Zapnutie alebo vypnutie funkcie VoiceOver na Apple TV

VoiceOver je čítačka obrazovky, ktorá uľahčuje používanie Apple TV osobám so zrakovým postihnutím.

Začíname

VoiceOver je k dispozícii v týchto modeloch Apple TV:

 • Apple TV 4K
 • Apple TV HD
 • Apple TV (3. generácia) s verziou softvéru 4.2 alebo novšou

Nastavenie Apple TV s funkciou VoiceOver

 1. Zapojte HDMI kábel z televízora alebo prijímača do Apple TV.
 2. Uistite sa, že je na televízore nastavený správny vstup Apple TV.
 3. Zapojte napájací kábel Apple TV. 
  • Ak používate Apple TV 4K alebo Apple TV HD, počkajte niekoľko sekúnd a potom trikrát stlačte tlačidlo v ľavom hornom rohu ovládača (Menu). Malo by zaznieť: „VoiceOver je zapnutý“.
  • Ak používate Apple TV (3. generácia), nejaký čas počkajte. Zariadenie Apple TV by vás malo vyzvať, aby ste stlačením tlačidla v pravom dolnom rohu ovládača (Prehrať/Pozastaviť) zapli VoiceOver. 
 4. Vyberte jazyk.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie VoiceOver

Ak už je zariadenie Apple TV nastavené, môžete VoiceOver zapnúť alebo vypnúť pomocou ovládača dodaného s Apple TV. Nižšie nájdite svoj model Apple TV a postupujte podľa pokynov.

Na Apple TV 4K alebo Apple TV HD

VoiceOver môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou Siri*. Stačí podržať tlačidlo Siri na ovládači Siri Remote a povedať „Turn VoiceOver on“ (zapni VoiceOver) alebo „Turn VoiceOver off“ (vypni VoiceOver).

Ak ste VoiceOver zapli pri nastavovaní Apple TV, môžete túto funkciu zapínať alebo vypínať pomocou skratky prístupnosti. Ak chcete VoiceOver zapnúť alebo vypnúť, na ovládači trikrát stlačte tlačidlo Menu.

VoiceOver tiež môžete zapnúť alebo vypnúť v menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver.

Ak chcete zapnúť skratku prístupnosti, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Skratka prístupnosti a vyberte položku VoiceOver.

*Dostupnosť Siri sa líši v závislosti od jazyka a krajiny alebo oblasti. Apple TV 4K a Apple TV HD sa všade dodávajú s rovnakým ovládačom. V krajinách a oblastiach, ktoré podporujú Siri, sa tento ovládač označuje ako Siri Remote. V ostatných krajinách a oblastiach sa označuje ako Apple TV Remote. Siri funguje pri používaní oboch ovládačov, pokiaľ sú na Apple TV 4K alebo Apple TV HD nastavené jazyk a krajina alebo oblasť, ktoré podporujú Siri.

Na Apple TV (3. generácia)

 1. Ak sa chcete vrátiť do hlavného menu, stláčajte tlačidlo v ľavom dolnom rohu (Menu), kým sa neozve zvuk zastavenia.
 2. Jedenkrát stlačte tlačidlo Nadol.
 3. Stláčajte tlačidlo Doprava, kým sa neozve zvuk zastavenia a nezvýrazní sa menu Nastavenia. Ak ste si zmenili rozloženie hlavného menu, položka Nastavenia sa môže nachádzať inde. Pomocou tlačidiel so šípkami na ovládači zvýraznite položku Nastavenia.
 4. Dvakrát stlačte tlačidlo Vybrať.
 5. Stláčajte tlačidlo Nadol, kým sa neozve zvuk zastavenia.
 6. Štyrikrát stlačte tlačidlo Nahor. Mala by sa zvýrazniť položka Prístupnosť.
 7. Dvakrát stlačte tlačidlo Vybrať. Mala by sa zapnúť funkcia VoiceOver a začať čítať obsah na obrazovke Apple TV.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: