Používanie štandardu S/MIME na odosielanie a prijímanie šifrovaných správ v apke Mail v systéme iOS

Systém iOS podporuje štandard S/MIME, ktorý umožňuje odosielať šifrované e-mailové správy. 

Ak chcete odosielať šifrované správy, nainštalujte si pre e-mailový účet certifikát S/MIME. Certifikáty S/MIME môžete získať od certifikačnej autority (CA) alebo (ak používate účet Exchange) od svojej organizácie. Potrebujete aj certifikát príjemcu (verejný kľúč).


Povolenie šifrovania správ

Keď si pre účet nakonfigurujete štandard S/MIME, môžete pri písaní nových správ zvoliť možnosť Automaticky šifrovať:

  1. Otvorte apku Nastavenia.
  2. Vyberte Mail > Účty.
  3. Vyberte účet so správami, ktoré chcete automaticky šifrovať.
  4. Vyberte Účet > Rozšírené > Automaticky šifrovať a potom zapnite možnosť Automaticky šifrovať.

Odpovede a preposielané správy sa budú šifrovať podľa toho, či bola šifrovaná prichádzajúca správa, a nie podľa predvoleného nastavenia vo vašom systéme. Stav šifrovania odchádzajúcej správy môžete zmeniť aj pomocou modrého tlačidla zámku  v poli adresy.


Odosielanie šifrovaných správ

Ak je príjemcom používateľ v tom istom prostredí Exchange, systém iOS dokáže vyhľadať potrebný certifikát na zašifrovanie správy. Systém iOS získava certifikáty z globálneho zoznamu adries. Keď píšete správu, v poli adresy sa zobrazuje tlačidlo zámku . Príjemca bude môcť správu dešifrovať. Ak nepoužívate účet Exchange alebo ak príjemca nie je zahrnutý do tej istej organizácie, pred odoslaním zašifrovanej správy budete musieť odoslať a prijať podpísané e-maily. 


Manuálne potvrdenie dôveryhodnosti podpisu príjemcu

Ak je podpis zamýšľaného príjemcu nedôveryhodný, nainštalujte certifikát príjemcu do zariadenia vykonaním týchto krokov:

  1. V podpísanej správe od zamýšľaného príjemcu klepnite na adresu odosielateľa. V prípade nedôveryhodných podpisov sa napravo od adresy odosielateľa zobrazuje červený otáznik  . Apka Mail označuje platné podpisy modrým symbolom zaškrtnutia  napravo od adresy odosielateľa.
  2. Ak bol certifikát odosielateľa vydaný neznámou certifikačnou autoritou, môžete pre danú e-mailovú adresu nainštalovať certifikát manuálne. Klepnite na Zobraziť certifikát.
  3. Ak chcete nainštalovať podpisový certifikát odosielateľa, klepnite na Inštalovať.
  4. Tlačidlo Inštalovať sa zafarbí načerveno a jeho názov sa zmení na Odstrániť. Klepnutím na Hotovo v pravom hornom rohu dokončite proces inštalácie certifikátu.
  5. Systém iOS priradí tento digitálny certifikát k e-mailovej adrese príjemcu, čím umožní šifrovanie správ.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: