Používanie načúvacích prístrojov s certifikáciou Made for iPhone

Načúvacie prístroje s certifikáciou Made for iPhone sa dajú pripojiť k iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, aby ste mohli streamovať audio, odpovedať na telefonické hovory, upravovať nastavenia a vykonávať ďalšie akcie.

Na používanie načúvacích prístrojov s certifikáciou Made for iPhone treba mať jedno z týchto zariadení:

Spárovanie a pripojenie

Keď načúvací prístroj s certifikáciou Made for iPhone spárujete so zariadením Apple, zvuk zo zariadenia Apple sa bude prenášať do načúvacieho prístroja. Keď načúvací prístroj vypnete, pred jeho ďalším používaním so zariadením Apple ho budete musieť znova pripojiť.

Pri párovaní načúvacieho prístroja postupujte takto:

 1. Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté. Prejdite na Nastavenia a vyberte položku Bluetooth.
 2. Otvorte kryt batérie načúvacieho prístroja.
 3. V zariadení Apple prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > Sluch a vyberte položku Načúvacie prístroje.
 4. Zatvorte kryt batérie načúvacieho prístroja. Zariadenie Apple začne vyhľadávať načúvací prístroj.
 5. V časti Načúvacie prístroje typu MFi klepnite na názov načúvacieho prístroja.
 6. Keď sa na obrazovke zobrazí žiadosť o párovanie, klepnite na položku Spárovať. Ak máte dva načúvacie prístroje, zobrazia sa dve žiadosti. Párovanie môže trvať až jednu minútu.

Načúvací prístroj môžete začať používať, keď sa zobrazí v časti Načúvacie prístroje typu MFi so symbolom zaškrtnutia. Možnosť Ovládať na zamknutej ploche bude zapnutá. Ak chcete načúvací prístroj ovládať zo zamknutej plochy (pomocou skratky prístupnosti) a z ovládacieho centra na iPhone či iPode touch alebo z ovládacieho centra na iPade, nechajte ju zapnutú.

     

Spárovanie s viacerými zariadeniami

Keď načúvacie prístroje spárujete s viac než jedným zariadením Apple, pripojenie načúvacích prístrojov sa bude pri používaní zvukových funkcií prepínať z jedného zariadenia na druhé. Pripojenie sa prepne aj vtedy, keď na iPhone prijmete hovor. Keď v jednom zariadení vykonáte zmeny nastavení načúvacieho prístroja, tieto zmeny sa vám odošlú aj do ostatných zariadení. 

Ak chcete prístroj spárovať s ďalším iPhonom, iPadom alebo iPodom touch, postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či sú všetky zariadenia pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti a prihlásené do iCloudu pomocou rovnakého Apple ID.
 2. Postupujte podľa krokov na spárovanie načúvacieho prístroja.

Pripojenie po zapnutí načúvacieho prístroja

Keď načúvací prístroj vypnete, odpojí sa od zariadenia. Keď načúvací prístroj zapnete, otvorte a znova zatvorte kryt batérie na prístroji, aby sa znova pripojil.


Ovládanie načúvacieho prístroja typu MFi

Pomocou zariadenia Apple môžete vybrať predvoľby prostredia, upraviť hlasitosť, zapnúť funkciu Aktívne počúvanie a vykonávať ďalšie akcie. Na ovládanie načúvacieho prístroja použite Nastavenia alebo funkciu Skratka prístupnosti.

Predvoľby funkcií, ktoré ovládate v zariadení Apple, môžete nastaviť v menu Nastavenia > Prístupnosť > Načúvacie prístroje. Potom klepnite na položku Načúvacie prístroje.

Prehrávať zvonenia
Môžete nastaviť, aby sa zvonenie ozývalo v pripojenom načúvacom prístroji.

Smerovanie audia
Vyberte predvolené zariadenie, na ktorom sa má prehrávať audio.

Ovládať zariadenia v blízkosti
Pomocou zariadenia Apple môžete meniť nastavenia načúvacích prístrojov, ktoré sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti a k vášmu účtu iCloud.

Audio Handoff
Táto funkcia umožňuje pokračovať v počúvaní médií pomocou načúvacieho prístroja, keď odložíte jedno zariadenie Apple a začnete používať iné. Ak máte napríklad načúvací prístroj pripojený k iPhonu a začnete pozerať film na iPade, načúvací prístroj sa automaticky prepne na iPad.

Ovládať na zamknutej obrazovke
Predvoľby a hlasitosť načúvacieho prístroja môžete rýchlo meniť priamo na zamknutej ploche pomocou funkcie Skratka prístupnosti alebo tlačidla Sluch v ovládacom centre.

Keď v menu Nastavenia klepnete na názov načúvacieho prístroja, môžete:

 • si zobraziť stav pripojenia,
 • nastaviť úroveň hlasitosti pre jeden alebo obidva načúvacie prístroje,
 • vybrať predvoľbu zvuku,
 • zapnúť funkciu Aktívne počúvanie,
 • zrušiť párovanie načúvacieho prístroja.

Prečítajte si, ako ovládať načúvacie prístroje pomocou funkcie Skratka prístupnosti.


Viac informácií

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: