Správa funkcií ochrany v iTunes pre Windows

Na obmedzovanie obsahu je možné používať rodičovskú, podnikovú a vzdelávaciu ochranu v iTunes.

Tento článok sa vzťahuje len na iTunes 7.1 alebo novšie verzie spustené na počítačoch so systémom Windows.

Správcovia systému môžu na nastavenie obmedzení obsahu používať rodičovskú, podnikovú a vzdelávaciu ochranu v iTunes pre Windows.

Kroky v tomto článku používajú na vykonanie zmien v registri systému Windows program Editor databázy Registry (Regedit.exe). Aj keď máte skúsenosti s používaním Editora databázy Registry, najprv databázu Registry zálohujte. Ak urobíte chybu, môže to spôsobiť problémy s počítačom alebo znemožniť spustenie systému Windows.

Kľúče databázy Registry pre rodičovskú ochranu

Rodičovskú ochranu pre iTunes pre Windows spravujú dva kľúče databázy Registry.

V systéme Windows XP a 32-bitových systémoch Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

V 64-bitových systémoch Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

Nastavenie predvolieb rodičovskej ochrany

Hodnota špecifická pre používateľa [SID] je reťazcová reprezentácia identifikátora zabezpečenia používateľského účtu. Zvyčajne vyzerá takto: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Každý používateľský účet má inú hodnotu špecifickú pre používateľa [SID]. Z tohto dôvodu môže aplikácia iTunes ukladať jedinečné predvoľby rodičovskej ochrany osobitne pre každého používateľa v kľúči HKEY_LOCAL_MACHINE. Ak chcete nastaviť predvoľby rodičovskej ochrany tak, aby ich nové používateľské účty dedili, vytvorte tieto predvoľby pod nasledujúcimi kľúčmi databázy Registry.

V 32-bitových systémoch Windows

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

V 64-bitových systémoch Windows

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

Ak hodnoty špecifické pre používateľa [SID] neexistujú, aplikácia iTunes 8.0.2 a novšie verzie používajú hodnoty v štruktúrach týchto kľúčov:

Aplikácia iTunes ukladá predvoľby rodičovskej ochrany do piatich hodnôt databázy Registry. Keď je rodičovská ochrana uzamknutá, aplikácia iTunes používa tieto hodnoty:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

Ak hodnoty špecifické pre používateľa [SID] neexistujú, aplikácia iTunes 8.0.2 a novšie verzie používajú tieto hodnoty:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Keď je rodičovská ochrana odomknutá, aplikácia iTunes používa tieto hodnoty:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

Hodnoty pre kľúče UserFlags a AdminFlags

Názov kľúča UserFlags alebo AdminFlags Hexadecimálna hodnota
(len v prípade manuálnych úprav hodnoty databázy Registry klienta)
Desiatková hodnota
(len v prípade nasadzovania hodnoty databázy Registry prostredníctvom skupinových zásad)
Poznámky
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 Tento príznak zakáže len internetové rádio. Nezakáže rozhlasové stanice služby Apple Music.
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

Pridané v iTunes 8.1

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

Pridané v iTunes 8.2

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

Pridané v iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

Pridané v iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

Pridané v iTunes 10

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

Pridané v iTunes 10.2

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

Pridané v iTunes 10.4

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

Pridané v iTunes 11.0

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

Pridané v iTunes 11.3

Hodnoty pre kľúče UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, AdminMoviesLimit a AdminTVShowsLimit

Tieto hodnoty databázy Registry nie sú verejne zdokumentované. Správcovia systému zvyčajne pracujú iba s predvoľbami rodičovskej ochrany, ktoré sú nastavené v rámci hodnôt databázy Registry UserFlags a AdminFlags.

UserFlags, UserMoviesLimit a UserTVShowsLimit

Tieto hodnoty databázy Registry predstavujú odomknutú rodičovskú ochranu. Sú nastavené v štruktúre kľúča HKEY_CURRENT_USER, takže do nich používatelia môžu zapisovať, aj keď nemajú oprávnenia vyššej úrovne. Preto by ste nemali používať hodnoty databázy Registry, ak chcete používateľom zabrániť v zmene nastavenej rodičovskej ochrany.

Aplikácia iTunes dodržiava obmedzenia nastavené v hodnotách databázy Registry UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID a UserGamesLimit len pri splnení týchto podmienok:

 • V kľúči HKEY_LOCAL_MACHINE nie je nastavená žiadna hodnota pre položku AdminFlags.
 • Bit kParentalFlags_Locked v rámci hodnoty AdminFlags má nastavenú hodnotu 0.

AdminFlags, AdminMoviesLimit a AdminTVShowsLimit

Tieto hodnoty databázy Registry predstavujú uzamknutú rodičovskú ochranu. Sú nastavené v štruktúre kľúča HKEY_LOCAL_MACHINE a používatelia potrebujú oprávnenia vyššej úrovne, aby do nich mohli zapisovať.

Aplikácia iTunes zistí hodnotu AdminFlags pre aktuálneho používateľa, ktorá indikuje, či je ochrana uzamknutá. Ak existuje, aplikácia iTunes použije túto hodnotu a ignoruje akékoľvek hodnoty Userxxx v štruktúre kľúča HKEY_CURRENT_USER.

V tomto scenári nemusia hodnoty Adminxxx odzrkadľovať aktuálne nastavenia rodičovskej ochrany, ak je ochrana odomknutá. Zachovajú sa len hodnoty Userxxx a uzamknutá ochrana v položke AdminFlags zostane aktuálna.

Predkonfigurovanie rodičovskej ochrany

Ak chcete predkonfigurovať rodičovskú ochranu, nastavte tri hodnoty registra v kľúči databázy Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls pre každý používateľský účet.

Na vykonanie tohto postupu použite niektorú z nasledujúcich metód:

 • Nastavte a uzamknite predvoľby rodičovskej ochrany pre používateľa prostredníctvom iTunes a potom hodnoty pre tohto používateľa replikujte v štruktúre kľúčov databázy Registry pre ostatné identifikátory zabezpečenia používateľského účtu (SID). Predtým, ako to urobíte, sa uistite, že nemusíte nastavovať žiadne príznaky, ktoré nemožno ovládať z používateľského rozhrania iTunes. 
 • Nastavte hodnoty rodičovskej ochrany prostredníctvom Editora databázy Registry.

Ak chcete predkonfigurovať rodičovskú ochranu pre používateľské účty, ktoré ešte neboli vytvorené alebo použité, nastavte nasledujúce hodnoty.

Pre 32-bitové verzie iTunes v 32-bitových verziách systému Windows alebo 64-bitové verzie iTunes v 64-bitových verziách systému Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Pre 32-bitové verzie iTunes v 64-bitových verziách systému Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Ak v položke HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls neexistujú žiadne kľúče špecifické pre konkrétny účet, aplikácia iTunes použije kľúče v štruktúre HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default.

Ak chcete používateľom s obmedzeniami zabrániť v zmene nastavení rodičovskej ochrany, uistite sa, že je nastavená hodnota kParentalFlags_Locked v kľúči AdminFlags.

Pri nastavovaní týchto príznakov pamätajte na nasledujúce skutočnosti:

 • Tieto príznaky nemožno nastavovať v používateľskom rozhraní iTunes.
 • Tieto nastavenia príznakov sa vynucujú len v prípade, že nastavíte kľúč kParentalFlags_Locked. Ak neuzamknete kľúč AdminFlags, aplikácia iTunes bude nastavenia ignorovať.
 • Tieto príznaky musíte nastaviť v kľúči AdminFlags. Ak ich nastavíte v kľúči UserFlags, nebudú sa vynucovať.
Názov kľúča UserFlags alebo AdminFlags Hexadecimálna hodnota
(len v prípade manuálnych úprav hodnoty databázy Registry klienta)
Desiatková hodnota
(len v prípade nasadzovania hodnoty databázy Registry prostredníctvom skupinových zásad)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

Príklad: Ak chcete zakázať nastavenie Vyhľadať aktualizácie zariadenia, nastavte kľúč databázy Registry AdminFlags pre položky kParentalFlags_Locked a kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates na hodnotu 0x40000000.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: