Prenos záloh Time Machine z jedného zálohovacieho disku na iný

Zálohu Time Machine môžete presunúť z jedného disku na iný a potom pokračovať v zálohovaní Time Machine s použitím nového disku.

Pripojte obidva zálohovacie disky k Macu

Začnite tým, že sa uistíte, že k Macu je pripojený pôvodný aj nový zálohovací disk a že sú obidva disky k dispozícii. Znamená to, že by sa obidva mali zobrazovať na ploche alebo na postrannom paneli v oknách Findera.

Ak je pôvodným alebo novým zálohovacím diskom zariadenie AirPort Time Capsule alebo iný sieťový zálohovací disk, pripojte ho k Macu prostredníctvom rozhrania Ethernet, aby sa dosiahla maximálna prenosová rýchlosť.


Skontrolujte formát nového zálohovacieho disku

Tieto kroky vykonajte len v prípade, že novým zálohovacím diskom je externý disk USB, Thunderbolt alebo FireWire pripojený priamo k Macu. (Ak je novým zálohovacím diskom sieťový zálohovací disk, vynechajte ich.)

 1. Otvorte menu Informácie o systéme a na postrannom paneli potom vyberte položku Úložisko. 
 2. Zo zoznamu úložných zariadení vpravo vyberte názov nového zálohovacieho disku. Ak sa pre tento disk zobrazuje súborový systém Journaled HFS+ a typ mapy partície je GPT (tabuľka partícií GUID), nový disk je pre Time Machine správne naformátovaný. Prejdite nižšie na ďalšiu časť.
 3. Ak disk nie je pre Time Machine správne naformátovaný, vymažte (naformátujte) ho pomocou Diskovej utility. Keď Disková utilita zobrazí výzvu na určenie formátu a schémy, ako formát vyberte položku Mac OS Extended (Journaled) a ako schému položku Mapa partícií GUID.


Nastavte povolenia pre nový zálohovací disk

Tieto kroky vykonajte len v prípade, že novým zálohovacím diskom je externý disk USB, Thunderbolt alebo FireWire pripojený priamo k Macu. (Ak je novým zálohovacím diskom sieťový zálohovací disk, vynechajte ich.)

 1. Vo Finderi vyberte nový disk, napríklad kliknutím na jeho ikonu na ploche alebo na postrannom paneli v okne Findera. 
 2. Na lište vyberte položku Súbor > Informácie. Otvorí sa informačné okno disku.
 3. Kliknutím na trojuholník sprístupnenia  pri položke Zdieľanie a práva zobrazte nastavenia v tejto časti.
 4. Ak je zámok v dolnej časti okna zamknutý , kliknite naň a zadajte meno a heslo správcu.
 5. Uistite sa, že políčko Ignorovať vlastnícke práva oddielu nie je zaškrtnuté.


Vypnite Time Machine

 1. V menu Time Machine  na lište otvorte nastavenia Time Machine. Môžete tiež vybrať menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknúť na položku Time Machine.
 2. Vypnite možnosť Zálohovať automaticky alebo kliknite na prepínač Zap./Vyp., podľa toho, čo vidíte v nastaveniach Time Machine.


Skopírujte zálohované dáta na nový disk

 1. Vo Finderi otvorte nové okno pre každý zálohovací disk, aby ste medzi nimi mohli presúvať súbory potiahnutím.
 2. V závislosti od typu zálohovacieho disku, ktorý používate, by sa na pôvodnom zálohovacom disku mal na najvyššej úrovni nachádzať jeden z týchto súborov:
  • Súbor s príponou .sparsebundle
  • Priečinok s názvom Backups.backupdb
   Ak máte tento priečinok, môžete zálohu preniesť len v prípade, že novým zálohovacím diskom je externý disk USB, Thunderbolt alebo FireWire pripojený priamo k Macu. Nemôžu to byť žiadne iné typy diskov, ktoré možno používať v Time Machine.
 3. Potiahnite tento súbor z pôvodného zálohovacieho disku na najvyššiu úroveň nového zálohovacieho disku.
 4. Ak sa zobrazí výzva, zadajte meno a heslo správcu a počkajte na dokončenie kopírovania.


V Time Machine vyberte nový zálohovací disk

Po skopírovaní pôvodného zálohovacieho disku na nový disk vyberte nový disk v nastaveniach Time Machine a skontrolujte, či je aplikácia Time Machine zapnutá. Všetky predchádzajúce zálohy potom budú k dispozícii na novom disku, na ktorý sa odteraz začnú ukladať nové zálohy.

Dátum zverejnenia: