Poznámky k vydaniam Logic Remote

Prečítajte si, čo je nové v Logic Remote.

Novinky v Logic Remote 1.5.2

Novinky

 • Podpora pre rozšírené nástroje Sekvencéra krokov, ktoré umožňujú živé krokové nahrávanie, úpravy melodických vzoriek bicích a ďalšie operácie.
 • Poskytuje vylepšenia stability a opravy chýb.

Nové funkcie a vylepšenia

 • Menu Nastavenia teraz obsahuje položku Uložiť ako.
 • Súčasťou zobrazenia Sekvencér krokov je teraz možnosť živého nahrávania do riadkov.
 • Zobrazenie Sekvencér krokov teraz ponúka režim mono na uľahčenie úprav vzoriek mono, napríklad basových liniek.
 • Súčasťou zobrazenia Sekvencér krokov na iPade je teraz možnosť ovládať režim krokového nahrávania vstupu.

Stabilita a spoľahlivosť

 • Odstránil sa problém, ktorý spôsoboval neočakávané ukončenie Logic Remote pri prepínaní zobrazenia z Klávesových príkazov na Dynamického pomocníka, ak sa sťahoval obsah Pomocníka.

Výkon

 • Výkon pri posúvaní v Logic Remote pri navigácii na Mixpulte pomocou šípok doľava a doprava v Logic Pro sa zvýšil.

Prístupnosť

 • Funkcia VoiceOver teraz správne oznamuje tlačidlo selektora zvukovej predvoľby, keď sa Logic Remote používa spolu s MainStage.
 • Mriežka Live Loops v Logic Remote je teraz prístupná pomocou funkcie VoiceOver.
 • Ovládacie prvky Remix FX v Logic Remote sú teraz prístupné pomocou funkcie VoiceOver.

Live Loops

 • Úpravy parametrov Alchemy Smart Controls teraz Logic Remote správne zaznamenáva do Live Loops.
 • Zmeny vykonané v menu Nastavenia v Live Loops sa teraz zobrazujú podľa očakávania.
 • V Logic Remote je teraz možné vybrať viacero prázdnych buniek Live Loops.
 • Bunky Live Loops Drummer a Vzor je teraz možné presúvať medzi všetkými stopami v zásobníku stôp v Logic Remote.
 • Teraz je možné vybrať v zobrazení Live Loops pozdĺž horného panela v zobrazení klaviatúry viacero buniek.
 • Odstránil sa problém, ktorý spôsoboval neočakávané zmiznutie zobrazenia Live Loops pozdĺž horného panela okna Smart Controls a hmatník pri prepnutí zobrazenia Skryť stopy v Logic Pro.
 • Pri potiahnutí z jedného triggera stĺpca Live Loops do iného v Logic Remote sa teraz v Logic Pro bunky zaradia do frontu podľa očakávania.
 • V submenu Prehrávanie pre bunky Live Loops je teraz k dispozícii ovládací prvok pre gain.

Sekvencér krokov

 • Oblasti vzoriek Sekvencéra krokov sa teraz neprestanú prehrávať, keď počas prehrávania skryjete zobrazenie Sekvencér krokov a klepnutím na bunku Live Loops pridáte krok.
 • Pattern Inspector (Inšpektor vzoriek) teraz ponúka možnosť ovládať legato, režim automatizácie a nastavenia kanálov MIDI.

Mixpult

 • Keď je výstup v MainStage nastavený na mono, Logic Remote už v mixážnom kanáli nezobrazuje ovládací prvok posúvania.
 • Výberom kanála mixpultu v Logic Remote sa teraz zruší výber iných vybratých stôp.
 • Položka menu pre odoslania na prelínače je teraz k dispozícii konzistentne.
 • Výber vložených prvkov v mixážnych kanáloch Softvérového nástroja teraz funguje aj po odstránení pluginu Softvérový nástroj a vložení iného.
 • Dvojitým klepnutím sa prelínač podľa očakávania resetuje na 0 db.
 • Prelínače hlasitosti je teraz možné upravovať aj po ich posunutí na minimálne pozície.
 • Merače kanálov na mixpulte teraz zostávajú zobrazené aj počas rolovania v zobrazení v Logic Remote.
 • Vyskakovacie okná odoslaní sa teraz otvárajú ihneď po klepnutí.
 • Zobrazenie pluginu Alchemy sa už po zapnutí alebo vypnutí zobrazenia kanálu neprepína späť na stranu 1.
 • Zobrazenie pluginu Space Designer sa už po úprave hodnoty na strane 2 neprepína na stranu 1.
 • Odstránil sa problém, ktorý v Logic Remote spôsoboval neočakávané zobrazenie prelínačov pre kanály, ktoré neobsahovali vybraté odoslanie v režime odoslaní na prelínače.
 • Odstránil sa problém, ktorý spôsoboval neočakávané zobrazenie ovládacích prvkov mixpultu v Logic Remote po výbere stopy priečinka.
 • Zobrazenie mixpultu v Logic Remote sa teraz aktualizuje spoľahlivejšie, aby zodpovedalo Logic Pro.
 • Potiahnutím dvoma prstami po Magic Trackpade 2 sa teraz prelínače hlasitosti upravujú podľa očakávania.

Pluginy

 • Prepnutím vypínača EQ v Chromaverbe sa už v okne pluginu nepreskakuje na stranu 1.

Remix FX

 • Zmeny vykonané v pruhu filtrov pre Remix FX s aktivovaným zámkom FX sa teraz prejavia po odhalení celého zobrazenia Remix FX.
 • Teraz je možné prechádzať na položky naspodku zobrazenia Remix FX v Logic Remote.

Smart Controls

 • Zobrazenie Smart Controls v Logic Remote sa teraz aktualizuje spoľahlivejšie, aby zodpovedalo Logic Pro.

Automatizácia

 • Prelínače v Logic Remote sa teraz po použití režimov automatizácie Touch Trim alebo Touch Relative aktualizujú podľa očakávania.

Klávesové príkazy

 • Nové značky vytvorené klávesovým príkazom v Logic Remote sú teraz v Logic Remote ihneď viditeľné.
 • Po stlačení klávesu 1 na klávesnici Smart Keyboard na otvorenie zobrazenia Smart Controls a klaviatúra sa už neotvára prehliadač slučiek, ak bol zobrazený v predchádzajúcom zobrazení.
 • V zobrazení Klávesové príkazy sa teraz po návrate z iného zobrazenia otvára priamo posledná zobrazená strana.
 • Pre klávesnicu Magic Keyboard je teraz k dispozícii klávesový príkaz Uložiť projekt.
 • Odstránili sa rôzne problémy pri vykonávaní klávesových príkazov z klávesnice Bluetooth pripojenej k iPhonu.
 • Menu Upraviť klávesové príkazy sa teraz po presunutí zobrazenia Knižnica naspodok obrazovky zobrazuje podľa očakávania.
 • Editor Klávesové príkazy sa teraz po výbere položky Upraviť klávesové príkazy pri zobrazenej časovej osi zobrazuje podľa očakávania.

Všeobecné informácie

 • Pridávaním vzoriek do Návrhára bicej zostavy sa už v Logic Remote na krátky čas nezobrazuje neočakávané upozornenie.
 • Zobrazenie času teraz na iPhone zostáva viditeľné aj po zmene orientácie zariadenia z režimu na šírku do režimu na výšku.
 • Dozvuk tónov pri nahrávaní MIDI s povoleným efektom Sustain na klávesnici Smart Keyboard teraz zodpovedá očakávaniu.
 • Odstránil sa problém, pri ktorom sa po prepnutí zo zobrazenia Remix FX do ekvalizéra kanála mohlo zobrazenie rozmazať alebo vymazať.
 • Vylepšilo sa umiestnenie a nastavenie veľkosti knižnice pri prepínaní zobrazení.

Predchádzajúce verzie

  

Logic Remote 1.5.1

Stabilita a spoľahlivosť

 • Logic Remote sa už pri hraní tónov na pripojenej MIDI klaviatúre neočakávane neukončuje.

Mixpult

 • Zobrazenie mixpultu v Logic Remote sa teraz aktualizuje spoľahlivejšie, aby zodpovedalo Logic Pro.
 • Na iPade sa už pri posunutí prelínača na mixpulte po odrolovaní nezobrazuje aj zdanlivý pohyb iných prelínačov.

Live Loops

 • Tlačidlo Grid Stop (Zastaviť podľa mriežky) sa teraz po klepnutí na Upraviť v zobrazení Live Loops správa podľa očakávania. 

Dotykové nástroje

 • Bicie pady a Smart Controls sa teraz pri načítavaní zvukových predvolieb elektronickej bicej súpravy zobrazujú spoľahlivo.

Logic Remote 1.5

Nové funkcie a vylepšenia

 • Je pridaná možnosť ovládať Sekvencér krokov pomocou iPadu alebo iPhonu a vytvárať rytmy, basové linky a melodické party.
 • Pri používaní klávesnice Smart Keyboard alebo klávesnice Bluetooth sú podporované príkazy z klávesnice.

Stabilita a spoľahlivosť

 • Logic Remote už sa v niektorých situáciách nezasekáva:
  • Pri prístupe do knižnice po zobrazení mixpultu pri pripojení k MainStage.
  • Pri používaní Live Loops a Remix FX na iPhone.

Prístupnosť

 • Funkcia VoiceOver teraz oznamuje názvy tlačidiel výberu zobrazenia v hornej lište.
 • Vypnutie funkcie Sustain v pruhoch akordov pomocou funkcie VoiceOver teraz funguje správne.

Live Loops

 • Názvy scén a tlačidlá spúšťačov teraz zostávajú viditeľné aj počas presúvania buniek Live Loops potiahnutím.
 • Režim Live Loops teraz pri výbere a spúšťaní scén funguje spoľahlivejšie.
 • Okno Scene Setting (Nastavenie scény) sa teraz po pridaní stôp v Logic Pro zobrazuje spoľahlivo. 
 • Keď potiahnutím prstom spustíte bunky, spoľahlivo sa zaradia do poradia na prehrávanie.
 • Logic Remote teraz spoľahlivo aktualizuje zobrazenie tak, že sa zobrazujú bunky Live Loops vybraté v Logic.
 • Rolovanie v Logic Remote po úprave veľkosti mriežky Live Loops teraz funguje spoľahlivo.
 • Držané tóny sa už pri spustení nahrávania bunky neočakávane neukončujú.
 • Keď je v Logic Pro pre farbu rozsahu nastavená možnosť As Track Color (Ako farba stopy), farby buniek Live Loops sa teraz zobrazujú správne.

Mixpult

 • Na ovládanie pannerov, gombíkov a prelínačov sa teraz dajú používať gestá dvomi prstami na externom trackpade.
 • Zobrazenie mixpultu v Logic Remote sa teraz aktualizuje spoľahlivejšie, aby zodpovedalo Logic Pro.
 • Tlačidlá ovládača zobrazenia strán v oknách pluginov teraz reagujú na jedno klepnutie.
 • V mixážnom kanáli pre stopy Drummera sa teraz plugin Drum Kit Designer zobrazuje spoľahlivo.

Smart Controls

 • Zobrazenie Smart Controls v Logic Pro sa teraz aktualizuje, aby sa prejavili zmeny vykonané v Logic Remote.

Dotykové nástroje

 • Dotykové nástroje teraz spoľahlivo reagujú na vstup MIDI z externých ovládačov pripojených pomocou súpravy adaptéra kamery.
 • Zobrazenie hmatníka na iPhone teraz zostáva viditeľné aj po prechode do zobrazenia Perform Using (Vykonať pomocou) a späť bez zmeny výberu.

Obsah 

 • Okno Knižnica teraz zostáva otvorené aj po klepnutí na predvoľbu, aby bolo možné jednoducho prechádzať zvukové položky.

Všeobecné informácie

 • Keď teraz na iPhone pred vykonaním príkazu Vystrihnúť vyberiete bunky Live Loops v zobrazení na šírku a prepnete na zobrazenie na výšku, príkaz Vystrihnúť funguje podľa očakávania.
 • V Logic Remote sa teraz po prepnutí zobrazenia Smart Controls na zobrazenie Live Loops zobrazí správna stopa.
 • Logic Remote teraz zobrazí dialógové okno, keď je v novom prázdnom projekte v Logic Pro otvorené okno New Track (Nová stopa).

Logic Remote 1.4

Nové funkcie alebo vylepšenia

 • Live Loops môžete ovládať z iPadu alebo iPhonu spúšťaním buniek alebo prepínaním medzi scénami.
 • Pomocou gest Multi-Touch môžete aplikovať Remix FX na jednotlivé stopy alebo na mix celej skladby.
 • Na iPade môžete prechádzať projekty Live Loops a pridávať do nich slučky Apple Loops.
 • Logic Remote teraz podporuje tmavý režim.

Prístupnosť

 • Hmatník na iPhone je teraz prístupný pomocou funkcie VoiceOver.
 • Nastavenia pre I/O, Odoslania a hlavný prelínač sú teraz dostupné prostredníctvom funkcie VoiceOver.
 • Funkcia VoiceOver teraz správne oznamuje názov tlačidla prechodu na predchádzajúcu stopu.

Stabilita a spoľahlivosť

 • Logic Remote sa na iPade Pro s 12,9-palcovou obrazovkou neočakávane neukončuje pri prehrávaní pruhov akordov ihneď po prebudení zariadenia.
 • Logic Remote sa už neočakávane neukončuje pri rýchlych zmenách zvukových predvolieb v MainStage.

Mixpult

 • Položky menu Panoráma a Posúvanie sterea sa už neočakávane nezobrazujú na mono-stopách a na stereo-stopách sa zobrazujú podľa očakávania.
 • Posunutie prelínača na hodnotu +6 dB v Logic Remote už nespôsobuje preskočenie príslušného prelínača v Logic na hodnotu -∞.
 • V zásobníku stôp sa už nezobrazuje nadbytočný ovládací prvok posúvania.
 • Pri úprave ovládacieho prvku posúvania sa teraz v prekrytí zobrazuje absolútna hodnota posuvu, a nie relatívna hodnota vzhľadom na predchádzajúce nastavenie.
 • Logic Remote teraz zobrazuje prelínače zlatou farbou, ak bol v Logic aktívny režim Sends on Faders (Odoslania na prelínače).
 • V projektoch, ktoré obsahujú viac kanálov, než sa dá zobraziť naraz, je teraz možné potiahnutím zobrazenia prejsť priamo na hlavný mixážny kanál na mixpulte.
 • Logic Remote teraz spoľahlivo zobrazuje druhý plugin vložený do mixážneho kanála.
 • Vo vyskakovacích oknách na priradenie vstupu, výstupu, sterea a posúvania mixážneho kanála sa vedľa aktuálne priradených nastavení zobrazujú značky zaškrtnutia.
 • Logic Remote už v mixážnom kanáli so stereo-výstupom a na hlavnom mixážnom kanáli nezobrazuje nefunkčné tlačidlá sóla.
 • Zbernicové odoslania sa už neočakávane neobchádzajú po obídení inej zbernice, stlačení tlačidla Domov zariadenia a opätovnom prepnutí Logic Remote do popredia.
 • Tlačidlá na otváranie pluginov teraz fungujú spoľahlivo.
 • Slot Nástroj v mixážnom kanáli softvérového nástroja sa po odstránení pluginu Drum Kit Designer zo slotu pomocou Logic Control už neprepína z nastavenia Nástroj na nastavenie No Input (Žiadny vstup).
 • Vyskakovacie okná pluginov teraz fungujú spoľahlivo aj po zmene poradia pluginov v mixážnom kanáli.
 • Prvý kanál má teraz v projektoch, ktoré obsahujú veľké množstvo stôp, správne označenie Audio 1.
 • Prvé stopy na mixpulte Logic Remote teraz reagujú na dotyky v projektoch, ktoré obsahujú viac stôp, než sa dá naraz zobraziť na obrazovke iPadu.
 • Prelínače v Logic Remote sa teraz po automatizácii zápisu viditeľne aktualizujú.
 • Prelínače v Logic Remote teraz zobrazujú desatinné prírastky hodnôt prelínača.
 • Mono-kanály už ovládací prvok posúvania pri posunutí úplne doľava zobrazujú správne.

Pluginy

 • Prepnutie z pluginu s viacerými stranami na plugin s jednou stranou už nespôsobuje zobrazenie prázdnej obrazovky.
 • Lineárny fázový ekvalizér má teraz rovnaký dizajn ako v Logic Pro X a MainStage.
 • Ovládacie prvky zosilnenia pre parametrické pásma v ekvalizéri kanála sa teraz aplikujú v správnych pásmach.
 • Ovládacie prvky škálovania zosilnenia ekvalizéra kanála a škálovania analyzátora je teraz možné nastavovať priamo prostredníctvom dotykovej obrazovky.
 • Logic Remote teraz pri nastavovaní frekvencie spoľahlivo zobrazuje tieňovanú oblasť šírky pásma ekvalizéra kanála.

Smart Controls

 • Názvy súčastí súpravy v Návrhárovi bicej zostavy sa teraz v zobrazení Bicie pady zobrazujú podľa očakávania.

Všeobecné informácie

 • Po zrušení vymazania zvukovej predvoľby sa Smart Controls už nezobrazujú ako neaktívne.
 • Prepínač Sustain sa teraz spoľahlivo aktivuje, keď pri používaní Logic Remote s MainStage prepnete zo Smart Controls a klaviatúra na Pruhy akordov a späť na Smart Controls a klaviatúra.
 • V zobrazení klávesového príkazu sa teraz po prepnutí do iného zobrazenia a návrate zachová aktuálna strana.
 • Tlačidlo Tempo v okne Tempo a označenie teraz viditeľne zobrazuje klepnutia.
 • Pri úprave strany Klávesové príkazy na iPhone s orientáciou na šírku sa spoľahlivo zobrazuje správne číslo strany.
 • Prehrávacia hlava už na iPhone X neočakávane nemení polohu, keď sa orientácia na výšku zmení na orientáciu na šírku.

Logic Remote 1.3.5

• Vylepšenia stability a opravy chýb.

Logic Remote 1.3.4

• Vylepšenia stability a opravy chýb.

Logic Remote 1.3.3

 Nové funkcie a vylepšenia

 • iPhone teraz ponúka viac ovládacích prvkov pre dotykové nástroje vrátane gitary, basy, bicích, Smart Strings a pruhov akordov.

Mixpult

 • Názov kanála master výstupu na mixpulte je vidieť aj po pridaní stôp.
 • Keď v iPhone vyberiete prázdny mixážny kanál softvérového nástroja, už sa nezobrazujú nesprávne ovládacie prvky vstupu audiorozhrania.
 • Ekvalizér sa v zariadení so systémom iOS opäť spoľahlivo zobrazuje v správnej podobe. 
 • U mixážnych kanálov externých nástrojov pridaných do MainStage sa teraz v Logic Remote zobrazujú tlačidlá pre sólo.
 • V iPhone sa už pri kanáli so stereovýstupom nezobrazuje tlačidlo Nahrávať, ako sa občas stávalo. 
 • Vyskakovacie okno nastavení pluginu teraz zostáva otvorené, kým neklepnete mimo neho, takže je skúšanie rôznych nastavení jednoduchšie.

Stabilita a spoľahlivosť

 • Logic Remote sa už v iPhone neočakávane neukončuje po otočení zariadenia, keď je zobrazené dialógové okno „Ak chcete začať, otvorte Logic projekt“. 

Všeobecné informácie

 • Pri opätovnom spustení MainStage, keď je v Logic Remote zobrazené dialógové okno „Ak chcete začať, otvorte MainStage koncert“, sa dialógové okno po otvorení koncertu podľa očakávania zatvorí. 
 • Po zatvorení súboru na hostiteľovi sa v Logic Remote teraz zobrazuje dialógové okno „Ak chcete začať, otvorte Logic projekt“ namiesto mixpultu z predchádzajúceho projektu. 
 • Logic Remote teraz umožňuje vytvorenie až šiestich stôp Drummera pomocou GarageBandu.
 • Stlmené tóny zahrané na hmatníku pruhu akordov sa teraz v GarageBande nahrávajú správne. 
 • Sustain sa teraz automaticky zakáže, keď je povolený arpegiátor.
 • Pri hraní na dotykové nástroje je teraz odozva citlivosti nábehu lepšia.

Pluginy

 • Logic Remote teraz ovláda koliesko v Alchemy podľa očakávania. 

Logic Remote 1.3.2

Mixpult

 • Rolovanie mixpultu už nemá za následok vymazanie meračov maximálnej úrovne.
 • Zmeny farieb a názvov stôp sa teraz v Inšpektorovi v Logic Remote prejavujú ihneď.
 • Po klepnutí na prázdne odoslanie v Logic Remote sa už nezobrazujú nepoužiteľné príkazy, napríklad Obísť.
 • Menu Odoslania sa už nezobrazuje neočakávane po klepnutí na kanál Externé MIDI alebo Výstup.
 • Zmeny režimu panorámy kanálu v oblasti hostiteľskej apky sa teraz v Logic Remote prejavujú ihneď.
 • Ovládacie prvky vyváženia sterea je teraz možné invertovať priamo z Logic Remote.
 • Tlačidlo Nahrávať sa teraz spoľahlivo zobrazuje, ak používate Logic Remote v iPhone a v GarageBande je vybraná položka Zobraziť/skryť tlačidlo Vybrať na nahrávanie.
 • Teraz je možné pridávať prostredníctvom Logic Remote ďalšie odoslania, ak je prvá strana odoslaní plná a na druhej strane zatiaľ nie sú žiadne odoslania.

Všeobecné informácie

 • V iPhone sú teraz viditeľné všetky hodnoty pozícií dôb a taktov, keď sa prehrávacia hlava nachádza pred prvým taktom skladby.
 • Časová os teraz zostáva viditeľná aj po otočení zariadenia do režimu na šírku a potom späť na výšku.
 • Značky Pomocníka teraz v iPhone zostávajú spoľahlivo zobrazené.

Logic Remote 1.3.1

Dotykové nástroje

 • Teraz je možné nastaviť biciu súpravu ako vstup dotykového nástroja pre ktorúkoľvek zvukovú predvoľbu softvérového nástroja.
 • Metóda vstupu dotykového nástroja Logic Remote sa teraz v prípade zmeny zvukových predvolieb spoľahlivo aktualizuje.
 • Klávesnica dotykových nástrojov už za určitých okolností neodosiela neočakávane vysoký počet správ o vypnutí sustainu.

Mixpult

 • Merače úrovne v rámci apky teraz zaznamenávajú maximálnu úroveň konzistentne.
 • Merače úrovne teraz zobrazujú odčítané hodnoty.
 • Dvojitým klepnutím na prázdny prehľad ekvalizéra sa teraz pridá typ pluginu EQ určený hostiteľskou apkou.
 • Dvojitým klepnutím na slot kompresora sa teraz vloží plugin Compressor.
 • Dvojitým klepnutím na prelínač hlasitosti sa teraz nastaví zosilnenie 0 db.
 • U kanálov mixpultu sa teraz v iPhone zobrazuje indikátor klipu.
 • Teraz je možné resetovať všetky merače úrovne klepnutím na zobrazenie maximálnej úrovne na jednom merači.
 • Teraz je možné v zobrazení Mixpult v Logic Remote premostiť jednotlivé odoslania.
 • Teraz je možné v zobrazení Mixpult v Logic Remote priraďovať nové odoslania.
 • Premostené odoslania sú teraz v zobrazení Mixpult v Logic Remote sivé.
 • Pluginy priradené k mixážnym kanálom je teraz možné otvoriť dvojitým klepnutím.
 • V iPhone sa teraz zobrazenie po odstránení posledného odoslania z banky odoslaní 5 až 8 podľa očakávania prepne na banku odoslaní 1 až 4.
 • V iPhone sa už mierka merača Master nezobrazuje ako lineárna, ak je v nastaveniach Logic Remote zvolená exponenciálna.
 • V EXS24 sú teraz tlačidlá Predchádzajúci/Nasledujúci označené správne.

Klávesové príkazy

 • Tlačidlá klávesových príkazov v Logic Remote teraz rozsvietením indikujú príslušný stav.

Všeobecné informácie

 • Logic Remote teraz podporuje režimy Orezať a Relatívna automatizácia.
 • Logic Remote teraz spoľahlivo zobrazuje správnu cestu k vybraným zvukovým predvoľbám.
 • Logic Remote už na začiatku nahrávania MIDI neodosiela neočakávané správy o vypnutí sustainu.
 • Medzerník na klávesnici Smart Keyboard pre iPad Pro je teraz možné používať na zastavenie/spustenie.

Logic Remote 1.3

Nové funkcie a vylepšenia

 • Pridala sa podpora pre iPad Pro a iPhone.
  (Verzia pre iPhone je kompatibilná len s Logic Pro X a je obmedzená na ovládanie prenosu, prelínače dvojitých mixážnych kanálov, nahrávanie automatizácie a prístup ku klávesovým príkazom.)
 • Teraz je možné pripojiť viacero zariadení so súbežne spusteným Logic Remote k tej istej hostiteľskej apke.
 • V zobrazení Klávesové príkazy je teraz možné potiahnuť tlačidlá klávesových príkazov na nové miesta.
 • Tlačidlo Resetovať sólo teraz ovláda tlačidlo Odstrániť/Obnoviť sólo v Logic Pro X.

Vylepšenia pre iPad Pro

 • Vyššie rozlíšenie iPadu Pro umožňuje zobrazovať viac prvkov:
  • Počet viditeľných mixážnych kanálov na mixpulte sa zvýšil z 9 na 12.
  • Maximálny počet klávesov klavíra, na ktoré aktuálne možno hrať, sa zvýšil z 31 na 41.
  • Počet viditeľných tlačidiel klávesových príkazov sa zvýšil z 24 na 35.
  • Počet pruhov akordov, na ktoré aktuálne možno hrať, sa zvýšil z 8 na 12.
 • Logic Remote v iPade Pro obsahuje okrem zobrazenia Smart Controls + Dotykový nástroj a zobrazenia Pruhy akordov aj kombinované zobrazenie, v ktorom sa zobrazuje rad klávesových príkazov.
 • V iPade Pro je prvok Mixážny kanál spojený s rozhraním pluginu. Vďaka tomu je možné použiť postupnosť pluginov bez nutnosti vracať sa do zobrazenia Mixpult.

Spoľahlivosť

 • Logic Remote 1.3 obsahuje rôzne opravy a vylepšenia, ktoré zlepšujú možnosti pripojenia.

Klávesové príkazy 

 • Okno Klávesové príkazy sa teraz pri opätovnom pripájaní k hostiteľovi obnovuje podľa očakávania.
 • Po klepnutí na bunku nepriradeného klávesového príkazu v Logic Remote už obrazovka v Logic Pro X nezačne blikať.

Pluginy

 • Už nie je nutné otvoriť okno pluginu ekvalizéra kanála na hostiteľovi, aby sa v Logic Remote zobrazila krivka ekvalizéra.
 • Posunutie posuvníka ES2 Digiwaves v Logic Remote už nemá za následok neočakávané cyklické prechádzanie vĺn ES2.

Dotykové nástroje

 • Klaviatúra na obrazovke teraz po prepnutí na pruhy akordov a späť na klaviatúru generuje zvuk podľa očakávania.

Logic Remote 1.2.3

 • Graf ekvalizéra kanála sa teraz zobrazuje správne.
 • Hodnoty zosilnenia sa v ekvalizéri kanála teraz zobrazujú na správnom mieste na obrazovke.
 • Pri použití s GarageBandom sa už v Logic Remote v zobrazení Bicie pady nezobrazujú tlačidlá Opakovanie noty a Vymazať bod.

Logic Remote 1.2.2

Nové funkcie

 • Logic Remote teraz pre nástroje Alchemy obsahuje Smart Controls pre Transform Pad a X/Y plochy s tabmi.
 • Pomocou Logic Remote je teraz možné vytvoriť v Logic Pro X alebo v GarageBande viac ako jednu stopu Drummera.
 • Po dvojitom klepnutí na slot Nástroj sa teraz otvorí plugin Nástroj.

Ďalšie aktualizácie

 • Súčasťou sú všeobecné vylepšenia stability.
 • Keď je vybraný režim Zápis automatizácie, Logic Remote teraz zobrazuje to isté varovné dialógové okno ako Logic Pro X.
 • Po výbere vstupu alebo výstupu v Logic Remote je teraz aktuálny kanál označený symbolom zaškrtnutia.

Logic Remote 1.2.1

Nové funkcie

 • V Logic Remote sa už v mixážnych kanáloch External MIDI nezobrazuje nepotrebné tlačidlo Sólo.
 • Pri úpravách grafov v grafickom ekvalizéri je odozva lepšia.
 • Teraz je možné zatvárať rozbaľovacie menu zobrazené z mixážneho kanála klepnutím kamkoľvek v tom istom mixážnom kanáli.

Logic Remote 1.2

Nové funkcie

 • Ekvalizér kanála v Logic Pro X je možné upravovať priamo z iPadu.
 • Nové zobrazenie pluginov umožňuje prístup k parametrom pluginov Logic alebo Audio Unit v rámci Logic Pro X.
 • S použitím Logic Pro X je možné pridávať pluginy alebo meniť ich poradie vzdialene.
 • U kompatibilných audiorozhraní je možné ovládať nastavenia mikrofónu a ďalších vstupov.
 • Teraz je možné prechádzať stopy v rozbaľovacom menu na LCD displeji.
 • V prípade podržania tlačidiel na prepínanie prenosového kanála sa teraz prechádza medzi stopami alebo kanálmi.
 • Jedno klepnutie na stred gombíka už nemá vplyv na príslušnú hodnotu.
 • Dotykový nástroj Hmatník basy je teraz k dispozícii so všetkými zvukovými predvoľbami.
 • Logic Remote teraz v iPade obsahuje možnosť obísť nastavenia spánku systému.
 • Stav tlačidla Metronóm teraz zodpovedá stavu metronómu v Logic Pro X alebo v GarageBande.
 • Mixpult sa teraz otvára s posledným vybraným zobrazením.

Stabilita

 • Logic Remote sa už po prepnutí do zobrazenia Smart Controls zo zobrazenia Bicí pad alebo Pruh akordov pri vybraných zvukových predvoľbách bicej súpravy neočakávane neukončuje.

Všeobecné informácie

 • Keď Logic Pro X znovu otvoríte, v Logic Remote sa počas opätovného pripájania už viac nezobrazí nepotrebné dialógové okno “Otvorte Logic projekt“.
 • Logic Remote už neignoruje polohu gombíka tremola MainStage.
 • Tlačidlá ďalšej a predchádzajúcej zvukovej predvoľby sú teraz v MainStage spoľahlivo k dispozícii, keď v zozname zvukových predvolieb vyberiete prvú alebo poslednú zvukovú predvoľbu.

Logic Remote 1.1.1

 • Pridala sa podpora pre systém iOS 8.

Logic Remote 1.1

 • Nový vylepšený dizajn.
 • Pridalo sa viac možností stupníc pre dotykové nástroje.

Logic Remote 1.0.4

Odstránil sa problém, ktorý bránil aktualizácii módov stupnice a pruhov akordov podľa aktuálnej tóniny projektu.

Logic Remote 1.0.3

 • Súčasťou je podpora pre MainStage 3.
 • Teraz je k dispozícii posuvník na úpravu citlivosti nábehu dotykových nástrojov.
 • Logic Remote naďalej neponúka položku menu „Nová stopa Drummera“, ak už aktuálny Logic projekt stopu Drummera obsahuje.
 • Obrazovka vloženia pluginu už po vytvorení nového projektu v zobrazení Smart Controls / Dotykové nástroje nie je prázdna.
 • Položka menu Odstrániť klávesový príkaz sa už po klepnutí na prázdnu dlaždicu v okne Klávesové príkazy nezobrazuje.
 • Odstránil sa zriedkavý problém možného narušenia vzájomnej synchronizácie časových osí Logic Remote a GarageBandu. 
 • Logic Remote už iPadu nebráni v prechode do režimu spánku.
 • Po vytvorení nových zvukových predvolieb prostredníctvom menu ozubeného kolesa sa teraz Logic Remote prepne do zobrazenia Knižnica.
 • Súčasťou je niekoľko vylepšení prístupnosti.

Logic Remote 1.0.2

 • Pridala sa kompatibilita s GarageBandom pre Mac (verzia 10.0).
 • U dotykových nástrojov je možné upravovať rozsah nábehu.
 • Prehliadač knižnice a Smart Controls teraz môžu byť na obrazovke zobrazené súčasne.
 • Súčasťou sú rôzne vylepšenia zaisťujúce vyšší výkon a stabilitu.

Logic Remote 1.0.1

 • Súčasťou je niekoľko vylepšení, ktoré odstraňujú problémy súvisiace s pripájaním Logic Remote k počítaču s Logic Pro X.
 • Odstránil sa problém s občasným neočakávaným ukončením Logic Remote pri zmene bánk na mixpulte a súčasnom pohybe prelínača.
 • Odstránil sa problém možného zaseknutia tónov počas prepínania nastavení artikulácie.
 • Odstránil sa problém možného sčernenia okna Pruh akordov, ak sa vytvorila prázdna stopa softvérového nástroja, kým bolo okno otvorené.
 • Odstránil sa problém občasného zobrazenia správy „Nepripojené“ na LCD displeji Logic Remote po úspešnom pripojení k Logic Pro X.
 • Zväčšil sa rozsah nábehu pri hraní na softvérové nástroje z Logic Remote.
 • Odstránil sa problém možného zaseknutia tónov v Logic Pro X pri prechode z Logic Remote a súčasnom držaní tónov na klávesnici.
 • Súčasťou je niekoľko vylepšení, ktoré znižujú pravdepodobnosť zaseknutia tónov v prípade používania USB klávesnice s iPadom.
 • iPad už pri odosielaní signálu MIDI v Logic Remote alebo pri prehrávaní v Logic Pro X neprechádza do režimu spánku.
Dátum zverejnenia: