Podpora jazykov LaTeX a MathML v aplikáciách Pages, Numbers, Keynote a iBooks Author

Prečítajte si o používaní jazykov LaTeX a MathML v aplikáciách Pages, Numbers, Keynote a iBooks Author a pozrite si niekoľko ukážok rovníc.

Jazyky LaTeX a MathML sú podporované vo všetkých trochu aplikáciách iWork (Pages, Numbers a Keynote) a v aplikácii iBooks Author. Aplikácie iWork a aplikácia iBooks Author podporujú všetky príkazy jazyka LaTeX, ktoré je možné skonvertovať do jazyka MathML pomocou programu blahtex. Ďalšie podporované rozšírenia jazyka LaTeX sú uvedené nižšie.

Naučte sa vkladať do dokumentov aplikácií iWork alebo do kníh aplikácie iBooks Author rovnice s použitím jazykov LaTeX a MathML.

Jazyky LaTeX a MathML aktuálne nie sú podporované v aplikáciách iWork na stránke iCloud.com.

Príkazy jazyka LaTeX

Jazyk LaTeX všeobecne vyžaduje, aby rovnice boli uzavreté v príkazoch matematického režimu podobne ako v nasledujúcich príkladoch. Aby bolo vytváranie rovníc jednoduchšie, editory rovníc v aplikáciách iWork a v aplikácii iBooks Author majú predvolene zapnutý matematický režim. Preto nie je nutné pridávať príkazy matematického režimu do rovníc. 

 • \begin{math} … \end{math}
 • \begin{displaymath} … \end{displaymath}
 • \begin{equation} … \end{equation}
 • $ … $
 • $$ … $$
 • \( … \)
 • \[ … \]

Ak chcete do rovnice v aplikáciách iWork alebo v aplikácii iBooks Author pridať text, ktorý má zdediť štýl odseku, použite príkaz \text{…}. Vnorené rovnice v príkaze \text{...} nie sú podporované.

V matematickom režime program blahtex nepodporuje znaky Unicode mimo znakov ASCII v plnom rozsahu, v textovom režime však dokáže spracovať všetky znaky znakovej sady Unicode. Ďalšie informácie týkajúce sa konkrétnych znakov, napríklad symbolu autorských práv a znakov s diakritikou, nájdete v príručke k programu blahtex, verzia 2.22.

Podporované príkazy jazyka LaTeX (rozšírenia programu blahtex) a tiež prvky a atribúty jazyka MathML sú uvedené nižšie.

Príkazy jazyka LaTeX podporované aplikáciami iWork

Príkaz alebo symbol
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
„\:“, „\,“, „\;“, „\!“, „\ “
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot
\copyright
\pounds
\diagup, \diagdown
\dag, \ddag, \dagger, \ddagger
\owns, \ni
{split}

Príkazy jazyka LaTeX nepodporované aplikáciami iWork

Príkaz alebo symbol Poznámky
\mathring{}  
\ae, \AE  
\smallint  
\idotsint  
\euro Symbol Unicode; funguje len v textovom režime
\varGamma  
\cal Použite príkaz \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] v prostredí \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\hspace Použite príkaz „\:“, „\,“, „\;“ alebo \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Použite príkazy \overset, \underset
Prostredia súvisiace s prostredím \tabular Obmedzená podpora prostredí \matrix a \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Použite príkaz \boldsymbol

Príkazy jazyka LaTeX podporované aplikáciou iBooks Author

Príkaz alebo symbol
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
„\:“, „\,“, „\;“, „\!“, „\ “
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot

Príkazy jazyka LaTeX nepodporované aplikáciou iBooks Author

Príkaz alebo symbol Poznámky
\mathring{}  
\copyright Symbol Unicode; funguje len v textovom režime
\pounds Symbol Unicode; funguje len v textovom režime
\ae, \AE  
\smallint  
\diagup, \diagdown  
\idotsint  
\euro Symbol Unicode; funguje len v textovom režime
\varGamma  
\cal Použite príkaz \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] v prostredí \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\dag, \ddag Podporované príkazy: \dagger, \ddagger
{split}  
\hspace Použite príkaz „\:“, „\,“, „\;“ alebo \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Použite príkazy \overset, \underset
\owns Použite príkaz \ni
Prostredia súvisiace s prostredím \tabular Obmedzená podpora prostredí \matrix a \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Použite príkaz \boldsymbol


Balíky jazyka LaTeX

Tieto balíky jazyka LaTeX nie sú podporované:

Balík Poznámky
cancel Použite príkaz \cancel
ams Použite príkazy \underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
centernot  


Príkazy jazyka MathML

Z nasledujúcich tabuliek získate informácie o prvkoch jazyka MathML podporovaných aplikáciami iWork a aplikáciou iBooks Author.

Podporované prvky jazyka MathML

Prvok Poznámky
mo  
mi  
mn  
mrow  
menclose Nie všetky formy uzavretia sú podporované
mtable Nie všetky atribúty sú podporované
mtr  
mtd  
mfrac  
msup  
msub  
msubsup  
munder  
mover  
munderover  
mstack  
msrow  
msgroup  
mscarries  
mscarry  
msline  
mlongdiv  
mpadded  
mspace  
maction Aplikácie iWork a aplikácia iBooks Author podporujú prvý podriadený prvok jazyka MathML a zvyšok ignorujú
mphantom  
mfenced  
mroot  
msqrt  
none  
mstyle  
mtext  
ms  
maligngroup  
malignmark  

Čiastočne podporované prvky jazyka MathML

Prvok Poznámky
mlabeledtr Spracúva sa ako prvok <mtr>, prvý podriadený prvok sa ignoruje
semantics Spracúva sa ako prvok row
annotation Efektívne sa ignoruje

Nepodporované prvky jazyka MathML

Prvok Poznámky
mmultiscripts  
mprescripts  
mglyph  
merror  
{ContExp} Obsahové prvky jazyka MathML nie sú podporované.
Prečítajte si o prvkoch zahrnutých v prvku {ContExp}.


Atribúty jazyka MathML

Z nasledujúcich tabuliek získate informácie o atribútoch jazyka MathML podporovaných aplikáciami iWork a aplikáciou iBooks Author.

Podporované atribúty jazyka MathML

Aplikácie iWork a aplikácia iBooks Author podporujú tieto atribúty jazyka MathML:

Prvok Atribút Predvolená hodnota, ktorú možno zdediť z prvku <mstyle> Hodnoty 
(syntax hodnôt, ak ide o podmnožinu špecifikácie)
* mathcolor yes  
mstyle scriptlevel no  
mstyle display no  
mstyle scriptminsize no  
mstyle scriptsizemultiplier no  
mstyle <atribúty určené s predvolenou hodnotou, ktorá sa môže dediť> neuplatňuje sa  
mo lspace yes  
mo rspace yes  
mo largeop yes  
mo minsize yes  
mo maxsize yes  
mo accent yes  
mo movablelimits yes  
mo symmetric yes  
mo stretchy yes  
mo form yes  
mspace width yes  
mspace height yes  
mspace depth yes  
ms lqoute yes  
ms rqoute yes  
mfrac linethickness yes  
mfrac numalign yes  
mfrac denomalign yes  
mover accent yes  
mover align yes  
munderover accent yes  
munderover underaccent yes  
munder accentunder yes  
munder align yes  
mtable rowalign yes  
mtable columnalign yes  
mtable columnspacing yes  
mtable displaystyle yes  
mtr rowalign yes  
mtr columnalign yes  
mtd rowalign yes  
mtd columnalign yes  
mstack align yes top | bottom | center | baseline | axis
msrow position yes  
msgroup position yes  
msgroup shift yes  
mscarries position yes  
mscarries crossout yes updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
mscarry crossout yes updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
msline length yes  
msline position yes  
mpadded height no  
mpadded depth no  
mpadded width no  
mpadded lspace no  
mpadded voffset no  
mfenced open yes  
mfenced close yes  
mfenced separators yes  
maligngroup groupalign yes  
malignmark edge yes  

Čiastočne podporované atribúty jazyka MathML

Aplikácie iWork a aplikácia iBooks Author čiastočne podporujú tieto atribúty jazyka MathML:

Prvok Atribút Predvolená hodnota, ktorú možno zdediť z prvku <mstyle> Hodnoty
(syntax hodnôt, ak ide o podmnožinu špecifikácie)
Poznámky
mo, mn, mi mathvariant yes Atribúty initial, stretched, looped, tailed nie sú podporované  
mtable align no top | bottom | center | baseline | axis Atribút rownumber nie je podporovaný
menclose notation yes updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike Viac informácií
mlongdiv longdivstyle no lefttop  

Nepodporované atribúty jazyka MathML

Prvok Atribút Poznámky
* mathbackground  
mstyle infixlinebreakstyle  
mstyle veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace Zastarané v špecifikácii MathML 3.
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext mathsize   
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext dir  
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext fontfamily, fontweight, fontstyle, fontsize, color, background Zastarané v špecifikácii MathML 3.
mo linebreak   
mo lineleading  
mo linebreakstyle  
mo linebreakmultchar  
mo identalign  
mo identshift  
mo identtarget  
mo identalignfirst  
mo identshiftfirst  
mo identalignlast  
mo identshiftlast  
mo fence Nemá vplyv na vizuálne rozloženie
mo separator Nemá vplyv na vizuálne rozloženie
mspace linebreak  
mfrac bevelled  
mtable groupalign  
mtable alignmentscope  
mtable columnwidth  
mtable width  
mtable rowspacing  
mtable rowlines  
mtable columnlines  
mtable frame  
mtable framespacing  
mtable equalrows  
mtable equalcolumns  
mtable side  
mtable minlabelspacing  
mtr groupalign  
mtd rowspan  
mtd columnspan  
mtd groupalign  
mstack stackalign  
mstack charalign  
mstack charspacing  
mlongdiv position  
mlongdiv shift  
mscarries location  
mscarries scriptsizemultiplier  
mscarry location  
msline leftoverhang  
msline rightoverhang  
msline mslinethickness  
msub subscriptshift  
msup superscriptshift  
msubsup superscriptshift  
msubsup subscriptshift  
mrow ltr  
maction selection  
maction actiontype  


Ukážky rovníc

   

Základné matematické výrazy

LaTeX Zobrazenie
0.15 \cdot \frac{1}{8}
-22 \div 11

2x + 3y \ge -21

3(b-5) < -6(b+5)

\left \{ 6 {\textstyle \frac{4}{5}}, \, \sqrt{49}, 
\, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

Zarovnanie

LaTeX Zobrazenie
\begin{aligned}
9 && < && 15 && < && 16 \\
\sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 
3 && < && \sqrt{15} && < && 4
\end{aligned}
\begin{aligned}
\text{first number} & & \text{second number} \\ 
10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}}
\end{aligned}


Užitočným trikom na zarovnanie prvkov rovníc je použitie príkazu \mbox{\phantom{miesto}}. Obsah v zátvorkách (miesto) určí veľkosť vytvoreného medzerového miesta. V uvedenom príklade je možné pridaním viacerých znakov k prvku =digit dosiahnuť väčšie medzerové miesto vo vnútri výrazu 10 • 9. 


\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}

Farba

LaTeX Zobrazenie
\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}
\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty}
a_n x^n

Integrály

LaTeX Zobrazenie
\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
\int_{-N}^{N} e^x\, dx

Príkaz \textstyle rozlišuje medzi vloženými a zobrazovanými rovnicami.

Matice

LaTeX Zobrazenie
\begin{matrix}
a & b \\
c & d \\
\end{matrix}
\begin{matrix}
c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\
c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0
\end{matrix}

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x 
\geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}
R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin 
\theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta 
\end{bmatrix}

Bežné prvky rovníc

LaTeX Zobrazenie
\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum
S^{\circ }\text{reactants}\)
HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons
H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)
\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} -
\frac{1}{C} \frac{\delta
\overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi
\rho
x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

Aritmetické výrazy v dlhej forme

MathML Zobrazenie
<?xml version="1.0"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
     <mstack>
         <mscarries location='nw'>
             <none/>
             <mscarry crossout='updiagonalstrike' location='n'>
             <mn>2</mn>
         </mscarry>
             <mn>1</mn>
             <none/>
         </mscarries>
         <mn>2,327</mn>
         <msrow> <mo>-</mo> <mn> 1,156</mn> </msrow>
         <msline/>
         <mn>1,171</mn>
     </mstack>
</math> 

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mlongdiv>
  <mn> 12 </mn>
  <mn> 16.5 </mn>
  <mn> 198 </mn>
  <msgroup position='1' shift='-1'>
    <msgroup>
      <mn> 12</mn>
      <msline length='2'/>
    </msgroup>
    <msgroup>
      <mn> 78</mn>
      <mn> 72</mn>
      <msline length='2'/>
      <mn> 6.0</mn>
      <mn> 6.0</mn>
    </msgroup>
    <msgroup position='-1'>
<!-- extra shift to move to the right of the "." -->
      <msline length='3'/>
      <mn> 0</mn>
    </msgroup>
  </msgroup>
</mlongdiv>
</math>      

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
   <mstack charspacing="loose">
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
        </mscarries>
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
             <mn>2</mn>
      </mscarries>
       <mn>435</mn>
       <msrow>
             <mo>×</mo>
             <none/>
             <mn>25</mn>
             </msrow>
             <msline/>
       <mscarries position="2">
             <mn>1</mn>
       </mscarries>
             <mn>2175</mn>
       <msrow position="1">
             <mn>870</mn>
       </msrow>
       <msline/>
            <mn>10875</mn>
       </mstack>
</math>

 

Aplikácie iWork a aplikácia iBooks Author nepodporujú jazyk LaTeX pri neskrátenom delení a pri delení so zvyškom. Na prácu s neskráteným delením a s delením so zvyškom je potrebné použiť jazyk MathML. 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: