Používanie PIN kódu SIM karty pre iPhone alebo iPad

SIM kartu môžete uzamknúť PIN kódom. Na telefonické hovory a používanie mobilného dátového pripojenia sa potom bude vyžadovať identifikačný kód.

Ak chcete SIM kartu chrániť pred tým, aby ju iné osoby používali na telefonické hovory alebo mobilné dátové pripojenie, môžete použiť PIN kód SIM karty. Po každom reštartovaní zariadenia alebo vytiahnutí SIM karty sa potom SIM karta automaticky uzamkne a na stavovom riadku sa zobrazí text „Zamknutá SIM“. 

PIN kód SIM karty sa nepokúšajte uhádnuť. Zadaním nesprávneho kódu by sa SIM karta mohla trvalo uzamknúť, takže by ste potrebovali novú SIM kartu.

Zapnutie alebo vypnutie PIN kódu SIM karty

  1. Ak máte iPhone, prejdite na Nastavenia > Mobilné > PIN kód karty. Ak máte iPad, prejdite na Nastavenia > Mobilné dáta > PIN kód karty.
  2. Zapnite alebo vypnite PIN kód SIM karty.
  3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte PIN kód SIM karty. Ak ste PIN kód SIM karty nikdy nepoužili, zadajte predvolený PIN kód SIM karty od operátora. Ak predvolený PIN kód SIM karty nepoznáte, nesnažte sa ho uhádnuť. Pozrite si stránku zákazníckeho servisu operátora alebo dokumenty dodané spolu s programom bezdrôtových služieb. Môžete sa tiež obrátiť na operátora.
  4. Klepnite na Hotovo.

Ak ste PIN kód SIM karty zabudli alebo ho nepoznáte

Nikdy sa PIN kód alebo PUK kód SIM karty nepokúšajte uhádnuť.* Zadaním nesprávneho kódu by sa SIM karta mohla trvalo uzamknúť a potrebovali by ste novú SIM kartu. Ak zariadenie zobrazí výzvu na zadanie PIN kódu alebo iného kódu, ktorý nepoznáte, postupujte takto:

  1. Obráťte sa na operátora, od ktorého ste SIM kartu získali. Ak si nie ste istý, ktorého operátora kontaktovať, vyberte SIM kartu z iPhonu alebo SIM kartu z iPadu a vyhľadajte na nej názov alebo logo operátora.
  2. Požiadajte operátora o pomoc s odomknutím SIM karty s použitím predvoleného PIN kódu alebo PUK kódu SIM karty. 
  3. Ak SIM kartu nemožno pomocou PIN kódu alebo PUK kódu SIM karty odomknúť alebo ak sa zobrazí upozornenie „PUK vyčerpaný“, požiadajte o novú SIM kartu.

*Ak vykonáte príliš mnoho pokusov zadaním chybného PIN kódu SIM karty, je možné, že vám operátor bude môcť poskytnúť PUK kód.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: