iOS 5: Vysvetlenie lokalizačných služieb

Prečítajte si informácie o rôznych lokalizačných službách, pomocou ktorých môže zariadenie so systémom iOS 5 (iPhone, iPad alebo iPod touch) určiť vašu polohu. 

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Informácie o používaní lokalizačných služieb na sledovanie vašej polohy v aplikácii Mapy a v ďalších aplikáciách nájdete v používateľskej príručke k vášmu produktu.

Aplikáciám a webovým stránkam (vrátane aplikácií Mapy, Kamera, Safari a ďalších aplikácií od spoločnosti Apple a iných výrobcov) umožňujú lokalizačné služby pomocou informácií z mobilnej siete, Wi-Fi siete1 a systému GPS (Global Positioning System)2 určovať vašu približnú polohu.

Pomocou dát o vašej polohe môže napríklad aplikácia vyhľadať kaviarne alebo divadlá vo vašom okolí alebo vaše zariadenie môže na základe vašej aktuálnej polohy automaticky nastaviť časové pásmo. V zariadení musíte povoliť lokalizačné služby a udeliť povolenie každej aplikácii alebo webovej stránke, aby mohla daná aplikácia alebo stránka používať vaše údaje o polohe.

Poznámka: Z bezpečnostných dôvodov môžu byť informácie o polohe vášho iPhonu použité pri núdzových hovoroch na podporu činnosti záchranných zložiek bez ohľadu na to, či sú lokalizačné služby povolené.

Presnosť určovania polohy

V závislosti od vášho zariadenia a dostupných služieb používajú lokalizačné služby na určenie vašej polohy kombináciu mobilnej siete, Wi-Fi siete a systému GPS. Ak sa nenachádzate na mieste s priamym dosahom satelitov GPS, vaše zariadenie môže polohu určiť na základe verejných informácií o Wi-Fi sieťach3 a vysielačoch mobilnej siete.

Aplikácie, ktoré zobrazujú vašu polohu na obrazovke, ako je napríklad aplikácia Mapy, označujú vašu aktuálnu (približnú) polohu modrou značkou. Ak vašu polohu nemožno určiť presne, okolo tejto značky sa zobrazí modrý kruh. Veľkosť tohto kruhu závisí od toho, ako presne možno vašu polohu určiť – čím menší je kruh, tým väčšia je presnosť.

Modrý kruh na mape

Poznámka: Keď sú lokalizačné služby aktívne, v stavovom riadku sa zobrazuje fialová alebo biela šípka.

Mapy, trasy a lokalizačné aplikácie využívajú dátové služby. Tieto dátové služby sa môžu meniť a nemusia byť k dispozícii vo všetkých geografických oblastiach, čo môže mať za následok nedostupnosť, nepresnosť alebo neúplnosť máp, trás alebo informácií založených na polohe. Porovnávajte informácie poskytované zariadením so svojím okolím a v prípade nezrovnalostí sa riaďte dopravnými značkami.

Ďalšie informácie

Zapnutie a vypnutie lokalizačných služieb

Lokalizačné služby môžete zapnúť a vypnúť v menu Nastavenia > Lokalizačné služby. Lokalizačné služby môžete zapnúť pri nastavovaní zariadenia alebo neskôr pomocou nastavenia Lokalizačné služby. Môžete ich vypnúť, ak túto funkciu nechcete používať alebo ak chcete predĺžiť výdrž batérie. Prístup jednotlivých aplikácií a systémových služieb k dátam lokalizačných služieb môžete individuálne ovládať.

Lokalizačné služby Systémové služby
Nastavenia > Lokalizačné služby Nastavenia > Lokalizačné služby > Systémové služby

Obnovenie upozornení na používanie lokalizačných služieb

Upozornenia na používanie lokalizačných služieb sú požiadavky rôznych aplikácií (napríklad aplikácií Kamera, Kompas a Mapy, ako aj aplikácií od iných výrobcov, ktoré sú závislé od informácií o polohe) na použitie lokalizačných služieb. Aplikácia zobrazí upozornenie na používanie lokalizačných služieb, keď bude prvýkrát potrebovať prístup k dátam lokalizačných služieb. Klepnutím na tlačidlo OK povolíte danej aplikácii používanie lokalizačných služieb podľa potreby. Klepnutím na tlačidlo Nepovoliť zabránite aplikácii v akomkoľvek ďalšom prístupe k dátam lokalizačných služieb.

Upozornenie na používanie lokalizačných služieb

Lokalizačné služby môžete kedykoľvek vypnúť. Ak to chcete urobiť, klepnite na položky Nastavenia > Lokalizačné služby a potom buď prepínačom Lokalizačné služby vypnite všetky lokalizačné služby, alebo použite jednotlivé prepínače pre každú aplikáciu alebo položku v zariadení, ktorá používa dáta o polohe. Ak chcete lokalizačné služby vypnúť pre všetky webové stránky, vypnite prepínač polohy pre aplikáciu Safari. Systémové služby v zariadení, ktoré využívajú dáta o polohe, môžete vypnúť klepnutím na položku Systémové služby a vypnutím prepínača jednotlivých systémových služieb.

Ak lokalizačné služby vypnete, pri ďalšom pokuse aplikácie o ich použitie sa zobrazí výzva na ich opätovné zapnutie.

Zlepšenie presnosti GPS2

Presnosť GPS sa líši v závislosti od počtu viditeľných satelitov GPS. Vyhľadanie všetkých viditeľných satelitov môže trvať niekoľko minút, počas ktorých sa presnosť postupne zvyšuje. Na zvýšenie presnosti GPS použite nasledujúce tipy:

  • Pomocou menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas skontrolujte, či je v zariadení nastavený správny dátum, čas a časové pásmo. Ak je to možné, použite možnosť Nastaviť automaticky.
    Dôležité: Nesprávne nastavenia v počítači sa môžu pri synchronizácii preniesť aj do zariadenia. Overte dátum, čas a časové pásmo v každom počítači, s ktorým synchronizujete svoje zariadenie.
  • Overte, či je zapnuté rozhranie Wi-Fi a či máte aktívne pripojenie k mobilnej alebo Wi-Fi sieti. Funkcii A-GPS (Assisted GPS) v zariadení to umožní rýchlejšie vyhľadať viditeľné satelity GPS. Úvodné informácie o polohe okrem toho zariadenie získa pomocou Wi-Fi alebo mobilnej siete. Poznámka: Lokalizačné služby nepodporujú mikrobunky (niekedy označované aj ako Femtocells).
  • Zabezpečte priamy výhľad na horizont vo viacerých smeroch. Nezabúdajte, že steny, strechy vozidiel, vysoké budovy, hory a ďalšie prekážky môžu blokovať viditeľnosť satelitov GPS. V takom prípade vaše zariadenie na určenie polohy automaticky použije Wi-Fi alebo mobilnú sieť, kým nebudú satelity GPS znova viditeľné.

Lokalizačné služby využívajúce verejné dáta o Wi-Fi a mobilných sieťach

Ak sú lokalizačné služby zapnuté, vaše zariadenie bude pravidelne a v anonymnej a šifrovanej podobe odosielať spoločnosti Apple informácie o geografickej polohe Wi-Fi hotspotov a mobilných vysielačov vo vašej blízkosti. Dopĺňa tak verejnú databázu obsahujúcu informácie o polohe Wi-Fi hotspotov a mobilných vysielačov. Platí tiež, že ak cestujete (napríklad autom) a máte zapnuté lokalizačné služby, zariadenie so systémom iOS a prijímačom GPS pravidelne odosiela informácie GPS o polohe a rýchlosti pohybu v anonymnej a šifrovanej podobe spoločnosti Apple. Tieto informácie sa používajú na budovanie verejnej databázy dopravných informácií. Verejné dáta zhromažďované spoločnosťou Apple neumožňujú vašu identifikáciu.

Súkromie

Ak aplikáciám alebo webovým stránkam od iných poskytovateľov povolíte používanie informácií o vašej aktuálnej polohe, dané informácie sa budú spracovávať podľa ich podmienok, zásad ochrany osobných údajov a postupov. Ak chcete zistiť, ako sa budú informácie o vašej polohe a ďalšie informácie spracovávať, mali by ste sa oboznámiť s podmienkami, zásadami ochrany osobných údajov a postupmi týchto aplikácií a webových stránok. Informácie zhromažďované spoločnosťou Apple sa budú spracovávať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple.

Poznámky:

  1. Zariadenia so systémom iOS bez mobilného pripojenia používajú pre lokalizačné služby len rozhranie Wi-Fi (ak je Wi-Fi sieť viditeľná).
  2. GPS je k dispozícii na iPhone a na modeloch Wi‑Fi + 3G iPadu.
  3. V zariadeniach so systémom iOS predávaných v kontinentálnej Číne sa môže namiesto označenia Wi‑Fi používať výraz „Wireless LAN (WLAN)“ (Bezdrôtová sieť LAN (WLAN)). Nie všetky modely iPhonu predávané v kontinentálnej Číne podporujú siete WLAN.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: