí), požiada vás o povolenie. Zobrazia sa informácie o tom, ktorá aplikácia požaduje povolenie na používanie informácií o vašej polohe. Vývojár danej aplikácie môže tiež poskytnúť vysvetlenie spôsobu, akým daná aplikácia používa informácie o vašej polohe.

Niektoré aplikácie vás budú žiadať o používanie informácií o vašej polohe, len keď sa dané aplikácie práve používajú. Aplikácia sa považuje za používanú, keď ju aktívne používate v popredí alebo keď sa používa na pozadí, o čom vás informuje stavový riadok.

Iné aplikácie vás zasa budú žiadať o prístup k informáciám o vašej polohe, aj keď sa dané aplikácie práve nepoužívajú. Keď aplikácii povolíte, aby mohla vždy používať informácie o vašej polohe, systém iOS vám pripomenie, ktoré aplikácie môžu používať informácie o vašej polohe, keď aplikácia použije tieto informácie na pozadí.

Zapnutie a vypnutie lokalizačných služieb

Lokalizačné služby môžete zapnúť a vypnúť v menu Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby. Lokalizačné služby môžete zapnúť pri nastavovaní zariadenia alebo neskôr pomocou nastavenia Lokalizačné služby. Prístup jednotlivých aplikácií a systémových služieb k dátam lokalizačných služieb môžete individuálne ovládať. Keď sú lokalizačné služby vypnuté, aplikácie spustené na pozadí alebo v popredí nemôžu používať informácie o vašej polohe, v dôsledku čoho sa obmedzí výkon rôznych aplikácií od spoločnosti Apple a aplikácií od iných výrobcov.

Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby.

 

Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > Systémové služby.
 

 

Resetovanie alebo zakázanie lokalizačných služieb

Upozornenia na používanie lokalizačných služieb sú požiadavky rôznych aplikácií (napríklad aplikácií Kamera, Kompas a Mapy, ako aj aplikácií od iných výrobcov, ktoré využívajú informácie o polohe) na používanie lokalizačných služieb. Aplikácia vás požiada o povolenie, keď prvýkrát potrebuje prístup k dátam lokalizačných služieb. Klepnutím na tlačidlo Povoliť povolíte danej aplikácii používanie lokalizačných služieb podľa potreby. Klepnutím na tlačidlo Nepovoliť zabránite aplikácii v prístupe k dátam lokalizačných služieb. Aplikácie nebudú používať vašu polohu, kým vás nepožiadajú o povolenie, ktoré im udelíte.

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia polohy, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Resetovať a klepnite na položku Resetovať polohu a súkromie. Po resetovaní nastavení polohy a súkromia prestanú aplikácie používať informácie o vašej polohe, až kým im znova neudelíte povolenie.

Zlepšenie presnosti GPS

Presnosť GPS závisí od počtu viditeľných satelitov GPS. Vyhľadanie všetkých viditeľných satelitov môže trvať niekoľko minút, počas ktorých sa presnosť postupne zvyšuje. Ako zlepšiť presnosť GPS:

  • Pomocou menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas skontrolujte, či je v zariadení nastavený správny dátum, čas a časové pásmo. Ak je to možné, použite možnosť Nastaviť automaticky.
  • Snažte sa, aby nič neblokovalo viditeľnosť satelitov. Steny, strechy vozidiel, vysoké budovy, hory a ďalšie prekážky môžu blokovať viditeľnosť satelitov GPS. V takom prípade vaše zariadenie použije na určenie polohy Wi-Fi alebo mobilnú sieť, kým nebudú satelity GPS znova viditeľné.

Lokalizačné služby využívajúce verejné dáta o Wi-Fi a mobilných sieťach

Ak sú lokalizačné služby zapnuté, vaše zariadenie bude pravidelne odosielať spoločnosti Apple informácie o geografickej polohe Wi-Fi hotspotov a mobilných vysielačov vo vašej blízkosti. Dopĺňa tak verejnú databázu obsahujúcu informácie o polohe Wi-Fi hotspotov a mobilných vysielačov, ktorú spoločnosť Apple udržiava. Ak ste v pohybe (napríklad cestujete autom) a máte zapnuté lokalizačné služby, zariadenie so systémom iOS vybavené prijímačom GPS bude pravidelne spoločnosti Apple odosielať informácie GPS o polohe a rýchlosti pohybu. Tá ich využíva na budovanie vlastnej verejnej databázy dopravných informácií. Verejné dáta o polohe zhromažďované spoločnosťou Apple sú anonymné a šifrované. Neumožňujú vašu identifikáciu.

Prečítajte si viac o lokalizačných službách a ochrane osobných údajov.

Vaša poloha počas tiesňového volania

Z bezpečnostných dôvodov môžu byť informácie o polohe vášho iPhonu použité pri núdzových hovoroch na podporu činnosti záchranných zložiek bez ohľadu na to, či sú lokalizačné služby povolené.

Ďalšie informácie

1. iPad (modely Wi-Fi + Cellular): Aj keď nemáte predplatený žiadny mobilný dátový program, skontrolujte, či sú v menu Nastavenia > Mobilné > Mobilné dáta zapnuté mobilné dáta. Zariadenie sa tak bude môcť presnejšie kalibrovať pomocou informácií o čase a polohe zo siete. V niektorých prípadoch môže byť potrebné vypnúť PIN kód SIM karty.
2. V zariadeniach so systémom iOS predávaných v kontinentálnej Číne a Nemecku sa môže namiesto označenia Wi‑Fi používať výraz „Wireless LAN (WLAN)“ (Bezdrôtová sieť LAN (WLAN)).
3. GPS je k dispozícii na iPhone a na modeloch Wi-Fi + Cellular iPadu.
4. Rozhranie Bluetooth spolupracuje s objektmi iBeacon, ktoré umožňujú vytvárať a monitorovať oblasti, v ktorých sa propagujú určité identifikačné informácie.
5. Zariadenia so systémom iOS bez mobilného pripojenia používajú pre lokalizačné služby len rozhranie Wi-Fi (ak je k dispozícii Wi-Fi sieť). Niektoré aplikácie od iných výrobcov využívajú Wi-Fi pripojenie na monitorovanie oblastí. Ak je zariadenie uzamknuté kódom, táto funkcia môže byť obmedzená alebo nepresná.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: