Vytvorenie agregátneho zariadenia na skombinovanie viacerých audiorozhraní

Pomocou agregátneho zariadenia môžete v apkách Logic Pro, GarageBand, MainStage a väčšine ďalších apiek kompatibilných s funkciou Core Audio súčasne používať audiovstupy a audiovýstupy z rôznych zariadení.

Keď vytvoríte agregátne zariadenie, skombinujete vstupy a výstupy z viacerých zariadení, takže sa v apke zobrazujú ako jedno zariadenie. Pomocou agregátneho zariadenia môžete zvýšiť počet audiovstupov a audiovýstupov, ktoré sú k dispozícii súčasne. Agregátne zariadenie môžete použiť aj v prípade, že apka nepodporuje používanie samostatných zariadení pre vstup a výstup.

V niektorých apkách, ktoré nevytvorila spoločnosť Apple, môžete používať samostatné zariadenia pre vstup a výstup len vtedy, ak sú spojené do agregátneho zariadenia.

V apkách od spoločnosti Apple, ako sú Logic Pro, GarageBand a MainStage, môžete pre vstup a výstup používať samostatné zariadenia. Napriek tomu však môže byť vhodné použiť agregátne zariadenie, ak chcete zvýšiť počet audiovstupov alebo audiovýstupov.

Nastavenie agregátneho zariadenia

Keď vytvárate agregátne zariadenie, najskôr pripojte všetky externé audiorozhrania. 

 1. Vo Finderi vyberte Prejsť > Utility. Otvorte apku Nastavenie MIDI audia.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať (+) v ľavom dolnom rohu okna Audiozariadenia a vyberte Vytvoriť agregátne zariadenie.
 3. V zozname na ľavej strane okna sa zobrazí nové agregátne zariadenie. Ak chcete zariadenie premenovať, dvakrát naň kliknite.
 4. Vyberte nové agregátne zariadenie a pre každé zariadenie, ktoré chcete do agregátneho zariadenia zahrnúť, zaškrtnite políčko Použiť. Poradie, v akom políčka zaškrtnete, určí poradie vstupov a výstupov v apkách ako Logic Pro a MainStage. Napríklad prvé zaškrtnuté políčko budú vstupy jeden a dva a druhé zaškrtnuté políčko budú vstupy tri a štyri.
  V zozname vpravo sa zobrazujú aktuálne pripojené audiozariadenia a počet vstupných a výstupných kanálov každého z nich.
 5. Ak chcete vybrať zariadenie, ktoré bude zdrojom hodín pre agregátne zariadenie, vyberte ho v menu Zdroj hodín. Vyberte zariadenie s najspoľahlivejšími hodinami.
 6. Uistite sa, že pre každé zariadenie, ktoré nie je zdrojom hodín, je zaškrtnuté políčko Korekcia posunu.
 7. Ak pre zariadenia v agregátnom zariadení používate samostatné pripojenia vzorkovacích hodín, postupujte takto:
  • Navzájom ich prepojte pomocou káblov vzorkovacích hodín a potom pre každé zariadenie zrušte zaškrtnutie políčka Korekcia posunu. Konkrétne podrobnosti o pripojení vzorkovacích hodín nájdete v dokumentácii k audiozariadeniu.
  • Pri zariadeniach, ktoré nie sú vybraté ako zdroj hodín a nepoužívajú samostatné pripojenie vzorkovacích hodín, zaškrtnite políčko Korekcia posunu.

Používanie agregátneho zariadenia so softvérom na tvorbu hudby od spoločnosti Apple

 1. Otvorte apku.
 2. V závislosti od používanej apky postupujte takto:
  • V prípade apky Logic Pro vyberte Logic Pro > Nastavenia > Audio a potom vyberte Zariadenia.
  • V prípade apky GarageBand vyberte GarageBand > Nastavenia > Audio.
  • V prípade apky MainStage vyberte MainStage > Nastavenia > Audio.
 3. Vo vyskakovacom menu Výstupné zariadenie vyberte Agregátne zariadenie. Logic Pro a GarageBand automaticky nastavia vstupné zariadenie podľa vybratého výstupného zariadenia. Ak chcete používať iné vstupné zariadenie, môžete nastavenie zmeniť. V prípade apky MainStage musíte vstupné zariadenie vybrať manuálne.
 4. V prípade apiek Logic Pro a MainStage kliknite na Použiť zmeny. 
  GarageBand sa automaticky prepne na nové vstupné zariadenie.

Používanie agregátneho zariadenia ako audiovýstupu Macu

Keď nastavíte agregátne zariadenie ako audiovýstup pre Mac, zvuky z apiek na Macu sa budú prehrávať prostredníctvom agregátneho zariadenia. Agregátne zariadenie sa tiež stane možnosťou systémového nastavenia v menu pre výstupné a vstupné zariadenie v apkách na tvorbu hudby od spoločnosti Apple.

 1. Vo Finderi vyberte Prejsť > Utility. Otvorte Nastavenie MIDI audia.
 2. So stlačeným klávesom Control kliknite na agregátne zariadenie v ľavom stĺpci a potom vyberte „Použiť toto zariadenie na zvukový výstup“ alebo „Použiť toto zariadenie na zvukový vstup“.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: