Požiadavky na kompatibilitu iPhonu s načúvacími prístrojmi

Americká Federálna komisia pre komunikácie (FCC) prijala požiadavky na kompatibilitu digitálnych bezdrôtových telefónov s načúvacími prístrojmi. V tomto článku sú uvedené hodnotenia kompatibility rôznych iPhonov s načúvacími prístrojmi podľa pravidiel FCC a informácie o používaní iPhonu s načúvacími prístrojmi.

Väčšina iPhonov je kompatibilná so širokým spektrom načúvacích prístrojov podľa požiadaviek FCC pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi. S mnohými modelmi iPhonu môžete používať aj načúvacie prístroje s certifikáciou Made for iPhone.

Hodnotenia kompatibility iPhonov s načúvacími prístrojmi sú uvedené nižšie. Ak neviete, ktorý model iPhonu máte, zistite to.

Hodnotenia kompatibility iPhonu s načúvacími prístrojmi

 

Obrázok

Model

Číslo modelu

Hodnotenie kompatibility s načúvacími prístrojmi1

Kompatibilné s načúvacími prístrojmi s certifikáciou Made for iPhone2

iPhone SE (2. generácia) A2275
A2296
M3, T4 Áno
iPhone 11 Pro A2160
M3, T4 Áno
iPhone 11 Pro Max A2161
M3, T4 Áno
iPhone 11 A2111
M3, T4 Áno
iPhone XS A1920 M3, T4 Áno
iPhone XS Max A1921 M3, T4 Áno
iPhone XR A1984 M3, T4 Áno
iPhone X A1865
A1901
M3, T4 Áno
iPhone 8 A1863
A1905
M3, T4 Áno
iPhone 8 Plus A1864
A1897
M3, T4 Áno
iPhone 7 A1660
A1778
A1779
M3, T4 Áno
iPhone 7 Plus A1661
A1784
A1785
M3, T4 Áno
 iPhone 6s A1633
A1688
M3, T4 Áno
 iPhone 6s Plus A1634
A1687
M3, T4 Áno
Obrázok iPhonu iPhone 6 A1549
A1586
M3, T4 Áno
Obrázok iPhonu iPhone 6 Plus A1522
A1524
M3, T4 Áno

iPhone SE(1. generácia) A1662, A1723 M3, T4 Áno

Obrázok iPhonu

iPhone 5s A1453
A1533

M3, T4

Áno

  1. Na základe testov uskutočnených nezávislým laboratóriom v súlade s americkou národnou normou ANSI C63.19 pre metódy merania kompatibility medzi bezdrôtovými komunikačnými zariadeniami a načúvacími prístrojmi (American National Standard for Methods of Measurement of Compatibility between Wireless Communications Devices and Hearing Aids).
  2. Vyžaduje systém iOS 7 alebo novší a načúvací prístroj s certifikáciou Made for iPhone. Podporu svojho modelu iPhonu si môžete overiť u výrobcu načúvacieho prístroja.
  3. S aktivovaným režimom načúvacieho prístroja (iOS 5 a novší; ďalšie informácie sú uvedené nižšie).

Význam hodnotení kompatibility s načúvacími prístrojmi

Pravidlá komisie FCC pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi vyžadujú, aby boli určité telefóny otestované a ohodnotené podľa noriem ANSI (American National Standard Institute) C63.19 pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi. Norma ANSI pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi obsahuje dva typy hodnotení:

  • M: Obmedzenie rušenia rádiových frekvencií, aby bolo možné akustické párovanie s načúvacími prístrojmi, ktoré nepracujú v elektromagnetickom režime.
  • T: Indukčné párovanie s načúvacími prístrojmi, ktoré pracujú v elektromagnetickom režime.

Tieto hodnotenia sú uvedené na stupnici od 1 do 4, kde 4 je najvyššia úroveň kompatibility. Telefón sa považuje za kompatibilný s načúvacími prístrojmi podľa požiadaviek FCC, ak má hodnotenie M3 alebo M4 pre akustické párovanie a T3 alebo T4 pre indukčné párovanie.

Hodnotenia kompatibility s načúvacími prístrojmi nie sú zárukou, že určitý načúvací prístroj bude správne pracovať s konkrétnym telefónom. Niektoré načúvacie prístroje môžu správne pracovať aj s telefónmi, ktoré nespĺňajú požiadavky FCC na kompatibilitu s načúvacími prístrojmi. Ak chcete mať istotu, že určitý načúvací prístroj bude správne pracovať s daným telefónom, pred nákupom ich spolu vyskúšajte.

Kompatibilita s načúvacími prístrojmi a novšie bezdrôtové technológie

Každý iPhone s hodnotením kompatibility s načúvacími prístrojmi bol testovaný a ohodnotený na používanie s načúvacími prístrojmi vzhľadom na niektoré bezdrôtové technológie, ktoré používa. Telefón však môže používať niektoré novšie bezdrôtové technológie, ktoré ešte neboli testované na používanie s načúvacími prístrojmi. Je dôležité dôkladne a na rôznych miestach vyskúšať rôzne funkcie telefónu s načúvacím prístrojom alebo kochleárnym implantátom a určiť, či nie je počuť šum spôsobený rušením. Informácie o kompatibilite telefónu s načúvacím prístrojom vám poskytne váš poskytovateľ služieb alebo výrobca telefónu. Ak máte otázky týkajúce sa zásad vrátenia alebo výmeny tovaru, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb alebo predajcu telefónu.

Zabezpečenie najlepších skúseností s načúvacím prístrojom

Mobilné telefóny obsahujú rádiové vysielače, ktoré môžu rušiť správanie načúvacieho prístroja. Ak chcete mať istotu, že určitý načúvací prístroj bude správne pracovať s daným telefónom, pred nákupom ich spolu vyskúšajte. Ak už iPhone a načúvací prístroj vlastníte, pozrite si nasledujúce tipy, ktoré vám pomôžu zabezpečiť najlepšie možné skúsenosti.

iPhone vo všeobecnosti najlepšie funguje s načúvacími prístrojmi v režime akustického párovania, ktorý sa označuje ako režim M. Ak chcete načúvací prístroj používať v tomto režime, uistite sa, že je nastavený na režim M, čiže režim akustického párovania, a umiestnite prijímač iPhonu do blízkosti vstavaného mikrofónu (alebo mikrofónov) načúvacieho prístroja. Inými slovami, držte iPhone pri hlave ako pri bežnom telefonickom hovore. Načúvací prístroj bude zvuk z iPhonu prenášať pomocou svojich vstavaných mikrofónov. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, skúste iPhone použiť v rôznych polohách vzhľadom na načúvací prístroj – napríklad umiestnenie prijímača mierne za uchom môže zabezpečiť lepší výkon načúvacích prístrojov, ktorých mikrofón sa nachádza za uchom. Ak máte iPhone 4 (model GSM), aktivujte kompatibilitu prístroja (prečítajte si informácie nižšie).

Ak akustické párovanie nevedie k uspokojivému výsledku, skúste načúvací prístroj použiť v režime elektromagnetického párovania, ktorý sa označuje ako režim T. Ak chcete načúvací prístroj používať v tomto režime, uistite sa, že je nastavený na režim T, čiže režim elektromagnetického párovania (niektoré načúvacie prístroje tento režim nepodporujú). Ak máte iPhone 5 alebo novší, aktivujte kompatibilitu prístroja (prečítajte si informácie nižšie).

Aktivácia kompatibility prístroja

Ak chcete v iPhone so systémom iOS 13 alebo novším aktivovať kompatibilitu prístroja, prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > Načúvacie prístroje. Kompatibilita prístroja v týchto modeloch iPhonu upraví zvukové nastavenia telefónu, aby sa zlepšila kompatibilita s načúvacími prístrojmi nastavenými v režime T alebo elektromagnetickom režime.

Ak máte iPhone 6 alebo starší, môžete aktivovať režim načúvacieho prístroja. Ak chcete aktivovať režim načúvacieho prístroja, prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť. Režim načúvacieho prístroja znižuje vysielací výkon mobilného rádia v pásme GSM 1 900 MHz, čo môže mať za následok slabší príjem signálu v sieťach 2G.

Načúvacie prístroje s certifikáciou Made for iPhone

Spoločnosť Apple vytvorila v spolupráci s poprednými výrobcami načúvacie prístroje navrhnuté špeciálne pre iPhone. Tieto načúvacie prístroje poskytujú energeticky úspornú prevádzku a vysokokvalitný digitálny zvuk a umožňujú spravovať načúvací prístroj priamo z iPhonu. Načúvacie prístroje s certifikáciou Made for iPhone sú vybavené aj funkciou Aktívne počúvanie.

Na používanie týchto načúvacích prístrojov je potrebný iPhone 4s alebo novší so systémom iOS 7 alebo novším.

Prečítajte si ďalšie informácie o načúvacích prístrojoch s certifikáciou Made for iPhone.

„Premosťovacie“ príslušenstvo na streamovanie zvuku

Niektorí výrobcovia načúvacích prístrojov ponúkajú k načúvacím prístrojom špeciálne „premosťovacie“ doplnky, ktoré zvuk z iPhonu prijímajú cez Bluetooth a ďalej ho prenášajú patentovanými technológiami bezdrôtového streamovania zvuku, ktorými sú vybavené niektoré načúvacie prístroje. Ďalšie informácie vám poskytne váš audiológ alebo výrobca načúvacieho prístroja.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: