iOS 4: Vysvetlenie lokalizačných služieb

Prečítajte si informácie o rôznych lokalizačných službách, pomocou ktorých môže zariadenie so systémom iOS 4 (iPhone, iPad alebo iPod touch) určiť vašu polohu.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Aplikáciám, ako sú napríklad aplikácie Mapy, Kamera a Kompas, umožňujú lokalizačné služby pomocou informácií z mobilnej siete, Wi‑Fi siete1 a systému GPS (Global Positioning System)2 určovať vašu približnú polohu. Tieto informácie sa zhromažďujú anonymne v podobe, ktorá neumožňuje vašu identifikáciu.

Presnosť určovania polohy

V závislosti od vášho zariadenia a dostupných služieb používajú lokalizačné služby na určenie vašej polohy kombináciu mobilnej siete, Wi‑Fi siete a systému GPS. Ak sa nenachádzate na mieste s priamou viditeľnosťou satelitov GPS, vaše zariadenie môže polohu určiť na základe informácií o Wi‑Fi sieťach3. Ak nie ste v dosahu žiadnej Wi‑Fi siete, zariadenie môže vašu polohu určiť pomocou mobilných vysielačov.

Aplikácie, ktoré zobrazujú vašu polohu na obrazovke, ako je napríklad aplikácia Mapy, označujú vašu aktuálnu (približnú) polohu modrou značkou. Ak vašu polohu nemožno určiť presne, okolo tejto značky sa zobrazí modrý kruh. Veľkosť tohto kruhu závisí od toho, ako presne možno vašu polohu určiť – čím menší je kruh, tým väčšia je presnosť.

Modrý kruh na mape

Poznámka: Keď sú lokalizačné služby aktívne, v stavovom riadku sa zobrazuje fialová šípka.

Mapy, trasy a lokalizačné aplikácie využívajú dátové služby. Tieto dátové služby sa môžu meniť a nemusia byť k dispozícii vo všetkých geografických oblastiach, čo môže mať za následok nedostupnosť, nepresnosť alebo neúplnosť máp, trás alebo informácií založených na polohe. Porovnávajte informácie poskytované zariadením so svojím okolím a v prípade nezrovnalostí sa riaďte dopravnými značkami.

Ďalšie informácie

Zapnutie a vypnutie lokalizačných služieb

Lokalizačné služby môžete zapnúť a vypnúť v menu Nastavenia > Lokalizačné služby. Lokalizačné služby sú predvolene zapnuté, ak však túto funkciu nechcete používať alebo ak chcete predĺžiť výdrž batérie, môžete ich vypnúť. Prístup jednotlivých aplikácií k dátam lokalizačných služieb môžete individuálne ovládať.

Lokalizačné služby

Ak lokalizačné služby vypnete, pri ďalšom pokuse aplikácie o ich použitie sa zobrazí výzva na ich opätovné zapnutie.

Obnovenie upozornení na používanie lokalizačných služieb

Upozornenia na používanie lokalizačných služieb sú požiadavky rôznych aplikácií (napríklad aplikácií Kamera, Kompas, a Mapy, ako aj aplikácií od iných výrobcov, ktoré sú závislé od informácií o polohe) na použitie lokalizačných služieb. Aplikácia zobrazí upozornenie na používanie lokalizačných služieb, keď bude prvýkrát potrebovať prístup k dátam lokalizačných služieb. Klepnutím na tlačidlo OK povolíte danej aplikácii používanie lokalizačných služieb podľa potreby. Klepnutím na tlačidlo Nepovoliť zabránite aplikácii v akomkoľvek ďalšom prístupe k dátam lokalizačných služieb.

Upozornenie na používanie lokalizačných služieb

Ak chcete nastaviť, či môže aplikácia získať prístup k dátam lokalizačných služieb, môžete zmeniť individuálne nastavenie príslušnej aplikácie v menu Nastavenia > Lokalizačné služby alebo môžete pre všetky aplikácie vynútiť zobrazovanie upozornenia na používanie lokalizačných služieb v menu Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Resetovať upozornenia o polohe.

Zlepšenie presnosti GPS (len iPhone a iPad Wi‑Fi + 3G)2

Presnosť GPS sa líši v závislosti od počtu viditeľných satelitov GPS. Vyhľadanie všetkých viditeľných satelitov môže trvať niekoľko minút, počas ktorých sa presnosť postupne zvyšuje. Na zvýšenie presnosti GPS použite nasledujúce tipy:

  • Pomocou menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas skontrolujte, či je v zariadení nastavený správny dátum, čas a časové pásmo. Ak je to možné, použite možnosť Nastaviť automaticky. Dôležité: Nesprávne nastavenia v počítači sa môžu pri synchronizácii preniesť aj do zariadenia. Overte dátum, čas a časové pásmo v každom počítači, s ktorým synchronizujete svoje zariadenie.
  • Overte, či máte aktívne pripojenie k mobilnej alebo Wi‑Fi sieti. Funkcii A-GPS (Assisted GPS) v zariadení to umožní rýchlejšie vyhľadať viditeľné satelity GPS. Úvodné informácie o polohe okrem toho zariadenie získa pomocou Wi‑Fi alebo mobilnej siete. Poznámka: Lokalizačné služby nepodporujú mikrobunky (niekedy označované aj ako Femtocells).
  • Zabezpečte priamy výhľad na horizont vo viacerých smeroch. Nezabúdajte, že steny, strechy vozidiel, vysoké budovy, hory a ďalšie prekážky môžu blokovať viditeľnosť satelitov GPS. V takom prípade vaše zariadenie na určenie polohy automaticky použije Wi‑Fi alebo mobilnú sieť, kým nebudú satelity GPS znova viditeľné.

Poznámky:

  1. Na iPode touch sa pre lokalizačné služby používa len rozhranie Wi‑Fi (ak je k dispozícii Wi‑Fi sieť).
  2. GPS nie je k dispozícii na pôvodnom iPhone ani na iPade Wi‑Fi.
  3. V zariadeniach so systémom iOS predávaných v kontinentálnej Číne sa môže namiesto označenia Wi‑Fi používať výraz „Wireless LAN (WLAN)“ (Bezdrôtová sieť LAN (WLAN)). Nie všetky modely iPhonu predávané v kontinentálnej Číne podporujú siete WLAN.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: